a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannen foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2017:

1. Vanngebyr og avløpsgebyr foreslås opprettholdt på samme nivå som 2016

2. Satser for renovasjonsgebyr foreslås økt med 2,0 %

3. Billettpriser i svømmehallene foreslås økt med om lag 14 %

4. Feieravgiften foreslås uendret i 2017

5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember.

Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager 2017 per måned for en 100 % plass er foreslått økt til
kr 2 730

6. Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås uendret i 2017.

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,5 %.

Egenandel døgnpris K46 2.etg foreslås økt med 2,5 % til kr 284

7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med i gjennomsnitt 1,3 % per semester med virkning fra 1.1.2017

8. Maksimalsats for betaling for langtidsopphold i sykehjem foreslås økt fra kr 40 131 per måned til kr 64 666 kr per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 2,5 % til kr 41 134 per måned.

Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med 2,5 % til kr 441.

Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,5 %

Egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter foreslås innført fra 2017.

Betaling for trygghetsavdeling foreslås økt med 2,5 %, avrundet til nærmeste 5 kroner.

Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji foreslås økt med 2,5 % til kr 284 per døgn.

Betaling for måltider til dagsenterbrukere foreslås økt med 2,5 % sammenlignet med 2016.
Prisene vil da bli kr 49 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G
og kr 87 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

9. Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån

10. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven foreslås økt i snitt med 2,5 %

11. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling foreslås økt i snitt med 8 %

12. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling foreslås økt med 2 %.

13. Det foreslås en økning av leie av kapell på gravlund til utenbys rekvirent fra kr 2 200 til kr 2 500

14. Eiendomsskattetakstene foreslås økt med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4)

15. Rådmannen foreslår å innføre piggdekkavgift fra høsten 2017