a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Investeringer i anleggsmidler 1 148 483 1 258 555 1 268 344 956 300 955 850 791 050  
Utlån og forskutteringer 255 355 216 450 420 630 415 500 411 480 393 700  
Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 25 100 26 100 24 600 23 100  
Avdrag på lån 145 983 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000  
Dekning av tidligere års udekket------ 
Avsetninger 5 093 ----- 
Årets finansieringsbehov 1 570 587 1 599 105 1 820 074 1 511 900 1 513 930 1 337 850  
Finansiert slik:       
Bruk av lånemidler 890 134 810 355 967 861 697 367 938 943 737 606  
Inntekter fra salg av anleggsmidler 74 023 260 600 135 000 74 000 30 000 - 
Tilskudd til investeringer 125 144 28 440 73 150 259 195 7 800 12 000  
Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 224 477 154 600 244 218 172 138 187 187 201 644  
Andre inntekter 930 ----- 
Sum ekstern finansiering 1 474 175 1 392 995 1 573 229 1 314 700 1 267 930 1 034 250  
Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 152 690 197 200 246 000 303 600  
Bruk av avsetninger 19 414 - 94 155 --- 
Sum finansiering 1 570 587 1 599 105 1 820 074 1 511 900 1 513 930 1 337 850  
Udekket/udisponert------ 
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)