a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sammenliknet med mange andre land har Norge en relativt jevn fordeling av inntekt, utdanning, helse, bolig og andre velferdsgoder. De sosiale ulikhetene øker imidlertid og reproduseres i stor grad. Folkehelseprofilen for Stavanger viser at 22 prosent av elevene faller ut av videregående skole. I tillegg til at dette er et problem for den enkelte elev, er frafallet en stor samfunnsutfordring som innebærer lavere yrkesdeltakelse og høyere utgifter til trygd og sosialstønad. Ungdomsundersøkelsene viser imidlertid at de fleste ungdommer i Stavanger har en god oppvekst.

Levekårsundersøkelser viser at levekårene i Stavanger varierer geografisk i en «lappeteppestruktur» – uten noen klar øst-vest deling. Denne strukturen utfordres nå, og utviklingen går i retning av mer sammenhengende områder med levekårsutfordringer. Stavanger har større inntektsulikheter enn landet for øvrig, og sammen med forskjeller i levealder mellom de med lav og høy utdanning peker dette i retning av større sosiale ulikheter i levekår, levevaner og helse.

Med vekst i arbeidsledigheten og bosettingen av flyktninger vil andel fattige barn øke. Tiltak for de fattige barna og tiltak for å få foreldrene i jobb er viktig. Utviklingen innenfor sosialhjelpsområdet må ha høy oppmerksomhet.

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livsløpet. Stavanger kommune vil fortsatt satse på forebygging og tidlig innsats. Barnehager og skoler er viktige for utjevning av sosial ulikhet. Barnehagene og skolene skal blant annet bidra til å gi barn og unge kompetansen den enkelte og samfunnet trenger i framtiden. Erfaringer viser at antallet barn og unge som trenger et individuelt tilrettelagt barnehage- og skoletilbud øker. Tidlig innsats er derfor et prioritert område for å forebygge framtidige helse- og levekårsutfordringer.

Utjevning av sosiale helseforskjeller gjennom folkehelsearbeid fortsetter. Folkehelsesatsingen er basert på tverrfaglig samarbeid og involverer frivillig sektor og organisasjoner utenfor kommunen. Levekårsløftet i nordøstre del av Storhaug er iverksatt for å bedre levekårene i den delen av byen. Gjennom slike områdesatsinger skal kommunen i samarbeid med lokale ressurser bidra til fysiske, sosiale og miljømessige forbedringer.

Det er høye forventninger til kommunale tjenester, både med hensyn til kvalitet, volum og individuelle tilpasninger. Grensene mellom eget ansvar og det offentliges ansvar for velferd og helse må tydeliggjøres framover. Kommunale tjenester må understøtte den enkeltes vilje og evne til å mestre egen hverdag. Samtidig vil det bli behov for nye løsninger og arbeidsmåter. For at den enkelte skal kunne ha et aktivt liv og klare seg selv, skal det fremdeles satses på forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk. Arbeidet med å redusere behovet for institusjonsplasser gjennom satsing på Leve HELE LIVET fortsetter. Endringer i sykdomsbilde og -omfang skaper behov for kommunal kompetanse og tjenestetilpasning. Det er viktig å sikre tilgang på fagpersonell og rekruttering til sektoren.

En voksende innvandrerbefolkning krever økt kunnskap om helsevaner. Når det gjelder bosetting og mer langsiktig integrering av flyktninger, er samarbeidet med frivillig sektor viktig for kommunen.

Mål
  • Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv
  • Egenmestring og god helse gjennom hele livet
  • Redusere sosiale ulikheter
  • Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging
  • Inkludering og god integrering av flyktninger
Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv

Utdanning er viktig for å ruste barn og unge til å klare seg godt som voksne.

Resultater på nasjonale prøver og gjennomføring i VG1 i Stavanger kommune

Utdanning er viktig for å ruste barn og unge til å klare seg godt som voksne. Resultatene på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn viser hvor godt Stavanger kommune er i stand til å forberede barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv.

Gjennomføringsgraden på VG1 gir en indikasjon på i hvor stor grad Stavanger-skolen har lykkes i å gi elevene et faglig grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring. Ungdom som ikke gjennomfører VG1 har en større risiko for å oppleve sosiale problemer som voksne.

Stavanger kommune har som målsetning at flest mulig elever skal gjennomføre VG1, med en gjennomføringsgrad på 85 % eller høyere.Målsetningen er begrunnet med at Stavanger kommune ønsker å være bedre enn gjennomsnittet på både nasjonale prøver og gjennomføringsgrad VG1.

Egenmestring og god helse gjennom hele livet

Leve HELE LIVET er Stavanger kommunes strategi for å utsette behovet for hjemme- og institusjonstjenester blant byens befolkning.

Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenester

Leve HELE LIVET er Stavanger kommunes strategi for å utsette behovet for hjemme- og institusjonstjenester blant byens befolkning. Målsetningen for andelen eldre over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenester er en økning med 0,5 – 1 prosentpoeng av populasjonen per år. Per 31.12.2015 var andelen 40,9 %.
Målsetningen på indikatoren er fastsatt basert på en helhetlig vurdering.

Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabilitering

Leve HELE LIVET er Stavanger kommunes strategi for å utsette behovet for hjemme- og institusjonstjenester blant byens befolkning. Et satsingsområde er å styrke ressursandelen til hjemmebaserte tjenester knyttet til opplæring og rehabilitering fra dagens 7,5 % og med 1-2 prosentpoeng per år. Per 31.12.2015 var andelen 7,5 %.

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Opplæring og rehabilitering bidrar til at flere kan mestre egen hverdag. Målsetningen på indikatoren er satt til 1-2 % økning per år basert på en helhetlig vurdering.

Dekningsgrad helsesøstre

Stavanger kommune skal gjennom sin satsning Tidlig innsats identifisere og følge opp barn og unge med behov for hjelp. Indikatoren viser dekningsgrad av helsesøstre, fordelt på barnetrinnet og ungdomstrinnet.
Målsetningen er 300 elever per 100 % helsesøsterstilling i barneskolen og 550 elever per 100 % helsesøsterstilling i ungdomsskolen.

Redusere sosiale ulikheter

Inntekt regnes av mange som den indikatoren som forteller mest om levekår fordi inntekt er en ressurs som påvirker tilgangen til mange andre arenaer.

Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrig
Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt

Inntekt regnes av mange som den indikatoren som forteller mest om levekår fordi inntekt er en ressurs som påvirker tilgangen til mange andre arenaer. I en økonomi der de fleste varer og tjenester kan kjøpes, er størrelsen på inntekten av stor betydning. Inntektsnivået vil blant annet ha betydning for deltakelse på boligmarkedet, utdanning og fritidsaktiviteter.

Det nasjonale nivået på inntektsulikhet er 2,7 og nivået i Stavanger er 3,3. Stavanger kommune kan bidra til å redusere inntektsulikheten. En reduksjon på 0,05 poeng per år er vurdert som realistisk.

Andel barn i familier med vedvarende lav inntekt er 9,4 % på landsbasis, og Stavanger kommune har som målsetning å være under dette nivået.

Nye sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år uten behov for stønad 3 måneder etter første utbetaling

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år som fremdeles mottar stønad 3 måneder etter første utbetaling, har en vesentlig høyere risiko for å forbli sosialhjelpsmottakere. Stavanger kommune arbeider aktivt med å redusere enkeltindividers behov for stønad og det er et langsiktig mål at flere enn 70 % av nye sosialhjelpsmottakere i alderen 18-30 år ikke har behov for stønad 3 måneder etter første utbetaling.

Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse. Unge sosialhjelpsmottakere er en prioritert gruppe, og kommunen skal intensivere oppfølgingen av denne gruppen. 70 prosent er et nytt og ambisiøst mål.

Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Brukerundersøkelser bidrar til å kartlegge kvaliteten på tjenestene som leveres av Oppvekst og levekår.

Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Brukerundersøkelser bidrar til å kartlegge kvaliteten på tjenestene som leveres av Oppvekst og levekår. På levekårsområdet er det valgt å trekke inn svar på helhetlig tilfredshet fra brukerundersøkelsene på sykehjem (korttids- og rehabiliteringsplasser), hjemmesykepleie og pårørendeundersøkelse i bofelleskap for mennesker med utviklingshemming.

De valgte bruker- og pårørendeundersøkelsene dekker store tjenesteområder innen levekårsområdet. Levekår skal gjennomføre store omstillings- og omorganiseringsprosesser i planperioden. Kommunen har et høyt ambisjonsnivå for tilfredsheten på tjenestene som leveres. Målsettingen er fastsatt til 80 poeng i alle bruker- og pårørendeundersøkelsene på levekårsområdet.

Ventelister i bofelleskap med stasjonær bemanning

Stavanger kommune har venteliste på plass i bofellesskap med stasjonær bemanning, og framskrivinger viser at kommunen kan regne med en økning i antall personer med behov for et botilbud. Bofellesskapene vil bli omorganisert i 2017 for å legge til rette for forbedret helhetlig styring og effektiv ressursutnyttelse. Stavanger kommune arbeider aktivt med å tilpasse botilbudet med behovet til brukerne.

Målsetningen for indikatoren er fastsatt til 10 % reduksjon basert på en helhetlig vurdering.

Inkludering og god integrering av flyktninger

Barnehage er vurdert som en av de mest effektive arenaene for integrering av innvandrerbarn.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn

Barnehage er vurdert som en av de mest effektive arenaene for integrering av innvandrerbarn.

Målsetningen er basert på at dagens nivå er 89 %, og Stavanger kommune har som ambisjon å øke andelen hvert år.

Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram

Sysselsetting er et meget effektivt verktøy for integrering, og bidrar i tillegg til å redusere sosiale ulikheter.

Nasjonale måltall for sysselsetting og/eller aktivitet er satt til at minst 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal starte direkte i arbeid eller utdanning etter endt program og at 70 % skal være i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram. Stavanger kommune følger de nasjonale måltallene.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Skole og barnehage skal gi barn og unge den kompetansen det er behov for i framtiden. Skolen og nærmiljøet er også viktige arenaer for sosial inkludering og utjevning. Tidlig innsats overfor barn og unge for å forebygge utenforskap og framtidige helse- og levekårsutfordringer skal prioriteres.

Stavanger kommune vil videreføre arbeidet med levekårsløft i større deler av det sammenhengende, sentrumsnære byområdet som har levekårsutfordringer.

Kommunen vil forebygge helseproblemer gjennom tilrettelegging for aktivitet og sunn livsstil. Byen skal utvikles med et godt tilbud av turveier, friområder, idrettsområder og grønn infrastruktur. Stavanger skal også ha spesielt tilrettelagte tilbud for dem som trenger hjelp til å mestre egen hverdag bedre.

Kommunens skal forsterke satsingen på Leve HELE LIVET, blant annet ved bruk av ny teknologi.

Eldre mennesker er en ressurs som i sterkere grad må involveres i samfunnets ulike oppgaver.

Stavanger kommune vil stimulere til frivillig innsats, blant annet i integreringsarbeidet med en voksende innvandrerbefolkning. Det er et stort kompetansebehov blant helse- og omsorgspersonell når det gjelder innvandrergruppers helse, sykdomsforståelse, risikofaktorer og sammenhengen mellom migrasjon og helse. I tillegg er kjennskap til kulturelle utfordringer viktige for å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste.

Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knyttet til hvert mål.

Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv 
IndikatorMålsetning
Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn>52,5 poeng
Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn>52,5 poeng
Gjennomføringsandel VG1> 85 %
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet 
IndikatorMålsetning
Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenesterØkning med 0,5-1 prosentpoeng per år fra 40,9% pr 31.12.2015
Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabiliteringØkning med 1-2 prosentpoeng per år fra 7,5 % pr 31.12.2015
Dekningsgrad helsesøstre300 elever per 100% stilling i barneskolen og 550 elever per 100% stilling i ungdomsskolen
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Redusere sosiale ulikheter 
IndikatorMålsetning
Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrigReduksjon med 0,05 per år fra dagens nivå i Stavanger (3,3) Nasjonalt nivå: 2,7
Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt< 9,4 %
Nye sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år som ikke mottar sosialhjelp 3.mnd etter første utbetaling> 70 %
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging 
IndikatorMålsetning
Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet> 80 poeng på brukerundersøkelsene knyttet til Hjemmesykepleie, Sykehjem og Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming
Ventelister i bofellesskap med stasjonær bemanning10 % reduksjon per år
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger 
IndikatorMålsetning
Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn> 89 %
Andel sysselsatte etter gjennomført > 55 % etter introduksjonsprogram og > 70 % ett år etterpå
Andel bosatte flyktninger100 % ved utgangen av året
Last ned tabelldata (Excel)