a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2017.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§ 1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§ 8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan direktøren for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktøren for Kultur og byutviklings avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 850 pr m2.

Tiltak som behandles etter søknad 2017Tiltaksklasse
1
Tiltaksklasse
2
Tiltaksklasse
3
 
01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)    
Basisgebyr:    
a. Enebolig (111) 19 300 32 500   
b. Enebolig med leilighet (112) 27 900 39 000   
c. Tomannsbolig (121 – 124) 30 200 42 300   
d. Andre småhus (136) per boenhet 12 400 15 100   
e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) per boenhet 12 400 15 100   
f. Fritidsbolig (161- 163) 12 000 20 500   
g. Tilbygg punkt a-d    
< 50 m2 3 900 7 700   
> 50 m2 6 100 12 200   
h. Påbygg punkt a-d    
< 50 m2 3 900 7 700   
> 50 m2 6 100 12 200   
i. Ombygging < 50 % av totalt areal 3 900    
j. Ombygging > 50 % av totalt areal 13 600    
Ny boenhet 12 400    
Hovedombygging = nybygg    
k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) per boenhet 12 400 15 100 17 300  
l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)- 98 600 165 000  
m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)- 128 500 192 200  
n. Bygg med bofellesskap (151-159) 50 400 74 800 98 500  
o. Tilbygg punkt k-n    
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5 700    
< 1000 m2 26 000 37 100   
> 1000 m2 37 100 49 200   
n. Påbygg punkt i-l    
< 1000 m2 25 600 37 100   
> 1000 m2 37 100 49 200   
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n)  43 400 71 900  
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n)  79 200 132 700  
q. Ombygging < 50% av total areal (m, n) 20 200 32 100 39 600  
r. Ombygging >50% av total areal (m, n) 32 100 56 500 74 000  
Ny boenhet 13 600    
Hovedombygging = nybygg    
s. Boligbrakker 9 100 17 000   
Andre tiltak på boligeiendom    
Fasadeendring/vindusskift (per fasade) 900    
Støttemur 3 700    
Innhengning/gjerde/støyskjerm 900    
Brygge 3 700 6 000   
Graving/fylling/sprenging 2 400    
Brønn/dam 1 500    
Basseng 4 300    
     
02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)    
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183) 3 400    
b. Tilbygg a 2 300    
c. Påbygg a 2 300    
     
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)    
a. Industribygg (211-218) 71 500 107 000 141 300  
b. Annet industribygg og lignende(219) 32 800 60 700 95 600  
c. Energiforsyningsbygg (221-229) 73 000 107 000 141 200  
d. Lagerbygg (231-239) 32 900 60 700 95 600  
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249) 32 900 60 700 95 600  
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 8 100    
< 1 000 m2 19 300 37 500 72 300  
> 1 000 m2 37 500 72 300 107 100  
g. Påbygg a-e    
< 1 000 m2 19 300 37 500 72 300  
> 1 000 m2 37 500 72 300 107 100  
h. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c) 28 100 53 400 80 100  
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c) 53 400 72 300 107 100  
j. Omb-/bruksendring 13 200 24 400 47 600  
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500 8 100    
l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e) 28 100 53 400 72 300  
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små) 7 100    
Hovedombygging = nybygg    
     
04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)    
a. Kontorbygg (311-319) 90 400 145 400 250 000  
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330) 90 400 179 000 280 100  
c. Bensinstasjon (323) 37 200 72 300   
Samferdsel og kommunikasjon    
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429) 90 400 145 400 250 000  
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449) 36 600 72 300 107 100  
f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 8 100    
< 1 000 m2 37 500 72 300 - 
> 1 000 m2 72 300 107 000 126 400  
Påbygg a-e    
< 1 000 m2 37 500 72 300 - 
> 1 000 m2 72 300 107 100 126 400  
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d) 37 500 53 100 107 100  
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d) 72 300 107 000 141 000  
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e) 14 400 29 000 43 300  
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e) 30 400 53 000 80 200  
k. Bruksendring uten ombygging kr 8 100    
Hovedombygging = nybygg    
     
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)    
Basisgebyr:    
a. Hotellbygg (511-519) 108 100 176 800 280 100  
b. Bygg for overnatting (521-529) 88 700 133 500 191 300  
c. Restaurantbygg (531-539) 88 700 133 500 191 300  
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 8 100    
< 1 000 m2 67 500 72 300 107 000  
> 1 000 m2 72 300 107 000 184 400  
Påbygg a-c    
< 1 000 m2 37 500 72 300 107 000  
> 1 000 m2 72 300 107 000 184 400  
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning 53 000 72 300 107 000  
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning 72 300 107 000 145 000  
g. Bruksendring uten ombygging kr 8 100    
Hovedombygging = nybygg    
     
06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)    
Basisgebyr:    
a. Lekepark, barnehage (611-612) 33 000 54 000   
b. Skolebygg (613-619) 86 900 145 000 251 500  
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)- 145 000 251 500  
d. Idrettsbygg (651-659)- 107 100 184 500  
e. Kulturhus (661-669) 87 000 145 000 251 500  
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)  145 000 251 500  
Helsebygg    
g. Sykehus, sykehjem (719-729)  184 400 273 400  
h. Primærhelsebygg (731-739) 72 300 107 100 184 500  
Fengsel, beredskapsbygg    
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829) 87 000 145 000 251 500  
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 8 100    
< 1 000 m2  37 600   
> 1 000 m2  72 300 145 000  
Påbygg a - i    
< 1 000 m2  36 700 91 800  
> 1 000 m2  72 300 145 000  
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)  36 600 53 000  
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)  107 000 184 500  
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) 13 100 24 400   
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) 24 400 53 000   
g. Bruksendring uten ombygging kr 8 100    
Hovedombygging = nybygg    
     
07. DISPENSASJONSSØKNADER    
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold    
a. Formål 6 000 9 000 12 000  
b. Utnyttelse 6 000 9 000 12 000  
c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense) 6 000 9 000 12 000  
d. Etasjetall 6 000 9 000 12 000  
e. Høyde (gesimshøyde o.l.) 6 000 9 000 12 000  
f. Andre forhold i registrerte best. 6 000 9 000 12 000  
g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven 6 000 9 000 12 000  
h. Veiopparbeidelse 6 000 9 000 12 000  
i. Byggeteknisk forskrift 6 000 9 000 12 000  
     
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)    
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging. 1 700 2 500   
     
09. RIVING Gebyr per bygning    
< 400 m2 1 300    
> 400 m2 4 800    
     
10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.    
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis 3 400    
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon 4 800    
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett 4 800    
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin 4 800    
Basestasjon for mobil/kommunikasjon 4 800    
     
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE    
Fasadeendring/vinduskift (per fasade) 1 600    
Skilt/reklame 1 600    
Større skiltplan 3 400    
Støttemur 3 700    
Innhegning/gjerde/støyskjerm 3 400    
Fylling > 1000 m2 16 500 22 000 27 500  
     
12. GODKJENNING AV SELVBYGGER    
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om    
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger) 700    
     
13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN    
< 5000 m² 10 000    
> 5000 m² 12 000    
Ny avkjørsel fra eiendom 2 500    
     
14. FRIKJØP PARKERING kr 112 000,-    
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger    
     
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM    
Beløp fastsettes av sivilforsvaret    
     
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2    
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om    
a) mindre tiltak på bebygd eiendom. (ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til 1500,- for tiltak uten areal) 2 500    
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 4 900    
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år 4 900    
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 2 500    
     
17. DELT IGANGSETTING    
Det tas et gebyr på kr 3 350 for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv. 3 700    
     
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG    
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 800 3 100    
     
19. UFULLSTENDIGE SØKNADER    
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.    
Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved ufullstendig søknad, jf. pbl § 20-3 2 400 2 400 2 400  
12.34 Gebyrer ved byggesaksbehandling 2017
Last ned tabelldata (Excel)