a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Verdibevaring av eiendom handler om mer enn bare bygningsmessig vedlikehold. Kommunen sine formålsbygg har også utearealer som må vedlikeholdes for å bevare bruksverdien. Kommunale veier må vedlikeholdes. Ledningsnett og pumpestasjoner må fornyes for å sikre helsemessig og god vannforsyning, redusere vannlekkasjer, unngå forurensning ved utslipp av avløpsvann og redusere oversvømmelser som følge av begrenset kapasitet i ledningsnettet. Historiske bygg og eiendommer må også ivaretas.

Økonomisk handlingsrom og helhetlig prioritering avgjør rekkefølgen av vedlikeholdet, og hvor raskt det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan reduseres. Behovet for aktiviteter relatert til verdibevaring er betydelig. Finansiering av verdibevarende vedlikehold for hele bygningsmassen må derfor skje over flere perioder.

Formålsbygg må være funksjonelle, fleksible og framtidsrettede med program for funksjons- og kapasitetsendringer. Bygg kan for eksempel brukes på nytt til andre formål, særlig ved renovering bør dette vurderes. Kommunale bygg må kunne gi rom for framtidens arbeidsplasser.

Mål

  • God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg
  • Langsiktig forvaltning
  • Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg
  • Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på nye bygg og anlegg
God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg

Målsetningen til Stavanger kommune er at alle formålsbygg, som et minimum, skal ha tilstandsgrad 1.

Registrert tilstand formålsbygg

Tilstandsgrad er en objektiv vurdering av tilstanden til formålsbyggene. Indikatoren viser gjennomsnittlig tilstand for hver gruppe av formålsbygg. Skalaen går fra 0-3.

Målsetningen til Stavanger kommune er at alle formålsbygg, som et minimum, skal ha tilstandsgrad 1.

Vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet er avviket mellom ønsket og faktisk tilstand på bygg og anlegg. Økonomisk handlingsrom og helhetlig prioritering avgjør rekkefølge og omfang på gjennomføring av vedlikehold og hvor raskt det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan reduseres.

Målsetningen for vedlikeholdsetterslepet i Stavanger er 0 % vekst.

Fornyelsestakt vann- og avløpsnett

Stavanger kommune har som mål at vann- og avløpsnettet skal fornyes med minimum 1% per år for å sørge for god teknisk standard.

Langsiktig forvaltning

Middels Holte-sats er det ressursbehovet som kreves for å verdibevare bygningsmassen og forebygge vedlikeholdsetterslep.

Middels Holte-sats

Middels Holte-sats er det ressursbehovet som kreves for å verdibevare bygningsmassen og forebygge vedlikeholdsetterslep. Indikatoren viser hvor stor gjennomsnittlig andel av middel Holte-sats som er allokert til kategorien formålsbygg.

For å verdibevare bygningsmassen og forebygge vedlikeholdsetterslepet er Stavanger kommunes ambisjon at alle bygg får tildelt middels Holte-sats.

Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg

Stavanger kommune har som målsetning å gjennomføre minimum 140 tilstandsvurderinger av bygg hvert år.

Tilstandsvurderte bygninger i år

Indikatoren viser hvor mange bygg som er blitt tilstandsvurdert av Stavanger Eiendom inneværende år.
Stavanger kommune har som målsetning å gjennomføre minimum 140 tilstandsvurderinger av bygg hvert år.

Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på nye bygg og anlegg

Redusert vannforbruk indikerer mindre lekkasje og behov for vedlikehold på VA-infrastruktur.

Vannforbruk

Redusert vannforbruk indikerer mindre lekkasje og behov for vedlikehold på VA-infrastruktur.

Stavanger kommune har som mål at vannforbruket skal være maksimum 17 millioner kubikkmeter per år i 2020.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Kommunen må prioritere nøye hva den skal bygge, og hvilke bygg som skal renoveres og rehabiliteres, vedlikeholdes, selges og kjøpes.

Nye bygg har FDV-kostnader (forvaltnings- drifts- og vedlikeholdskostnader) tilsvarende middels Holte-sats, slik at det blir rom for verdibevarende vedlikehold og god teknisk standard. Etter hvert vil dette gjelde for alle bygg.

Holte-modellen

Kategorisering av standard for FDV-kostnader til kommunens bygningsmasse tar utgangspunkt i Holthe-modellen, som har tre satser for løpende FDV-kostnader.

Lav sats innebærer bare forefallende vedlikehold og konsekvenser vil være gradvis nedjustering av standarden og vekst i vedlikeholdsetterslepet. Middels Holthe-sats innebærer verdibevarende vedlikehold. Høy Holthe-sats gir mulighet for utvikling av bygget basert på standardheving og forskriftskrav.

Tilstandsgrad

Nybygg har tilstandsgrad 0. Tilstandsgrad 1 brukes på bygg som er bra, 2 på bygg som er dårlige og 3 tilsier rivning av bygget.

Smartby-løsninger og andre nye metoder må benyttes i vedlikeholdsarbeidet. Vedlikeholdet må innrettes med et langsiktig perspektiv, samtidig som omfanget av strakstiltak minimaliseres.

Vedlikeholdsstrategien skal følges opp med årlige befaringer, og detaljert tilstandsvurdering av alle bygg hvert fjerde år. Tilstrekkelig dokumentasjon av bygningsmassen gir grunnlag for videre arbeid med verdibevaring.

Kommunens vedlikeholdsplaner prioriterer strukturelle og tekniske tiltak for de forskjellige bygningsgruppene. Offentlige pålegg blir prioritert, historiske bygg og eiendommer må også ivaretas.

Indikatorer for måloppnåelse

Klikk her for å se indikatorer og målsetninger knyttet til hvert mål.

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg 
IndikatorMålsetning
Registrert tilstandsgrad barnehageGjennomsnitt: Tilstandsgrad 1
Registrert tilstandsgrad skoleGjennomsnitt: Tilstandsgrad 1
Registrert tilstandsgrad institusjonerGjennomsnitt: Tilstandsgrad 1
Vedlikeholdsetterslepet0 % vekst i vedlikeholdsetterslepet
Fornyelsestakt vann- og avløpsnett> 1 % per år
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Langsiktig forvaltning 
IndikatorMålsetning
Middels Holte-sats barnehage100 % av alle bygg i formålskategorien
Middels Holte-sats skole100 % av alle bygg i formålskategorien
Middels Holte-sats institusjoner100 % av alle bygg i formålskategorien
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg 
IndikatorMålsetning
Tilstandsvurderte bygg per år> 140 tilstandsvurderte bygg per år
Last ned tabelldata (Excel)
Mål: Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på nye bygg og anlegg 
IndikatorMålsetning
Vannforbruk< 17 mill. m3 i 2022
Last ned tabelldata (Excel)