a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

 Budsjettforslag
2017
Vedtatt budsjett
2016
Prosentvis endring
2016-2017
 
100 Politisk styring41 894 41 854 0,1 
110 Kontroll og revisjon5 150 5 150 0 
120 Administrasjon368 404 350 430 5,1 
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen21 800 27 799 -21,6 
130 Administrasjonslokaler62 438 49 958 25 
170 Årets premieavvik-184 353 -164 353 12,2 
171 Amortisering av tidligere års premieavvik62 938 62 938 0 
172 Pensjon306 588 306 588 0 
173 Premiefond-20 173 -20 173 0 
180 Diverse fellesutgifter208 827 167 541 24,6 
190 Interne serviceenheter551 0 0 
201 Førskole932 092 927 121 0,5 
202 Grunnskole1 242 098 1 191 603 4,2 
211 Styrket tilbud til førskolebarn148 972 138 164 7,8 
213 Voksenopplæring44 805 38 850 15,3 
215 Skolefritidstilbud17 795 16 616 7,1 
221 Førskolelokaler og skyss111 447 108 630 2,6 
222 Skolelokaler257 171 245 040 5 
223 Skoleskyss6 109 6 109 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge31 765 31 501 0,8 
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste79 217 74 551 6,3 
233 Annet forebyggende helsearbeid41 574 38 463 8,1 
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser104 638 100 245 4,4 
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering188 077 174 584 7,7 
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid116 082 84 337 37,6 
243 Tilbud til personer med rusproblemer79 332 71 365 11,2 
244 Barneverntjeneste70 652 63 169 11,9 
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet19 934 19 644 1,5 
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet183 733 145 717 26,1 
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon851 566 841 318 1,2 
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende891 231 874 321 1,9 
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene30 500 25 004 22 
261 Institusjonslokaler87 470 85 442 2,4 
265 Kommunalt disponerte boliger-18 553 -60 307 -69,2 
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi15 823 14 264 10,9 
275 Introduksjonsordningen114 749 37 117 209,2 
276 Kvalifiseringsordningen47 139 41 836 12,7 
281 Ytelse til livsopphold171 516 136 516 25,6 
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig16 057 12 720 26,2 
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9 721 16 508 -41,1 
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)-2 086 -2 086 0 
301 Plansaksbehandling26 257 45 860 -42,8 
303 Kart og oppmåling8 198 6 817 20,3 
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser-620 -644 -3,7 
305 Eierseksjonering626 611 2,5 
320 Kommunal næringsvirksomhet2 976 -1 596 -286,5 
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet7 106 919 673,2 
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling926 856 8,2 
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 780 1 780 0,0 
332 Kommunale veier93 743 91 275 2,7 
335 Rekreasjon i tettsted52 622 50 576 4,1 
338 Forebygging av branner og andre ulykker25 654 24 481 4,8 
339 Beredskap mot branner og andre ulykker81 288 78 461 3,6 
340 Produksjon av vann-3 557 -5 237 -32,1 
345 Distribusjon av vann3 557 5 237 -32,1 
350 Avløpsrensing2 178 1 331 63,6 
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann-3 593 -5 398 -33,4 
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.1 415 4 067 -65,2 
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall140 140 0 
360 Naturforvaltning og friluftsliv22 012 25 739 -14,5 
365 Kulturminneforvaltning604 558 8,2 
370 Bibliotek35 798 33 959 5,4 
375 Museer23 885 19 785 20,7 
377 Kunstformidling60 945 59 555 2,3 
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg29 678 32 510 -8,7 
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg130 447 128 316 1,7 
383 Musikk- og kulturskoler32 907 31 654 4 
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg94 257 97 524 -3,4 
386 Kommunale kulturbygg31 898 32 116 -0,7 
390 Den norske kirke83 670 80 770 3,6 
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn13 100 13 100 0 
800 Skatt på inntekt og formue-5 250 000 -5 343 000 -1,7 
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 026 120 -1 766 630 14,7 
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-250 800 -88 150 184,5 
860 Motpost avskrivninger-402 753 -439 861 -8,4 
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)122 766 245 315 -50 
880 Interne finansieringstransaksjoner182 320 211 110 -13,6 
Nettosum alle funksjoner0 0 0 
Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer 2017Vedtatt budsjett
2017
Vedtatt budsjett
2016
Prosentvis endring
2016-2017
 
Rådmann, stab og støttefunksjoner    
     
Rådmann    
10 Lønn13 873 13 834 0,3 
11 Forbruk220 220 0 
12 Drift346 346 0 
14 Overføringer1 963 1 963 0 
Sum utgifter16 402 16 363 0,2 
     
17 Refusjoner-7 363 -7 363 0 
Sum inntekter-7 363 -7 363 0 
     
Nettosum Rådmann9 039 9 000 0,4 
     
Økonomi    
10 Lønn28 559 28 314 0,9 
11 Forbruk4 775 4 785 -0,2 
12 Drift2 344 2 344 0 
13 Kjøp av tjenester22 12 83,3 
14 Overføringer321 321 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner47 47 0 
Sum utgifter36 068 35 823 0,7 
     
16 Salgsinntekter-21 -21 0 
17 Refusjoner-1 370 -1 370 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-47 -47 0 
Sum inntekter-1 438 -1 438 0 
     
Nettosum Økonomi34 630 34 385 0,7 
     
SK-Regnskap    
10 Lønn35 088 34 182 2,7 
11 Forbruk5 306 5 306 0 
12 Drift1 300 1 300 0 
13 Kjøp av tjenester20 20 0 
14 Overføringer526 526 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner119 119 0 
Sum utgifter42 359 41 453 2,2 
     
16 Salgsinntekter-5 850 -5 850 0 
17 Refusjoner-5 370 -3 530 52,1 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-119 -119 0 
Sum inntekter-11 339 -9 499 19,4 
     
Nettosum SK-Regnskap31 020 31 954 -2,9 
     
IT    
10 Lønn29 043 25 858 12,3 
11 Forbruk33 211 32 961 0,8 
12 Drift29 702 29 352 1,2 
14 Overføringer11 366 11 366 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 000 4 000 0 
Sum utgifter107 322 103 537 3,7 
     
16 Salgsinntekter-13 871 -13 871 0 
17 Refusjoner-22 787 -22 497 1,3 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-4 000 -4 000 0 
Sum inntekter-40 658 -40 368 0,7 
     
Nettosum IT66 664 63 169 5,5 
     
Kemner    
10 Lønn21 345 20 780 2,7 
11 Forbruk3 339 3 341 -0,1 
12 Drift518 518 0 
13 Kjøp av tjenester19 17 11,8 
14 Overføringer1 204 1 204 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner11 11 0 
Sum utgifter26 436 25 871 2,2 
     
16 Salgsinntekter-2 960 -2 960 0 
17 Refusjoner-5 441 -5 441 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-11 -11 0 
Sum inntekter-8 412 -8 412 0 
     
Nettosum Kemner18 024 17 459 3,2 
     
Personal og organisasjon    
10 Lønn106 264 97 142 9,4 
11 Forbruk25 507 22 429 13,7 
12 Drift13 493 11 521 17,1 
13 Kjøp av tjenester1 981 1 977 0,2 
14 Overføringer1 626 1 626 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner61 61 0 
Sum utgifter148 932 134 756 10,5 
     
16 Salgsinntekter-5 350 -5 350 0 
17 Refusjoner-10 003 -8 718 14,7 
18 Overføringer-1 320 -1 320 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-61 -61 0 
Sum inntekter-16 734 -15 449 8,3 
     
Nettosum Personal og organisasjon132 198 119 307 10,8 
     
Kommunikasjonsavdeling    
10 Lønn5 649 5 503 2,7 
11 Forbruk779 779 0 
12 Drift1 620 1 620 0 
14 Overføringer168 168 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner51 51 0 
Sum utgifter8 267 8 121 1,8 
     
16 Salgsinntekter-130 -130 0 
17 Refusjoner-308 -188 63,8 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-51 -51 0 
Sum inntekter-489 -369 32,5 
     
Nettosum Kommunikasjonsavdeling7 778 7 752 0,3 
     
Næring    
10 Lønn3 181 2 312 37,6 
11 Forbruk900 700 28,6 
12 Drift49 49 0 
13 Kjøp av tjenester926 926 0 
14 Overføringer12 12 0 
Sum utgifter5 068 3 999 26,7 
     
16 Salgsinntekter-70 -70 0 
17 Refusjoner-12 -12 0 
Sum inntekter-82 -82 0 
     
Nettosum Næring4 986 3 917 27,3 
     
Støtte til næringsutvikling    
11 Forbruk3 000 3 000 0 
12 Drift300 300 0 
14 Overføringer2 056 2 056 0 
Sum utgifter5 356 5 356 0 
     
17 Refusjoner-70 -70 0 
Sum inntekter-70 -70 0 
     
Nettosum Støtte til næringsutvikling5 286 5 286 0 
     
Kommuneadvokat    
10 Lønn4 520 4 387 3 
11 Forbruk1 854 1 854 0 
12 Drift950 950 0 
14 Overføringer121 121 0 
Sum utgifter7 445 7 312 1,8 
     
16 Salgsinntekter-40 -40 0 
17 Refusjoner-121 -121 0 
Sum inntekter-161 -161 0 
     
Nettosum Kommuneadvokat7 284 7 151 1,9 
     
Politisk sekretariat    
10 Lønn9 129 8 930 2,2 
11 Forbruk2 187 2 189 -0,1 
12 Drift235 235 0 
13 Kjøp av tjenester2 0 0 
14 Overføringer110 110 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner18 18 0 
Sum utgifter11 681 11 482 1,7 
     
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-18 -18 0 
Sum inntekter-18 -18 0 
     
Nettosum Politisk sekretariat11 663 11 464 1,7 
     
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner328 572 310 844 5,7 
     
Oppvekst og levekår    
Stab Oppvekst og levekår    
10 Lønn62 982 63 804 -1,3 
11 Forbruk6 770 6 789 -0,3 
12 Drift1 042 1 042 0 
13 Kjøp av tjenester1 159 1 127 2,8 
14 Overføringer1 823 1 823 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 809 2 809 0 
Sum utgifter76 585 77 394 -1,1 
     
16 Salgsinntekter-934 -934 0 
17 Refusjoner-1 368 -1 368 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 809 -2 809 0 
Sum inntekter-5 111 -5 111 0 
     
Nettosum Stab Oppvekst og levekår71 474 72 283 -1,1 
     
Barnehage    
10 Lønn663 464 651 825 1,8 
11 Forbruk126 757 127 903 -0,9 
12 Drift100 100 0 
13 Kjøp av tjenester448 517 450 671 -0,5 
14 Overføringer18 776 18 776 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner3 855 3 855 0 
Sum utgifter1 261 469 1 253 130 0,7 
     
16 Salgsinntekter-123 308 -134 066 -8 
17 Refusjoner-55 759 -34 801 60,2 
18 Overføringer-4 400 -4 400 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-3 855 -3 855 0 
Sum inntekter-187 322 -177 122 5,8 
     
Nettosum Barnehage1 074 147 1 076 008 -0,2 
     
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud    
10 Lønn81 650 65 302 25 
11 Forbruk2 496 2 496 0 
12 Drift154 154 0 
14 Overføringer482 482 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner141 141 0 
Sum utgifter84 923 68 575 23,8 
     
17 Refusjoner-4 932 -4 932 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-141 -141 0 
Sum inntekter-5 073 -5 073 0 
     
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 850 63 502 25,7 
     
Grunnskole    
10 Lønn1 279 567 1 229 488 4,1 
11 Forbruk285 058 287 408 -0,8 
12 Drift7 619 4 069 87,3 
13 Kjøp av tjenester56 032 53 968 3,8 
14 Overføringer21 597 21 497 0,5 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner11 029 11 029 0 
Sum utgifter1 660 902 1 607 459 3,3 
     
16 Salgsinntekter-113 991 -116 935 -2,5 
17 Refusjoner-128 152 -112 508 13,9 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-11 029 -11 029 0 
Sum inntekter-253 172 -240 472 5,3 
     
Nettosum Grunnskole1 407 730 1 366 987 3 
     
Johannes læringssenter    
10 Lønn168 661 142 295 18,5 
11 Forbruk25 588 23 976 6,7 
12 Drift2 925 2 965 -1,4 
13 Kjøp av tjenester180 0 0 
14 Overføringer3 141 3 141 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 841 1 841 0 
Sum utgifter202 336 174 218 16,1 
     
16 Salgsinntekter-8 819 -8 864 -0,5 
17 Refusjoner-47 569 -47 524 0,1 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 841 -1 841 0 
Sum inntekter-58 229 -58 229 0 
     
Nettosum Johannes læringssenter144 107 115 989 24,2 
     
Stavanger kulturskole    
10 Lønn42 333 40 920 3,5 
11 Forbruk4 656 4 656 0 
12 Drift809 809 0 
13 Kjøp av tjenester1 514 1 514 0 
14 Overføringer636 636 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner29 29 0 
Sum utgifter49 977 48 564 2,9 
     
16 Salgsinntekter-12 901 -12 741 1,3 
17 Refusjoner-1 213 -1 213 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-29 -29 0 
Sum inntekter-14 143 -13 983 1,1 
     
Nettosum Stavanger kulturskole35 834 34 581 3,6 
     
Pedagogisk-psykologisk tjeneste    
10 Lønn37 769 35 491 6,4 
11 Forbruk4 449 4 044 10 
12 Drift199 199 0 
13 Kjøp av tjenester300 300 0 
14 Overføringer515 515 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner162 162 0 
Sum utgifter43 394 40 711 6,6 
     
17 Refusjoner-1 564 -1 564 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-162 -162 0 
Sum inntekter-1 726 -1 726 0 
     
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste41 668 38 985 6,9 
     
Ungdom og fritid    
10 Lønn52 303 50 304 4 
11 Forbruk22 555 22 800 -1,1 
12 Drift2 129 2 129 0 
13 Kjøp av tjenester485 241 101,2 
14 Overføringer13 287 12 737 4,3 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner596 596 0 
Sum utgifter91 355 88 807 2,9 
     
16 Salgsinntekter-12 301 -12 301 0 
17 Refusjoner-2 991 -3 921 -23,7 
18 Overføringer-60 -60 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-596 -596 0 
Sum inntekter-15 948 -16 878 -5,5 
     
Nettosum Ungdom og fritid75 407 71 929 4,8 
     
Helsestasjon og skolehelsetjenesten    
10 Lønn59 399 55 581 6,9 
11 Forbruk10 440 10 455 -0,1 
12 Drift292 292 0 
13 Kjøp av tjenester2 161 2 146 0,7 
14 Overføringer2 016 2 016 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208 208 0 
Sum utgifter74 516 70 698 5,4 
     
17 Refusjoner-2 952 -2 952 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-208 -208 0 
Sum inntekter-3 160 -3 160 0 
     
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten71 356 67 538 5,7 
     
Helse- og sosialkontor    
10 Lønn86 352 86 851 -0,6 
11 Forbruk26 454 26 030 1,6 
12 Drift444 208 440 199 0,9 
13 Kjøp av tjenester99 742 109 533 -8,9 
14 Overføringer2 194 4 614 -52,5 
Sum utgifter658 950 667 227 -1,2 
     
17 Refusjoner-46 130 -46 130 0 
Sum inntekter-46 130 -46 130 0 
     
Nettosum Helse- og sosialkontor612 820 621 097 -1,3 
     
NAV    
10 Lønn92 564 80 143 15,5 
11 Forbruk5 756 5 552 3,7 
12 Drift360 360 0 
13 Kjøp av tjenester8 479 8 473 0,1 
14 Overføringer179 852 144 852 24,2 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 230 1 230 0 
Sum utgifter288 241 240 610 19,8 
     
16 Salgsinntekter-700 -700 0 
17 Refusjoner-8 205 -8 205 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 361 -1 361 0 
Sum inntekter-10 266 -10 266 0 
     
Nettosum NAV277 975 230 344 20,7 
     
Fysio- og ergoterapitjenesten    
10 Lønn37 001 35 114 5,4 
11 Forbruk6 327 6 327 0 
12 Drift346 346 0 
13 Kjøp av tjenester24 074 22 224 8,3 
14 Overføringer1 430 1 430 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner300 300 0 
Sum utgifter69 478 65 741 5,7 
     
16 Salgsinntekter-1 049 -49 2040,8 
17 Refusjoner-8 051 -7 884 2,1 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-300 -300 0 
Sum inntekter-9 400 -8 233 14,2 
     
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten60 078 57 508 4,5 
     
Barnevernstjenesten    
10 Lønn145 715 140 277 3,9 
11 Forbruk31 951 31 351 1,9 
12 Drift16 152 15 952 1,3 
13 Kjøp av tjenester41 083 43 883 -6,4 
14 Overføringer9 178 7 678 19,5 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 001 1 001 0 
Sum utgifter245 080 240 142 2,1 
     
16 Salgsinntekter-310 -310 0 
17 Refusjoner-25 311 -25 311 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 001 -1 001 0 
Sum inntekter-26 622 -26 622 0 
     
Nettosum Barnevernstjenesten218 458 213 520 2,3 
     
Helsehuset i Stavanger    
10 Lønn11 615 10 510 10,5 
11 Forbruk2 446 2 446 0 
12 Drift450 450 0 
14 Overføringer300 300 0 
Sum utgifter14 811 13 706 8,1 
     
17 Refusjoner-2 700 -2 700 0 
Sum inntekter-2 700 -2 700 0 
     
Nettosum Helsehuset i Stavanger12 111 11 006 10 
     
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp    
10 Lønn361 753 382 672 -5,5 
11 Forbruk25 005 24 556 1,8 
12 Drift14 822 14 822 0,0 
13 Kjøp av tjenester5 909 5 617 5,2 
14 Overføringer5 858 7 863 -25,5 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner111 111 0,0 
Sum utgifter413 458 435 641 -5,1 
     
16 Salgsinntekter-8 459 -8 459 0 
17 Refusjoner-352 306 -348 049 1,2 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-111 -111 0 
Sum inntekter-360 876 -356 619 1,2 
     
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp52 582 79 022 -33,5 
     
Bo og aktivitet psykisk helse    
10 Lønn117 093 108 627 7,8 
11 Forbruk6 398 6 399 0 
12 Drift356 356 0 
13 Kjøp av tjenester157 56 180,4 
14 Overføringer464 464 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner94 94 0 
Sum utgifter124 562 115 996 7,4 
     
17 Refusjoner-464 -464 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-94 -94 0 
Sum inntekter-558 -558 0 
     
Nettosum Bo og aktivitet psykisk helse124 004 115 438 7,4 
     
Bo og aktivitet nord og sør    
10 Lønn269 737 258 653 4,3 
11 Forbruk8 879 8 879 0 
13 Kjøp av tjenester100 0 0 
14 Overføringer-955 45 -2222,2 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner25 25 0 
Sum utgifter277 786 267 602 3,8 
     
17 Refusjoner-45 -45 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-25 -25 0 
Sum inntekter-70 -70 0 
     
Nettosum Bo og aktivitet nord og sør277 716 267 532 3,8 
     
Alders- og sykehjem    
10 Lønn624 539 578 961 7,9 
11 Forbruk63 797 62 557 2 
13 Kjøp av tjenester394 400 396 852 -0,6 
14 Overføringer6 297 5 897 6,8 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 782 2 782 0 
Sum utgifter1 091 815 1 047 049 4,3 
     
16 Salgsinntekter-183 710 -176 210 4,3 
17 Refusjoner-40 737 -42 337 -3,8 
18 Overføringer-2 751 -2 751 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 782 -2 782 0 
Sum inntekter-229 980 -224 080 2,6 
     
Nettosum Alders- og sykehjem861 835 822 969 4,7 
     
Stavanger legevakt    
10 Lønn59 881 51 737 15,7 
11 Forbruk9 000 9 046 -0,5 
12 Drift1 450 1 450 0 
13 Kjøp av tjenester428 382 12 
14 Overføringer5 110 5 110 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner79 79 0 
Sum utgifter75 948 67 804 12 
     
16 Salgsinntekter-7 359 -7 359 0 
17 Refusjoner-19 109 -19 109 0 
18 Overføringer-601 -601 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-79 -79 0 
Sum inntekter-27 148 -27 148 0 
     
Nettosum Stavanger legevakt48 800 40 656 20 
     
Rehabiliteringsseksjonen    
10 Lønn43 417 38 253 13,5 
11 Forbruk5 847 5 847 0 
12 Drift1 157 1 157 0 
13 Kjøp av tjenester662 662 0 
14 Overføringer529 529 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner132 132 0 
Sum utgifter51 744 46 580 11,1 
     
16 Salgsinntekter-949 -984 -3,6 
17 Refusjoner-2 116 -2 081 1,7 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-132 -132 0 
Sum inntekter-3 197 -3 197 0 
     
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen48 547 43 383 11,9 
     
Arbeidstreningsseksjonen    
10 Lønn10 408 9 396 10,8 
11 Forbruk3 823 3 809 0,4 
12 Drift474 488 -2,9 
13 Kjøp av tjenester1 375 1 375 0 
14 Overføringer810 810 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner252 252 0 
Sum utgifter17 142 16 130 6,3 
     
16 Salgsinntekter-48 -48 0 
17 Refusjoner-3 388 -3 388 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-252 -252 0 
Sum inntekter-3 688 -3 688 0 
     
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen13 454 12 442 8,1 
     
Boligkontoret    
10 Lønn6 912 0 0 
11 Forbruk69 0 0 
Sum utgifter6 981 0 0 
     
Nettosum Boligkontoret6 981 0 0 
     
Flyktningseksjonen    
10 Lønn18 464 7 982 131,3 
11 Forbruk3 447 1 447 138,2 
12 Drift10 10 0 
14 Overføringer470 470 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner52 52 0 
Sum utgifter22 443 9 961 125,3 
     
16 Salgsinntekter-414 -414 0 
17 Refusjoner-280 -280 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-52 -52 0 
Sum inntekter-746 -746 0 
     
Nettosum Flyktningseksjonen21 697 9 215 135,5 
     
EMbo    
10 Lønn42 172 42 112 0,1 
11 Forbruk11 584 9 281 24,8 
12 Drift840 840 0 
14 Overføringer1 515 1 515 0 
Sum utgifter56 111 53 748 4,4 
     
16 Salgsinntekter-8 457 -8 457 0 
17 Refusjoner-35 736 -35 736 0 
Sum inntekter-44 193 -44 193 0 
     
Nettosum EMbo11 918 9 555 24,7 
     
Dagsenter- og avlastningsseksjonen    
10 Lønn210 962 200 915 5 
11 Forbruk5 693 5 693 0 
14 Overføringer2 221 2 221 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner676 676 0 
Sum utgifter219 552 209 505 4,8 
     
16 Salgsinntekter-1 149 -1 186 -3,1 
17 Refusjoner-50 685 -50 648 0,1 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-676 -676 0 
Sum inntekter-52 510 -52 510 0 
     
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen167 042 156 995 6,4 
     
Tekniske hjemmetjenester    
10 Lønn4 400 4 337 1,5 
11 Forbruk1 605 1 503 6,8 
12 Drift1 061 1 061 0 
13 Kjøp av tjenester189 166 13,9 
14 Overføringer617 617 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner186 186 0 
Sum utgifter8 058 7 870 2,4 
     
16 Salgsinntekter-5 734 -5 734 0 
17 Refusjoner-641 -641 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-186 -186 0 
Sum inntekter-6 561 -6 561 0 
     
Nettosum Tekniske hjemmetjenester1 497 1 309 14,4 
     
Krisesenteret i Stavanger    
10 Lønn11 633 11 300 3 
11 Forbruk3 412 3 032 12,5 
12 Drift120 120 0 
13 Kjøp av tjenester20 0 0 
14 Overføringer70 70 0 
Sum utgifter15 255 14 522 5,1 
     
17 Refusjoner-2 699 -2 699 0 
Sum inntekter-2 699 -2 699 0 
     
Nettosum Krisesenteret i Stavanger12 556 11 823 6,2 
     
Sentrale midler levekår    
10 Lønn14 612 12 200 19,8 
11 Forbruk3 160 3 160 0 
12 Drift13 156 8 656 52 
13 Kjøp av tjenester13 791 13 691 0,7 
14 Overføringer29 484 29 576 -0,3 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 799 2 799 0 
Sum utgifter77 002 70 082 9,9 
     
16 Salgsinntekter-125 -125 0 
17 Refusjoner-153 987 -149 487 3 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 799 -2 799 0 
Sum inntekter-156 911 -152 411 3 
     
Nettosum Sentrale midler levekår-79 909 -82 329 -2,9 
     
Sentrale midler legetjeneste    
10 Lønn6 468 6 349 1,9 
11 Forbruk56 56 0 
13 Kjøp av tjenester68 758 65 458 5,0 
14 Overføringer1 158 1 158 0 
Sum utgifter76 440 73 021 4,7 
     
17 Refusjoner-6 155 -6 155 0 
Sum inntekter-6 155 -6 155 0 
     
Nettosum Sentrale midler legetjeneste70 285 66 866 5,1 
     
Nettosum Oppvekst og levekår5 822 020 5 596 153 4 
     
Stab Bymiljø og utbygging    
10 Lønn5 283 5 185 1,9 
11 Forbruk572 574 -0,4 
12 Drift240 240 0 
13 Kjøp av tjenester2 0 0 
14 Overføringer127 127 0 
Sum utgifter6 224 6 126 1,6 
     
17 Refusjoner-127 -127 0,0 
Sum inntekter-127 -127 0 
     
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging6 097 5 999 1,6 
     
Miljø    
10 Lønn2 276 2 355 -3,4 
11 Forbruk1 188 1 238 -4,0 
12 Drift2 950 2 450 20,4 
14 Overføringer665 665 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208 208 0 
Sum utgifter7 287 6 916 5,4 
     
16 Salgsinntekter-5 000 0 0 
17 Refusjoner-535 -535 0 
18 Overføringer-1 500 -1 500 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-208 -208 0 
Sum inntekter-7 243 -2 243 222,9 
     
Nettosum Miljø44 4 673 -99,1 
     
Utbygging    
10 Lønn4 009 3 926 2,1 
11 Forbruk8 031 8 031 0 
12 Drift208 208 0 
14 Overføringer860 860 0 
Sum utgifter13 108 13 025 0,6 
     
16 Salgsinntekter-1 730 -5 800 -70,2 
17 Refusjoner-10 -10 0 
Sum inntekter-1 740 -5 810 -70,1 
     
Nettosum Utbygging11 368 7 215 57,6 
     
Stavanger Eiendom    
10 Lønn18 287 24 076 -24,0 
11 Forbruk25 073 81 066 -69,1 
12 Drift32 643 46 455 -29,7 
13 Kjøp av tjenester22 065 63 225 -65,1 
14 Overføringer2 413 11 830 -79,6 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner15 255 52 335 -70,9 
Sum utgifter115 736 278 987 -58,5 
     
16 Salgsinntekter-27 746 -256 326 -89,2 
17 Refusjoner-26 074 -24 624 5,9 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-237 380 -274 460 -13,5 
Sum inntekter-291 200 -555 410 -47,6 
     
Nettosum Stavanger Eiendom-175 464 -276 423 -36,5 
     
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom    
10 Lønn0 0 0 
11 Forbruk12 112 12 112 0 
12 Drift78 237 78 237 0 
13 Kjøp av tjenester116 729 116 729 0 
14 Overføringer10 800 10 800 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner222 125 222 125 0 
Sum utgifter440 003 440 003 0 
     
16 Salgsinntekter-429 203 -429 203 0 
17 Refusjoner-10 800 -10 800 0 
Sum inntekter-440 003 -440 003 0 
     
Nettosum Stavanger Eiendom0 0 0 
     
Park og vei    
10 Lønn24 289 23 321 4,2 
11 Forbruk21 472 21 199 1,3 
12 Drift35 994 35 094 2,6 
13 Kjøp av tjenester73 073 69 785 4,7 
14 Overføringer12 210 12 610 -3,2 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner33 471 33 471 0,0 
Sum utgifter200 509 195 480 2,6 
     
16 Salgsinntekter-9 234 -9 234 0,0 
17 Refusjoner-8 277 -8 277 0,0 
18 Overføringer-2 600 -2 600 0,0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-33 471 -33 471 0,0 
Sum inntekter-53 582 -53 582 0,0 
     
Nettosum Park og vei146 927 141 898 3,5 
     
Funksjon 190 - Park og vei    
10 Lønn8 449 8 449 0 
11 Forbruk222 222 0 
12 Drift88 88 0 
14 Overføringer55 55 0 
Sum utgifter9 045 8 814 0 
     
16 Salgsinntekter-8 759 -8 759 0 
17 Refusjoner-55 -55 0 
Sum inntekter-8 814 -8 814 0 
     
Nettosum Park og vei0 0 0 
     
Idrett    
10 Lønn4 518 4 307 4,9 
11 Forbruk78 257 78 107 0,2 
12 Drift723 723 0 
13 Kjøp av tjenester32 709 33 481 -2,3 
14 Overføringer25 904 28 104 -7,8 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7 982 7 982 0 
Sum utgifter150 093 152 704 -1,7 
     
16 Salgsinntekter-9 938 -11 418 -13 
17 Refusjoner-5 831 -5 831 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-7 982 -7 982 0 
Sum inntekter-23 751 -25 231 -5,9 
     
Nettosum Idrett126 342 127 473 -0,9 
     
Vannverket    
10 Lønn18 630 18 280 1,9 
11 Forbruk6 930 6 215 11,5 
12 Drift11 240 11 240 0 
13 Kjøp av tjenester46 379 44 699 3,8 
14 Overføringer300 300 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner28 053 28 478 -1,5 
Sum utgifter111 532 109 212 2,1 
     
16 Salgsinntekter-104 297 -104 297 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-7 235 -4 915 47,2 
Sum inntekter-111 532 -109 212 2,1 
     
Nettosum Vannverket0 0 0 
     
Avløpsverket    
10 Lønn19 930 19 580 1,8 
11 Forbruk12 021 9 400 27,9 
12 Drift13 160 13 160 0 
13 Kjøp av tjenester93 680 92 833 0,9 
14 Overføringer850 850 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner56 262 56 013 0,4 
Sum utgifter195 903 191 836 2,1 
     
16 Salgsinntekter-195 841 -195 841 0 
17 Refusjoner-62 -62 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner0 4 067 -100 
Sum inntekter-195 903 -191 836 2,1 
     
Nettosum Avløpsverket0 0 0 
     
Renovasjon    
10 Lønn5 905 5 905 0 
11 Forbruk14 992 14 502 3,4 
12 Drift10 210 10 220 -0,1 
13 Kjøp av tjenester113 225 109 320 3,6 
14 Overføringer320 320 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 562 4 394 3,8 
Sum utgifter149 214 144 661 3,2 
     
16 Salgsinntekter-138 895 -135 505 2,5 
17 Refusjoner-5 700 -5 700 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-4 479 -3 316 35,1 
Sum inntekter-149 074 -144 521 3,2 
     
Nettosum Renovasjon140 140 0 
     
Plan og anlegg    
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner425 425 0 
Sum utgifter425 425 0 
     
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-425 -425 0 
Sum inntekter-425 -425 0 
     
Nettosum Plan og anlegg0 0 0 
     
Nettosum Bymiljø og utbygging115 454 10 975 952 
     
Stab Kultur og byutvikling    
10 Lønn5 022 4 896 2,6 
11 Forbruk7 894 7 894 0 
12 Drift8 462 9 363 -9,6 
14 Overføringer1 075 1 075 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner402 402 0 
Sum utgifter22 855 23 630 -3,3 
     
16 Salgsinntekter-2 671 -2 671 0 
17 Refusjoner-1 575 -1 575 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-402 -402 0 
Sum inntekter-4 648 -4 648 0 
     
Nettosum Stab Kultur og byutvikling18 207 18 982 -4,1 
     
Byggesaksavdelingen    
10 Lønn15 862 15 862 0 
11 Forbruk4 632 4 632 0 
14 Overføringer83 83 0 
Sum utgifter20 577 20 577 0 
     
16 Salgsinntekter-20 494 -20 494 0 
17 Refusjoner-83 -83 0 
Sum inntekter-20 577 -20 577 0 
     
Nettosum Byggesaksavdelingen0 0 0 
     
Planavdelinger    
10 Lønn48 535 47 254 2,7 
11 Forbruk1 630 1 280 27,3 
12 Drift530 1 030 -48,5 
14 Overføringer808 808 0 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 100 121 809,1 
Sum utgifter52 603 50 493 4,2 
     
16 Salgsinntekter-15 426 -15 426 0 
17 Refusjoner-883 -883 0,0 
18 Overføringer-500 -500 0,0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 100 -121 809,1 
Sum inntekter-17 909 -16 930 5,8 
     
Nettosum Planavdelinger34 694 33 563 3,4 
     
Kulturavdelingen    
10 Lønn4 576 4 450 2,8 
11 Forbruk1 250 1 250 0 
12 Drift81 81 0 
14 Overføringer154 739 148 210 4,4 
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner787 787 0 
Sum utgifter161 433 154 778 4,3 
     
17 Refusjoner-290 -290 0 
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-787 -787 0 
Sum inntekter-1 077 -1 077 0 
     
Nettosum Kulturavdelingen160 356 153 701 4,3 
     
Nettosum Kultur og byutvikling213 257 206 246 3,4 
     
605100 BV-ALLMENT    
Sum utgifter410 410 0 
Nettosum410 410 0 
     
605200 FV- ALLMENT    
Sum inntekter-9 000 -9 000 0 
Nettosum-9 000 -9 000 0 
     
800000 FOLKEVALGTE    
Sum utgifter47 943 47 103 1,8 
Sum inntekter-570 -570 0 
Nettosum47 373 46 533 1,8 
     
800010 REVISJON    
Sum utgifter5 300 5 150 2,9 
Nettosum5 300 5 150 2,9 
     
800014 HOVEDTILLITSVALGTE    
Sum utgifter13 501 12 952 4,2 
Sum inntekter-30 -30 0 
Nettosum13 471 12 922 4,3 
     
800015 FELLESUTGIFTER    
Sum utgifter49 992 19 160 160,9 
Sum inntekter-500 -500 0 
Nettosum49 492 18 660 165,2 
     
800016 TILSKUDD DIVERSE    
Sum utgifter13 224 13 224 0 
Nettosum13 224 13 224 0 
     
800017 VALG    
Sum utgifter6 005 0 0 
Nettosum6 005 0 0 
     
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)    
Sum utgifter162 100 47 322 242,6 
Sum inntekter-1 500 0 0 
Nettosum160 600 47 322 239,4 
     
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER    
Sum utgifter194 010 213 600 -9,2 
Nettosum194 010 213 600 -9,2 
     
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.    
Sum inntekter-2 900 -2 900 0 
Nettosum-2 900 -2 900 0 
     
800025 LIVSSYNSSAMFUNN    
Sum utgifter14 200 13 100 8,4 
Nettosum14 200 13 100 8,4 
     
800028 INNTEKT FRIKRAFT    
Sum inntekter-13 400 -13 800 -2,9 
Nettosum-13 400 -13 800 -2,9 
     
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL    
Sum utgifter800 800 0 
Nettosum800 800 0 
     
800032 STAVANGER FELLESRÅD    
Sum utgifter82 150 81 200 1,2 
Nettosum82 150 81 200 1,2 
     
800036 TALL SHIPS RACE    
Sum utgifter5 690 1 490 281,9 
Sum inntekter-3 690 -190 1842,1 
Nettosum2 000 1 300 53,9 
     
800099 RESERVE TILL.BEVILGN    
Sum utgifter306 216 284 134 7,8 
Nettosum306 216 284 134 7,8 
     
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO    
Sum utgifter7 200 7 200 0 
Nettosum7 200 7 200 0 
     
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.    
Sum inntekter-4 980 000 -5 092 000 -2,2 
Nettosum-4 980 000 -5 092 000 -2,2 
     
800201 EIENDOMSSKATT    
Sum utgifter53 000 55 000 -3,6 
Sum inntekter-323 000 -306 000 5,6 
Nettosum-270 000 -251 000 7,6 
     
800202 RAMMETILSKUDD    
Sum inntekter-2 024 000 -1 764 500 14,7 
Nettosum-2 024 000 -1 764 500 14,7 
     
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD    
Sum inntekter-24 200 -28 600 -15,4 
Nettosum-24 200 -28 600 -15,4 
     
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD    
Sum inntekter-250 800 -88 150 184,5 
Nettosum-250 800 -88 150 184,5 
     
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN    
Sum utgifter242 550 258 704 -6,2 
Sum inntekter-546 772 -425 903 28,4 
Nettosum-304 222 -167 199 82 
     
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN    
Sum utgifter337 847 321 266 5,2 
Nettosum337 847 321 266 5,2 
     
800403 OVERF. KAP.REGNSK.    
Sum utgifter152 690 211 110 -27,7 
Nettosum152 690 211 110 -27,7 
     
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING    
Sum utgifter8 000 15 000 -46,7 
Nettosum8 000 15 000 -46,7 
     
Nettosum Felles inntekter og utgifter-6 477 530 -6 124 218 5,8 
     
Nettosum Stavanger kommune0 0 0 
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)