a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

14
Forslag til vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 SAMT ÅRSBUDSJETT 2017

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2017-2020 samt årsbudsjett 2017 vil bli som følger:

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Forslag til vedtak

  1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2017 fastsettes i henhold til:
  1. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10.1.2.
  2. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
  3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2017 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a beholdes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i takstverdi på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

  1. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2017:
  1. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 12.
  2. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 13.
  3. Bystyret godkjenner budsjett 2017 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2017-2020 anses som retningsgivende for den videre drift.
  4. Stavanger kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 40 mill. som Museum Stavanger AS (MUST) tar opp til finansiering av «Nytt Norsk Grafisk Museum». Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 40 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 44 mill. (kr 40 mill. + 10 %). Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftenes § 3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede og påtegne garanti samt eventuelt andre tilhørende dokumenter i denne forbindelse.