a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A) Gebyr etter planområdets areal

Gebyr etter planområdets areal (i kr)  
For arealer t.o.m. 2 000 m2 58 310  
For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2 78 580  
For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2 98 210  
For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2130 940 
For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg
for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2
740  
Tabell 12.35 Gebyr etter planområdets areal
Last ned tabelldata (Excel)

B) Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 980

C) Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D) Konsekvensutredninger

Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1.