a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

10.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Driftsinntekter        
Brukerbetalinger 454 444 438 968 439 502 453 528 455 728 460 328 460 328  
Andre salgs- og leieinntekter 824 101 790 751 792 962 566 401 585 791 596 056 617 089  
Overføringer med krav til motytelse 900 166 659 924 835 133 668 479 671 826 669 174 669 174  
Rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  
Andre statlige overføringer 149 558 139 691 234 801 285 241 240 541 208 441 187 741  
Andre overføringer 31 426 17 291 58 363 40 116 38 781 28 312 23 594  
Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 5 092 000 4 980 000 5 004 000 5 041 000 5 080 000  
Eiendomsskatt 280 872 306 000 306 000 345 000 345 000 348 000 363 000  
Sum driftsinntekter 9 265 121 9 196 425 9 510 561 9 362 765 9 378 667 9 402 311 9 469 926  
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter 3 981 768 3 974 199 4 111 667 4 156 259 4 119 110 4 104 243 4 095 661  
Sosiale utgifter 1 075 864 1 107 643 1 154 969 1 133 595 1 123 911 1 120 052 1 117 334  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 004 814 1 396 350 1 509 197 1 363 849 1 385 817 1 381 335 1 386 298  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 899 309 1 832 986 1 837 035 1 791 084 1 806 085 1 831 523 1 848 139  
Overføringer 865 274 914 756 960 201 1 074 092 1 051 002 1 038 602 1 034 152  
Avskrivninger 489 494 440 277 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  
Fordelte utgifter -67 416 -479 604 -506 289 -480 444 -480 444 -480 444 -480 444  
Sum driftsutgifter 9 249 107 9 186 607 9 507 057 9 441 188 9 410 863 9 402 969 9 410 672  
Brutto driftsresultat 16 014 9 818 3 504 -78 423 -32 196 -658 59 254  
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 364 967 390 402 377 181 422 459 448 878  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 16 553 000000 
Mottatte avdrag på utlån 1 610 1 361 14 394 28 644 28 644 31 261 31 261  
Sum eksterne finansinntekter 408 923 338 379 379 361 419 046 405 825 453 720 480 139  
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostninger 269 093 259 032 272 358 242 538 242 423 263 460 283 002  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 000000 
Avdrag på lån 309 855 321 266 333 049 337 217 349 665 367 890 378 873  
Utlån 954 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230  
Sum eksterne finansutgifter 611 905 581 528 606 637 580 985 593 318 632 580 663 105  
Resultat eksterne finanstransaksjoner -202 982 -243 149 -227 276 -161 939 -187 493 -178 860 -182 966  
Motpost avskrivninger 489 494 440 277 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  
Netto driftsresultat 302 526 206 946 216 505 162 391 185 693 228 140 285 820  
Interne finanstransaksjoner        
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk00 149 678 0000 
Bruk av disposisjonsfond 27 518 0 35 352 0000 
Bruk av bundne fond 81 844 4 164 63 428 11 714 11 507 17 860 17 780  
Sum bruk av avsetninger 109 361 4 164 248 458 11 714 11 507 17 860 17 780  
Overført til investeringsregnskapet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk0000000 
Avsatt til disposisjonsfond 87 401 5 000 236 886 20 000 000 
Avsatt til bundne fond 97 810 0 4 067 1 415 000 
Sum avsetninger 262 210 211 110 464 963 174 105 197 200 246 000 303 600  
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 149 678 000000 
Tabell 10.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 5 092 000 4 980 000 5 004 000 5 041 000 5 080 000  
Ordinært rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  
Skatt på eiendom 280 872 306 000 306 000 345 000 345 000 348 000 363 000  
Andre direkte eller indirekte skatter0000000 
Andre generelle statstilskudd 149 558 139 691 234 801 285 241 240 541 208 441 187 741  
Sum frie disponible inntekter 7 054 984 7 289 491 7 384 601 7 634 241 7 626 541 7 648 441 7 699 741  
Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 364 967 390 402 377 181 422 459 448 878  
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 16 553 000000 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 269 093 259 032 272 358 242 538 242 423 263 460 283 002  
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 000000 
Avdrag på lån 309 855 321 266 333 049 337 217 349 665 367 890 378 873  
Netto finansinnt./utg. -203 638 -243 280 -240 440 -189 353 -214 907 -208 891 -212 997  
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk0000000 
Til ubundne avsetninger 87 401 5 000 236 886 20 000 000 
Til bundne avsetninger 97 810 0 4 067 1 415 000 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk00 149 678 0000 
Bruk av ubundne avsetninger 27 518 0 35 352 0000 
Bruk av bundne avsetninger 81 844 4 164 63 428 11 714 11 507 17 860 17 780  
Netto avsetninger -75 849 -836 7 505 -9 701 11 507 17 860 17 780  
Overført til investeringsbudsjettet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
Til fordeling drift 6 698 498 6 839 265 6 927 656 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 698 498 6 839 265 6 927 656 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  
Mer/mindreforbruk0000000 
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift
(tall i hele tusen)
Vedtatt budsjett 2016Budsjettforslag 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020 
Rådmann, stab og støttefunksjoner      
Rådmann 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000  
Økonomi 146 967 149 187 149 187 149 187 148 937  
Personal og organisasjon 119 307 128 167 135 167 133 967 133 967  
Kommunikasjonsavdeling 7 752 7 632 7 632 7 632 7 632  
Næring 9 203 10 203 10 203 10 203 10 203  
Kommuneadvokat 7 151 7 151 7 151 7 151 7 151  
Politisk sekretariat 11 464 11 464 11 464 11 464 11 464  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 310 844 322 804 329 804 328 604 328 354  
Oppvekst og levekår      
Stab Oppvekst og levekår 72 283 69 399 69 899 69 899 69 899  
Barnehage 1 076 008 1 068 808 1 033 708 1 032 808 1 031 308  
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud 63 502 65 502 65 502 65 502 65 502  
Grunnskole 1 366 987 1 375 087 1 372 487 1 369 887 1 369 887  
Johannes læringssenter 115 989 115 839 115 359 115 359 115 359  
Stavanger kulturskole 34 581 34 731 34 731 34 731 34 731  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 38 985 38 735 38 735 38 735 38 735  
Ungdom og fritid 71 929 73 029 71 229 71 729 71 229  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 67 538 68 838 70 838 70 838 70 838  
Barneverntjenesten 213 520 210 020 210 020 210 020 210 020  
EMbo 9 555 9 555 9 555 9 555 9 555  
Helse og sosialkontor 621 097 608 819 610 319 610 319 610 319  
NAV 230 344 276 354 271 354 266 354 266 354  
Boligkontoret0 6 762 6 762 6 762 6 762  
Fysio- og ergoterapitjenesten 57 508 57 058 57 058 57 058 57 058  
Hjemmebaserte tjenester 461 992 78 040 84 540 83 040 83 040  
Bofellesskap PUH0 272 900 265 400 269 900 278 100  
Bofellesskap psykisk helse/ROP0 117 752 130 502 135 952 135 952  
Alders- og sykehjem 822 969 824 869 824 169 828 669 832 169  
Rehabiliteringsseksjonen 43 383 46 183 46 183 46 183 46 183  
Arbeidstreningsseksjonen 12 442 13 162 13 162 13 162 13 162  
Flyktningseksjonen 9 215 9 165 9 165 9 165 9 165  
Dagsenter og avlastningsseksjonen 156 995 162 295 170 795 170 795 170 795  
Tekniske hjemmetjenester 1 309 1 259 1 259 1 259 1 259  
Krisesenteret i Stavanger 11 823 11 823 11 823 11 823 11 823  
Helsehuset i Stavanger 11 006 11 606 11 606 11 606 11 606  
Stavanger legevakt 40 656 47 656 47 656 47 656 47 656  
Sentrale midler legetjeneste 66 866 67 166 67 466 67 766 68 066  
Sentrale midler levekår -82 329 -84 429 -84 429 -84 429 -84 429  
Sum Oppvekst og levekår 5 596 153 5 657 983 5 636 853 5 642 103 5 652 103  
Bymiljø og utbygging      
Stab Bymiljø og utbygging 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999  
Miljø 4 673 3 953 1 453 1 453 1 453  
Utbygging 7 215 11 285 11 285 11 285 11 285  
Stavanger eiendom -276 423 -179 729 -169 579 -163 729 -160 529  
Park og vei 141 898 144 848 145 548 147 248 149 948  
Idrett 127 473 128 748 130 098 128 948 127 798  
Vannverket00000 
Avløpsverket00000 
Renovasjon 140 140 140 140 140  
Plan og anlegg00000 
Sum Bymiljø og utbygging 10 975 115 244 124 944 131 344 136 094  
Kultur og byutvikling      
Stab Kultur og byutvikling 18 982 18 142 14 692 14 182 14 182  
Byggesaksavdelingen00000 
Planavdelinger 33 563 35 413 40 063 42 063 38 063  
Kulturavdelingen 153 701 160 791 159 001 159 001 159 001  
Sum Kultur og byutvikling 206 246 214 346 213 756 215 246 211 246  
Felles kostnader 715 047 972 120 920 584 894 113 873 127  
Sum drift 6 839 265 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  
Sum fordelt til drift -6 839 265 -7 282 497 -7 225 941 -7 211 410 -7 200 924  
Sum totalt00000 
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

 ENDRINGER I DRIFTOpprinnelig
vedtatt 2016
2017201820192020 
 Frie inntekter      
1Formue- /inntektsskatt -5 092 000 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000  
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 640 500 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  
3Inntektsutjevning 888 700 730 000 733 500 740 100 744 600  
4Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017) -12 700 0000 
 Sum frie inntekter -6 856 500 -7 004 000 -7 041 000 -7 092 000 -7 149 000  
 Sentrale inntekter      
5Eiendomsskatt -251 000 -290 000 -290 000 -293 000 -308 000  
6Integreringstilskudd fra staten -87 350 -250 000 -208 000 -175 000 -154 000  
7Lyse AS, disponering av frikraft -13 800 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400  
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken -28 600 -24 200 -21 500 -22 400 -22 700  
 Sum sentrale inntekter -380 750 -577 600 -532 900 -503 800 -498 100  
 Finans      
9Lyse AS, utbytte -186 000 -209 500 -218 000 -240 000 -247 000  
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  
11Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
12Renteinntekter, konserninterne lån0 -4 200 -8 200 -13 450 -18 750  
13Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -28 100 -27 900 -26 600 -27 500 -27 800  
14Forus Næringspark AS, utbytte -3 500 -20 000 000 
15Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen  -67 300 -65 250 -61 600 -57 500  
16Renteinntekter bank og finansforvaltning -31 700 -26 900 -26 900 -28 800 -30 200  
17Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 174 314 181 578 180 119 188 680 196 471  
18Avdragsutgifter (investeringslån) 321 266 337 217 349 665 367 890 378 873  
19Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak0 -15 000 -10 000 -10 000 -10 000  
20Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen  -4 650 -4 600 -4 650 -4 700  
21Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -88 885 -87 462 -90 091 -92 367 -94 241  
 Sum finans 154 395 52 883 77 143 75 203 82 153  
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond      
22Egenfinansiering av investeringer 206 110 156 190 198 950 247 750 305 350  
23Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 2050 -3 500 -1 750 -1 750 -1 750  
24Avsetning disposisjonsfond 5 000 0000 
25Avsetning - Vekstfond (næring)0 20 000 000 
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 211 110 172 690 197 200 246 000 303 600  
 Sentrale utgifter      
26Ordinær reservekonto 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200  
27Folkevalgte 46 600 47 400 47 400 47 400 47 400  
28Hovedtillitsvalgte 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900  
29Kirkelig fellesråd 81 200 82 150 82 150 82 150 82 150  
30Pensjon 185 000 165 000 165 000 165 000 165 000  
31Tilskudd livssynssamfunn 13 100 14 200 14 200 14 200 14 200  
32Revisjon og kontrollutvalg 5 150 5 300 5 300 5 300 5 300  
33Felleskostnader 66 100 67 800 67 800 67 800 67 800  
34Prisjustering KS-avtaler  1 000 1 000 1 000 1 000  
35Valg0 6 000 0 6 000 0 
36Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd 500 700 700 700 700  
37Oppreisningsordning barnevern 15 000 8 000 2 000 00 
38Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 101 037 153 750 153 750 153 750 153 750  
39Lønnsoppgjøret 2017  90 600 90 600 90 600 90 600  
40Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling -20 000 -5 000 -15 000 -20 000 -25 000  
 Sum sentrale utgifter 513 787 657 000 635 000 634 000 623 000  
 Sum netto utgifter 879 292 882 573 909 343 955 203 1 008 753  
 Tilskudd regionale prosjekter      
41Rogaland brann og redning IKS 111 800 115 800 120 400 125 200 130 250  
42Greater Stavanger AS 7 950 7 960 7 960 7 960 7 960  
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 52 700 49 900 49 400 50 300 50 800  
44Sørmarka flerbrukshall IKS 12 000 11 450 10 800 9 950 9 950  
45Multihallen og Storhallen IKS 9 150 8 900 8 700 8 400 8 400  
46Ryfast, planleggingsutgifter 20 000 0000 
47Tall Ship Race 2018 1 300 2 000 7 700 100 100  
 Sum tilskudd regionale prosjekter 214 900 196 010 204 960 201 910 207 460  
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 143 058 -6 503 017 -6 459 597 -6 438 687 -6 430 887  
 Disponibelt utover 2016-nivå0 -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  
 Felles tiltak sentrale områder      
48Økt bosetting av flyktninger   168 000 130 000 97 000 78 300  
49Indeksregulering av eksterne husleieavtaler  3 000 3 000 3 000 3 000  
50Tverrgående satsinger  8 000 8 000 8 000 8 000  
51ENØK-innsparinger  -2 800 -6 500 -6 500 -6 500  
52Endring pensjonssatser  -4 650 -4 650 -4 650 -4 650  
53Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg  2 250 5 550 5 700 6 100  
 Sum felles tiltak sentrale områder  173 800 135 400 102 550 84 250  
 Personal og organisasjon      
54Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie  3 300 10 500 10 500 10 500  
55Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -590 -590 -590 -590  
56Økte kostnader til nye arkivløsninger  1 750 1 350 350 350  
57Flytting av Servicetorget til nye lokaler  1 000 000 
58Kommunens klimatilpasningsarbeid  800 800 800 800  
59Avvik og varslingssystem – (ressurser)  600 800 800 800  
60Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger   2 000 3 000 4 000 4 000  
61Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter  1 200 1 200 00 
62Effektiviseringskrav Personal og organisasjon  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
 Sum personal og organisasjon  8 860 15 860 14 660 14 660  
 Kommunikasjon      
63Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester  -120 -120 -120 -120  
 Sum kommunikasjon  -120 -120 -120 -120  
 Økonomi      
64Effektiviseringskrav Økonomi  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
65Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet  700 700 700 700  
66Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -2 130 -2 130 -2 130 -2 130  
67Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360   2 500 2 500 2 500 2 500  
68Kompensasjon for valutakursendringer  350 350 350 350  
69Økt båndbredde i ungdomsskolene  250 250 250 0 
70Åpne data, koding og integrasjon m.m  1 350 1 350 1 350 1 350  
71Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv  400 400 400 400  
 Sum økonomi  2 220 2 220 2 220 1 970  
 Næring      
72Styrke det internasjonale arbeidet  1 000 1 000 1 000 1 000  
 Sum næring  1 000 1 000 1 000 1 000  
 SUM SENTRALE OMRÅDER  185 760 154 360 120 310 101 760  
 OPPVEKST OG LEVEKÅR      
 Felles tiltak oppvekst og levekår      
73Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0  1 000 1 000 1 000 1 000  
74Planleggerstilling, barnehage  400 400 400 400  
75Opptrappingsplan for rusfeltet  1 500 1 500 1 500 1 500  
76Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal  50 250 250 250  
77Planleggerstilling, skolebygg  400 400 400 400  
78Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering  600 600 600 600  
79Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab   -450 -450 -450 -450  
80Effektiviseringskrav sentrale midler levekår  -200 -200 -200 -200  
81Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd   500 500 500 500  
82Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester  7 300 7 300 7 300 7 300  
83Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå  -11 800 -11 800 -11 800 -11 800  
 Sum felles tiltak oppvekst og levekår  -700 -500 -500 -500  
 Barnehage      
84Kompetanseheving  1 000 1 000 1 000 1 000  
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode  -3 300 -7 600 -8 500 -8 500  
86Justering av aktivitetsnivå  5 000 -25 000 -25 000 -25 000  
87Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov  1 200 1 500 1 500 0 
88Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud  -1 200 -2 300 -2 300 -2 300  
89Økt foreldrebetaling  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000  
90Effektiviseringskrav Barnehage  -4 900 -4 900 -4 900 -4 900  
 Sum barnehage  -7 200 -42 300 -43 200 -44 700  
 Skole og SFO      
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes  0 -300 -300 -300  
92SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17  -1 700 -1 700 -1 700 -1 700  
93Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017  2 100 2 100 2 100 2 100  
94Nye krav til kompetanse for lærere  1 000 1 500 2 000 2 000  
95Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid  500 1 000 1 000 1 000  
96Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler  4 000 3 000 2 000 2 000  
97Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018 0 -1 300 -2 900 -2 900  
98Elevtallsvekst grunnskole  5 900 5 900 5 900 5 900  
99Lokal skolelederutdanning  1 500 500 00 
100Effektiviseringskrav Skole  -9 000 -9 000 -9 000 -9 000  
101Tidlig innsats  3 800 3 800 3 800 3 800  
 Sum skole og sfo  8 100 5 500 2 900 2 900  
 Johannes læringssenter      
102Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven  700 220 220 220  
103Effektiviseringskrav Johannes læringssenter  -850 -850 -850 -850  
 Sum Johannes læringssenter  -150 -630 -630 -630  
 Kulturskolen      
104Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022  600 600 600 600  
105Kulturskolen, økt egenbetaling  -160 -160 -160 -160  
106Effektiviseringskrav Kulturskolen  -290 -290 -290 -290  
 Sum Kulturskolen  150 150 150 150  
 PPT      
107Effektiviseringskrav PPT  -250 -250 -250 -250  
 Sum PPT  -250 -250 -250 -250  
 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud      
108Økt aktivitet styrket barnehagetilbud  2 400 2 400 2 400 2 400  
109Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  -400 -400 -400 -400  
 Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud  2 000 2 000 2 000 2 000  
 Ungdom og fritid      
110Ny frivilligsentral i Madla bydel  370 370 370 370  
111Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019  -500 -500 0 -500  
112Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene  930 930 930 930  
113Helsesøster for ungdom  650 650 650 650  
114Omstilling 2018 - Ungdom og fritid 0 -1 800 -1 800 -1 800  
115Effektiviseringkrav Ungdom og fritid  -350 -350 -350 -350  
 Sum Ungdom og fritid  1 100 -700 -200 -700  
 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste      
116Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten  1 700 3 700 3 700 3 700  
117Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste  -400 -400 -400 -400  
 Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste  1 300 3 300 3 300 3 300  
 Barnevern      
118Barnevern, reduserte klientutgifter  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000  
119Effektiviseringskrav Barnevern   -500 -500 -500 -500  
 Sum barnevern  -3 500 -3 500 -3 500 -3 500  
 Helse- og sosialkontor      
120Økt egenandel ressurskrevende brukere 0 1 500 1 500 1 500  
121Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset  2 700 2 700 2 700 2 700  
122Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø  -12 500 -12 500 -12 500 -12 500  
123Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor  -200 -200 -200 -200  
 Sum helse- og sosialkontor  -10 000 -8 500 -8 500 -8 500  
 NAV-kontorene      
124Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift  5 000 5 000 5 000 5 000  
125Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet  40 000 35 000 30 000 30 000  
126Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering  800 800 800 800  
127Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne  210 210 210 210  
 Sum NAV-kontorene  46 010 41 010 36 010 36 010  
 Hjemmebaserte tjenester      
128Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  
129Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400  
130Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap  3 000 3 000 3 000 3 000  
131Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering  1 900 1 900 1 900 1 900  
132Cosdoc+ (nettbrett og lisens)  500 3 000 1 500 1 500  
133Logistikkprogram hjemmesykepleien  500 1 000 1 000 1 000  
134Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien 0 -1 000 -1 000 -1 000  
135Omorganisering nye virksomheter  1 000 1 000 1 000 1 000  
136Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede 0 -7 500 -7 500 -7 500  
137Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere  2 500 7 000 7 000 7 000  
138Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 0 750 6 200 6 200  
139Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter  2 700 8 700 8 700 8 700  
140Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser 0 6 000 6 000 6 000  
141Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser 00 4 500 7 700  
142Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger 000 5 000  
 Sum hjemmebaserte tjenester  6 700 18 450 26 900 35 100  
 Alders- og sykehjem      
143Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling  -1 600 -1 600 -1 600 -1 600  
144Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping  2 700 2 700 2 700 2 700  
145Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger  1 000 000 
146Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale  1 500 000 
147Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale  1 200 1 200 1 200 1 200  
148Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp  2 400 2 400 2 400 2 400  
149Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300  
150Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  
151Omstilling 2018 0 -17 500 -17 500 -17 500  
152Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
153Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem  1 000 90 500 95 000 98 500  
154Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -33 000 -33 000 -33 000  
155Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -11 400 -11 400 -11 400  
156Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -25 800 -25 800 -25 800  
 Sum alders- og sykehjem  1 900 1 200 5 700 9 200  
 Stavanger legevakt      
157Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil  7 000 7 000 7 000 7 000  
 Sum Stavanger legevakt  7 000 7 000 7 000 7 000  
 Rehabiliteringsseksjonen      
158Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige  3 000 3 000 3 000 3 000  
159Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen  -200 -200 -200 -200  
 Sum Rehabiliteringsseksjonen  2 800 2 800 2 800 2 800  
 Dagsenter og avlastningsseksjonen      
160Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig 0 -1 500 -1 500 -1 500  
161Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  
162Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500  
163Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
164Justering av budsjett, Austbø bofellesskap  8 800 8 800 8 800 8 800  
165Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser  1 000 11 000 11 000 11 000  
 Sum dagsenter og avlastningsseksjonen  5 300 13 800 13 800 13 800  
 Samfunnsmedisin      
166Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst  300 600 900 1 200  
167Øke ressurser til smittevernoverlege  200 500 500 500  
 Sum samfunnsmedisin  500 1 100 1 400 1 700  
 Tekniske hjemmetjenester      
168Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester  -50 -50 -50 -50  
 Sum tekniske hjemmetjenester  -50 -50 -50 -50  
 Fysio- og ergoterapitjenesten      
169Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
170Tilskudd private fysioterapeuter   550 550 550 550  
 Sum fysio- og ergoterapitjenesten  -450 -450 -450 -450  
 Arbeidstreningsseksjonen      
171Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter  200 200 200 200  
172Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen  570 570 570 570  
173Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 Sum arbeidstreningsseksjonen  720 720 720 720  
 Helsehuset i Stavanger      
174Klinisk ernæringsfysiolog   600 600 600 600  
 Sum Helsehuset i Stavanger  600 600 600 600  
 Flyktningseksjonen      
175Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 Sum Flyktningseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR  61 830 40 700 45 950 55 950  
 KULTUR OG BYUTVIKLING      
 Felles tiltak kultur og byutvikling      
176Digitalisering av byggesaksarkiv   -500 -3 800 -4 800 -4 800  
177Interkommunal delplan (IKDP) Forus  -340 -490 00 
 Sum felles tiltak kultur og byutvikling  -840 -4 290 -4 800 -4 800  
 Kultur      
178Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger  300 300 300 300  
179Reforhandlet driftsavtale Nye Tou  300 600 600 600  
180MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes  2 800 1 600 1 600 1 600  
181MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»  400 000 
182MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum  3 400 3 400 3 400 3 400  
183Avsluttet Obstfelderjubileum 2016  -800 -800 -800 -800  
184Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus  540 000 
185Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)  -600 -600 -600 -600  
186Opera Rogaland IKS, driftstilskudd   50 100 100 100  
187Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF  700 700 700 700  
 Sum kultur  7 090 5 300 5 300 5 300  
 Geodata      
188Taksering eiendomsskatt 0 5 000 7 000 3 000  
 Sum Geodata 0 5 000 7 000 3 000  
 Planavdelinger      
189Innkjøp av konsulenttjenester  1 500 1 150 1 150 1 150  
190Drift av ny 3D teknologi  350 350 350 350  
 Sum planavdelinger  1 850 1 500 1 500 1 500  
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING  8 100 7 510 9 000 5 000  
 BYMILJØ OG UTBYGGING      
 Miljø      
191Redusert støtte til Grønn by  -50 -50 -50 -50  
192Effektiviseringskrav Miljø  -170 -170 -170 -170  
193Panteordning gamle vedovner 0 5 000 5 000 5 000  
194Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård  4 000 000 
195Piggdekkgebyr  -5 000 -8 000 -8 000 -8 000  
196Revisjon klima- og miljøplan  500 000 
 Sum miljø  -720 -3 220 -3 220 -3 220  
 Utbygging      
197Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter   4 070 4 070 4 070 4 070  
 Sum utbygging  4 070 4 070 4 070 4 070  
 Park og vei      
198Biologisk mangfold  50 300 550 800  
199Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse  100 200 300 400  
200Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler  150 300 450 600  
201Bidrag fra vertskommune under festival  -500 0 -500 0 
202Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene  -500 -500 -500 -500  
203Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene  -300 -300 -300 -300  
204Redusert vedlikehold på vei  -500 -500 -500 -500  
205Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder  2 000 000 
206Skadedyrbekjempelse park og vei  750 750 750 750  
207Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet  400 800 1 200 1 600  
208Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø  300 600 900 1 200  
209Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg  200 400 600 800  
210Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg  600 1 200 1 800 2 400  
211Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS  200 400 600 800  
 Sum park og vei  2 950 3 650 5 350 8 050  
 Idrett      
212Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)  -500 -500 -500 -500  
213Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019  1 050 0 1 050 0 
214Økte billettinntekter i svømmehallene  -500 -1 000 -1 000 -1 000  
215Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500  
216Leieinntekter OTD i 2017 og 2019  -700 0 -700 0 
217Indeksregulering Oilers investa AS  150 250 350 450  
218Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
219Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017  -1 100 -2 200 -2 200 -2 200  
220Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall 0 800 2 000 2 000  
221Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen  2 900 5 000 5 000 5 000  
222Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall  1 050 1 050 1 050 1 050  
223Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta  125 125 125 125  
224Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering  2 500 2 800 0 -900  
 Sum idrett  1 275 2 625 1 475 325  
 Stavanger eiendom      
225Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -182 816 -182 816 -182 816 -182 816  
226Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  264 280 264 280 264 280 264 280  
227Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester  -230 -230 -230 -230  
228Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF  -820 -820 -820 -820  
229Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -200 -200 -200 -200  
230Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  1 380 1 380 1 380 1 380  
231Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF  -400 -400 -400 -400  
232Skadedyrbekjempelse  750 750 750 750  
233Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg  6 200 6 200 11 200 11 200  
234Forsikring bygg  200 400 600 800  
235Tiltakspakke økt sysselsetting  -6 750 -6 750 -6 750 -6 750  
236Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19  4 550 550 -2 300 -2 300  
237Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg  10 550 24 500 28 000 31 000  
 Sum Stavanger eiendom  96 694 106 844 112 694 115 894  
 Vannverket      
238Fastledd, IVAR  836 3 361 5 209 8 935  
239Mengdevariabelt ledd, IVAR  844 3 360 4 914 9 178  
240Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400  
241Driftsutgifter/generell prisstigning  715 1 444 2 187 2 946  
242Avskrivninger  552 1 233 1 808 2 336  
243Renter restkapital  -977 -484 -112 215  
244Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 320 816 589 3 672  
245Gebyrer/gebyrøkning 0 -10 430 -15 645 -28 682  
 Sum Vannverket 0000 
 Avløpsverket      
246Fastledd, IVAR  1 047 2 540 4 421 5 602  
247Mengdevariabelt ledd, IVAR  -200 1 795 3 210 4 330  
248Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400  
249Driftsutgifter/generell prisstigning  1 871 2 751 3 649 4 565  
250Avskrivninger  1 378 2 297 3 125 3 737  
251Renter restkapital  -2 544 -2 009 -1 491 -1 064  
252Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 652 -8 824 -14 714 -16 994  
253Gebyrer/gebyrøkning 000 -2 326  
254Skadedyrbekjempelse Avløpsverket   750 750 750 750  
 Sum Avløpsverket 0000 
 Renovasjon      
255Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR  800 2 300 3 800 4 500  
256Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning  2 855 5 252 7 992 11 767  
257Kalkulerte finanskostnader  168 169 152 132  
258Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester  -20 -1 436 -823 -135  
259Gebyrer/generell gebyrøkning  -3 390 -7 700 -12 300 -16 720  
260Bruk/avsetning til selvkostfond  -1 163 665 429 -294  
261Skadedyrbekjempelse Renovasjon  750 750 750 750  
 Sum renovasjon 0000 
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING  104 269 113 969 120 369 125 119  
 Disponibelt utover 2016-nivå  -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  
 Sum endringer på tjenesteområdene  359 959 316 539 295 629 287 829  
 Herav driftskonsekvenser av investeringer  31 725 95 325 110 675 126 575  
 Sum tekniske budsjettjusteringer 0000 
 BUDSJETTBALANSE 0000 
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2017201820192020Snitt 2017-2020 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,7 %2,0 %2,4 %3,0 %2,3 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering59 %75 %52 %68 %63 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %64 %64 %62 %64 %< 60 %
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)
Opprinnelig vedtatt
budsjett 2016
Justert budsjett
per 2. tertal
2016
Rådmannens
forslag
2017
Rådmannens
forslag
2018
Rådmannens
forslag
2019
Rådmannens
forslag
2020
 
Formue- og inntektsskatt: -5 092 000 -4 945 300 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000  
Vekst fra året før3,30 %0,30 %0,70 %0,50 %0,70 %0,80 % 
% av landsgjennomsnittet137,90 %132,90 %129,50 %129,50 %129,60 %129,50 % 
Antall innbyggere 01.januar 132 644 132 644 133 272 133 906 134 905 135 950  
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 38 226 37 282 37 366 37 366 37 366 37 366  
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 27 719 28 058 28 852 28 847 28 833 28 848  
Diff. Stavanger og landsgj.snittet 10 507 9 224 8 514 8 519 8 533 8 518  
Rammetilskudd:        
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) -2 998 000 -2 998 000 -3 099 000 -3 119 500 -3 142 500 -3 169 000  
Utgiftsutjevning 457 592 457 592 400 578 404 787 407 487 411 787  
INGAR 7 577 7 577 13 409 13 400 13 400 13 400  
Saker med særskilt fordeling -17 348 -17 348 -20 187 -20 187 -20 187 -20 187  
Storbytilskudd -49 000 -49 000 -48 800 -49 000 -49 300 -49 600  
Tapskompensasjon skjønn -27 400 -27 400      
Saldering NB /RNB -13 921 -13 921      
Prosjektskjønn  -650      
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. -2 640 500 -2 641 150 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  
Inntektsutjevning 888 700 781 400 730 000 733 500 740 100 744 600  
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning -1 751 800 -1 859 750 -2 024 000 -2 037 000 -2 051 000 -2 069 000  
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet)
avrundet
-6 843 800 -6 805 050 -7 004 000 -7 041 000 -7 092 000 -7 149 000  
Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før  2,9%0,5%0,7%0,8% 
Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)