a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2015Opprinnelig
budsjett 2016
Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Investeringer i anleggsmidler 1 148 483 1 258 555 1 350 805 1 254 444 913 300 840 850 670 050  
Utlån og forskutteringer 255 355 216 450 260 860 420 630 415 500 411 480 393 700  
Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 19 100 20 100 21 100 22 100 23 100  
Avdrag på lån 145 983 105 000 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000  
Dekning av tidligere års udekket0000000 
Avsetninger 5 093 000000 
Årets finansieringsbehov 1 570 587 1 599 105 1 735 765 1 801 174 1 463 900 1 396 430 1 216 850  
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler 890 134 810 355 986 915 948 961 649 367 821 443 616 606  
Inntekter fra salg av anleggsmidler 74 023 260 600 191 000 135 000 74 000 30 000 0 
Tilskudd til investeringer 125 144 28 440 40 240 73 150 259 195 7 800 12 000  
Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 139 000 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 224 477 154 600 154 600 244 218 172 138 187 187 201 644  
Andre inntekter 930 000000 
Sum ekstern finansiering 1 474 175 1 392 995 1 511 755 1 554 329 1 266 700 1 150 430 913 250  
Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
Bruk av avsetninger 19 414 00 94 155 000 
Sum finansiering 1 570 587 1 599 105 1 735 765 1 801 174 1 463 900 1 396 430 1 216 850  
Udekket/udisponert------- 
Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)