a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2017-2020 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Noen tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 16.1.

Stavanger kommune legger ut datagrunnlaget for handlings- og økonomiplanen 2017-2020 som åpne data i et maskinlesbart format som  Excel-filer og kommaseparerte CSV-filer. På open.stavanger.kommune.no kan du finne en rekke åpne datasett fra Stavanger kommune, samt fra våre samarbeidskommuner og organisasjoner.

I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til. Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.

Budsjett-tabeller som i vises i web-løsningen,
designet for nedlasting:
Tabell nummer i
kapittel 3/10
Nærmere informasjon om budsjett-tabellene 
Driftsbudsjett:   
Hovedoversikt drift (last ned)10,1Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode. 
Budsjettskjema 1A - drift (last ned)10,2Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode. 
Budsjettskjema 1B - netto drift (last ned)10,3Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.  
Driftsrammetabell (last ned)3.12/10.4Tabellen viser hvilke endringer og tiltak rådmannen foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.  
Investeringsbudsjett:   
Hovedoversikt investering (last ned)10,7Tabellen viser hvilke inntekts- og finansieringskilder som planlegges til de ulike investeringene, samt fordeling på de ulike kostnadsartene i kommende 4-års periode. 
Budsjettskjema 2A - investering (last ned)10,8Tabellen viser finansieringsbehovet i de ulike årene i planperioden, samt hvordan finansiering er planlagt fra eksterne og interne kilder i kommende 4-års periode. 
Budsjettskjema 2B - investeringstabell (last ned)3.14/10.9Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.  
Kostrafunksjoner i driftsbudsjettet:   
Netto driftsrammer per kostrafunksjon (last ned)10,10  
Simuleringsmodell:   
Modell for simulering av tiltaksendringer i drift og investering - til politikere (last ned) Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering.
Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer.
Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år.
 
Åpne data   
Åpne data Stavanger kommune forslag Driftsbudsjett 2017-2020 med pivottabeller (last ned)                                                Åpne data i Excelformat med forslag til informative oversikter. Regnearket har en arkfane for rådata og ulike arkfaner med pivottabeller for å gi oversikter og informasjon. Brukeren kan lage egne oversikter etter behov. Forslag til budsjett legges på rammenivå og detaljbudsjettering foretas etter at budsjettet er vedtatt. Siste oppdaterte versjon er benyttet. 
Åpne data Stavanger kommune forslag Investeringsbudsjett 2017-2020 med pivottabeller (last ned) Åpne data i Excelformat med forslag til informative oversikter. Regnearket har en arkfane for rådata og ulike arkfaner med pivottabeller for å gi oversikter og informasjon. Brukeren kan lage egne oversikter etter behov. Forslag til budsjett legges på rammenivå og detaljbudsjettering foretas etter at budsjettet er vedtatt. Siste oppdaterte versjon er benyttet. Investeringer gjelder anskaffelser og finansiering av anleggsmidler. 
Tabell 16.1 Oversikt tabeller og modeller
Last ned tabelldata (Excel)