a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger må, som alle andre byer, redusere sine klimautslipp. De lokale, direkte klimagassutslippene i Stavanger er i hovedsak knyttet til transport og bruk av fossil energi.

Transport utgjør rundt to tredeler av Stavangers direkte klimagassutslipp. Stavanger har vedtatt mål om å redusere direkte utslipp av klimagasser med 20 prosent i 2020 i forhold til utslippene i 1991. Utslippene har økt siden 1991, og måloppnåelse i 2020 krever en reduksjon på ca. 30 prosent av dagens utslippsnivå. Kommunen må derfor stimulere til fossilfri transport. Gjennom god areal- og transportplanlegging skal kommunen legge til rette for kort avstand mellom innbyggernes daglige gjøremål slik at disse kan gjennomføres ved gange, sykling og kollektivtransport.

Energi- og varmeløsninger som ikke er basert på fossile brensler, og bedre energistyring av bygg gir positiv klimaeffekt og kan åpne nye muligheter for næringsutvikling.

Klimaendringene vil kunne gi havnivåstigning, som igjen kan gjøre lavtliggende områder utsatte for oversvømmelser, og andre ekstremværhendelser. Klimaendringer kan komme til å endre rammene for kommunale oppgaver, eksempelvis hvor og hvordan det bygges, drift og vedlikehold av infrastruktur, behov for helsetjenester, hvilke næringer og bedrifter kommunen bør tilrettelegge for, og forvaltning av naturen.

Mål

  • Begrense klimagassutslippene
  • Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn
  • Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger
Begrense klimagassutslippene

Stavanger kommune har forpliktet seg til å redusere energiforbruket.

Vekst i biltransport

I arbeidet med å redusere klimagassutslippene er redusert bruk av bil et viktig virkemiddel.
Målsetningen om 0-vekst er i samsvar med målsetningen for hele regionen i Bypakke Nord-Jæren.

Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg

Stavanger kommune har forpliktet seg til å redusere energiforbruket.
Totalt spesifikt energiforbruk er energiforbruket til alle formålsbygg med normal drift gjennom året. Bygninger som for eksempel har oppstart om høsten vil ikke være med i datagrunnlaget. Utleieboliger og utleiebygg vil heller ikke være med i datagrunnlaget.
Stavanger kommune har en målsetning om at veksten i energiforbruket skal være mindre enn 3 % per år.

CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg

Stavanger kommune har forpliktet seg til å redusere CO2-utslipp.
C02-utslipp beregnes på bakgrunn av årlig energiforbruk fra kommunens energikilder og multipliseres med tilhørende C02-faktor i henhold til Fremtidens byer/ZEB. For boliger inngår ikke utleieboliger i datagrunnlaget.
Stavanger kommune har en målsetning om at CO2-utslipp skal reduseres med 2% per år.

Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn

Konsentrasjonen av støvpartikler er et godt mål på luftkvalitet.

Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet

Konsentrasjonen av støvpartikler er et godt mål på luftkvalitet.
Målsetningen om maksimalt 7 overskridelser (50 µg/m³ per døgn for PM10) er basert på regjeringens nasjonale mål for luftkvalitet.

Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger

Flere tiltak er iverksatt for å stimulere til bruk av fossilfri transport.

Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport

Flere tiltak er iverksatt for å stimulere til bruk av fossilfri transport. Eksempler på slike tiltak er sykkelstamvei, bysykler og Hjem-Jobb-Hjem. Økt bruk av fossilfri transport i reisevaneundersøkelsen vil gi en indikasjon på effekten av disse satsningene.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Iverksetting av fysiske tiltak alene er ikke tilstrekkelig for å nå miljø- og klimamålene. Holdningsskapende arbeid er også nødvendig. Det må gjøres attraktivt å velge atferd og løsninger som er mindre belastende for miljøet, og skapes stolthet og entusiasme rundt slike valg, blant annet gjennom kampanjer og tiltak for økt gange, mer sykkelbruk og økt bruk av kollektivtransport.

Arealplanlegging, privat og offentlig infrastruktur og bygninger må dimensjoneres for å takle store mengder nedbør.

Byplanlegging og byutvikling må samordne areal- og transportplanleggingen for å minimalisere transportbehovet. Kort avstand fra kollektivtransport til bolig og arbeidsplass er også viktig.

Kommunens kunnskap og kompetanse om klimaspørsmål og -løsninger må kontinuerlig videreutvikles, både internt og i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Stavanger vil arbeide for å være en attraktiv by for investeringer og fagkompetanse innenfor klima og miljø.

Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knyttet til hvert mål

Mål: Begrense klimagassutslippene 
IndikatorMålsetning
Vekst i biltransport0-vekst i personbiltransport
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg< 3 % vekst i energiforbruk per år
C02 tonn utslipp fra kommunale bygg2 % reduksjon per år
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn 
IndikatorMålsetning
Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet < 7 overskridelser per år
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger 
IndikatorMålsetning
Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport1 prosentpoeng forbedring per år for andel reisende med sykkel, kollektivt eller til fots.
Last ned tabelldata (Excel)