a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

NoteTiltakOpprinnelig vedtatt
2016
Budsjettforslag
2017
Budsjettforslag
2018
Budsjettforslag
2019
Budsjettforslag
2020
 Frie inntekter     
1Formue- /inntektsskatt -5 092 000 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000
Endring Skatt fra inntekt og formue    -5 000 -10 000 -15 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 640 500 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600
3Inntektsutjevning 888 700 730 000 733 500 740 100 744 600
4Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017) -12 700 ----
EndringØkt overføring fra Staten jf. tidlig innsats i skolen og flere barnehagelærere, jf. Budsjettforliket, kr -15 mill. per år. Se barnehage og skole.     
 Sum frie inntekter -6 856 500 -7 004 000 -7 046 000 -7 102 000 -7 164 000
 Sentrale inntekter     
5Eiendomsskatt -251 000 -290 000 -290 000 -293 000 -308 000
EndringEiendomsskatt, redusert vekst. Blir justert med 2,2 %  20 000 15 000 10 000 5 000
6Integreringstilskudd fra staten -87 350 -250 000 -208 000 -175 000 -154 000
7Lyse AS, disponering av frikraft -13 800 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken -28 600 -24 200 -21 500 -22 400 -22 700
 Sum sentrale inntekter -380 750 -557 600 -517 900 -493 800 -493 100
 Finans     
9Lyse AS, utbytte -186 000 -209 500 -218 000 -240 000 -247 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
EndringØkt utbytte SK kino  -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
11Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
12Renteinntekter, konserninterne lån0 -4 200 -8 200 -13 450 -18 750
13Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -28 100 -27 900 -26 600 -27 500 -27 800
14Forus Næringspark AS, utbytte -3 500 -20 000 ---
15Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen  -67 300 -65 250 -61 600 -57 500
16Renteinntekter bank og finansforvaltning -31 700 -26 900 -26 900 -28 800 -30 200
17Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 174 314 181 578 180 119 188 680 196 471
EndringRenter, endret låneopptak   340 1 193 3 722 6 669
18Avdragsutgifter (investeringslån) 321 266 337 217 349 665 367 890 378 873
EndringEndring avdragsbetalinger  630 2 230 6 147 10 180
19Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak- -15 000 -10 000 -10 000 -10 000
EndringØkt utbytte Stavanger Parkering  -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
20Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen  -4 650 -4 600 -4 650 -4 700
EndringUtbytte Utvikling KF  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
21Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -88 885 -87 462 -90 091 -92 367 -94 241
 Sum finans 154 395 33 953 60 666 65 172 79 102
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
22Egenfinansiering av investeringer 206 110 156 190 198 950 247 750 305 350
23Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205- -3 500 -1 750 -1 750 -1 750
24Avsetning disposisjonsfond 5 000 ----
EndringAvsetning disposisjonsfond  9 630 8 827 25 081 30 601
25Avsetning - Vekstfond (næring)- 20 000 ---
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 211 110 182 320 206 027 271 081 334 201
 Sentrale utgifter     
26Ordinær reservekonto 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
27Folkevalgte 46 600 47 400 47 400 47 400 47 400
28Hovedtillitsvalgte 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900
29Kirkelig fellesråd 81 200 82 150 82 150 82 150 82 150
30Pensjon 185 000 165 000 165 000 165 000 165 000
31Tilskudd livssynssamfunn 13 100 14 200 14 200 14 200 14 200
32Revisjon og kontrollutvalg 5 150 5 300 5 300 5 300 5 300
33Felleskostnader 66 100 67 800 67 800 67 800 67 800
34Prisjustering KS-avtaler  1 000 1 000 1 000 1 000
35Valg- 6 000 - 6 000 -
36Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd 500 700 700 700 700
37Oppreisningsordning barnevern 15 000 8 000 2 000 --
38Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 101 037 153 750 153 750 153 750 153 750
39Lønnsoppgjøret 2017  90 600 90 600 90 600 90 600
EndringJustering KS forventet lønnsvekst (fra 2,4 % til 2,2 %)  -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
40Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling -20 000 -5 000 -15 000 -20 000 -25 000
EndringFra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Endring Effektivisering som følge av mer bruk av teknologi  -5 000 -10 000 -15 000 -20 000
 Sum sentrale utgifter 513 787 640 000 613 000 607 000 591 000
 Sum netto utgifter 879 292 856 273 879 693 943 253 1 004 303
 Tilskudd regionale prosjekter     
41Rogaland brann og redning IKS 111 800 115 800 120 400 125 200 130 250
42Greater Stavanger AS 7 950 7 960 7 960 7 960 7 960
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 52 700 49 900 49 400 50 300 50 800
44Sørmarka flerbrukshall IKS 12 000 11 450 10 800 9 950 9 950
45Multihallen og Storhallen IKS 9 150 8 900 8 700 8 400 8 400
46Ryfast, planleggingsutgifter 20 000 ----
47Tall Ship Race 2018 1 300 2 000 7 700 100 100
 Sum tilskudd regionale prosjekter 214 900 196 010 204 960 201 910 207 460
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 143 058 -6 509 317 -6 479 247 -6 450 637 -6 445 337
 Disponibelt utover 2016-nivå- -366 259 -336 189 -307 579 -302 279
 Tjeneste- og virksomhetsområdene viser kun ENDRINGER sammenlignet m/ opprinnelig budsjett 2016:     
 Felles tiltak sentrale områder     
48Økt bosetting av flyktninger   168 000 130 000 97 000 78 300
Endring Reduserte netto utgifter mottak av flyktninger   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
49Indeksregulering av eksterne husleieavtaler  3 000 3 000 3 000 3 000
50Tverrgående satsinger  8 000 8 000 8 000 8 000
Endring Tverrgående satsing Smartby skilles ut i egen post   -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Endring Tverrgånde omstillingsarbeid styrkes  3 000 3 000 3 000 3 000
Endring Smartbystrategien  7 000 7 000 7 000 7 000
51ENØK-innsparinger  -2 800 -6 500 -6 500 -6 500
52Endring pensjonssatser  -4 650 -4 650 -4 650 -4 650
53Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg  2 250 5 550 5 700 6 100
Endring Effektivsert drift av kantiner, kjøkken, matlevering mm  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
EndringRedusert bruk av innleid personell  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
EndringMål om redusert sykefravær  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
 Sum felles tiltak sentrale områder- 172 300 133 900 101 050 82 750
 Personal og organisasjon     
54Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie  3 300 10 500 10 500 10 500
55Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -590 -590 -590 -590
56Økte kostnader til nye arkivløsninger  1 750 1 350 350 350
57Flytting av Servicetorget til nye lokaler  1 000 ---
58Kommunens klimatilpasningsarbeid  800 800 800 800
59Avvik og varslingssystem – (ressurser)  600 800 800 800
60Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger   2 000 3 000 4 000 4 000
61Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter  1 200 1 200 --
62Effektiviseringskrav Personal og organisasjon  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
 Sum personal og organisasjon- 8 860 15 860 14 660 14 660
 Kommunikasjon     
63Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester  -120 -120 -120 -120
 Sum kommunikasjon- -120 -120 -120 -120
 Økonomi     
64Effektiviseringskrav Økonomi  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
65Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet  700 700 700 700
66Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -2 130 -2 130 -2 130 -2 130
67Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360   2 500 2 500 2 500 2 500
EndringLisenskostnader Microsoft Windows/Office/Public 360 med mer  -2 500   -2 500  
68Kompensasjon for valutakursendringer  350 350 350 350
69Økt båndbredde i ungdomsskolene  250 250 250 -
70Åpne data, koding og integrasjon m.m  1 350 1 350 1 350 1 350
71Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv  400 400 400 400
 Sum økonomi- -280 2 220 -280 1 970
 Næring     
72Styrke det internasjonale arbeidet  1 000 1 000 1 000 1 000
 Sum næring- 1 000 1 000 1 000 1 000
 SUM SENTRALE OMRÅDER- 181 760 152 860 116 310 100 260
 OPPVEKST OG LEVEKÅR     
 Felles tiltak oppvekst og levekår     
73Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0  1 000 1 000 1 000 1 000
74Planleggerstilling, barnehage  400 400 400 400
75Opptrappingsplan for rusfeltet  1 500 1 500 1 500 1 500
76Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal  50 250 250 250
77Planleggerstilling, skolebygg  400 400 400 400
78Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering  600 600 600 600
79Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab   -450 -450 -450 -450
80Effektiviseringskrav sentrale midler levekår  -200 -200 -200 -200
81Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd   500 500 500 500
82Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester  7 300 7 300 7 300 7 300
83Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå  -11 800 -11 800 -11 800 -11 800
EndringDøves senter  100 100 100 100
EndringSkipper Worse, hverdagsglede  100 100 100 100
EndringOppfølging unge arbeidsledige, pilotprosjekt   600 600 600 600
 Sum felles tiltak oppvekst og levekår- 100 300 300 300
 Barnehage     
84Kompetanseheving  1 000 1 000 1 000 1 000
EndringKompetanseheving  1 600 1 600 1 600 1 600
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode  -3 300 -7 600 -8 500 -8 500
86Justering av aktivitetsnivå  5 000 -25 000 -25 000 -25 000
87Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov  1 200 1 500 1 500 -
88Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud  -1 200 -2 300 -2 300 -2 300
89Økt foreldrebetaling  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
90Effektiviseringskrav Barnehage  -4 900 -4 900 -4 900 -4 900
EndringBarnehagene, ramme inkl. flere barnehagelærere jf. budsjettforliket  4 900 4 900 4 900 4 900
EndringØkt overføring fra Staten ifr flere barnehagelærere, jf. Budsjettforliket (øremerket tilskudd - inntekt)  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
 Sum barnehage- -4 700 -39 800 -40 700 -42 200
 Skole og SFO     
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes  - -300 -300 -300
92SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17  -1 700 -1 700 -1 700 -1 700
93Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017  2 100 2 100 2 100 2 100
94Nye krav til kompetanse for lærere  1 000 1 500 2 000 2 000
95Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid  500 1 000 1 000 1 000
96Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler  4 000 3 000 2 000 2 000
97Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018 - -1 300 -2 900 -2 900
98Elevtallsvekst grunnskole  5 900 5 900 5 900 5 900
99Lokal skolelederutdanning  1 500 500 --
100Effektiviseringskrav Skole  -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
EndringRerversert effektivitetskrav Skole   9 000 9 000 9 000 9 000
101Tidlig innsats  3 800 3 800 3 800 3 800
EndringRedusert ramme Lenden Ressussenter   -2 750 -2 750 -2 750 -2 750
EndringRedusert ramme min. språklige elever   -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
EndringOppsigelse lisens It's learning  -800 -800 -800 -800
EndringMobbeombud KFU  100 100 100 100
EndringStyrking ramme skolens ressuser/tilpasset undervisning, inkl. tidlig innsats i skolen jf. budsjettforliket  20 000 20 000 20 000 20 000
EndringØkt overføring fra Staten ifr tidlig innsats i skolen, jf. Budsjettforliket (øremerket tilskudd - inntekt)  -11 000 -11 000 -11 000 -11 000
EndringIKT-satsingen i skolen  3 550 3 550 3 550 3 550
 Sum skole og sfo- 21 700 19 100 16 500 16 500
 Johannes læringssenter     
102Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven  700 220 220 220
103Effektiviseringskrav Johannes læringssenter  -850 -850 -850 -850
 Sum Johannes læringssenter- -150 -630 -630 -630
 Kulturskolen     
104Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022  600 600 600 600
105Kulturskolen, økt egenbetaling  -160 -160 -160 -160
106Effektiviseringskrav Kulturskolen  -290 -290 -290 -290
 Sum Kulturskolen- 150 150 150 150
 PPT     
107Effektiviseringskrav PPT  -250 -250 -250 -250
 Sum PPT- -250 -250 -250 -250
 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud     
108Økt aktivitet styrket barnehagetilbud  2 400 2 400 2 400 2 400
EndringReversering av økning ressurssenter for barnehage   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
109Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  -400 -400 -400 -400
 Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud-----
 Ungdom og fritid     
110Ny frivilligsentral i Madla bydel  370 370 370 370
111Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019  -500 -500 - -500
112Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene  930 930 930 930
113Helsesøster for ungdom  650 650 650 650
114Omstilling 2018 - Ungdom og fritid - -1 800 -1 800 -1 800
115Effektiviseringskrav Ungdom og fritid  -350 -350 -350 -350
 Sum Ungdom og fritid- 1 100 -700 -200 -700
 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste     
116Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten  1 700 3 700 3 700 3 700
117Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste  -400 -400 -400 -400
EndringReversering effektivitetskrav skolehelsetjeneste   400 400 400 400
EndringJordmorstilling  650 650 650 650
 Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste- 2 350 4 350 4 350 4 350
 Barnevern     
118Barnevern, reduserte klientutgifter  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
119Effektiviseringskrav Barnevern   -500 -500 -500 -500
EndringKompetanseheving barnevern  800 800 800 800
EndringNy teknologi  200 200 200 200
 Sum barnevern- -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
 EMBO     
 Ingen endringer ----
 Sum EMBO-----
 Helse- og sosialkontor     
120Økt egenandel ressurskrevende brukere - 1 500 1 500 1 500
121Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset  2 700 2 700 2 700 2 700
122Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø  -12 500 -12 500 -12 500 -12 500
123Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor  -200 -200 -200 -200
 Sum helse- og sosialkontor- -10 000 -8 500 -8 500 -8 500
 NAV-kontorene     
124Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift  5 000 5 000 5 000 5 000
125Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet  40 000 35 000 30 000 30 000
126Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering  800 800 800 800
127Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne  210 210 210 210
 Sum NAV-kontorene- 46 010 41 010 36 010 36 010
 Hjemmebaserte tjenester     
128Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
129Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
130Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap  3 000 3 000 3 000 3 000
131Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering  1 900 1 900 1 900 1 900
132Cosdoc+ (nettbrett og lisens)  500 3 000 1 500 1 500
133Logistikkprogram hjemmesykepleien  500 1 000 1 000 1 000
134Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien - -1 000 -1 000 -1 000
135Omorganisering nye virksomheter  1 000 1 000 1 000 1 000
136Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede - -7 500 -7 500 -7 500
137Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere  2 500 7 000 7 000 7 000
138Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser - 750 6 200 6 200
139Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter  2 700 8 700 8 700 8 700
140Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser - 6 000 6 000 6 000
141Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser -- 4 500 7 700
142Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger --- 5 000
 Sum hjemmebaserte tjenester- 6 700 18 450 26 900 35 100
 Alders- og sykehjem     
143Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling  -1 600 -1 600 -1 600 -1 600
144Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping  2 700 2 700 2 700 2 700
145Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger  1 000 ---
146Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale  1 500 ---
147Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale  1 200 1 200 1 200 1 200
148Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp  2 400 2 400 2 400 2 400
149Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300
150Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
EndringForventet merinntekt fra egenandeler pga økt lønnsvekst   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
151Omstilling 2018 - -17 500 -17 500 -17 500
152Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
EndringSykehjem, økt ramme  1 500 1 500 1 500 1 500
153Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem  1 000 90 500 95 000 98 500
154Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer - -33 000 -33 000 -33 000
155Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer - -11 400 -11 400 -11 400
156Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer - -25 800 -25 800 -25 800
 Sum alders- og sykehjem- 1 400 700 5 200 8 700
 Stavanger legevakt     
157Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil  7 000 7 000 7 000 7 000
Endring Stavanger legevakt  -500 -500 -500 -500
 Sum Stavanger legevakt- 6 500 6 500 6 500 6 500
 Rehabiliteringsseksjonen     
158Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige  3 000 3 000 3 000 3 000
159Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen  -200 -200 -200 -200
EndringRusomsorg, bedre bo- og ettervernstilbud   1 200 1 200 1 200 1 200
 Sum Rehabiliteringsseksjonen- 4 000 4 000 4 000 4 000
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
160Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig - -1 500 -1 500 -1 500
161Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
162Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
163Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
164Justering av budsjett, Austbø bofellesskap  8 800 8 800 8 800 8 800
165Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser  1 000 11 000 11 000 11 000
 Sum dagsenter og avlastningsseksjonen- 5 300 13 800 13 800 13 800
 Samfunnsmedisin     
166Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst  300 600 900 1 200
167Øke ressurser til smittevernoverlege  200 500 500 500
 Sum samfunnsmedisin- 500 1 100 1 400 1 700
 Tekniske hjemmetjenester     
168Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester  -50 -50 -50 -50
 Sum tekniske hjemmetjenester- -50 -50 -50 -50
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
169Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
170Tilskudd private fysioterapeuter   550 550 550 550
 Sum fysio- og ergoterapitjenesten- -450 -450 -450 -450
 Arbeidstreningsseksjonen     
171Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter  200 200 200 200
172Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen  570 570 570 570
173Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen  -50 -50 -50 -50
 Sum arbeidstreningsseksjonen- 720 720 720 720
 Krisesenteret     
 Ingen endringer ----
 Sum Krisesenteret-----
 Helsehuset i Stavanger     
174Klinisk ernæringsfysiolog  600 600 600 600
 Sum Helsehuset i Stavanger- 600 600 600 600
 Flyktningseksjonen     
175Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen  -50 -50 -50 -50
 Sum Flyktningseksjonen- -50 -50 -50 -50
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR- 78 980 57 850 63 100 73 100
 KULTUR OG BYUTVIKLING     
 Felles tiltak kultur og byutvikling     
176Digitalisering av byggesaksarkiv   -500 -3 800 -4 800 -4 800
177Interkommunal delplan (IKDP) Forus  -340 -490 --
 Sum felles tiltak kultur og byutvikling- -840 -4 290 -4 800 -4 800
 Kultur     
178Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger  300 300 300 300
179Reforhandlet driftsavtale Nye Tou  300 600 600 600
180MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes  2 800 1 600 1 600 1 600
EndringAvtale MUST Holmeegenes  -2 800 1 200   
181MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»  400 ---
182MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum  3 400 3 400 3 400 3 400
183Avsluttet Obstfelderjubileum 2016  -800 -800 -800 -800
184Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus  540 ---
185Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)  -600 -600 -600 -600
186Opera Rogaland IKS, driftstilskudd   50 100 100 100
187Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF  700 700 700 700
EndringFilmkraft  100    
Endring Det frie feltet   1 000    
EndringTilskudd tomatfestivalen  50    
 Sum kultur- 5 440 6 500 5 300 5 300
 Byggesaksavdelingen     
 Ingen endringer ----
 Sum Byggesaksavdelingen-----
 Geodata     
188Taksering eiendomsskatt - 5 000 7 000 3 000
 Sum Geodata-- 5 000 7 000 3 000
 Planavdelinger     
189Innkjøp av konsulenttjenester  1 500 1 150 1 150 1 150
190Drift av ny 3D teknologi  350 350 350 350
EndringReduserte kostnader drift byutvikling pga færre saker   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
 Sum planavdelinger- -150 -500 -500 -500
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING- 4 450 6 710 7 000 3 000
 BYMILJØ OG UTBYGGING     
 Stab Bymiljø og utbygging     
 Ingen endringer ----
 Sum Stab Bymiljø og utbygging-----
 Plan og anlegg § 11,2     
 Ingen endringer ----
 Sum Plan og anlegg § 11,2-----
 Miljø     
191Redusert støtte til Grønn by  -50 -50 -50 -50
192Effektiviseringskrav Miljø  -170 -170 -170 -170
193Panteordning gamle vedovner - 5 000 5 000 5 000
194Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård  4 000 ---
EndringUllandhaug Økologiske gård, forsinket oppstart  -4 000 4 000   
195Piggdekkgebyr  -5 000 -8 000 -8 000 -8 000
196Revisjon klima- og miljøplan  500 ---
 Sum miljø- -4 720 780 -3 220 -3 220
 Utbygging     
197Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter   4 070 4 070 4 070 4 070
 Sum utbygging- 4 070 4 070 4 070 4 070
 Park og vei     
198Biologisk mangfold  50 300 550 800
199Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse  100 200 300 400
200Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler  150 300 450 600
201Bidrag fra vertskommune under festival  -500 - -500 -
202Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene  -500 -500 -500 -500
203Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene  -300 -300 -300 -300
204Redusert vedlikehold på vei  -500 -500 -500 -500
205Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder  2 000 ---
206Skadedyrbekjempelse park og vei  750 750 750 750
207Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet  400 800 1 200 1 600
208Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø  300 600 900 1 200
209Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg  200 400 600 800
210Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg  600 1 200 1 800 2 400
211Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS  200 400 600 800
 Sum park og vei- 2 950 3 650 5 350 8 050
 Idrett     
212Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)  -500 -500 -500 -500
EndringReversert reduksjon av tilskudd til idretten  500 500 500 500
213Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019  1 050 - 1 050 -
214Økte billettinntekter i svømmehallene  -500 -1 000 -1 000 -1 000
215Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
216Leieinntekter OTD i 2017 og 2019  -700 - -700 -
217Indeksregulering Oilers investa AS  150 250 350 450
218Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
219Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017  -1 100 -2 200 -2 200 -2 200
220Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall - 800 2 000 2 000
221Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen  2 900 5 000 5 000 5 000
222Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall  1 050 1 050 1 050 1 050
223Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta  125 125 125 125
224Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering  2 500 2 800 - -900
EndringIdrettspatruljen (i samarbeid med idrettsrådet)  300 300 300 300
 Sum idrett- 2 075 3 425 2 275 1 125
 Stavanger eiendom     
225Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -182 816 -182 816 -182 816 -182 816
226Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  264 280 264 280 264 280 264 280
227Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester  -230 -230 -230 -230
228Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF  -820 -820 -820 -820
229Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -200 -200 -200 -200
230Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  1 380 1 380 1 380 1 380
231Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF  -400 -400 -400 -400
232Skadedyrbekjempelse  750 750 750 750
233Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg  6 200 6 200 11 200 11 200
234Forsikring bygg  200 400 600 800
235Tiltakspakke økt sysselsetting  -6 750 -6 750 -6 750 -6 750
236Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19  4 550 550 -2 300 -2 300
237Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg  10 550 24 500 28 000 31 000
 Sum Stavanger eiendom- 96 694 106 844 112 694 115 894
 Vannverket     
238Fastledd, IVAR  836 3 361 5 209 8 935
239Mengdevariabelt ledd, IVAR  844 3 360 4 914 9 178
240Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400
241Driftsutgifter/generell prisstigning  715 1 444 2 187 2 946
242Avskrivninger  552 1 233 1 808 2 336
243Renter restkapital  -977 -484 -112 215
244Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 320 816 589 3 672
245Gebyrer/gebyrøkning 0 -10 430 -15 645 -28 682
 Sum Vannverket-----
 Avløpsverket     
246Fastledd, IVAR  1 047 2 540 4 421 5 602
247Mengdevariabelt ledd, IVAR  -200 1 795 3 210 4 330
248Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400
249Driftsutgifter/generell prisstigning  1 871 2 751 3 649 4 565
250Avskrivninger  1 378 2 297 3 125 3 737
251Renter restkapital  -2 544 -2 009 -1 491 -1 064
252Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 652 -8 824 -14 714 -16 994
253Gebyrer/gebyrøkning --- -2 326
254Skadedyrbekjempelse Avløpsverket   750 750 750 750
 Sum Avløpsverket-----
 Renovasjon     
255Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR  800 2 300 3 800 4 500
256Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning  2 855 5 252 7 992 11 767
257Kalkulerte finanskostnader  168 169 152 132
258Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester  -20 -1 436 -823 -135
259Gebyrer/generell gebyrøkning  -3 390 -7 700 -12 300 -16 720
260Bruk/avsetning til selvkostfond  -1 163 665 429 -294
261Skadedyrbekjempelse Renovasjon  750 750 750 750
 Sum renovasjon-----
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING- 101 069 118 769 121 169 125 919
 SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE  366 259 336 189 307 579 302 279
       
 Kontroll:     
 Disponibelt utover 2016-nivå- -366 259 -336 189 -307 579 -302 279
 Sum endringer på tjenesteområdene- 366 259 336 189 307 579 302 279
 Herav driftskonsekvenser av investeringer- 31 725 95 325 110 675 126 575
 Sum tekniske budsjettjusteringer-----
 BUDSJETTBALANSE (skal være i kr 0)-----
       
Tabell 2.4 Driftsrammetabell 2017 -2020. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)