a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innledning

Stavanger kommune har over tid hatt en høy utgiftsvekst, men de økonomiske rammebetingelsene de siste to årene har blitt strammere. Tjenestenivået må tilpasses til et vedvarende lavere inntektsnivå og sikre effektiv ressursbruk for å styrke økonomisk handlingsrom. En lav utgiftsvekst fremover vil være avgjørende for å kunne opprettholde en bærekraftig økonomi over tid.

Hovedprioriteringer drift

Ved ulike anledninger har rådmannen redegjort for sammenlignbare data knyttet til de 10 største kommunene i Norge. Disse dataene viser fortsatt at Stavangers tjenestetilbud har en høyere ressursbruk enn flere av de andre kommunene. Analysene fra rapportene vil legges til grunn i det videre omstillingsarbeidet utover i planperioden. Rådmannen legger til grunn at organisasjonen kontinuerlig søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift.

I årets budsjettforslag har rådmannen lagt til grunn et samlet innsparings- og effektiviseringskrav på 0,8 % av netto budsjettramme på tjenesteområdene og dette er løst med en kombinasjon av konkrete tiltak og generelle effektiviseringskrav. Når en summerer disse tiltakene utgjør dette samlet for 2017 kr 51,26 mill. og øker til kr 104,76 mill. i 2020.

Budsjettrammer 2017-2020

Tabell 3.15 viser rådmannens forslag til endringer i budsjettrammene til tjenesteområdene i perioden 2017-2020.

Netto driftsrammer 2016-2020 Opprinnelig vedtatt
budsjett 2016
Budsjettforslag
2017
Budsjettforslag
2018
Budsjettforslag
2019
Budsjettforslag
2020
 
Bymiljø og utbyggingUtgifter1 099 372 950 051 978 934 1 003 952 1 029 655  
 Inntekter-1 088 397 -834 807 -853 990 -872 608 -893 561  
 Netto10 975 115 244 124 944 131 344 136 094  
Kultur og byutviklingUtgifter250 457 258 557 257 967 259 457 255 457  
 Inntekter-44 211 -44 211 -44 211 -44 211 -44 211  
 Netto206 246 214 346 213 756 215 246 211 246  
Oppvekst og levekår totaltUtgifter6 659 184 6 739 144 6 720 214 6 730 064 6 740 064  
 Inntekter-1 063 031 -1 081 161 -1 083 361 -1 087 961 -1 087 961  
 Netto5 596 153 5 657 983 5 636 853 5 642 103 5 652 103  

Barnehage
Utgifter1 321 705 1 322 705 1 288 705 1 287 805 1 286 305  
 Inntekter-182 195 -188 395 -189 495 -189 495 -189 495  
 Netto1 139 510 1 134 310 1 099 210 1 098 310 1 096 810  

Skole
Utgifter1 870 952 1 881 062 1 879 282 1 878 282 1 878 282  
 Inntekter-314 410 -316 270 -317 570 -319 170 -319 170  
 Netto1 556 542 1 564 792 1 561 712 1 559 112 1 559 112  

Barn og unge
Utgifter453 395 451 365 451 565 452 065 451 565  
 Inntekter-90 853 -89 923 -89 923 -89 923 -89 923  
 Netto362 542 361 442 361 642 362 142 361 642  

Legetjeneste, legevakt
Utgifter140 825 148 125 148 425 148 725 149 025  
 Inntekter-33 303 -33 303 -33 303 -33 303 -33 303  
 Netto107 522 114 822 115 122 115 422 115 722  

Levekår
Utgifter2 794 913 2 861 777 2 877 627 2 888 577 2 900 277  
 Inntekter-437 159 -448 159 -447 959 -450 959 -450 959  
 Netto2 357 754 2 413 618 2 429 668 2 437 618 2 449 318  

Stab Oppvekst og levekår inkl. Stab samf.medisin
Utgifter77 394 74 110 74 610 74 610 74 610  
 Inntekter-5 111 -5 111 -5 111 -5 111 -5 111  
 Netto72 283 68 999 69 499 69 499 69 499  
Rådmann, stab og støttefunksjonUtgifter394 073 409 568 416 915 416 063 415 813  
 Inntekter-83 229 -86 764 -87 111 -87 459 -87 459  
 Netto310 844 322 804 329 804 328 604 328 354  
Sum netto driftsrammer 6 124 218 6 310 377 6 305 357 6 317 297 6 327 797  
Sum felles inntekter og utgifterUtgifter1 607 925 1 870 585 1 858 978 1 903 640 1 968 015  
 Inntekter-7 732 143 -8 180 962 -8 164 335 -8 220 937 -8 295 812  
 Netto-6 124 218 -6 310 377 -6 305 357 -6 317 297 -6 327 797  

Tilskudd regionale prosjekter
Utgifter213 600 194 010 197 260 201 810 207 360  

Lønnsreserven, pensjonskostnader, øvrige reserver
Utgifter284 134 422 447 412 447 407 447 402 447  

Renter og avdrag
Utgifter579 970 579 427 591 760 631 022 661 547  

Overf. til investeringsregnskapet
Utgifter211 110 157 690 202 200 251 000 308 600  

Økt bosetting av flyktninger
Utgifter0 168 000130 000 97 000 78 300 

Øvrige fellesutgifter
Utgifter319 111 349 011325 311 315 361 309 761 
Sum balanserte netto driftsrammer 0 0 0 0 0  
Herav sum brutto driftsrammer 10 011 011 10 227 905 10 233 008 10 313 176 10 409 004  
Tabell 3.15 Netto driftsrammer for perioden 2016-2020. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

 

Totalt utgjør budsjettert brutto utgifter i 2017 kr 10,2 mrd. og andelene vises i den grafiske fremstillingen.

Figur 3.10 Brutto driftsutgifter

Netto endringer i budsjettrammene 2017-2020

Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning på kr 186 mill. for tjenesteområdene. Herav utgjør kr 85,3 mill. en teknisk budsjettjustering av etablering av to nye foretak og konsekvensene av foretaksetableringen er i stor grad utlignet gjennom tilbakeføring til bykassen i form av renter/avdrag og overføringer, jf. omtale i kapittel 8. Den øvrige veksten gjelder i all hovedsak økte sosialhjelpsutgifter og driftskonsekvenser av investeringer.

Netto endringer i tjenesteområdene2017201820192020 
Oppvekst og levekår61 830 40 700 45 950 55 950  

Barnehage
-5 200 -40 300 -41 200 -42 700  

Skole
8 250 5 170 2 570 2 570  

Barn og unge
-1 100 -900 -400 -900  

Legetjeneste, legevakt
7 300 7 600 7 900 8 200  

Levekår
55 864 71 914 79 864 91 564  

Stab Oppvekst og levekår inkl. stab samfunnsmedisin
-3 284 -2 784 -2 784 -2 784  
Kultur og byutvikling8 100 7 510 9 000 5 000  
Bymiljø og utbygging, budsjettmessige justeringer ved etablering av kommunale foretak85 264 85 264 85 264 85 264  
Bymiljø og utbygging, øvrige endringer19 005 28 705 35 105 39 855  
Rådmann, stab og støttefunksjoner11 960 18 960 17 760 17 510  
Fellesinntekter/utgifter-186 159 -181 139 -193 079 -203 579  
Sum netto endring i driftsbudsjettet0 0 0 0  
Tabell 3.16 Netto endringer i budsjettrammene til tjenesteområdene i perioden 2017-2020. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

 

Driftskonsekvenser av investeringer

Driftskonsekvenser av investeringer utgjør kr 32 mill. i 2017 og stiger til kr 127 mill. i 2020.

Område2017201820192020
Felles tiltak sentrale områder2 2505 5505 7006 100
Hjemmebaserte tjenester5 20022 45032 40040 600
Alders- og sykehjem1 00020 30024 80028 300
Dagsenter og avlastningsseksjonen1 00011 00011 00011 000
Park og vei1 7003 4005 1006 800
Idrett5 4757 5755 9755 075
Stavanger eiendom15 10025 05025 70028 700
Sum driftskonsekvenser av investeringer31 72595 325110 675126 575
Tabell 3.17 Driftskonsekvenser for planperioden per område. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

 

Endring i brutto budsjettrammer

De totale foreslåtte bruttoendringene utgjør kr 126,3 mill. i 2017 og øker opp til kr 159,6 mill. i 2020. Her er budsjettjusteringene som gjelder de to nye foretakene ikke med i oppstillingen.

Endring i bruttoramme sammenlignet med 2016-budsjettOpprinnelig vedtattRådmannens
forslag til endring
   
 20162017201820192020
Oppvekst og levekår 6 659 184 79 960 61 030 70 880 80 880

Skole
1 870 952 10 110 8 330 7 330 7 330

Barn og unge
453 395 -2 030 -1 830 -1 330 -1 830

Barnehage
1 321 705 1 000 -33 000 -33 900 -35 400

Stab Oppvekst og levekår inkl. stab samfunnsmedisin
77 394 -3 284 -2 784 -2 784 -2 784

Levekår
2 794 913 66 864 82 714 93 664 105 364

Legetjeneste, legevakt
140 825 7 300 7 600 7 900 8 200
Kultur og byutvikling 250 457 8 100 7 510 9 000 5 000
Bymiljø og utbygging, vann,avløp og renovasjon 445 709 10 940 25 473 41 641 61 344
Bymiljø og utbygging, ekskl. budsjettramme til Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF 470 647 22 755 37 105 45 955 51 955
Stab og støttefunksjoner 394 073 15 495 22 842 21 990 21 740
  7 774 361 126 310 128 487 147 825 159 575
Tabell 3.18 Endring i bruttoramme ift 2016-budsjett. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

 

Figur 3.11 illustrerer den relative brutto endringen på tjenesteområdene i prosent og kan da også gi et bilde av rådmannens totale prioriteringer på tjenesteområdene.

Figur 3.11 Prosentvis endring i bruttorammen per tjenesteområde ift opprinnelig budsjett 2016

De totale endringene utgjør 1,67 % av brutto ramme på tjenesteområdene i 2017, 1,87 % i 2018, 2,3 % i 2019 og 2,69 % i 2020. Bakenfor disse %-vise endringene ligger det mange tiltak. Beskrivelser av disse endringene blir omtalt i dokumentet under hvert tjenesteområde videre i dette kapitlet.

Innsparing og effektivisering
I rådmannens budsjettforslag foreslås det konkrete innsparings- og effektiviseringstiltak, med til sammen kr 51,26 mill. i 2017 og opp til kr 104,76 mill. i 2020. Dette utgjør 0,8 % av netto driftsramme på tjenesteområdene og øker til 1,7 % i 2020.

Tabell 3.19 viser samlet beløp på foreslåtte innsparings- og effektiviseringstiltak.

Innsparings- og effektiviseringstiltak2017201820192020
Innsparing-22 150-54 750-55 650-55 650
Effektivisering-24 110-24 110-24 110-24 110
Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling-5 000-15 000-20 000-25 000
Sum innsparings- og effektiviseringstiltak-51 260-93 860-99 760-104 760
Tabell 3.19 Innsparings- og effektiviseringstiltak (Tall i 1 000 kr)
Last ned tabelldata (Excel)

I 2015 og 2016 utgjorde omstillingstiltakene til sammen kr 284 mill.

I tillegg er det lagt inn inntektsvekst, jf. rådmannens forslag til egenbetalinger og gebyrer, tilsvarende kr 20,96 mill. i 2017 og opp mot kr 29,56 mill. i 2020.

Prisveksten, tilsvarende 2 %, er ikke foreslått kompensert og utgjør om lag kr 20 mill. Rådmannen legger til grunn at dette er en del av det omstillingskravet organisasjonen må håndtere fortløpende. Organisasjonen har over flere år gjennomført denne typen omstillinger og samlet viser tabell og grafer omfanget. Det er en teoretisk beregning da rådmannen har tatt utgangspunktet i rammer fra 2008 og at det i løpet av disse årene samtidig har vært utarbeidet nye og prisgunstige innkjøpsavtaler o.l. Det gir likevel et bilde av omstillingsevnen organisasjonen har gjennomført.

Virksomhetene i Stavanger kommune har ikke mottatt kompensasjon for prisvekst siden 2008. Dette innebærer et underliggende omstillingsbehov som har vært gjennomført i tillegg til de generelle effektiviseringskravene i 2015 og 2016. Virksomhetsområder som har store driftsutgifter utover lønn blir sterkere påvirket av generell prisvekst enn øvrige virksomheter. Rådmannen har i tabellen under utarbeidet en oversikt basert på en gjennomsnittlig prisvekst lik 2,2 % i periode 2008 – 2016 som viser hvilke virksomhetsområder, alt annet likt, blir teoretisk størst påvirket av prisvekst. Denne oversikten gir et bilde av omstillingsevnen organisasjonen har vist og gjennomført i tillegg til de konkrete innsparingstiltakene gjennom de siste årene.

Tabellen viser virksomhetsområder som blir sterkere påvirket av prisvekst som følge av høy andel driftsutgifter.

VirksomhetsområdeEstimert manglende priskompensasjon
2008-2016
Estimert manglende priskompensasjon
2008-2016 i andel av bruttobudsjett 2017
 
Alders- og sykehjem 13 000 1,2 % 
Barn og unge 4 000 0,9 % 
Barnehage 8 000 0,6 % 
Bymiljø og utbygging 43 000 4,5 % 
Dagsenter og avlastning 2 000 0,9 % 
Helse og sosialkontor 4 000 1,8 % 
Hjemmebaserte tjenster 5 000 0,6 % 
Kultur og byutvikling 2 000 0,8 % 
Legevakten 1 000 1,3 % 
Personal og organisasjon 2 000 1,4 % 
Rehabiliteringsseksjonen 1 000 2,0 % 
Skole 25 000 1,5 % 
Økonomi uten IT-avdelingen 1 000 1,0 % 
IT-avdelingen 6 000 5,5 % 
Sum 117 000   
Tabell 3.20 Manglende priskompensasjon i perioden 2008-2016. Tall i hele 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 3.12 Manglende priskompensasjon i perioden 2008-2016 i prosent av bruttoramme 2017

Oppvekst og levekår
Rådmannens forslag til nettorammer for oppvekst og levekår samlet endrer seg fra kr 5,60 mrd. i 2016 til kr 5,66 mrd. i 2017 og utgjør kr 5,65 mrd. i 2020.

Bruttorammen utgjør kr 6,66 mrd. i 2016 og øker til kr 6,74 mrd. i resten av planperioden.

Figur 3.13 Prosentvis endring i bruttorammen, Oppvekst og levekår ift opprinnelig budsjett 2016

Figuren viser rådmannens forslag til bruttoendringer innenfor det totale oppvekst og levekårsområdet og samlet sett viser figuren marginale endringer på 1,2 % i planperioden.

Barnehage
Netto budsjettramme til barnehageområdet foreslås redusert med kr 5,2 mill. fra 2017, kr 40,3 mill. fra 2018, kr 41,2 mill. fra 2019 og kr 42,7 mill. i 2020.

Det er full barnehagedekning i Stavanger kommune og alle barn med rett på plass har blitt tilbudt barnehageplass. Det er forventet en nedgang på 200 barn fra og med september 2017 og kapasiteten i bydelene som blir påvirket vil bli justert i henhold til forventet aktivitet.

Rådmannen foreslår å satse videre på kompetanseheving i stavangerbarnehagene. Det er fortsatt en lavere andel barnehagelærere i barnehagene sammenliknet med storbyene og det arbeides videre for å øke andelen barnehagelærere samt kompetanseheving mot alle grupper ansatte.

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger fritak for foreldrebetaling for barn ved vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder.

Rådmannen forslår å innarbeide ett effektiviseringskrav på kr 4,9 mill. i 2017. Effektiviseringskravet er planlagt gjennomført gjennom strukturelle endringer.

Rådmannen foreslår også en planleggerstilling delt mellom barnehage og skole. Det er behov for å gjøre grundige analyser og planlegging for framtidige investeringer og effektiv drift av tjenesteområdene skole og barnehage. For å sikre god samordning, planlegging og ressursbruk, er det behov for å styrke kommunens ressurser til rullering og oppfølging av barnehagebruksplanen og plan for skolestruktur.

Skole
Netto budsjettramme til skoleområdet foreslås økt med kr 8,25 mill. fra 2017. Fra 2018 reduseres rammen i all hovedsak som følge av økte inntekter fra SFO-betaling og forventning om reduksjon i spesialundervisning. Fra 2019 blir følgelig økningen kun kr 2,57 mill.

Rådmannen opprettholder satsningsområdene for Stavangerskolen, som tidlig innsats, godt læringsmiljø, kompetanse for mangfold samt tilpasset opplæring og inkludering i planperioden. Satsing på realfag ble som et ledd i regjeringens strategi utvidet med en time per uke på mellomtrinnet høsten 2016, og denne satsingen fortsetter.

For å ta høyde for elevtallsendringer i grunnskolen foreslår rådmannen å øke skolerammen med kr 5,9 mill. i 2017 og ut planperioden. Framskrivingen av folkemengden for 2017 viser en elevtallsvekst på 269 elever. Den største økningen er på 4., 7. og 8. trinn.

SFO-tilbudet vil som tidligere år få justeringer i den økonomiske rammen i tråd med endringen i antall barn. Rådmannen foreslår at satsene på opphold i SFO holdes uendret for høsten 2017 og økes fra høsten 2018 med gjeldende kommunal deflator på 2,5 %.

Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. Omfanget av spesialundervisning på private skoler har økt kraftig de siste årene. Det er kommunen som har ansvar for å finansiere spesialundervisning for de av sine innbyggere som går på private grunnskoler godkjent etter friskoleloven. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til spesialundervisning ved friskoler med kr 4 mill. i 2017 med en planlagt nedtrapping i planperioden.

Som beskrevet ovenfor foreslår rådmannen å innarbeide et effektiviseringskrav på 0,7 %, og det også på skolerammen. Dette tilsvarer en rammereduksjon på kr 9 mill. i 2017 og videre i planperioden. Reduksjonen vil bli fordelt på skolene etter vedtatt finansieringsmodell. Effektiviseringskravet foreslås innarbeidet også på Johannes læringssenter, Kulturskolen og PPT. Dette tilsvarer en rammereduksjon på kr 1,4 mill. i 2017 og videre i planperioden.

I vedtatt plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 er det satt et mål om at antall elevplasser i kulturskolen skal trappes opp med 1500 plasser til totalt 4700 plasser fram mot 2022. På grunn av begrenset økonomisk handlingsrom de siste årene har opptrappingsplanen ikke blitt fulgt. Det er nå behov for å følge opp dette vedtaket og øke ressursene med kr 0,6 mill.

Barn og unge
Netto budsjettramme til området barn og unge foreslås redusert med kr 0,6 mill. fra 2017.

Rådmannen foreslår å øke ressurser til helsestasjon- og skolehelsetjenesten i tråd med føringene i statsbudsjettet. Økningen tilsvarer 6-7 stillinger, med helårsvirkning fra 2018. Da det for tiden er vanskelig å rekruttere helsesøstre legger rådmannen opp til halvårsvirkning i 2017. Det foreslås en stilling plassert i helsestasjon for ungdom og resten ved helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Videre foreslår rådmannen å innarbeide totalt kr 1,35 mill. til frivillighet. Størsteparten av dette er omgjøring av finansieringsordningen av frivillighetssentralene fra øremerking til frie inntekter, inkludert opprettelsen av en ny frivillighetssentral på Madla. Rådmannen foreslår å omgjøre prosjektet «sterk og stødig» til ordinær drift og å innarbeide drift av tilskudds portalen.

Rådmannen foreslår et redusert budsjett til barnevernstjenesten på bakgrunn av et stabilt lavere utgiftsnivå tilhørende klientutgiftene i 2017. Videre foreslås det som en del av den kontinuerlige omstilling- og effektiviseringsprosessen å legge frem en egen sak hvor nedleggelse av ungdommens motorsenter blir utredet.

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjettet å innføre en stykkprisfinansiering på enslige mindreårige flyktninger. Denne ordningen skal erstatte den tidligere refusjonsordningen med 80 % finansiering samt det særskilte tilskuddet for enslige mindreårige flyktninger. Da Stavanger driver institusjoner for enslige mindreårige flyktninger med høyere bemanningsfaktor enn det som ligger til grunn for den foreslåtte stykkprisfinansieringen vil Stavanger ha en manglende finansiering på anslagsvis kr 10 mill. Rådmannen har innarbeidet inntektstapet i beregningene som gjelder økt bosetting av flyktninger. Alle nye etableringer av botiltak for enslige mindreårige flyktninger vil rådmannen tilstrebe å bemanne innenfor forslag til ny stykkprisfinansieringen.

Legetjeneste, legevakt
Netto budsjettramme til legetjenester foreslås økt med kr 7,3 mill. fra 2017 og ut planperioden.

Rådmannen har i tertialrapporteringene i 2016 beskrevet en noe utfordrende situasjon ved Stavanger legevakt og er i ferd med å utrede hva som vil være en robust drift. På denne bakgrunn foreslår rådmannen å innarbeide et anslagsvis beløp på kr 7 mill. til Stavanger legevakt. Videre foreslår rådmannen å ta høyde for behov for full stilling som smittevernoverlege og økning i basistilskuddet til privatpraktiserende leger.

Levekår
Netto budsjettramme til levekår foreslås økt med kr 55,865 mill. fra 2017 med en økning til kr 91,564 mill. i 2020.

Innenfor pleie- og omsorgstjenestene har rådmannen prioritert å opprettholde dagens nivå på tjenestene. Rådmannen foreslår å innarbeide tilstrekkelig finansiering av driftskonsekvensene for både nye, og eksisterende investeringer innenfor bofellesskap og sykehjem. Rådmannen foreslår også å videreføre spesifikke tilbud innen rus- og psykiatrifeltet, som tidligere har vært finansiert av statlige tilskuddsmidler og knyttes opp til opptrappingsplanen. Samtidig legges det til rette for oppretting av ø-hjelps plasser innen psykisk helse- og rus. Det foreslås å innarbeide midler til velferdsteknologi og digitalisering via Cosdoc + (journalsystem), og videre utrulling av et logistikkprogram for optimale kjøreruter innenfor hjemmesykepleien.

Forslag til effektiviseringskrav på 0,7 % innenfor pleie- og omsorg utgjør kr 12,7 mill. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Om lag kr 3,6 mill. av kr 12,7 mill. foreslås som et generelt effektiviseringskrav. Rådmannen opprettholder forslag om ytterlige omstillinger lengre ut i planperioden på sykehjem (vurdere dekningsgrad) og bofellesskap psykisk utviklingshemmede («Omstilling 2018»).

Ordningen for særlig ressurskrevende brukere vil, gitt alle de samme forutsetningene som i 2017, medføre en merutgift (mindreinntekt) for kommunen på kr 7,3 mill. Dette som følge av at den kommunale egenandelen økes med mer enn hva som kan tilskrives lønnsveksten.

Utgiftene til sosialhjelp har vært stigende i tråd med stigende arbeidsledighet. Rådmannen har lagt erfaringstall fra 2016 til grunn for forslaget til budsjett for 2017 og foreslår å øke budsjettet til økonomisk sosialhjelp og KVP med til sammen kr 40 mill. Rådmannen legger til grunn å se effekt av igangsatte tiltak utover i planperioden og at arbeidsledigheten avtar noe utover i planperioden og på den bakgrunn reduseres styrkingen til kr 35 mill. i 2018, kr 30 mill. i 2019 og i 2020.

Rådmannen foreslår å videreføre innsatsen overfor sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 30 år i tråd med føringer i statsbudsjettet.  Aktivitetsplikten ivaretas ved at stillinger i NAV kontorene øremerkes for å sikre kvalifiserte deltakere til Jobbverksted 2 ved Arbeidstreningsseksjonen.

Kultur og byutvikling
Netto budsjettramme til Kultur og byutvikling foreslås økt med kr 8,1 mill. fra 2017. Fra 2020 er økningen kun på kr 5,0 mill. som følge av at prosjektet digitalisering av byggesaksarkiv avsluttes.

Størrelsen på tilskuddene til institusjonene som er delfinansiert av staten, foreslås økt i tråd med føringene i forslag til statsbudsjett. Dette omfatter Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og MUST. Rådmannen foreslår å styrke tilskuddet til Opera Rogaland IKS med kr 0,05 mill. i 2017, og da på samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune. Tilskuddsnivået foreslås videreført, med en ytterligere økning i 2018 og 2019.

Arbeidet med å digitalisere byggesaksarkivene ble påbegynt senere enn planlagt i 2016, og arbeidet vil bli gjennomført i 2016, 2017 og første del av 2018. I tillegg styrkes rammene til innkjøp av noe konsulenttjenester og drift av ny 3D-teknologi.

Bymiljø og utbygging
Netto budsjettramme til BMU (ekskl. justering for foretakene) foreslås økt med kr 19 mill. fra 2017 med en opptrapping i planperioden opp til kr 39,8 mill. Dette omfatter økning i driftskonsekvenser av investeringene til nye bygg som er budsjettert i tråd med Holte middels sats. En økning av vedlikeholdsbudsjettet er også prioritert og er foreslått med en økning på kr 6,2 mill. i 2017 og opp til kr 11,2 mill. fra 2019. Fra 2017 foreslår rådmannen å innføre piggdekkgebyr og fra 2018 foreslås det en panteordning som gjelder gamle vedovner. I tillegg foreslås det å øke budsjettet til bekjempelse av Skadedyr (giftfrie feller for rottebekjempelse) med kr 3,0 mill., som et samarbeidsprosjekt mellom Park og vei, Avløp, Renovasjon og Stavanger eiendom. Effektiviseringskravet er foreslått gjennomført ved å redusere konkrete tiltak og detaljer om dette fremkommer i driftsrammetabellen.

Stab og støttefunksjoner
Netto budsjettramme til rådmannens stab og støttefunksjoner foreslås økt med kr 12 mill. fra 2017 med en økning opp til kr 17,5 mill. i 2020.

Rådmannen foreslår å øke bemanningen i stab og støttefunksjoner for å kunne ivareta nye oppgaver som kommunene står overfor tilsvarende kr 3,85 mill. Det er ønskelig å øke innsatsen tilknyttet «Smartby», åpne data, digitalisering, kodeverk og integreringsløsninger. Nye EU direktiver tilsier at kommunen bør ha ressurspersoner som ivaretar personvernombudsrollen. Det er ønskelig å styrke ressursene tilknyttet anskaffelser og avtaleinngåelser, og beredskapsavdelingen har behov for økt innsats knyttet til arbeidet med klimatilpasninger. Rådmannen foreslår en dreining av ressursene og en noe økning for å kunne ivareta et forprosjekt tilhørende innføring av nytt avvikssystem. Samtidig forventes det en effekt av effektiviserende tiltak i stab og støtteapparatet tilsvarende kr 2,4 mill. Det legges også opp til økt ressursinnsats når det gjelder oppfølging av sykefravær og nærværsarbeid ved å omdisponere interne ressurser samt disponere midler som tidligere var planlagt brukt til oppfølging av unge uføre.

Rådmannen foreslår å ta høyde for økte leiekostnader tilknyttet flyttinger til nye lokaler for Arkivet og Servicetorget. Videre foreslås det å innarbeide driftskostnader tilhørende nye arkivløsninger, økte lisenskostnader og økt bredbånd.

Rådmannen foreslår å øke måltallet for lærlinger fra 160 til 180 tilsvarende kr 2 mill. for 2017 og opp mot kr 4 mill. fra 2019. Videre foreslår rådmannen å øke innsatsen med norskopplæring for ansatte tilsvarende kr 1,2 mill. for 2017 og 2018.

Rådmannen foreslår å iverksette et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid i hele organisasjonen. Innsatsen konsentreres i første omgang om følgende tre tverrgående satsinger:

De tverrgående satsingene vil innebære innføring av nye arbeids- og organisasjonsformer og avlæring av etablerte praksiser. Nærmere omtale av dette finnes i kapittel 4. Rådmannen foreslår å øke rammene med kr 8 mill. årlig. I tillegg videreføres innovasjonsmidlene som utgjør kr 5 mill. årlig.

Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner

I dette avsnittet gis det en beskrivelse av ressursbruken i Stavanger i perioden 2013-2015 sammenholdt med landsgjennomsnittet og ressursbruken til de ni andre ASSS-kommunene. Hovedfokus i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling. Mer detaljert informasjon om resultatene finnes i  ASSS-kommunerapport og ASSS-hovedrapport, som også årlig legges frem til politiske behandlinger.

Figuren under viser samlet beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger basert på kostnadsnøkkelen i inntektssystemet i perioden 2013-2015 fordelt på sektorer. Figuren viser på hvilke sektorer Stavanger har høyt/lavt utgiftsbehov per innbygger. Figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet over tid. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en indeksverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet som er lik 1,00. Nedgang i indeksverdien for beregnet utgiftsbehov per innbygger fra et år til et annet betyr ikke uten videre at volumet på utgiftsbehovet har gått ned. Hvis kommunen samtidig har hatt vekst i folketallet vil en slik vekst isolert sett gi økt utgiftsbehov.

Figur 3.14 Beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger kommune fordelt på sektorer. 2013, 2014 og 2015

Samlet sett hadde Stavanger en kostnadsindeks på 0,926 i 2015. Det betyr at Stavanger hadde et beregnet utgiftsbehov per innbygger som var 7,4 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. I 2014 var utgiftsbehovet 7,7 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Fra 2014 til 2015 var det økning i utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet innenfor sosiale tjenester og grunnskole, mens det var nedgang innenfor barnevern.

Det var innenfor pleie og omsorg og administrasjon at Stavanger hadde lavest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2015. Utgiftsbehovet per innbygger innenfor pleie og omsorg lå 18,5 prosent under landsgjennomsnittet. I 2014 var utgiftsbehovet 18,7 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt lave utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg skyldes at Stavanger har relativt få innbyggere over 67 år, har relativt få psykisk utviklingshemmede, har relativt korte reiseavstander og er uten smådriftsulemper.

Det var innenfor barnehager at Stavanger hadde høyest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2015 med 10,4 prosent over landsgjennomsnittet. I 2014 var utgiftsbehovet 10,3 prosent over landsgjennomsnittet. Det relativt høye utgiftsbehovet per innbygger i Stavanger har sammenheng med at Stavanger har relativt mange innbyggere 2-5 år, har relativt mange innbyggere med høyere utdanning og relativt mange innbyggere 1 år uten kontantstøtte.

Innenfor grunnskole hadde Stavanger et beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2015 som var 4,2 prosent under landsgjennomsnittet. I 2014 var utgiftsbehovet 4,7 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt lave utgiftsbehovet per innbygger i Stavanger har sammenheng med at Stavanger har relativt korte reiseavstander og at Stavanger ikke har smådriftsulemper.

I figuren under vises forskjellene i inntekter og utgifter mellom Stavanger og landet under ett når vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov etc.

Figur 3.15 Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov etc. Stavanger kommune. Kr per innbygger. 2013-2015

Her ser man at i 2015 var Stavangers disponible inntekt om lag kr 2 090 høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. Det vil si at Stavanger hadde en merinntekt i forhold til landsgjennomsnittet på om lag kr 280 mill. Definert på denne måten hadde Stavanger et disponibelt inntektsgrunnlag i 2015 som var 3,9 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Figuren viser videre hvordan Stavangers netto driftsutgifter til tjenestesektorene innenfor inntektssystemet og administrasjon avviker fra beregnet utgiftsbehov, og hvordan Stavangers netto driftsutgifter til sektorene utenfor inntektssystemet, netto renteutgifter og avdrag, premieavvik mm og netto driftsresultat avviker fra landsgjennomsnittet. Summen av disse avvikene er per definisjon lik forskjellen mellom disponibel inntekt i Stavanger og landsgjennomsnittet.

Stavangers netto driftsutgifter til tjenestesektorene innenfor inntektssystemet var i 2015 om lag kr 1 250 høyere per innbygger enn beregnet utgiftsbehov, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 170 mill. Motsatt var netto renteutgifter og avdrag om lag kr 840 lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en mindreutgift på om lag 110 mill. kroner.

I forhold til landsgjennomsnittet gikk korrigert disponibel inntekt i Stavanger opp med om lag kr 30 per innbygger fra 2014 til 2015. Netto driftsresultat gikk opp med om lag kr 1 540 per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet. Motsatt gikk netto driftsutgifter til sektorene innenfor inntektssystemet ned med om lag kr 1 060 per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet og netto renteutgifter og avdrag gikk ned med om lag kr 750.

Ressursbruk og utgiftsbehov i sektorene innenfor inntektssystemet
Her sammenlikner vi Stavanger netto driftsutgifter per innbygger innenfor inntektssystemet med beregnet utgiftsbehov, der det også er korrigert for forskjeller i bruk private/statlige skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift.

KS har beregnet at utgiftsbehovet til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon i Stavanger utgjorde om lag kr 42 540 per innbygger i 2015. Stavanger kommunes netto driftsutgifter til de samme sektorene var om lag kr 1 300 høyere per innbygger enn dette. Stavanger hadde dermed en merutgift i forhold til utgiftsbehovet på om lag kr 170 mill.

Figur 3.16 Stavanger. Sektorene innenfor inntektssystemet. Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i, statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kr per innbygger. 2013-2015

Beløpsmessig hadde Stavanger høyest netto driftsutgifter i forhold til beregnet utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg. Det er beregnet at utgiftsbehovet til pleie og omsorg i Stavanger utgjorde om lag kr 12 550 per innbygger i 2015. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på om lag kr 1 960 per innbygger, noe som i alt tilsvarte om lag kr 260 mill.

Beløpsmessig hadde Stavanger lavest netto driftsutgifter i forhold til beregnet utgiftsbehov innenfor grunnskole. Vi har beregnet at utgiftsbehovet til grunnskole i Stavanger utgjorde om lag kr 11 380 per innbygger i 2015. Stavanger hadde en mindreutgift i forhold til dette på om lag kr 940 per innbygger, noe som i alt tilsvarte om lag kr 120 mill.

I Stavanger utgjorde utgiftsbehovet til barnehager om lag kr 8 450 per innbygger i 2015. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på om lag kr 270 per innbygger, noe som tilsvarte om lag kr 35 mill.

Fra 2014 til 2015 gikk Stavangers netto driftsutgifter til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon ned med om lag kr 1 190 per innbygger i forhold til beregnet utgiftsbehov. Beløpsmessig var det størst nedgang innenfor barnehager med om lag kr 330 per innbygger og pleie og omsorg og grunnskole som begge hadde en nedgang på om lag kr 260 per innbygger.

Ressursbruk i sektorene utenfor inntektssystemet
I dette kapitlet ser vi på Stavanger ressursbruk i sektorene utenfor inntektssystemet (= andre sektorer). På landsbasis utgjorde sektorene innenfor inntektssystemet 94 prosent og sektorene utenfor inntektssystemet 6 prosent av de samlede netto driftsutgiftene i 2015.

Det er ikke korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov kommunene imellom når det gjelder sektorene utenfor inntektssystemet. Dette skyldes ganske enkelt at det ikke er laget kostnadsnøkler for sektorene utenfor inntektssystemet. Men det er korrigert for at Oslos utgifter til statlig barnevern er ført på funksjonen for oppgaver utenfor kommunalt ansvarsområde. Det er også korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift.

Figur 3.17 Sektorene utenfor inntektssystemet. Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra landsgjennomsnitt korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kr per innbygger. 2013-2015

For landet under ett var netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet på om lag kr 2 800 per innbygger i 2015. Stavangers netto driftsutgifter var om lag kr 960 høyere per innbygger enn dette, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 130 mill. eller 34,3 prosent.

Sammenliknet med landsgjennomsnittet hadde Stavanger en økning i netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet fra 2014 til 2015 på om lag kr 160 per innbygger. Det var beløpsmessig størst økning innenfor kultur og idrett med om lag kr 340 per innbygger. Det var størst nedgang innenfor fellesutgifter med om lag kr 270 per innbygger.

I 2015 hadde Stavanger beløpsmessig høyest netto driftsutgifter i forhold til landsgjennomsnittet innenfor kultur og idrett og fysisk planlegging etc. Stavangers netto driftsutgifter til kultur og idrett var om lag kr 1 100 høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 150 mill.

Stavanger hadde lavest netto driftsutgifter i forhold til landsgjennomsnittet i 2015 innenfor samferdsel. Stavangers netto driftsutgifter til samferdsel var om lag 370 kroner lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en mindreutgift på om lag 50 mill. kroner.

Rådmannen vil oppsummert framholde at tallene for 2015 viser at Stavanger fremdeles hadde høye inntekter og ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder flere anvendelser. Innenfor den relativt høye inntektsrammen har Stavanger prioritert ressursene til de store tjenesteområdene pleie og omsorg og barnehage samt kultur og idrett. Resultatene viser at omstillings- og innsparingstiltakene har hatt økonomisk effekt. Dette fremkommer tydelig når en ser endringen på tjenester innenfor inntektssystemet. I 2014 var avviket på kr 2 184 mens det nå i 2015 er redusert til kr 1 296 per innbygger sammenlignet med landsgjennomsnittet. Sammenligningene viser at ved å effektivisere og omstille tjenestetilbudet ytterligere er det muligheter for å styrke det økonomiske handlingsrommet.

 ENDRINGER I DRIFTOpprinnelig
vedtatt 2016
2017201820192020 
 Frie inntekter      
1Formue- /inntektsskatt -5 092 000 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000  
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 640 500 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  
3Inntektsutjevning 888 700 730 000 733 500 740 100 744 600  
4Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017) -12 700 0000 
 Sum frie inntekter -6 856 500 -7 004 000 -7 041 000 -7 092 000 -7 149 000  
 Sentrale inntekter      
5Eiendomsskatt -251 000 -290 000 -290 000 -293 000 -308 000  
6Integreringstilskudd fra staten -87 350 -250 000 -208 000 -175 000 -154 000  
7Lyse AS, disponering av frikraft -13 800 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400  
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken -28 600 -24 200 -21 500 -22 400 -22 700  
 Sum sentrale inntekter -380 750 -577 600 -532 900 -503 800 -498 100  
 Finans      
9Lyse AS, utbytte -186 000 -209 500 -218 000 -240 000 -247 000  
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  
11Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
12Renteinntekter, konserninterne lån0 -4 200 -8 200 -13 450 -18 750  
13Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -28 100 -27 900 -26 600 -27 500 -27 800  
14Forus Næringspark AS, utbytte -3 500 -20 000 000 
15Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen  -67 300 -65 250 -61 600 -57 500  
16Renteinntekter bank og finansforvaltning -31 700 -26 900 -26 900 -28 800 -30 200  
17Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 174 314 181 578 180 119 188 680 196 471  
18Avdragsutgifter (investeringslån) 321 266 337 217 349 665 367 890 378 873  
19Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak0 -15 000 -10 000 -10 000 -10 000  
20Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen  -4 650 -4 600 -4 650 -4 700  
21Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -88 885 -87 462 -90 091 -92 367 -94 241  
 Sum finans 154 395 52 883 77 143 75 203 82 153  
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond      
22Egenfinansiering av investeringer 206 110 156 190 198 950 247 750 305 350  
23Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 2050 -3 500 -1 750 -1 750 -1 750  
24Avsetning disposisjonsfond 5 000 0000 
25Avsetning - Vekstfond (næring)0 20 000 000 
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 211 110 172 690 197 200 246 000 303 600  
 Sentrale utgifter      
26Ordinær reservekonto 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200  
27Folkevalgte 46 600 47 400 47 400 47 400 47 400  
28Hovedtillitsvalgte 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900  
29Kirkelig fellesråd 81 200 82 150 82 150 82 150 82 150  
30Pensjon 185 000 165 000 165 000 165 000 165 000  
31Tilskudd livssynssamfunn 13 100 14 200 14 200 14 200 14 200  
32Revisjon og kontrollutvalg 5 150 5 300 5 300 5 300 5 300  
33Felleskostnader 66 100 67 800 67 800 67 800 67 800  
34Prisjustering KS-avtaler  1 000 1 000 1 000 1 000  
35Valg0 6 000 0 6 000 0 
36Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd 500 700 700 700 700  
37Oppreisningsordning barnevern 15 000 8 000 2 000 00 
38Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 101 037 153 750 153 750 153 750 153 750  
39Lønnsoppgjøret 2017  90 600 90 600 90 600 90 600  
40Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling -20 000 -5 000 -15 000 -20 000 -25 000  
 Sum sentrale utgifter 513 787 657 000 635 000 634 000 623 000  
 Sum netto utgifter 879 292 882 573 909 343 955 203 1 008 753  
 Tilskudd regionale prosjekter      
41Rogaland brann og redning IKS 111 800 115 800 120 400 125 200 130 250  
42Greater Stavanger AS 7 950 7 960 7 960 7 960 7 960  
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 52 700 49 900 49 400 50 300 50 800  
44Sørmarka flerbrukshall IKS 12 000 11 450 10 800 9 950 9 950  
45Multihallen og Storhallen IKS 9 150 8 900 8 700 8 400 8 400  
46Ryfast, planleggingsutgifter 20 000 0000 
47Tall Ship Race 2018 1 300 2 000 7 700 100 100  
 Sum tilskudd regionale prosjekter 214 900 196 010 204 960 201 910 207 460  
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 143 058 -6 503 017 -6 459 597 -6 438 687 -6 430 887  
 Disponibelt utover 2016-nivå0 -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  
 Felles tiltak sentrale områder      
48Økt bosetting av flyktninger   168 000 130 000 97 000 78 300  
49Indeksregulering av eksterne husleieavtaler  3 000 3 000 3 000 3 000  
50Tverrgående satsinger  8 000 8 000 8 000 8 000  
51ENØK-innsparinger  -2 800 -6 500 -6 500 -6 500  
52Endring pensjonssatser  -4 650 -4 650 -4 650 -4 650  
53Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg  2 250 5 550 5 700 6 100  
 Sum felles tiltak sentrale områder  173 800 135 400 102 550 84 250  
 Personal og organisasjon      
54Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie  3 300 10 500 10 500 10 500  
55Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -590 -590 -590 -590  
56Økte kostnader til nye arkivløsninger  1 750 1 350 350 350  
57Flytting av Servicetorget til nye lokaler  1 000 000 
58Kommunens klimatilpasningsarbeid  800 800 800 800  
59Avvik og varslingssystem – (ressurser)  600 800 800 800  
60Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger   2 000 3 000 4 000 4 000  
61Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter  1 200 1 200 00 
62Effektiviseringskrav Personal og organisasjon  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
 Sum personal og organisasjon  8 860 15 860 14 660 14 660  
 Kommunikasjon      
63Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester  -120 -120 -120 -120  
 Sum kommunikasjon  -120 -120 -120 -120  
 Økonomi      
64Effektiviseringskrav Økonomi  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
65Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet  700 700 700 700  
66Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -2 130 -2 130 -2 130 -2 130  
67Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360   2 500 2 500 2 500 2 500  
68Kompensasjon for valutakursendringer  350 350 350 350  
69Økt båndbredde i ungdomsskolene  250 250 250 0 
70Åpne data, koding og integrasjon m.m  1 350 1 350 1 350 1 350  
71Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv  400 400 400 400  
 Sum økonomi  2 220 2 220 2 220 1 970  
 Næring      
72Styrke det internasjonale arbeidet  1 000 1 000 1 000 1 000  
 Sum næring  1 000 1 000 1 000 1 000  
 SUM SENTRALE OMRÅDER  185 760 154 360 120 310 101 760  
 OPPVEKST OG LEVEKÅR      
 Felles tiltak oppvekst og levekår      
73Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0  1 000 1 000 1 000 1 000  
74Planleggerstilling, barnehage  400 400 400 400  
75Opptrappingsplan for rusfeltet  1 500 1 500 1 500 1 500  
76Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal  50 250 250 250  
77Planleggerstilling, skolebygg  400 400 400 400  
78Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering  600 600 600 600  
79Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab   -450 -450 -450 -450  
80Effektiviseringskrav sentrale midler levekår  -200 -200 -200 -200  
81Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd   500 500 500 500  
82Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester  7 300 7 300 7 300 7 300  
83Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå  -11 800 -11 800 -11 800 -11 800  
 Sum felles tiltak oppvekst og levekår  -700 -500 -500 -500  
 Barnehage      
84Kompetanseheving  1 000 1 000 1 000 1 000  
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode  -3 300 -7 600 -8 500 -8 500  
86Justering av aktivitetsnivå  5 000 -25 000 -25 000 -25 000  
87Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov  1 200 1 500 1 500 0 
88Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud  -1 200 -2 300 -2 300 -2 300  
89Økt foreldrebetaling  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000  
90Effektiviseringskrav Barnehage  -4 900 -4 900 -4 900 -4 900  
 Sum barnehage  -7 200 -42 300 -43 200 -44 700  
 Skole og SFO      
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes  0 -300 -300 -300  
92SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17  -1 700 -1 700 -1 700 -1 700  
93Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017  2 100 2 100 2 100 2 100  
94Nye krav til kompetanse for lærere  1 000 1 500 2 000 2 000  
95Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid  500 1 000 1 000 1 000  
96Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler  4 000 3 000 2 000 2 000  
97Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018 0 -1 300 -2 900 -2 900  
98Elevtallsvekst grunnskole  5 900 5 900 5 900 5 900  
99Lokal skolelederutdanning  1 500 500 00 
100Effektiviseringskrav Skole  -9 000 -9 000 -9 000 -9 000  
101Tidlig innsats  3 800 3 800 3 800 3 800  
 Sum skole og sfo  8 100 5 500 2 900 2 900  
 Johannes læringssenter      
102Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven  700 220 220 220  
103Effektiviseringskrav Johannes læringssenter  -850 -850 -850 -850  
 Sum Johannes læringssenter  -150 -630 -630 -630  
 Kulturskolen      
104Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022  600 600 600 600  
105Kulturskolen, økt egenbetaling  -160 -160 -160 -160  
106Effektiviseringskrav Kulturskolen  -290 -290 -290 -290  
 Sum Kulturskolen  150 150 150 150  
 PPT      
107Effektiviseringskrav PPT  -250 -250 -250 -250  
 Sum PPT  -250 -250 -250 -250  
 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud      
108Økt aktivitet styrket barnehagetilbud  2 400 2 400 2 400 2 400  
109Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  -400 -400 -400 -400  
 Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud  2 000 2 000 2 000 2 000  
 Ungdom og fritid      
110Ny frivilligsentral i Madla bydel  370 370 370 370  
111Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019  -500 -500 0 -500  
112Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene  930 930 930 930  
113Helsesøster for ungdom  650 650 650 650  
114Omstilling 2018 - Ungdom og fritid 0 -1 800 -1 800 -1 800  
115Effektiviseringkrav Ungdom og fritid  -350 -350 -350 -350  
 Sum Ungdom og fritid  1 100 -700 -200 -700  
 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste      
116Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten  1 700 3 700 3 700 3 700  
117Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste  -400 -400 -400 -400  
 Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste  1 300 3 300 3 300 3 300  
 Barnevern      
118Barnevern, reduserte klientutgifter  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000  
119Effektiviseringskrav Barnevern   -500 -500 -500 -500  
 Sum barnevern  -3 500 -3 500 -3 500 -3 500  
 Helse- og sosialkontor      
120Økt egenandel ressurskrevende brukere 0 1 500 1 500 1 500  
121Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset  2 700 2 700 2 700 2 700  
122Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø  -12 500 -12 500 -12 500 -12 500  
123Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor  -200 -200 -200 -200  
 Sum helse- og sosialkontor  -10 000 -8 500 -8 500 -8 500  
 NAV-kontorene      
124Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift  5 000 5 000 5 000 5 000  
125Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet  40 000 35 000 30 000 30 000  
126Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering  800 800 800 800  
127Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne  210 210 210 210  
 Sum NAV-kontorene  46 010 41 010 36 010 36 010  
 Hjemmebaserte tjenester      
128Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  
129Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400  
130Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap  3 000 3 000 3 000 3 000  
131Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering  1 900 1 900 1 900 1 900  
132Cosdoc+ (nettbrett og lisens)  500 3 000 1 500 1 500  
133Logistikkprogram hjemmesykepleien  500 1 000 1 000 1 000  
134Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien 0 -1 000 -1 000 -1 000  
135Omorganisering nye virksomheter  1 000 1 000 1 000 1 000  
136Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede 0 -7 500 -7 500 -7 500  
137Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere  2 500 7 000 7 000 7 000  
138Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 0 750 6 200 6 200  
139Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter  2 700 8 700 8 700 8 700  
140Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser 0 6 000 6 000 6 000  
141Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser 00 4 500 7 700  
142Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger 000 5 000  
 Sum hjemmebaserte tjenester  6 700 18 450 26 900 35 100  
 Alders- og sykehjem      
143Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling  -1 600 -1 600 -1 600 -1 600  
144Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping  2 700 2 700 2 700 2 700  
145Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger  1 000 000 
146Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale  1 500 000 
147Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale  1 200 1 200 1 200 1 200  
148Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp  2 400 2 400 2 400 2 400  
149Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300  
150Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  
151Omstilling 2018 0 -17 500 -17 500 -17 500  
152Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
153Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem  1 000 90 500 95 000 98 500  
154Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -33 000 -33 000 -33 000  
155Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -11 400 -11 400 -11 400  
156Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -25 800 -25 800 -25 800  
 Sum alders- og sykehjem  1 900 1 200 5 700 9 200  
 Stavanger legevakt      
157Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil  7 000 7 000 7 000 7 000  
 Sum Stavanger legevakt  7 000 7 000 7 000 7 000  
 Rehabiliteringsseksjonen      
158Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige  3 000 3 000 3 000 3 000  
159Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen  -200 -200 -200 -200  
 Sum Rehabiliteringsseksjonen  2 800 2 800 2 800 2 800  
 Dagsenter og avlastningsseksjonen      
160Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig 0 -1 500 -1 500 -1 500  
161Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  
162Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500  
163Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
164Justering av budsjett, Austbø bofellesskap  8 800 8 800 8 800 8 800  
165Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser  1 000 11 000 11 000 11 000  
 Sum dagsenter og avlastningsseksjonen  5 300 13 800 13 800 13 800  
 Samfunnsmedisin      
166Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst  300 600 900 1 200  
167Øke ressurser til smittevernoverlege  200 500 500 500  
 Sum samfunnsmedisin  500 1 100 1 400 1 700  
 Tekniske hjemmetjenester      
168Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester  -50 -50 -50 -50  
 Sum tekniske hjemmetjenester  -50 -50 -50 -50  
 Fysio- og ergoterapitjenesten      
169Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
170Tilskudd private fysioterapeuter   550 550 550 550  
 Sum fysio- og ergoterapitjenesten  -450 -450 -450 -450  
 Arbeidstreningsseksjonen      
171Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter  200 200 200 200  
172Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen  570 570 570 570  
173Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 Sum arbeidstreningsseksjonen  720 720 720 720  
 Helsehuset i Stavanger      
174Klinisk ernæringsfysiolog   600 600 600 600  
 Sum Helsehuset i Stavanger  600 600 600 600  
 Flyktningseksjonen      
175Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 Sum Flyktningseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR  61 830 40 700 45 950 55 950  
 KULTUR OG BYUTVIKLING      
 Felles tiltak kultur og byutvikling      
176Digitalisering av byggesaksarkiv   -500 -3 800 -4 800 -4 800  
177Interkommunal delplan (IKDP) Forus  -340 -490 00 
 Sum felles tiltak kultur og byutvikling  -840 -4 290 -4 800 -4 800  
 Kultur      
178Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger  300 300 300 300  
179Reforhandlet driftsavtale Nye Tou  300 600 600 600  
180MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes  2 800 1 600 1 600 1 600  
181MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»  400 000 
182MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum  3 400 3 400 3 400 3 400  
183Avsluttet Obstfelderjubileum 2016  -800 -800 -800 -800  
184Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus  540 000 
185Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)  -600 -600 -600 -600  
186Opera Rogaland IKS, driftstilskudd   50 100 100 100  
187Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF  700 700 700 700  
 Sum kultur  7 090 5 300 5 300 5 300  
 Geodata      
188Taksering eiendomsskatt 0 5 000 7 000 3 000  
 Sum Geodata 0 5 000 7 000 3 000  
 Planavdelinger      
189Innkjøp av konsulenttjenester  1 500 1 150 1 150 1 150  
190Drift av ny 3D teknologi  350 350 350 350  
 Sum planavdelinger  1 850 1 500 1 500 1 500  
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING  8 100 7 510 9 000 5 000  
 BYMILJØ OG UTBYGGING      
 Miljø      
191Redusert støtte til Grønn by  -50 -50 -50 -50  
192Effektiviseringskrav Miljø  -170 -170 -170 -170  
193Panteordning gamle vedovner 0 5 000 5 000 5 000  
194Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård  4 000 000 
195Piggdekkgebyr  -5 000 -8 000 -8 000 -8 000  
196Revisjon klima- og miljøplan  500 000 
 Sum miljø  -720 -3 220 -3 220 -3 220  
 Utbygging      
197Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter   4 070 4 070 4 070 4 070  
 Sum utbygging  4 070 4 070 4 070 4 070  
 Park og vei      
198Biologisk mangfold  50 300 550 800  
199Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse  100 200 300 400  
200Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler  150 300 450 600  
201Bidrag fra vertskommune under festival  -500 0 -500 0 
202Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene  -500 -500 -500 -500  
203Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene  -300 -300 -300 -300  
204Redusert vedlikehold på vei  -500 -500 -500 -500  
205Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder  2 000 000 
206Skadedyrbekjempelse park og vei  750 750 750 750  
207Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet  400 800 1 200 1 600  
208Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø  300 600 900 1 200  
209Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg  200 400 600 800  
210Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg  600 1 200 1 800 2 400  
211Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS  200 400 600 800  
 Sum park og vei  2 950 3 650 5 350 8 050  
 Idrett      
212Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)  -500 -500 -500 -500  
213Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019  1 050 0 1 050 0 
214Økte billettinntekter i svømmehallene  -500 -1 000 -1 000 -1 000  
215Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500  
216Leieinntekter OTD i 2017 og 2019  -700 0 -700 0 
217Indeksregulering Oilers investa AS  150 250 350 450  
218Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
219Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017  -1 100 -2 200 -2 200 -2 200  
220Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall 0 800 2 000 2 000  
221Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen  2 900 5 000 5 000 5 000  
222Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall  1 050 1 050 1 050 1 050  
223Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta  125 125 125 125  
224Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering  2 500 2 800 0 -900  
 Sum idrett  1 275 2 625 1 475 325  
 Stavanger eiendom      
225Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -182 816 -182 816 -182 816 -182 816  
226Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  264 280 264 280 264 280 264 280  
227Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester  -230 -230 -230 -230  
228Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF  -820 -820 -820 -820  
229Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -200 -200 -200 -200  
230Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  1 380 1 380 1 380 1 380  
231Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF  -400 -400 -400 -400  
232Skadedyrbekjempelse  750 750 750 750  
233Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg  6 200 6 200 11 200 11 200  
234Forsikring bygg  200 400 600 800  
235Tiltakspakke økt sysselsetting  -6 750 -6 750 -6 750 -6 750  
236Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19  4 550 550 -2 300 -2 300  
237Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg  10 550 24 500 28 000 31 000  
 Sum Stavanger eiendom  96 694 106 844 112 694 115 894  
 Vannverket      
238Fastledd, IVAR  836 3 361 5 209 8 935  
239Mengdevariabelt ledd, IVAR  844 3 360 4 914 9 178  
240Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400  
241Driftsutgifter/generell prisstigning  715 1 444 2 187 2 946  
242Avskrivninger  552 1 233 1 808 2 336  
243Renter restkapital  -977 -484 -112 215  
244Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 320 816 589 3 672  
245Gebyrer/gebyrøkning 0 -10 430 -15 645 -28 682  
 Sum Vannverket 0000 
 Avløpsverket      
246Fastledd, IVAR  1 047 2 540 4 421 5 602  
247Mengdevariabelt ledd, IVAR  -200 1 795 3 210 4 330  
248Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400  
249Driftsutgifter/generell prisstigning  1 871 2 751 3 649 4 565  
250Avskrivninger  1 378 2 297 3 125 3 737  
251Renter restkapital  -2 544 -2 009 -1 491 -1 064  
252Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 652 -8 824 -14 714 -16 994  
253Gebyrer/gebyrøkning 000 -2 326  
254Skadedyrbekjempelse Avløpsverket   750 750 750 750  
 Sum Avløpsverket 0000 
 Renovasjon      
255Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR  800 2 300 3 800 4 500  
256Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning  2 855 5 252 7 992 11 767  
257Kalkulerte finanskostnader  168 169 152 132  
258Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester  -20 -1 436 -823 -135  
259Gebyrer/generell gebyrøkning  -3 390 -7 700 -12 300 -16 720  
260Bruk/avsetning til selvkostfond  -1 163 665 429 -294  
261Skadedyrbekjempelse Renovasjon  750 750 750 750  
 Sum renovasjon 0000 
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING  104 269 113 969 120 369 125 119  
 Disponibelt utover 2016-nivå  -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  
 Sum endringer på tjenesteområdene  359 959 316 539 295 629 287 829  
 Herav driftskonsekvenser av investeringer  31 725 95 325 110 675 126 575  
 Sum tekniske budsjettjusteringer 0000 
 BUDSJETTBALANSE 0000 
Tabell 3.21 Driftsrammetabell 2017-2020. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)
Forklaringer til linjene i driftsrammetabellen

Frie inntekter

1. Formue- /inntektsskatt

Se linje 3.
2. Innbyggertilskudd inkludert utgiftsutjevning

Se linje 3.
3. Inntektsutjevning
Frie inntekter omhandler formue-/inntektsskatt, innbyggertilskudd, inklusiv utgiftsutjevning og inntektsutjevning, og er nærmere omtalt i avsnitt 3.4. Skatteinntektene lokalt er justert med bakgrunn i lokale forhold for lønn og sysselsetting, samt innbyggervekst, og gir 0,7 % vekst fra anslått nivå for 2016 for Stavanger kommune. Nasjonalt er skatteveksten anslått til 2,3 %. Skatt i prosent av landsgjennomsnittet blir da 129,5 %. Frie inntekter budsjetteres samlet med kr 7 004 mill. i 2017 og stiger jevnt på grunn av innbyggerveksten til kr 7 149 mill. i 2020.

4. Tiltakspakke for økt sysselsetting
Ny tiltakspakke for 2017 er foreslått av regjeringen. Midler er innlagt i investeringsbudsjettet.

5. Eiendomsskatt
En kontormessig oppjustering av takstene på 10 % (eigedomsskattelova § 8A-4) er lagt inn med virkning fra 2016, jf. 10 år siden forrige alminnelige taksering, og med en tilsvarende oppjustering i 2017. En eventuell økning i 2018 avventes. 1 % kontormessig justering av takstverdiene er innlagt fra 2019 grunnet 3-års fristen i regelverket. Fra 2020 kommer effekt av prosjekt for ny alminnelig taksering, kr 15 mill. i merinntekter. Forskjøvet 1 år grunnet pågående prosesser for kommunesammenslåing og nødvendig harmonisering av grunnlagene i forkant. Nærmere omtale i kap. 3.5.4.

6.  Integreringstilskudd fra staten
Beregning av integreringstilskudd er basert på formannskapets vedtak om å bosett inntil 796 flyktninger i 2016 og 2017 herav inntil 205 enslig mindreårige. Gjeldende satser for integreringstilskudd, og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er lagt til grunn. Beregningene viser et samlet tilskudd i størrelsesorden kr 250 mill. i 2017.

IMDi har sendt nytt anmodningsbrev der de ber Stavanger om å redusere vedtaket for 2017 fra 430 flyktninger, inkludert 125 enslige mindreårige til 300 flyktninger, inkludert 40 enslige mindreårige. Rådmannen vil justere inntektsnivået i henhold til nytt politisk vedtak om antall bosettinger i 2017.

7.  Lyse AS, disponering av frikraft
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2017 er beregnet til kr 13,4 mill.

8. Kompensasjonsordninger fra Husbanken
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97 (6-årsreformen). Det gis også tilskudd som dekker rentekostnader i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.11. Kompensasjonsinntekter i 2017 er beregnet til kr 24,2 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kap. 3.8.

9. Lyse AS, utbytte
Utbytte fra Lyse AS forventes å være på kr 209,5 mill. i 2017. Det vises til kap. 3.5 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

10.  SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte
Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Bystyret godkjente den 11.05.2015 (sak 87/15) eierstrategi for SF Kino Stavanger/Sandnes AS, som blant annet omfatter forventninger til avkastning og utbytte. Basert på eierstrategien er det lagt til grunn et årlig utbytte på minimum kr 6 mill. i kommende planperiode, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 2 mill.

11. Renovasjonen IKS, utbytte
I 2016 utdelte Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 1 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 0,5 mill. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen i Handlings- og økonomiplan 2016-2019. Dette innebærer et årlig utbytte til Stavanger kommune på kr 1 mill.

12. Renteinntekter, konserninterne lån
Bykassen mottar renteinntekter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 3.12. for en oversikt over låneopptaket til det enkelte foretak. Det er budsjettert med kr 4,2 mill. i renteinntekter fra foretakene i 2017. Renteinntektene reflekter tilhørende innlånskostnader for bykassen.

13. Lyse AS, renteinntekter – ansvarlig lån
Renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS er beregnet til kr 27,9 mill. i 2017. Det vises til kap. 3.5 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

14. Forus Næringspark AS, utbytte
Forus Næringspark AS utdelte i 2016 et utbytte på kr 50 mill. med utgangspunkt i aksjonæravtalen, hvorav Stavanger kommunes andel utgjorde kr 20 mill. I aksjonæravtalen legges det opp til at selskapet skal foreta en tilsvarende utdeling i 2017. Det vises til kap. 3.5 for en nærmere redegjørelse.

15. Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen
Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger bolig KF (sak 94/16). Bystyret behandlet i samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 97/16). I de aktuelle sakene ble det lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etablering. For å redusere budsjettmessige konsekvenser av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlige tilbakeføring. For 2017 er det budsjettert med overføringer på totalt kr 67,3 mill., hvorav kr 45,6 mill. i renter og avdrag på et langsiktig mellomværende og kr 21,7 mill. i overføringer.

16. Renteinntekter bank og finansforvaltning
17. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån
18. Avdragsutgifter (investeringslån)
Det er budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 491,9 mill. i 2017. Netto kapitalutgifter omfatter avdragsutgifter på kr 337,2 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 181,6 mill., fratrukket renteinntekter fra bankinnskudd og finansforvaltning på kr 26,9 mill. Avdragstiden på investeringslån er 30 år. Det vises til avsnitt 3.3 for en nærmere redegjørelse for renteforutsetningene.

Renteutgifter (1000 kr)Låneopptak eks. formidl.lånBeregnede renter 2017Beregnede renter 2018Beregnede renter 2019Beregnede renter 2020 
Renteutg. på lån tom. 2016  104 743 100 794 100 589 101 636  
+ renteutg. lån 2017 748 961 13 700 13 245 14 536 15 365  
+ renteutg. lån 2018 449 367   8 342 9 113 9 638  
+ renteutg. lån 2019 621 443    12 972 13 721  
+ renteutg. lån 2020 416 606     9 600  
Sum renteutgifter  118 443 122 381 137 210 149 960  
Beregnende renteinntekter
bankinnskudd inkl. avkastning
finansforvaltning og rentebytteavtaler
  36 235 30 839 22 670 16 310  
Netto renteutgifter  154 678 153 220 159 880 166 270  
Tabell 3.22 Oversikt over renteutgifter i planperioden
Last ned tabelldata (Excel)

Avdragsutgifter (1000 kr)Låneopptak eks. formidl.lånBeregnede avdrag 2017Beregnede avdrag 2018Beregnede avdrag 2019Beregnede avdrag 2020 
Avdrag på lån t.om. 2016  312 252 309 721 307 231 304 783  
+ Avdrag lån 2017 748 961 24 965 24 965 24 965 24 965  
+ Avdrag lån 2018 449 367   14 979 14 979 14 979  
+ Avdrag lån 2019 621 443    20 715 20 259  
+ Avdrag lån 2020 416 606     13 887  
Sum avdrag ordinære lån  337 217 349 665 367 890 378 873  
Sum netto renteutgifter + avdrag   491 895 502 885 527 770 545 143  
Tabell 3.23 Oversikt over avdragsutgifter i planperioden
Last ned tabelldata (Excel)

19. Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak
Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 38,8 mill. i 2017, som øker videre til kr 41,5 mill. i 2020. Det vises til kapittel 8 for en omtale av styrets forslag til handlings- og økonomiplan 2017-2020. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon er det lagt til grunn et eieruttak på kr 15 mill. i 2017 og kr 10 mill. de øvrige årene i planperioden. Foreslått eieruttak er lavere etter første budsjettår som følge av generell usikkerhet knyttet til prognosene.

20. Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen
Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger utvikling KF (sak 93/16). Bystyret behandlet i samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 96/16). I de aktuelle sakene ble det lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etablering. For 2017 er det budsjettert med kr 4,65 mill. i renter og avdrag på et slikt langsiktig mellomværende.

21. Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor
Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren er beregnet til kr 87,46 mill. i 2017, kr 90,09 mill. i 2018, kr 92,37 mill. i 2019 og kr 94,24 mill. i 2020. Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngær i gebyrgrunnlaget.

22. Egenfinansiering av investeringer
Overføring av midler til egenfinansiering av investeringer er netto (inkl. linje 23) kr 152,7 mill. i 2017, kr 197,2 mill. i 2018, kr 246 mill. i 2019 og kr 303,6 mill. i 2020. Justert for bruk og avsetninger til fond tilsvarer dette netto driftsresultat.

23. Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205
Rådmannen foreslår, teknisk budsjettendring, å overføre følgende fra investerings – til driftsbudsjettet se linje 205.

24. Avsetning disposisjonsfond
Det er ikke planlagt avsetning til eller bruk av disposisjonsfond i planperioden.

25. Avsetning – Vekstfond (næring)
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 fattet bystyret et tekstvedtak som innebærer at det skal avsettes kr 40 mill. over en periode på to år (ekstraordinært utbytte fra Forus Næringspark AS) som startkapital i et vekstfond. Formannskapet behandlet den 01. september 2016 sak 178/16 vedrørende vekstfond. Fondet forventes disponert over 2-3 år og har til hensikt å skape/bevare arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling og bidra til å skape en smartere by.

26. Ordinær reservekonto
Formannskapets reservekonto er på kr 7,2 mill. Næringsfondet vil etter rådmannens forslag være på kr 0,5 mill. Videre foreslår rådmannen disponeringer i henhold til forslaget som ligger under «tilskudd lag og organisasjoner»

27.  Folkevalgte
Budsjettet til folkevalgte på kr 47,4 mill. dekker lønnsutgifter til folkevalgte, partistøtte møte- og reiseutgifter, arrangementer og representasjon samt diverse driftsutgifter. Rådmannen har innarbeidet et anslag på lønnsveksten i 2017.

28. Hovedtillitsvalgte
Det budsjetteres med kr 12,9 mill. til hovedtillitsvalgte. Dette er videreføring av samme nivå som i 2016, men vil i løpet av året bli justert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2016.

29. Kirkelig fellesråd
Rammen til Kirkelig fellesråd videreføres fra 2016 og justeres for helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2016. Kirkelig fellesråd har søkt om volumøkninger både i form av økt stillingsbehov og økt behov for vedlikehold av bygningsmassen. Videre søker de om driftsmidler til å omgjøre driftsmodellen av St.Petri menighetshus til arbeidskirkemodell. Rådmannen har lagt til grunn i denne Handlings- og økonomiplanen at alle nye tiltak skal finansieres innenfor allerede tildelte rammer. Dette vil da også gjelde kirkelig fellesråd. Rådmannen foreslår å innarbeide et effektiviseringskrav på 0,7 %. I tillegg foreslår rådmannen å øke rammen med kr 0,2 mill. til økt vedlikehold av bygninger. Dette gir et totalt forslag til tilskudd til kirkelig fellesråd på kr 82,15 mill. for 2017.

Kirkelig fellesråd har mottatt IT-tjenester fra Stavanger kommune helt siden inngått avtale i 1997 Kirkelig fellesråd er nå i dialog med andre aktører i forhold til IT-plattform. Dersom kirkelig fellesråd velger å motta disse tjenestene fra andre leverandører innebærer det at tjenestene må omgjøres til tilskudd. Da det i skrivende stund fremdeles ikke er avklart hva utfallet av dette blir har rådmannen ikke innarbeidet dette forholdet i forslag til tilskudd til Kirkelig fellesråd og vil måtte komme tilbake til dette i tertialrapporteringen per 30.4.2017.

30. Pensjon
Pensjon er videreført fra 2016-nivå med en nedjustering av kr 20 mill. grunnet lavere prognoser, jf. endret premieavvik i 2015 og 2016 som får positiv effekt de neste 7 år.  Det rår usikkerhet om framtidige budsjettbeløp. Se kap. 3.7

31. Tilskudd livssynssamfunn
Tilskudd til livssynssamfunn budsjetteres med kr 14,2 mill. i 2017. Tilskuddet er basert på bevilgninger til kirkelige formål i 2017 samt erfaringstall fra medlemsregistre til andre livssynssamfunn. Det vises for øvrig til FSK sak 204/16 som redegjør for endringer i beregningsmetoden.

32. Revisjon og kontrollutvalg
Utgiftene til revisjon og kontroll budsjetteres med kr 5,3 mill. per år i planperioden.

33. Felleskostnader
Det budsjetteres med kr 67,8 mill. i felleskostnader for 2017. Dette dekker utgifter til diverse tilskudd til lag og organisasjoner, jf. rådmannens forslag til budsjett til lag og organisasjoner, forsikringer og velferdstiltak til ansatte og andre sentrale utgifter.

34. Prisjustering KS-avtaler
Kontingenter KS har steget betydelig siste 3 år uten tilsvarende pris- og volumjustering i budsjettrammene. Avtalene videreføres, og det legges inn kr 1 mill. årlig.

35. Valg
Det budsjetteres med kr 6 mill. for å dekke utgifter til gjennomføring av stortingsvalg i 2017.

36. Transportplan Jæren – bypakken, tilskudd
Transportplan Jæren er et utredningsprosjekt i regi av Rogaland Fylkeskommune basert på samarbeid mellom åtte kommuner på Nord-Jæren for å skape best mulig transportløsninger for innbyggerne i regionen. Stavanger kommune yter årlige tilskudd til utredningsprosjektet og midlene inngår i budsjetterte felleskostnader.

Delprosjektet Bypakke Nord-Jæren gjelder samferdselssatsing knyttet til kommunene Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes og de konkrete byggeprosjektene er planlagt bompengefinansiert.  Stavanger kommunes andel til drift av sekretariatet i 2017 er beregnet til kr 0,7 mill.

37. Oppreisningsordning barnevern
Bystyret vedtok i 2015 å gjenoppta ordningen med oppreisning av tidligere barnevernsbarn. Det ble avsatt kr 6 mill. til formålet i 2015 (kr 3 mill. i budsjettvedtaket og kr 3 mill. i tertialrapporteringen per 30.4) med en opptrapping til kr 15 mill. i 2016 (kr 3 mill. i opprinnelig ramme og kr 12 mill. i opptrapping), kr 8 mill. i 2017 og kr 3 mill. i 2018. Siste frist for å søke på denne ordningen er satt til 1.7.2017. Rådmannen foreslår å redusere avsatt beløp i 2018 til kr 2 mill. Midler til ordningen totalt for perioden 2015 til 2018 blir kr 31 mill.

38. Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016
Rådmannen foreslår å innarbeide full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016. Dette er beregnet til kr 153,75 mill. Lønnsoppgjøret vil bli fordelt ut på det enkelte virksomhetsområde ved detaljfordelingen som skjer i løpet av januar 2017.

39. Lønnsoppgjøret 2017
I forslaget til statsbudsjett er det signalisert 2,7 % lønnsvekst. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2017 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd med ny hovedtariffavtale (HTA), jf. A-rundskriv 1/2016 og B-Rundskriv 4/2016 fra KS.  Beregning av lønnsreserven for 2017 tilsvarer kr 90,6 mill. med virkning fra mai 2017.

40. Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling
I Handlings- og økonomiplanen 2016-2019 ble det vedtatt en ansettelsesstopp der det årlige budsjettmessige målet ble satt til kr 20 mill. Rådmannen foreslår en alternativ tilnærming der målet om å redusere utgiftsnivået opprettholdes utover i planperioden. Det legges til grunn en innsparing på kr 5 mill. fra 2017, kr 15 mill. fra 2018, kr 20 mill. fra 2019 og kr 25 mill. fra 2019.

41. Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS har oversendt økonomiplan 2017-2020 til eierne, der det legges opp til en økning på kr 22,4 mill. (9,9 %) i tilskuddet til drift av brannvesenet, Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen. I økonomiplanen inngår også investeringer i kjøretøy og utstyr på kr 9,4 mill. i 2017. Rådmennene i de største eierkommunene har utarbeidet forslag til tilskuddsnivå basert på selskapets budsjettforslag. Det tilligger de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor budsjettrammen gitt av bystyret, for å sikre en forsvarlig drift og beredskap.

Ny hovedbrannstasjon vil tas i bruk fra 01.04.2017. Fra samme tidspunkt opphører leieutgifter for stasjonen på Forus, Åsen feierbad og stasjonen på Sandved. Fra 01.01.2017 øker leieutgiftene knyttet til ombygging av stasjonen på Bryne for dagkasernering. Netto økning i leieutgiftene utgjør kr 9,4 mill. i 2017. Tilskudd til drift av brannvesenet er foreslått økt med 4,5 %. Dette for å blant annet finansiere kostnader knyttet til lønnsoppgjør, dagkasernering på Bryne og gradvis styrking i beredskapen med dagkasernering i Stavanger fra 01.09.2017. Budsjett for Miljørettet helsevern er foreslått økt med 3 % for å dekke pris- og lønnsvekst. Budsjett for skjenkekontrollen beregnes med utgangspunkt i antall kontroller, og er foreslått økt i tråd med styrets forslag.

I foreslått tilskuddsnivå er det videre innarbeidet i overkant av kr 2 mill. til samlokalisering/flytting av 110-sentralen. Selskapet utreder ulike modeller for håndtering av flytting av 110-sentralen til ny hovedbrannstasjon. Det er følgelig en risiko for at flyttekostnadene kan bli høyere. Foreslått tilskudd fra eierkommunene i 2017 utgjør en samlet økning på kr 19,1 mill. (8,5%). Det foretas samtidig en gradvis innfasing av ny eierbrøk basert på folketall. Tilskuddet fra Stavanger kommune vil på bakgrunn av dette utgjøre kr 115,8 mill. i 2017. I det samlede tilskuddet inngår også et årlig tilskudd på kr 0,75 mill. som skal anvendes til bemanning, drift og vedlikehold av luftmålestasjonene i Kannik og på Våland. Miljørettet helsevern har inngått avtale med kommune om å ivareta denne oppgaven.

42. Greater Stavanger AS
Stavanger kommune skal i henhold til partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra Greater Stavanger tilsvarende kr 60 per innbygger. Bystyret godkjente den 11.05.2015 (sak 85/15) ny partnerskapsavtale med en varighet på fire år fra 01.01.2016. Det foreslås derfor å videreføre nivået i Handlings- og økonomiplan 2016-2019 med en justering for folketallet per 01.01.2016.

43. Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)
Skatt vest fattet den 10.11.2015 vedtak om at Stavanger konserthus IKS måtte tilbakebetale tidligere utbetalt momskompensasjon på kr 214,4 mill. Selskapet påklaget vedtaket til Skattedirektoratet (SKD). SKD har i vedtak av 05.07.2016 tatt klagen delvis tilfølge, og redusert etterberegningen med kr 175 mill. Vedtaket inneholder imidlertid enkelte uklarheter knyttet til fortolkning og beregningsgrunnlag, som både er til konserthusets gunst og ugunst. SKD er i brev av 06.09.2016 anmodet om å avklare de aktuelle forholdene. En tilbakemelding fra SKD er ventet i løpet av høsten 2016.

Stavanger kommune yter tilskudd til Stavanger konserthus IKS som skal dekke kapitalutgifter for lån knyttet til oppføringen av nytt konserthus. Lånesaldoen vil være på kr 699,5 mill. pr 31.12.2016. I utgangspunktet vil lånesaldoen kunne reduseres med kr 175 mill., jf. vedtak av 05.07.2016. SKDs behandling av saken kan imidlertid resultere i ny etterberegning. I påvente av en tilbakemelding fra SKD er det lagt opp til en ekstraordinær nedbetaling på kr 75 mill. i 2017. Det samlede tilskuddet som skal dekke kapitalkostnader i 2017 er på bakgrunn av dette beregnet til kr 40,4 mill. Når tilbakemeldingen fra SKD foreligger, vil det kunne være grunnlag for å innbetale ytterligere ekstraordinære avdrag. Tilskuddet vil da justeres ned i forbindelse med behandlingen av rapporten for 1. tertial 2017.

Driftstilskuddet til Stavanger konserthus IKS er redusert fra kr 10 til kr 7,5 mill. i perioden 2014-2016. I handlings- og økonomiplan 2016-2019 er det videre lagt opp til en gradvis reduksjon i tilskuddet til kr 6 mill. i 2019. Selskapet har i forslag til økonomiplan lagt til grunn en økning i tilskuddet fra Stavanger kommune til kr 8,5 mill. Dette som følge av endrede markedsforhold, pensjonskostnader mv. Selskapet har videre årlig fått kompensert merverdiavgift på driftskostnadene med ca. kr 5 mill. Ny beregning basert på SKDs vedtak av 05.07.2016 viser at dette beløpet vil reduseres til ca. 2,5 mill.

Rådmannen foreslår at selskapet kompenseres for frafall av momskompensasjon på driftskostnader på kr 2,5 mill. Rådmannen foreslår videre at tilskuddsnivået for 2017 i gjeldende handlings- og økonomiplan videreføres i ny planperiode. Dette gir et årlig driftstilskudd på kr 9,5 mill. Foreslått økning i driftstilskuddet vil kunne vurderes på ny når det foreligger en tilbakemelding fra SKD.

44. Sørmarka flerbrukshall IKS
Stavanger kommune dekker 64,02 % av kapital- og driftskostnadene for Sørmarka flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena). Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2016-2019 et tilskuddsnivå som var i tråd med selskapets budsjettforslag. Dette innebærer et samlet tilskudd fra Stavanger kommune på kr 11,45 mill. i 2017., hvorav et driftstilskudd på kr 3,45 mill. og kr 8 mill. som skal dekke kapitalkostnader. I økonomiplan 2017-2020 har selskapet foreslått en økning i tilskuddet fra eierkommunene på kr 2,4 mill. i 2017, og videre økende til kr 4,6 mill. i løpet av planperioden. Markedssituasjonen har bedret seg noe etter utarbeidelsen av selskapets økonomiplan. Selskapet har også styrket egenkapitalen den senere tid. På bakgrunn av dette foreslås det å videreføre tilskuddsnivået i handlings- og økonomiplan 2016-2019. Dette vil imidlertid kreve omstilling for selskapet.

45. Multihallen og Storhallen IKS
Stavanger kommune dekker 62,4 % av kapital- og driftskostnadene for Multihallen og Storhallen IKS (Sandneshallen og Randaberg Arena). Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2016-2019 et tilskuddsnivå som var i tråd med selskapets budsjettforslag. Dette innebærer et samlet tilskudd fra Stavanger kommune på kr 8,9 mill. i 2017., hvorav et driftstilskudd på kr 3,2 mill. og kr 5,7 mill. som skal dekke kapitalkostnader. I økonomiplan 2017-2020 har selskapet foreslått en økning i tilskuddet fra eierkommunene på kr 0,1 mill. i 2017, og videre økende til kr 0,9 mill. i løpet av planperioden. Selskapet har styrket egenkapitalen den senere tid. Det foreslås å videreføre tilskuddsnivået i handlings- og økonomiplan 2016-2019. Dette vil imidlertid kreve omstilling for selskapet.

46. Ryfast, planleggingsutgifter
Det er inngått avtale mellom Stavanger kommune og Statens vegvesen om delfinansiering av Ryfylkesambandet (Ryfast). Stavanger kommune skal i henhold til avtalen yte et samlet tilskudd på kr 200 mill. Siste andel av tilskuddet ble innbetalt i 2016.

47. Tall Ship Race 2018
Rådmannen foreslår videreføring av prosjektet med kr 2 mill. i 2017, kr 7,7 mill. i 2018 og kr 0,1 mill. i 2019 og i 2020. Samlet utgjør tilskuddet til Tall Ship Race 2018 kr 11,2 mill. i prosjektperioden.

48. Økt bosetting av flyktninger
Formannskapets vedtak om å bosette inntil 796 flyktninger i 2016 og 2017, herav inntil 205 enslige mindreårige, medfører volumøkning i kommunens tjenesteproduksjon. Det er i hovedsak virksomheter innen oppvekst- og levekårs området som vil ha behov for økt økonomisk ramme. Rådmannen har beregnet en utgiftsøkning på dette grunnlaget til å bli kr 168 mill. i 2017 som følge av vedtaket om økt bosetting. Der 46 % av økningen vil være stønad til deltakere på Introduksjonsprogrammet, 24 % til særskilte utgifter i forbindelse med økning av antall enslig mindreårige, 16 % til ansettelser ved Johannes læringssenter, Flyktningeseksjonen, samfunns medisin, PPT og Levekårsstab, samt 14 % av utgiftsøkningen vil være knyttet opp mot press på ordinær tjenesteproduksjon. Dette er foreløpige beregninger og må ansees som en tentativ fordeling.

IMDi har sendt nytt anmodningsbrev der de ber Stavanger om å redusere vedtaket for 2017 fra 430 flyktninger, inkludert 125 enslige mindreårige til 300 flyktninger, inkludert 40 enslige mindreårige. Rådmannen vil justere ressursinnsatsen i henhold til nytt politisk vedtak om antall bosettinger i 2017 og foreta nye beregninger på det grunnlaget.

49. Indeksregulering av eksterne husleieavtaler
Rådmannen foreslår å innarbeide økte kostnader for å kompensere for indeksregulering av inngåtte leieavtaler på det eksterne markedet. Beløpet utgjør kr 3 mill. årlig.

50. Tverrgående satsinger
Rådmannen vil iverksette et langsiktig fornyings- og omstillingsarbeid i hele organisasjonen. Innsatsen konsentreres i første omgang om følgende tre tverrgående satsinger:

De tverrgående satsingene vil innebære innføring av nye arbeids- og organisasjonsformer og avlæring av etablerte praksiser. For å lykkes kreves målrettet kultur- og kompetansebygging og endring av atferd hos den enkelte i praksis. Synet på og holdninger til hva som er de gode løsningene og hvordan vi skal arbeide for å realisere disse må tilpasses en ny virkelighet. For å skape felles eierskap til og oppslutning om de tverrgående satsingene vil rådmannen tilrettelegge for dialog og erfaringsdeling på alle nivåer i organisasjonen. Videre skal ledere og medarbeidere både få tilgang til praktiske verktøy samt veiledning og støtte i gjennomføringen av utviklings- og omstillingsarbeidet. Samarbeid med tillitsvalgte vil være avgjørende.

Rådmannen foreslår å øke rammene med kr 8 mill. årlig samtidig. I tillegg videreføres innovasjonsmidlene som utgjør kr 5 mill. årlig.

51. ENØK-innsparinger
Flere energibesparende tiltak er igangsatt de siste årene. Videre skal det investeres i styringssystemer for varme- og ventilasjonsanlegg i utvalgte bygg for å redusere energikostnadene ytterligere. Samlet foreslår rådmannen å redusere budsjettrammen med kr 2,825 mill. i 2017 samt kr 6,525 mill. i resten av planperioden.

52. Endring pensjonssatser
Rådmannen har mottatt premiesatser fra KLP og SPK for 2017. Satsene for fellesordningen har økt fra 9,74 % til 9,91 % og satsene for sykepleierordningen har økt fra 10,56 % til 10,71 %. Samtidig har satsene fra SPK (gjelder pedagoger) blitt redusert fra 11,15 % til 10,25 %. Nettoeffekten av disse endringene gir virksomhetene en samlet netto kostnadsreduksjon på kr 4,65 mill. i 2017.

53. Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg
Rådmannen foreslår å øke strømbudsjettet i planperioden som følge av nye bygg som tas i bruk. I år 2017 vil det utgjøre kr 2,25 mill., med en gradvis økning til kr 6,1 mill. i år 2020.

54. Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie
Flytting av byarkivet til Arkivenes hus vil medføre flyttekostnader i størrelsesorden kr 1 mill. samt økte leiekostnader i nytt eksternt bygg. Husleieutgiftene utgjør kr 2,3 mill. i 2017 og øker til kr 10,5 mill. fra 2018. Rådmannen foreslår å øke rammene tilsvarende.

55. Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester
Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF vil ha behov for støttetjenester/fellestjenester/ulike funksjoner. Foretaket vil finansiere kjøp av disse tjenestene med leieinntekter fra den kommunale boligmassen. En økt disponering av leieinntekter medfører en mindre tilbakeføring til bykassen gjennom renter, avdrag og eieruttak. For Personal og organisasjonsavdelingen tilsvarer dette økte inntekter på kr 0,59 mill. årlig.

56. Økte kostnader til nye arkivløsninger
Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 1,75 mill. i 2017 med en gradvis nedtrapping til kr 0,35 mill. i 2019. Dette omfatter videreutvikling av Public (eArkiv), elev,-barne-, PPT-mapper skal overføres til Public, programvare for å konvertere gamle dokumenter i ESA som er arkivert i eldre utgått programvareversjon (eks. WordPro) til godkjent arkivformat. I tillegg er det behov for en edb-arkivar som skal motta uttrekk fra alle de elektroniske arkivene i kommunen, sikre at dette er åpne data for gjenbruk og gjøre uttrekkene tilgjengelige for publikum.

57. Flytting av Servicetorget til nye lokaler
Servicetorget skal flytte til nye lokaler og rådmannen foreslår å styrke rammen med kr 1 mill. for å dekke økte driftskostnader i forbindelse med samlokalisering med oppvekst og levekårservice.

58. Kommunens klimatilpasningsarbeid
Rådmannen foreslår å styrke Beredskapsavdelingen, som koordinerer og samordner kommunens klimatilpasningsarbeid, med kr 0,8 mill. fra 2017.

59. Avvik og varslingssystem – (ressurser)
I forbindelse med forprosjekt til nytt avvikssystem, oppfølging og drift av avvikssystem og behovet for økt innsats innenfor hms, foreslår rådmannen at det gjennomføres en dreining av ressursinnsatsen innenfor gjeldende rammer og i tillegg foreslås det en økning av rammene med kr 0,6 mill. i 2017 og en ytterligere økning på kr 0,2 mill. videre i perioden.

60. Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger
Rådmannen foreslår å øke måltallet på lærlinger fra 160 til 180. Rammen foreslås økt med kr 2 mill. fra 2017 og opp til kr 4 mill. fra 2019.

61.  Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter
Videreføring av planlagt norskopplæring, jf. saker til kommunalstyret for administrasjon.

Det er gjennomført kartlegging av behov og første opplæringsrunde med gode resultater. Det må settes av midler til å gjennomføre nye opplæringsrunder. Det krever ressursinnsats innenfor gjeldende rammer. Det er behov for finansiering av vikarutgifter og lærer/veiledningsressurs.

Konsekvens av å ikke gjennomføre tiltaket vil være avvik på rutiner og kvalitetsstandard. Svak norskspråk har også konsekvenser for dialogen med brukere og påvirker arbeidsmiljøet. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 1,2 mill. fra 2017.

62. Effektiviseringskrav Personal og organisasjon
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet, foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for personal og organisasjonsavdelingen tilsvarende kr 1,2 mill. fra 2017.

63. Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester
Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF vil ha behov for støttetjenester/fellestjenester/ulike funksjoner. Foretaket vil finansiere kjøp av disse tjenestene med leieinntekter fra den kommunale boligmassen. En økt disponering av leieinntekter medfører en mindre tilbakeføring til bykassen gjennom renter, avdrag og eieruttak. For kommunikasjonsavdelingen tilsvarer dette økte inntekter på kr 0,12 mill. årlig.

64. Effektiviseringskrav Økonomi
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet, foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for økonomiavdelingen tilsvarende kr 1,2 mill. fra 2017.

65. Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet
Rådmannen foreslår å styrke ressursinnsatsen på anskaffelsesområdet med kr 0,7 mill. Kravet til og omfanget av anskaffelser øker samtidig som det er viktig at kommunen unngår direkte ulovlige anskaffelser.

66. Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester
Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF vil ha behov for støttetjenester/fellestjenester/ulike funksjoner. Foretaket vil finansiere kjøp av disse tjenestene med leieinntekter fra den kommunale boligmassen. En økt disponering av leieinntekter medfører en mindre tilbakeføring til bykassen gjennom renter, avdrag og eieruttak. For økonomiavdelingen tilsvarer dette økte inntekter på kr 2,13 mill. årlig.

67. Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360
Rådmannen foreslår å øke rammene med kr 2,5 mill. som direkte følge av økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public.

68. Kompensasjon for valutakursendringer
Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,35 mill. som en kompensasjon for valutakursendringer ved innkjøp av IT-utstyr til IT-avdelingen.

69. Økt båndbredde i ungdomsskolene
Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,25 mill. for å dekke økte driftsutgifter som følge av nettbretter til ungdomskolene. Nettbrettene skal arbeide skybasert, noe som krever høy bruk av båndbredde. Slik bruk krever en kraftig økning av båndbredden på skolene – ellers vil lærere og elever erfare lang responstid og tilsvarende ineffektivitet.

70.  Åpne data, koding og integrasjon m.m
Rådmannen foreslår å øke ressursinnsatsen i IT-avdelingen med kr 1,35 mill. fra 2017. Dette er et ledd i ta i bruk nye løsninger og muligheter ved hjelp av eksisterende og ny teknologi. Eksempler kan nevnes er åpne data, Smartby-satsing, digitalisering, politiske møter, koding og integrasjon mellom de ulike systemene, utvikle selvbetjeningsløsninger m.m.

71. Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv
Ny personvernforordningen vedtatt i EU. Nye EU-direktiv tilsier at kommunene skal ha ressurspersoner som ivaretar personvernombudsrollen fra 2018. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,4 mill. fra 2017. I tillegg vil Stavanger rette henvendelse til Forsand, Finnøy og Rennesøy for å tilby denne tjenesten og inntekten dette vil gi kan disponeres til ytterligere økning av ressursinnsatsen.

72. Styrke det internasjonale arbeidet 
Rådmannen foreslår å styrke det internasjonale arbeidet. Midlene er planlagt disponert til økt bemanning og økte driftskostnader med til sammen kr 1 mill. fra 2017.

73. Kompetansehevende tiltak, Leve hele livet versjon 2.0
Rådmannen foreslår å øke rammene med kr 1 mill. til kompetansehevende tiltak i forbindelse med videre satsing på og utvikling av Leve HELE LIVET. Midlene skal brukes til kompetansehevende tiltak innen- og kommunikasjon av, hvilke omstillinger Leve HELE LIVET medfører.

74. og 77. Planleggerstilling, skole og barnehage
Det er behov for en egen stillingsressurs til langsiktig planlegging og utredning av behovet for investeringer på barnehage- og skoleområdet. For å sikre god samordning, planlegging og ressursbruk er det behov for å styrke kommunens ressurser til rullering og oppfølging av barnehage- og skolebruksplanen. Rådmannen foreslår å øke rammen kr 0,8 mill. fra 2017.

75. Opptrappingsplan for rusfeltet
Rådmannen foreslår at det settes av kr 1,5 mill. til tiltak innen rusfeltet i forbindelse med opptrappingsplan for rusfeltet. Tiltak som foreslås videreført er bla. alkoholrådgiver på Helsehuset og «Ville Veier» som er et arbeid med bistand tiltak som skal «gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv».

76. Frivillighet; prosjekt «Sterk og stødig» og tilskuddsportal
Rådmannen foreslår å omgjøre prosjektet «Sterk og stødig» til ordinær drift fra 2018. Dette treningsgruppetilbudet for eldre er i 2016 og 2017 finansiert noe av «folkehelsemidler», men baserer seg på frivillig innsats. Prosjektet «sterk og stødig» har 5 etablerte grupper i Stavanger med formål om treningsgrupper for eldre. Rådmannen foreslår å utvide tilbudet med en ny bydel hvert halvår til alle bydelen er dekket. Videre er det ønskelig å innarbeide driftskostnader til tilskuddsportal. Denne gir oversikt over 3000 ulike tilskuddsordninger og er i tillegg en samhandlingsplattform mellom frivillig lag og organisasjoner og Stavanger kommune. Kostnadene til portalen antas å bli dekket av innovasjonsmidler frem til høsten 2017.

78. Familieveiledningsteam Lenden – fra statlig til kommunal finansiering
Familieveiledningsteamet på Lenden har tidligere vært finansiert av tilskuddsmidler fra staten, men disse bortfaller som tilskuddsordning fra 2017. Rådmannen foreslår å videreføre tjenestetilbudet med kr 0,6 mill. årlig i planperioden.

79. Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For stab oppvekst og levekår foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,6 % av rammen, tilsvarende kr 0,45 mill.

80. Effektiviseringskrav sentrale midler levekår
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Sentrale midler levekårs andel av effektiviseringskravet foreslås til 0,4 % av rammen, tilsvarende kr 0,2 mill.

81. Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd
Styrking av bostøtteordningen via statsbudsjettet kan føre til bortfall av tilskudd til boligsosialt arbeid fra Husbanken og Fylkesmannen. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,5 mill. for å kunne opprettholde tilbudet.

82. Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester
Regjeringen øker innslagspunktet (kommunal egenandel) for særlig ressurskrevende tjenester med kr 76 000, fra kr 1 081 000 til kr 1 157 000 per bruker i 2017. Gitt regjeringens anslag på lønnsveksten, vil økningen tilsvare kr 50 000 utover lønnsvekst per bruker. Dette vil, med utgangspunkt i innrapportert brukermasse i 2016, utgjøre en merkostnad (mindreinntekt) for Stavanger kommune på kr 7,3 mill.

83. Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå
Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende tjenester. Ut i fra det nivået som kommunene har kjennskap til nå i 2016 er det rom for å kunne forvente en merinntekt på kr 11,8 mill. fra denne refusjonsordningen.

84. Kompetanseheving
Stavangerbarnehagen skal ha høy faglig kompetanse bestående av pedagoger og fagarbeidere. Kompetansehevingstiltakene er rettet mot alle grupper ansatte og er knyttet til kvalitetssøylene i Stavangerbarnehagen. For å kunne gjennomføre disse tiltakene, er det behov for at barnehagene får midler til å dekke vikarutgifter. Derfor foreslår rådmannen å øke kompetansemidlene med kr 1 mill. fra 2017.

85. Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode
For å sikre bedre samsvar mellom utgiftene i de ikke-kommunale barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen, vedtok regjeringen fra 2016 å gjøre endringer i forskriften om finansiering av ikke-kommunale barnehager. Det ble fastsatt et sjablongtillegg for pensjonsutgifter av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene. Samtidig innførte regjeringen en søknadsbasert ordning slik at ikke-kommunale barnehager med særlig høye pensjonsutgifter får dekt disse. Kapitaltilskuddet ble også differensiert slik at nye barnehager med høye kapitalkostnader vil få høyere kapitaltilskudd enn eldre barnehager. Regjeringen vedtok også å redusere påslaget for sosiale utgifter i utrekningen av nasjonal tilskuddssats for private familiebarnehager. Beregnet effekt for Stavanger kommune i 2017 er en nedgang i tilskuddet til private barnehager på kr 3,3 mill.

86. Justering av aktivitetsnivå
I befolkningsframskrivingen for Stavanger er det en forventet nedgang i antall barn fra 0-5 år. Som følge av aktivitetsnedgangen vil kapasiteten i kommunen bli nedjustert med 200 barnehageplasser fra og med september 2017. Det er forventet en overkapasitet i antall barnehageplasser frem til og med september og den økonomiske effekten kommunen vil få ved å redusere antall barnehageplasser vil saldere det forventede merforbruket tidligere på året. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 5 mill. i 2017, for så å redusere med kr 25 mill. fra 2018.

87. Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov
Tiltak for å bistå barnehagene med å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov – kompetanse- og organisasjonsutvikling (lovendring fra 1. august 2016). Tiltaket må ses i sammenheng med at fritak for foreldrebetaling for timer med spesial pedagogisk hjelp bortfaller. Det er satt av kr 1,2 mill. i 2017 økende til kr 1,5 mill i 2018. Tiltaket er implementert fra 2020.

88. Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud
1. august 2016 ble retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Dette innebærer at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder. Rådmannen har lagt inn økte inntekter på kr 1,2 mill. i 2017, med helårseffekt på kr 2,3 mill.

89. Økt foreldrebetaling
Regjeringen foreslår å videreføre ordningen om maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da kr 2 730 per måned fra 01.januar 2017

90.  Effektiviseringskrav Barnehage
I kommuneproposisjonen for 2017, vedtatt av Stortinget i juni 2016, er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har lavere vekst i inntekter e enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for tjeneste- og virksomhetsområdene for planperioden. For barnehagerammen utgjør dett kr 4,9 mill. og omhandler strukturelle endringer som skal gjøres i forbindelse med befolkningsnedgangen hvor er det behov for å redusere antall barnehageplasser. Neddimensjoneringen av aktiviteten vil gjennomføres ved å avvikle noen barnehager. Ved avvikling av bygg som sees på som lite egnet for fortsatt drift i barnehagebruksplanen, vil den økonomiske effekten oppnås gjennom reduserte vedlikeholdsutgifter samt lavere administrasjonsutgifter.

91.  Stavanger-prosjektet «Det lærende barnet» avsluttes
Det var i 2015 og 2016 bevilget kr 0,3 mill. til en halv stilling knyttet til Stavanger prosjektet «Det lærende barnet» ved Universitetet i Stavanger. Rådmannen foreslår at disse midlene utgår fra 2017 av som følge av at prosjektet avsluttes.

92.  SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17
I budsjettet for 2016 ble foreldrebetaling i SFO vedtatt økt fra 1. august 2016 til kr 2 855 for en 100 % plass og kr 1 965 for en 60 % plass. Økningen tilsvarte kommunal deflator på 2,7 % for 2016. Effekten av dette tiltaket i 2016 var kr 1,5 mill., og helårseffekten er kr 3,2 mill. Tiltaket gir en økning i samlet foreldrebetaling på kr 1,7 mill. per år ut planperioden i forhold til 2016.

93.  Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017
Regjeringen vedtok i behandling av statsbudsjettet for 2016 å øke timetallet i naturfag på 5.-7. trinn med en time i uken fra høsten 2016. Midler til å finansiere timetallsøkningen er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. For Stavanger kommune utgjorde økningen om lag kr 2,2 mill. i 2016 og kr 4,3 mill. i resten av planperioden. Rådmannen forslår å styrke skolerammen med tilsvarende beløp.

94.  Nye krav til kompetanse for lærere
Fra 1. august 2015 stilles det gjennom forskriften til opplæringsloven krav om at alle lærere skal ha formell kompetanse for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. Skoleeier har tiden frem mot 2025 til å legge forholdene til rette for at lærerne skal få gjennomført videreutdanning slik at de har formell kompetanse i samsvar med forskriften. Kommunen må frem mot 2025 prioritere et høyere antall lærere til videreutdanning enn tidligere. Dersom kommunen skal benytte opsjonen og arrangere lokal rektorskole fra januar 2017 og samtidig opprettholde et høyt antall videreutdanningsplasser, vil det være behov for å utvide rammen til kompetanseutvikling på skoleområdet i 2017 sammenlignet med 2016, jf. sak 26/16 til Kommunalstyret for oppvekst Kompetanseutvikling i Stavangerskolen – Årsplan 2016. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 1,0 mill. fra 2017 og en ytterligere årlig økning på kr 0,5 mill. i 2018 og 2019.

95.  Norsk digital læringsarena – interkommunalt samarbeid
ASSS-kommunene ønsker å utvikle en ressursbank med digitale undervisningsopplegg for grunnskolen, slik fylkeskommunene i dag har for videregående opplæring. Tiltaket vil støtte opp under kommunens digitaliseringsstrategi 2014-2029. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,5 mill. i 2017 og ytterligere økning fra 2018.

96.  Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler
Omfanget av spesialundervisning på private skoler har økt kraftig de siste årene. Det er kommunen som har ansvar for å finansiere spesialundervisning for de av sine innbyggere som går på private grunnskoler godkjent etter friskoleloven. Kommunen har de siste årene måttet finansiere tilbudet om spesialundervisning til elever på private skoler gjennom reduksjoner i budsjettrammene til kommunens egne grunnskoler. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 4 mill. i 2017, med en gradvis forventning om reduksjon i utgiftene fra 2018 og 2019.

97.  Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018
Rådmannen foreslår å oppjustere foreldrebetalingen i SFO fra 1. august 2018 tilsvarende lønns- og prisveksten i kommunal sektor (kommunal deflator). Kommunal deflator for 2017 er på 2,5 %. Forslaget innebærer at prisen for en 100 % plass vil bli kr 2 926 fra 1. august 2018, og tilsvarende kr 2 014 for en 60 % plass. Det vil fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt.

98.  Elevtallsvekst grunnskole
Rådmannen foreslår å øke skolerammen med kr 5,9 mill. for å ta høyde for elevtallsendringer i grunnskolen fra 2016 til 2017. Framskrivingen av folkemengden for 2017 viser en elevtallsvekst på 269 elever. Det er størst økning i elevtall på 4., 7. og 8. trinn.

99.  Lokal skolelederutdanning
Stavanger kommune gjennomfører systematiske kompetansehevingstiltak for å sikre rekrutteringen av gode skoleledere. Det er inngått avtale med BI om gjennomføring av lokal rektorskole fra januar 2017. Rådmannen foreslår samlet å øke rammen med kr 2 mill., herav kr 1,5 mill. i 2017 og kr 0,5 mill. i 2018.

100.  Effektiviseringskrav Skole
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for skoleområdet tilsvarende kr 9 mill. fra 2017.

101. Tidlig innsats
I statsbudsjett for 2017 foreslås det å øke frie inntekter til grunnskolen med kr 150 mill. på landsbasis. Stavanger sin andel av dette beløpet er på 2,54% og utgjør kr 3,8 mill. Tiltaket har som mål å øke innsatsen i forhold til elever som trenger ekstra oppfølging.  Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 3,8 mill. fra 2017.

102. Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven
Johannes læringssenter mangler i dag et forsvarlig og sikkert elektronisk saksbehandlingssystem for rapportering etter introduksjonsloven. Investering i et digitalt fagsystem vil være et viktig ledd i arbeidet med effektivisering og forenkling. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,7 mill. i 2017, og kr 0,22 mill. fra 2018 og ut planperioden.

103. Effektiviseringskrav Johannes læringssenter
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for Johannes læringssenter tilsvarende kr 0,85 mill. fra 2017.

104. Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022
I vedtatt plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 er det satt et mål om at antall elevplasser i kulturskolen skal trappes opp med 1500 plasser til totalt 4700 plasser fram mot 2022. På grunn av begrenset økonomisk handlingsrom de siste årene har opptrappingsplanen ikke blitt fulgt. Det er nå behov for å følge opp dette vedtaket og øke bemanningen og antallet elevplasser på kulturskolen. Rådmannen foreslår å bevilger kr 0,6 mill. til dette formålet.

105. Kulturskolen, økt egenbetaling
Rådmannen foreslår å øke kontingenten med i snitt 1,3 %, jf. kap 12 avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Dette utgjør kr 0,160 mill.

106. Effektiviseringskrav Kulturskolen
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for kulturskolen tilsvarende kr 0,29 mill. fra 2017.

107. Effektiviseringskrav PPT
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for PPT tilsvarende kr 0,25 mill.

108. Økt aktivitet styrket barnehagetilbud
Sammenlignet med fjoråret er det færre barn som får hjelp av Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud. Likevel har antallet med timer spesialpedagogisk hjelp økt. På grunn av økningen i antall timer til spesialpedagogisk hjelp per barn, foreslår rådmannen en økning i rammen tilsvarende en videreføring av aktivitetsnivået i 2016 på kr 2,4 mill.

109. Effektiviseringskrav Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
I kommuneproposisjonen for 2017, vedtatt av Stortinget i juni 2016, er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på 0,7 % for Ressurssenteret tilsvarende kr 0,4 mill. fra 2017.

110. Ny frivilligsentral i Madla bydel
Det er et mål at det skal etableres frivilligsentraler i alle bydeler. Bystyret vedtok i juni 2014 at det skulle etableres en sentral i Madla bydel. Tilskudd til frivilligsentralene blir fra 2017 fordelt særskilt innen rammetilskuddet i en overgangsperiode. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, skal rapportere dette inn til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for nye sentraler i fordelingen av midler. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,37 mill. til etablering av frivillighetssentralen på Madla.

111. Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019
Rådmannen foreslår å videreføre gjennomføring av ungdomsundersøkelsen hvert tredje år, neste gang i 2019. Dette tiltaket er et svært godt verktøy for dialog med innbyggerne.

112. Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene
Kulturdepartementet har de siste årene gitt et særskilt tilskudd til drift av frivillighetssentraler. Dette tilskuddet foreslås i forslag til statsbudsjettet for 2017 å innarbeides i de frie inntektene til kommunene.

113. Helsesøster for ungdom
Rådmannen foreslår å øke ressursene til helsestasjonen og skolehelsetjenesten i tråd med føringene i statsbudsjettet, se linje 116. Ressursene her tilsvarer ett årsverk, kr 0,65 mill. per år.

114. Omstilling 2018 – Ungdom og fritid
Rådmannen foreslår som en del av den kontinuerlige omstillings- og effektiviseringsprosessen å legge frem en egen sak i løpet av 2017 hvor blant annet avvikling av Ungdommens motorsenter vil bli utredet.

115. Effektiviseringskrav Ungdom og fritid
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav for Ungdom og fritid tilsvarende kr 0,35 mill. fra 2017.

116. Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten
Rådmannen foreslår å øke ressurser til helsestasjon- og skolehelsetjenesten i tråd med føringene i statsbudsjettet. Økningen tilsvarer 6 stillinger, med helårsvirkning fra 2018. Da det for tiden er vanskelig å rekruttere helsesøstre legger rådmannen opp til halvårsvirkning i 2017. Gjennomsnittlig antall årsverk helsesøstre per 10 000 innbyggere mellom 0-20 år utgjør i ASSS 16,9, hvor Stavanger ligger under snittet på 15,6. Med denne satsingen pluss fjorårets forsterkning vil den nye dekningsgraden bringe Stavanger opp til 18,2 helsesøstre per 10 000 innbyggere mellom 0-20 år.

117. Effektiviseringskrav Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav på kr 0,4 mill. for tjeneste- og virksomhetsområdene på 0,7 % for planperioden.

118. Barnevern, reduserte klientutgifter
Rådmannen har i tertialrapporteringene i 2016 redegjort for at klientutgiftene for barnevern har stabilisert seg på et noe lavere nivå enn i 2015. Rådmannen foreslår dermed å redusere budsjettet med kr 3 mill. Det er i dette beløpet tatt høyde for at det i statsbudsjettet er vedtatt økte egenandeler for kommunene.

119. Effektiviseringskrav Barnevern
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet, foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. I løpet av de siste to årene har det vært vedtatt betydelige budsjettreduksjoner på barnevernsadministrasjonen og rådmannens forslag nå er å gjennomføre denne effektiviseringen innenfor «klientutgiftene KOSTRA funksjon 251 og 252».

120. Økt egenandel ressurskrevende brukere
Andelen særlig ressurskrevende brukere forventes å øke fra og med 2018. Selv om kommunen vil motta refusjon fra staten gjennom «ordningen for særlig ressurskrevende tjenester» for disse brukerne, har kommunen en egenandel, og rådmannen legge inn budsjettmidler på kr 1,5 mill. fra 2018 for å kompensere for dette.

121. Gebyr utskrivningsklare pasienter fra sykehuset
Kommunen betaler gebyrer til sykehuset knyttet til ferdigbehandlede og utskrivningsklare pasienter som ikke får tjenestetilbud i kommunen. Det er per i dag ikke samsvar mellom disse utgiftene og budsjettet, og rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 2,7 mill. fra 2017 for å være i samsvar med dagens utgiftsnivå.

122. Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø
Brukere som frem til nå har mottatt tilbud hos private leverandører er i gang med å flytte inn i Austbø Bofelleskap. Dette innebærer at budsjettmidler kan omdisponeres til andre formål, kr 12,5 mill.

123. Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For helse- og sosialkontorene foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,1 % av rammen, tilsvarende kr 0,2 mill.

124. Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift
Styrkingen vil bli knyttet opp mot satsingen på sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 30 år, jf. Bystyrets vedtak. NAV-kontorene opplever i tillegg økt press på ordinær tjeneste produksjon, og rådmannen ser at det er nødvendig å styrke lønnsbudsjettene ytterligere for å møte økning i saksbehandling. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 5 mill. fra 2017.

125. Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram (KVP)
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til økonomisk sosialhjelp og KVP med til sammen kr 40 mill. i 2017. Kommunens økning i oppgaver på dette området må sees i sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet i Stavanger regionen. NAV kontorene arbeider kontinuerlig med helseavklaring av langtids sosialhjelpsmottakere, og med å øke deltakelsen i kvalifiseringsprogrammet (KVP). I tillegg til å drive et Jobbverksted, åpnet Stavanger kommune våren 2015 Jobbverksted 2, som er et eget tilbud til unge sosialhjelpsmottakere. Rådmannen legger til grunn å se effekt av igangsatte tiltak utover i planperioden og at arbeidsledigheten avtar noe utover i planperioden og på den bakgrunn reduseres styrkingen til kr 35 mill. i 2018, kr 30 mill. i 2019 og i 2020.

126. Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering
Stavanger kommune har tidligere år mottatt øremerkede midler til kommunalt rusarbeid. Prosjektet jobber med tilbakeføring fra fengsel gjennom arbeid, fritid og utdanning. Fylkesmannen varsler nå bortfall av disse midlene fra og med 2017.

127. Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne
Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,21 mill. for å anskaffe NOARK-kjerne til fagsystemet, Socio. Målet er et elektronisk arkiv i sosialtjenesten.

128. Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer
I bystyrets budsjettbehandling for 2016 ble det vedtatt en budsjettstyrking av hjemmebaserte tjenester på kr 4,0 mill. Styrkingen ble opprinnelig vedtatt videreført også i 2017. Rådmannens plan for bruken av midlene var tiltenkt utviklingsprosjekter innenfor tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester, men rådmannen foreslår i årets budsjett å trekke tilbake disse midlene som et alternativ til effektiviseringskrav innenfor levekårsområdet. Siden prosjektene ikke er iverksatt, vil dette ikke medføre noen konsekvenser for eksisterende drift.

129. Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For hjemmebaserte tjenester foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,2 % av rammen, tilsvarende kr 1,4 mill.

130. Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap
Tre av beboerne i bofellesskap for psykisk helse/ROP og psykisk utviklingshemmede har betydelig økning i tjenestebehov, utover det som kan dekkes innenfor eksisterende ramme. Merutgiften kan knyttes opp mot økt refusjonsinntekt på ordningen for særlig ressurskrevende brukere. Tiltaket er en videreføring fra 1. tertial 2016, og rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 3,0 mill. fra 2017.

131. Rus og pyskiatri-nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering
ROP-natt – en tjeneste til personer med rus- og psykiske lidelser –  har vært finansiert av de statlige storbymidlene, men vil fra 2017 måtte finansieres innenfor egen ramme. Rådmannen foreslår derfor å legge inn budsjettmidler tilsvarende budsjett 2016, på kr 1,9 mill. som en del av opptrappingsplanen for rus.

132. Cosdoc+ (nettbrett og lisens)
Kommunen er allerede i gang med utrullingen av Cosdoc + som skal kunne gi ansatte i pleie- og omsorgstjenesten raskere og mer mobil tilgang til fag- og journalsystem når de er hos bruker. Lisenser til eksisterende nettbrett vil koste kr 0,5 mill. i 2017. Videre utrulling i form av flere nettbrett med tilhørende lisenser har en kostnad på kr 3,0 mill. i 2018. Fra 2019 vil samlede lisenskostnader ligge på kr 1,5 mill. per år. Rådmannen foreslår å innarbeide dette i rammene.

133. Logistikkprogram hjemmesykepleien
Midler til logistikkprogram som skal kunne bidra til mer effektive logistikk- og kjøreplaner innenfor hjemmetjenesten, foreslås innarbeidet med kr 0,5 mill. i 2017. Kostnaden til lisenser ved full drift vil fra 2018 utgjøre kr 1 mill. per år.

134. Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien
Innføringen av et nytt logistikkprogrammet forventes å kunne gi et innsparingspotensiale. Innsparingen skal som et minimum dekke driftskostnaden, men rådmannen vil komme tilbake til mer konkrete beregninger etter hvert som programmet er kommet i drift og en i større grad kan utrede innsparingseffekten dette medfører. Foreløpig er gevinstbeløpet satt til kr 1 mill. fra 2018.

135. Omorganisering nye virksomheter
Som en følge av omorganiseringen innenfor hjemmebaserte tjenester, der bofellesskapene skilles ut i egne virksomheter, samtidig som hjemmebaserte tjenester går fra 6 til 4 virksomheter, foreslår rådmannen å avsette midler for å sikre at merutgifter knyttet til flytte- og omorganiseringsprosessen og eventuelle økte leiekostnader er ivaretatt. Som en konsekvens av at nye, felles lokaler for alle virksomhetene enda ikke er på plass, vil det også være behov for tiltak som bidrar til en felles organisasjonskultur og tiltak som sikrer nødvendige samhandlingsarenaer for å oppnå dette. Rådmannen foreslår å avsette kr 1,0 mill. til dette formålet.

136. Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede
I ASSS-nettverket fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. Utgiftene per beboer i bofellesskap for utviklingshemmede er høyere i Stavanger enn for snittet av ASSS-kommunene. Rådmannen foreslår omstillingstiltak tilsvarende kr 7,5 mill. fra 2018.

137. Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere
Rådmannen foreslår å etablere et nytt dagtilbud for 15 brukere med utviklingshemming for å kunne gi dagtilbud til flere personer med utviklingshemming som går ut av videregående skole. Kostnadene er beregnet til kr 7 mill. i årlige driftsutgifter. I 2017 påregnes lavere driftsutgifter på grunn av sent oppstartstidspunkt og utsatt innflytting av noen plasser.

138. Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser
Haugåsveien 26/28 er et bofellesskap innenfor psykisk helse med 7 plasser. Oppstart av boligen er planlagt til november 2018, og rådmannen foreslår å legge inn oppstartsmidler på kr 0,75 mill. til dette. Bofellesskapet vil være i full drift fra januar 2019, med en helårseffekt på kr 6,2 mil. per år.

139. Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter
Lassaveien bofellesskap psykisk helse startet opp i januar 2016 med en gradvis innflytting av de første 10 brukerne. Budsjettet for 2017 må økes med kr 2,7 mill. for å finansiere helårseffekten av dette. Fra 2018 vil det etableres ytterligere 4 plasser, i tillegg til 2 satelittboliger som får tjenester fra bofellesskapet, og budsjettet foreslås styrket med ytterligere kr 6 mill. fra 2018.

140. Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser
Det skal etableres et bofellesskap med 4 plasser for personer med rus- og psykiatriske lidelser (ROP), og rådmannen legger inn kr 6,0 mill. til drift av disse plassene fra 2018.

141. Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser
Det skal etableres 12 selveierboliger for mennesker med utviklingshemming, og rådmannen foreslår å legge inn kr 4,5 mill. til et halvt års drift i 2019. Dette inkluderer også oppstartsmidler. Helårseffekten er beregnet til kr 7,7 mill., og rådmannen foreslår øke rammene fra 2020.

142. Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger
Det skal etableres 2 x 8 omsorgsboliger for personer med utviklingshemming. Rådmannen legger til grunn et halvt års drift fra 2020, beregnet til kr 5,0 mill.

143. Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av  vedtatt avvikling
I budsjett for 2016 ble dagsenteret på Vålandstunet sykehjem vedtatt avviklet med halvårseffekt i 2016. Helårseffekten av denne avviklingen realiseres i sin helhet fra 2017 med kr 1,6 mill.

144. Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping
Tiltaket er en videreføring av vedtatt HØP 16-19, pålydende kr 2 mill. grunnet planlagt opptrapping. Med bakgrunn i at Sola kommune trakk seg ut av samarbeidsavtalen fra 01.09.2016 økes beløpet til kr 2,7 mill. som er den økonomiske konsekvensen av at Sola trekker seg fra avtalen. Stavanger kommune får som følge av dette økt kapasitet ved ØHD tilbudet.

145. Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger
I forbindelse med budsjettbehandlingen 2016 ble rådmannens forslag om å legge ned Vålandstunet reversert. Det ble imidlertid vedtatt en reduksjon i antall senger på trygghetsavdelingen og nedleggelse av dagsenteret. I forbindelse med reverseringen av tiltaket ble det for 2016 avsatt kr 1 mill. til å drifte inntil fem trygghetsplasser, men beløpet var ikke videreført til 2017. Rådmannen foreslår derfor å opprettholde fire trygghetsplasser ved Vålandstunet også i 2017 før de avvikles fra 2018 i forbindelse med at Vålandstunet legges ned og Lervig sykehjem åpner.

146. Prisjustering Boganes sykehjem iht.driftsavtale
Boganes sykehjem er et konkurranseutsatt sykehjem og drives av Aleris Omsorg. Det foretas en årlig prisjustering i henhold til kontrakten. Beløpet utgjør kr 1,5 mill. i 2017.

147. Prisjustering private ideelle sykehjem iht.driftsavtale
Iht. gjeldende driftsavtale med de private ideelle sykehjemmene prisjusteres enkelte satser knyttet til utgifter som ikke knyttes direkte til pleien årlig. Dette gjelder også leieavtalen inngått mellom utleier/stiftelsen og kommunen. Beløpet utgjør kr 1,2 mill. årlig.

148. Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp
Fra 2017 får kommunene plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold til brukere med psykisk helse- og rusproblematikk. Stavanger kommune har opprettet en arbeidsgruppe som har til hensikt å utrede hvordan Stavanger kommune skal rigge tjenestene for å håndtere de nye oppgavene. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,4 mill. til formålet som tilsvarer 2 plasser.

149. Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode
Viser til behandling av sak 102/16 «Beregning av egenbetaling, sykehjem» i Stavanger bystyre 13.06.2016. Endring av beregningsmetode for egenandel for langtidsplass ved alders- og sykehjem innføres med virkning fra 01.01.2017 er konkretisert i Handlings- og økonomiplan 2017-20 kap. 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Endring i beregningsmetoden medfører årlig merinntekt på kr 1,3 mill.

150. Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem
Egenbetalingen knyttet til langtidsopphold ved sykehjem påvirkes av blant annet G-regulering, lønnsoppgjør, skattereform og beboermassen. Rådmannen foreslår å oppjustere inntektsbudsjettet i tråd med forventet inntekt, kr 4 mill.

151. Omstilling 2018
Stavanger kommune har over lengre tid hatt en høyere institusjonsdekning enn snittet i ASSS-kommunene. Samtidig viser ASSS-rapporten for 2015 at andel institusjonsbeboere på langtidsopphold som har omfattende bistandsbehov er lavest av ASSS-kommunene. En forklaring på at institusjonsbeboerne i Stavanger i snitt har mindre bistandsbehov enn i de andre kommunene kan være at Stavanger har bedre kapasitet på plasser, og at de som tildeles plass derfor er mindre pleietrengende. Brutto driftsutgifter per institusjonsplass er som følge av omfattende omstillingstiltak i 2014 og 2015 redusert og ligger nå marginalt over snittet hos ASSS- kommunene.

Som en del av tilpasningen til de tilgjengelige økonomiske rammene anbefaler rådmannen å redusere institusjonsdekningen, ikke redusere kvaliteten på tjenesten. Stavanger kommune er blant de storbyene som har høyest andel innbyggere over 80 år som bor i institusjon. En reduksjon i dekningsgrad for sykehjemsplasser vil også underbygge Stavanger kommunes satsing på hverdagsmestring og Leve HELE LIVET. Rådmannen vil i planperioden jobbe med en målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester.

152. Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For alders- og sykehjem foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,2 % av rammen, tilsvarende kr 1,0 mill.

153. Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem
Lervig sykehjem skal etter planen stå ferdig sommeren 2017, med oppstart av drift fra januar 2018. Sykehjemmet har 123 beboerrom, 30 dagsenterplasser i tillegg til andre funksjoner som legesenter, kafe, og fysioterapiavdeling. Det foreslås oppstart av 102 plasser i 2018, tilsvarende antall plasser som flytter fra Mosheim, Vålandstunet og St. Petri. Rådmannen foreslår at 2018 brukes til å stabilisere driften, før netto nye 21 plasser tas i bruk fra 2019.  I tråd med rådmannens anbefaling om å redusere institusjonsdekningen i kommunen vil rådmannen frem til 2018 vurdere alternative sykehjemsplasser som vil være aktuelle å avvikle som følge av opptrapping til full drift av 123 plasser i 2019. Rådmannen foreslår kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2017 for å legge til rette for oppstart i 2018. Alle tall er inkludert beregnet egenbetaling.

154. Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer
Videreført forslag om avvikling av Mosheim sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet egenbetaling og utgjør kr 33 mill. fom 2018.

155. Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer
Videreført forslag om avvikling av St. Petri sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet egenbetaling og utgjør kr 11,4 mill. fom 2018.

156. Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer
Videreført forslag om avvikling av Vålandstunet sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet egenbetaling og utgjør kr 25,8 mill. fra 2018.

157. Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil
Rådmannen har i tertialrapporteringene i 2016 beskrevet en noe utfordrende situasjon ved Stavanger legevakt og er i ferd med å utrede hva som vil være en robust drift ved Stavanger legevakt. På denne bakgrunn foreslår rådmannen å innarbeide et anslagsvis beløp på kr 7 mill. til både eksisterende drift, økt bemanning og drift av legebil på Stavanger legevakt. Rådmannen er i dialog med Sola og Randaberg kommune som har avtale om medfinansiering av Stavanger legevakt, og vil videre komme tilbake til dette forholdet i tertialrapporteringen per 30.4.2017.

158. Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige
Stavanger kommune har i flere år mottatt øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid og har fått signaler fra fylkesmannen at dette ikke vil fortsette. Rådmannen foreslår i den sammenheng å videreføre tiltaket ved å anvende midler som følge av regjeringens forslag til opptrappingsplan for rus med kr 3 mill.

159. Effektiviseringskrav Rehabiliteringseksjonen
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For rehabiliteringsseksjonen foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,5 % av rammen, tilsvarende kr 0,2 mill.

160. Rammejustering, Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig
Teknisk budsjettjustering som følge av etablering av ny barnebolig. Budsjettrammen til Madla barnebolig ble i 2016 styrket som følge av at en ny beboer flyttet inn til boligen. Det planlegges at beboeren skal flytte til ny barnebolig som etableres i 2018.

161. Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017
Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert fra høst 2016. Resten av helårseffekten, kr 2 mill., er innarbeidet HØP 2017-2020.

162. Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016
Teknisk budsjettjustering. Høyebakken 14 var et midlertidig avlastningsbolig. Brukere er flyttet til Austbø bofellesskap.

163. Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningsseksjonen
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For dagsenter og avlastningsseksjonen foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,7 % av rammen, tilsvarende kr 1,0 mill.

164. Justering av budsjett, Austbø bofellesskap
Austbø bofellskap startet sin drift i 2016. Budsjettsbehovet er reberegnet i henhold til innflytningsplanen, og rådmannen legger inn kr 8,8 mill. fra 2018.

165. Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser
Bjørn Farmannsgate 25 er en barnebolig med 4 plasser for barn med autisme og psykisk utviklingshemming. Innflytting i boligen er planlagt å starte i januar 2018. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2017 og kr 11 mill. til lønn og drift i 2018.

166. Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst
Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 0,5 prosent i planperioden. Rådmannen foreslår en årlig økning på kr 0,3 mill.

167. Øke ressurser til smittevernoverlege
Ressursene i samfunnsmedisinsk stab til smittevernoverlege ble i HØP 2014 – 2017 redusert. Rådmannen foreslår nå å øke rammen med kr 0,2 mill. i 2017 og ytterligere kr 0,3 mill. fra 2018 slik at det muliggjør en full stilling.

168. Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For tekniske hjemmetjenester foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,8 % av rammen, tilsvarende kr 50 000.

169. Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å endre egenandelsordningene på fysioterapitjenesten, jf. FSK sak 213/16. Det foreslås blant annet å redusere de frie inntektene til kommunene med kr 175 mill. for å stimulere kommune til å innføre egenandeler på kommunal fysioterapi. Stavanger sin andel av dette vil utgjøre kr 4,3 mill. Rådmannen har vurdert inntektspotensialet til å være i overkant av kr 1 mill. og foreslår på dette grunnlag å innarbeide dette i budsjettrammene. Det vil være utfordrende å innføre dette fra 1.1.2017 da det krever tilrettelegging for dette i fagsystemet. I tillegg vil det også kreve administrative ressurser. Det vises forøvrig til rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetaling.

170. Tilskudd private fysioterapeuter
Fysio- og ergoterapitjenesten fikk i 2012 tildelt midler i forbindelse med samhandlingsreformen for å styrke rehabilitering og tidlig innsats. 1,4 årsverk ble besluttet brukt til oppjustering av eksisterende driftsavtaler for private fysioterapeuter. I forbindelse med tildeling av disse ble det mottatt klager på prosessen og tildelingene. Dette medførte at ytterligere 1,4 årsverk ble tildelt. Rådmannen foreslår nå å innarbeide budsjettmidler tilsvarende kr 0,55 mill. for å kompensere for de manglende budsjettmidlene tilhørende denne tildeling.

171. Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter
Rådmannen foreslår å øke husleiebudsjettet med kr 0,2 mill. som følge av økt arealbehov ved igangsettelse av Jobbverksted 2.

172. Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen
Tiltaket gjelder oppfølging av bystyrets budsjettvedtak 2016, tiltak for sosialhjelpssøkere mellom 18 og 30 år. Ved etablering av jobbverksted 2 foreslår rådmannen å styrke lønnsbudsjettet med kr 0,57 mill. fra 2017.

173. Effektiviseringskrav Arbeidstreningseksjonen
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For arbeidstreningsseksjonen foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,5 % av rammen, tilsvarende kr 50 000.

174. Klinisk ernæringsfysiolog
Stavanger kommune har hatt prosjektutprøving av ernæringskompetanse i perioden 2014-2016, knyttet til Frisklivssentralen på Helsehuset.  Evalueringen viser at klinisk ernæringsfysiolog er viktig for å nå målene om å følger med dette opp regjeringens signaler om økt satsing på habilitering. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 0,6 mill. hvert år i planperioden.

175. Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen
I kommuneproposisjonen for 2017 vedtatt av Stortinget i juni 2016 er det forutsatt en effektivisering i størrelsesorden 0,5 % for kommunesektoren. Da Stavanger har en lavere vekst i inntekter enn landsgjennomsnittet foreslår rådmannen å legge inn et effektiviseringskrav.  Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele levekårsområdet og valgt en differensiert løsning på effektiviseringskravet ved å avvikle og utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. For flyktningseksjonen foreslår rådmannen et effektiviseringskrav som utgjør 0,6 % av rammen, tilsvarende kr 50 000.

176. Digitalisering av byggesaksarkiv
Stavanger kommune har som mål å digitalisere arkivene til KB, og øke tilgjengeligheten for ansatte, innbyggere og næringsliv. I planperioden 2016-2019 avgrenses prosjektet til digitalisering av bygge- og delesaker, målebrev og plansaker. Da arbeidet kom i gang senere enn planlagt, vil ferdigstillelsen skje i løpet av første halvdel av 2018. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 4,5 mill. i 2017, kr 1,2 mill. i 2018, og kr 0,2 mill. til en innsynsløsning i 2019.

177. Interkommunal delplan (IKDP) Forus
Tre kommuner har felles prosjektledelse under gjennomføring av arbeidet med Interkommunal delplan Forus (IKDP Forus). Prosjektet er planlagt å gå over tre år, fram til sommeren 2018. Stavanger kommune er vertskommune for prosjektleder. Samlet bidrag fra kommunene er kr 5,1 mill. Fordeling mellom kommunene Stavanger, Sandnes og Sola er 40-40-20. Stavangers andel er kr 0,85 mill. i 2016, kr 0,51 mill. i 2017 og kr 0,36 mill. i 2018.

178. Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger
I forslag til statsbudsjett 2017 øker staten sine tilskudd til kulturinstitusjoner. Kommunens bidrag følger, i henhold til inngåtte avtaler, statens bevilgninger. Totalt foreslår rådmannen å budsjettere med en økning på kr 0,3 mill. Følgende institusjoner inngår: Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og Museum Stavanger (MUST). Oversikt over tilskudd til organisasjoner og private institusjoner finnes i kap. 11.

179. Reforhandlet driftsavtale Nye Tou
Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. i henhold til avtalen er det i år forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr 0,3 mill. (halvårseffekt) med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar utvides fra våren 2017 (2. etasje i atelierhuset ferdigstilles). Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,3 mill. fra 2017 og ytterligere kr 0,3 mill. fra 2018.

180. MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes
MUST får økt tilskudd på kr 2,8 mill. i 2017 til etablering og drift av museumsdelen av Holmeegenes (jf. KKI-sak 64/16). Dette inkluderer årlige driftskostnader på kr 1,6 mill., samt engangskostnader ifm. flytting av gjenstander fra MUST sitt magasin på Åmøy, kostnader til basisutstilling m.m. på kr 1,2 mill. i 2017.

181. MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»
MUST har søkt Stavanger kommune om kr 0,75 mill. til internasjonal arkitektkonkurranse for «Museumsparkvisjonen» – ombygging og utvidelse av museumsanlegget i Muségaten 16. Total kostnad er kr 2 mill. Søknader er også sendt staten og fylkeskommunen. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,4 mill. til dette tiltaket.

182. MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum
MUST har søkt Stavanger kommune om kr 40 mill. til nytt museumsbygg i Gamle Stavanger, samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. Total prosjektkostnad er på kr 90 mill. Målet er byggestart høsten 2017 og ferdigstillelse i 2019. Byggeprosjektet vil bli fullfinansiert ved bidrag fra staten, fylkeskommunen, Stavanger som vertskommune, og andre bidragsytere. Saken ble behandlet av formannskapet den 15.09.16 (sak 194/16). Rådmannen foreslår at Stavanger kommunes andel på kr 40 mill. finansieres gjennom låneopptak i selskapet. Kapitalkostnadene er på beregnet til kr 3,4 mill., basert på en avdragstid på 15 år. Rådmannen foreslår at det ytes et tilsvarende tilskudd til selskapet.

183. Avsluttet Obstfelderjubileum 2016
Obstfelderjubileet ble markert i 2016 og Sølvberget hadde et hovedansvar for dette. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr 0,8 mill. da prosjektet er avsluttet som planlagt.

184. Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus
Rogaland Teater har søkt Stavanger kommune om kr 0,540 mill. til finansiering av arbeidet med kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt teaterhus. Sak om tilskudd til KS1-arbeidet ble vedtatt i FSK 15.09.16, sak 196/16. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,54 mill. i 2017. Dette tiltaket kan sees i sammenheng med tiltak nr 185.

185. Rogaland Teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)
I 2016 mottok Rogaland teater kr 0,6 mill. av Stavanger kommune for at det skulle utarbeides en konseptutvalgsutredning (KVU) for nytt teaterhus for Rogaland Teater. Arbeidet er avsluttet og midlene trekkes tilbake i tråd med vedtaket. Dette tiltaket kan sees i sammenheng med tiltak nr 184.

186. Opera Rogaland IKS, driftstilskudd
Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap.  I 2016 foreslo rådmannen å øke tilskuddet med kr 0,1 mill. og da på samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune. Tilskuddsnivået foreslås videreført, med en ytterligere økning i 2017 og 2018.

187. Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF
Rådmannen foreslår å gi en delvis kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF. Økningen på kr 0,7 mill. utgjør 54 prosent av omsøkt støtte.

188. Taksering eiendomsskatt
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen fra 2018 med prosjektkostnader i forbindelse med ny alminnelig taksering, jf. inntekter fra eiendomsskatt på linje 5 og avsnitt 3.5.4. Dette innebærer ett års utsettelse fra gjeldende plan grunnet nødvendig samkjøring mellom kommuner før en mulig kommunesammenslåing. Takseringsprosjektet må intensiveres i 2018 og 2019 for å få effekt fra 2020 overfor skattyterne. Prosjektkostnader er stipulert til kr 15 mill. med fordeling kr 5 mill. i 2018, kr 7 mill. i 2019 og kr 3 mill. i 2020 for å håndtere ordinær klageprosess.

189. Innkjøp av konsulenttjenester
KB vil ha behov for innkjøp av nødvendige konsulenttjenester til en verdi av kr 3 mill. – gitt at dagens oppgaver videreføres. Dette er helt avgjørende for å produsere egne planer. Rådmannen foreslår av den grunn å bevilge kr 1,5 mill. til dette tiltaket i 2017 med en reduksjon på kr 0,35 mill. fra 2018 og ut planperioden.

190. Drift av ny 3D teknologi
Publikum forventer å bli involvert og oppdatert i stadig økende grad. Dette krever både personell, nytt materiell som 3D-modeller, illustrasjoner, mv. og stadig utvidet informasjonskapasitet. Dette medfører nye oppgaver for saksbehandlere, kommunikasjonsrådgivere, geodata, planproduksjon m.fl. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,35 mill. til dette formålet.

191. Redusert støtte til Grønn by
Rådmannen foreslår å redusere kostnadene på prosjektet Grønn by med kr 50 000. Tilskuddet for 2017 blir dermed kr 100 000.

192. Effektiviseringskrav Miljø
Rådmannen foreslår å redusere det ordinære driftsbudsjettet til Miljø med kr 0,17 mill. hvert år i planperioden.

193. Panteordning gamle vedovner
Det foreslås avsatt kr 5,0 mill. fra og med 2018 til en panteordning for utskifting av gamle vedovner.

194. Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård
Stavanger formannskap har i møte 13.02.2014, sak 13/12875 vedtatt å medvirke til den videre utviklingen av Ullandhaug økologiske gård innenfor en ramme på kr 4,0 mill.  Rådmannen foreslår å avsette kr 4,0 mill. i tilskudd til Ullandhaug økologiske gård i 2017.

195. Piggdekkgebyr
Rådmannen foreslår at det legges opp til en sesongavgift med kr 1.400,- pr bil for kjøring med piggdekk. Størrelsen på gebyret er fastsatt i nasjonal forskrift. Det forventes at Stavanger parkering KF vil ha en sentral rolle i arbeidet med innkreving av piggdekkgebyret. En ordning med piggdekkgebyr forventes å gi en årlig netto inntekt på ca kr 8,0 mill. Rådmannen foreslår i den sammenheng å øke inntektsbudsjettet til Miljø med kr 5,0 mill. i 2017 og kr 8,0 mill. i resten av perioden.

196. Revisjon klima- og miljøplan
Rådmannen foreslår at rammen økes med kr 0,5 mill. til arbeid med revisjon av kommunens klima- og miljøplan i 2017.

197. Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter
Budsjetteknisk endring som følge av etablering av Stavanger utvikling KF, kr 4,07 mill. fra 2017

198. Biologisk mangfold
I handlings- og økonomiplanen for 2013-2016 bevilget bystyret kr 0,25 mill. for 2013, med en årlig økning på kr 0,25 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen, med et noe redusert beløp, det vil si kr 0,05 mill. i 2017, med en økning på kr 0,25 mill. per år i resten av planperioden.

199. Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse
Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1 + 1 år. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1 mill. hvert år i planperioden for å dekke indeksregulering av avtalen.

200. Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler
Avtalenene med Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene forutsetter en årlig indeksregulering av avtalene. I handlings- og økonomiplanen for 2015 – 2018 bevilget bystyret 0,35 mill. for 2015, med en årlig økning på kr 0,15 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen.

201. Bidrag fra vertskommune under festival
I handlings- og økonomiplanen for 2014-2017 bevilget bystyret midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I år uten ONS (2017 og 2019) reduseres utgiftene med kr 0,5 mill.

202. Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene
Rådmannen foreslår å redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene fra kr 0,8 mill. til kr 0,3 mill. fra 2017.

203. Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene
Rådmannen foreslår å redusere bevilgningen til strakstiltak i skolegårdene fra kr 0,8 mill. til kr 0,5 mill. fra 2017.

204. Redusert vedlikehold på vei
Rådmannen foreslår å redusere vedlikeholdet på vei med kr 0,5 mill. hvert år i planperioden. Det betyr mindre asfaltering, mindre reparasjoner, kantstein m.m. Reduksjonen utgjør om lag 1 %.

205. Overføring av investeringsmidler til drift, samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder
Rådmannen foreslår å overføre følgende fra investerings – til driftsbudsjettet: kr 1,5 mill. til ekstra vedlikehold og rehabilitering av friområder, kr 0,25 mill. fra prosjektet sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner i hele planperioden, samt kr 2 mill. fra prosjektet Sykkelstrategi i 2017. Samtidig foreslår rådmannen å redusere driftsandelen på prosjektet ekstra vedlikehold og rehabilitering av friområder med kr 1,5 mill., samt kr 0,25 mill. i driftsandelen på prosjektet sykkelveinettet.

206. Skadedyrbekjempelse park og vei
Det ble fremlagt en sak til KMU høsten 2015 (sak 130/15) om handlingsplan for rottebekjempelse, basert på giftfrie løsninger. Bruk av giftfrie løsninger innebærer at det må avsettes ytterlige midler til skadedyrbekjempelse da nåværende ramme er for liten. Utgiftene er beregnet til kr 3,0 mill, og foreslås budsjettert med 25 % på avløp, 25 % på renovasjon, 25 % på eiendom (forvaltning bygg) og 25 % på Park. Rådmannen foreslås å øke rammen med kr 0,75 mill. for å dekke Park og vei sin andel av kostnadene.

207. Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet
Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i handlings- og økonomiplanen 2016-2019 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

208. Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø
I handlings- og økonomiplanen 2016-2019 bevilget bystyret 0,3 mill. til trafikksikkerhetstiltak grunnet nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun, med en årlig økning på kr 0,3 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

209. Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg
I Handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet arealøkning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

210. Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg
Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 bevilget bystyret kr 0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt en fortsatt økning på kr 0,6 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

211. Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS
Park og vei overtok ansvaret for drift og vedlikehold av plasser, veier og torg ved nytt konserthus i 2012. I handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av konserthusområdet, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

212. Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)
Rådmannen foreslår å redusere tilskudd for drift av idrettsrådet med kr 0,5 mill. hvert år i planperioden. Idrettsrådet velger selv hvordan de vil fordele innsparingen.

213. Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra ONS. Rådmannen foreslår å justere inntektsbudsjettet fra ONS med kr 1,050 mill. i 2017 og 2019, da det ikke er ONS disse årene.

214. Økte billettinntekter i svømmehallene
Formannskapet vedtok i sak 174/13 at publikumsprisene i Stavanger kommunes svømmehaller skulle økes gradvis til et nivå tilsvarende det Oslo og Bergen har innen 2018. Rådmannen foreslår å videreføre fjorårets vedtatte prisøkninger i planperioden. I kapittelet knyttet til avgifter, gebyrer og egenbetalinger finnes en oversikt over de ulike prisene i svømmehallene i perioden 2017-2020. På bakgrunn av dette foreslår Rådmannen å innarbeide en økning på kr 0,5 mill. i 2017 samt en økning på kr 1,0 mill. i resten av planperioden.

215. Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger
Formannskapet vedtok i sak 132/13 at det skulle bevilges kr 2,5 mill. i tilskudd til Sandvolleyball World Tour Stavanger hvert år i perioden 2014-2016. Tilskuddet utgår fra og med 2017. I løpet av 2017 vil Rådmannen fremlegge en evaluering av Beach Volleyball World Tour Stavanger. Avhengig av evalueringen vil en videreføring av tilskuddet bli vurdert.

216. Leieinntekter OTD i 2017 og 2019
Arrangementet Offshore Technology Days leier Stavanger idrettshall under arrangementet i 2017 og 2019. Leieinntekten er satt til kr 0,7 mill. Rådmannen foreslår å justere inntektsbudsjettet til Idrett med kr 0,7 mill. som følge av dette.

217. Indeksregulering Oilers investa AS
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 0,15 mill. i 2017, med en gradvis opptrapping til kr 0,45 mill. i 2020 for å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Investa AS. Avtalen regulerer kommunens kostnader ved leie av Oilers Arena.

218. Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg
Fjorårets behandling av handlings- og økonomiplanen la til grunn en innsparing ved samdrift av svømmehallene på kr 0,8 mill. i 2016 med en opptrapping på kr 0,2 mill. i resten av perioden. En kartlegging har avdekket potensiale for ytterligere gevinster ved samdrift av svømmehallene på kr 1,0 mill.

219. Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017
Gamlingen er planlagt åpnet juli 2017. Dette vil gi billettinntekter på kr 1,1 mill. i 2017, og kr 2,2 mill. hvert år i resten av planperioden.

220. Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall
Hetlandshallen planlegges åpnet 01.08.18. Rådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet til Idrett med kr 0,8 mill. i 2018 og kr 2,0 mill. i resten av perioden for å kompensere for kostnader ved drift av hallen.

221. Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen
Det er planlagt drift av nye gamlingen fra juni 2017. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 2,9 mill. til lønn og drift i 2017, med en ytterligere økning på kr 2,1 mill. i resten av planperioden.

222. Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall
I handlings- og økonomiplanen 2016 – 2019 bevilget bystyret kr 2,65 mill. til lønn og drift av Kvernevik svømmehall, som ble ferdigstilt i 2016. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 1,050 mill. i planperioden for å kompensere for helårseffekten av kostnadene.

223.Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta
I handlings- og økonomiplanen 2016 – 2019 bevilget bystyret kr 0,175 mill. til drift av skateanlegg på Tasta, som ble ferdigstilt i 2016. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,125 mill. i planperioden for å kompensere for helårseffekten av kostnadene.

224. Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering I handlings- og økonomiplanen 2016-2019 innvilget bystyret kr 0,9 mill. for å kompensere reduserte billettinntekter for Stavanger svømmehall i perioden oktober 2016 – desember 2018. I behandlingen av 2. tertialbehandling reverserte bystyret 2016-effekten av tiltaket, da rehabiliteringsperioden ble endret til februar 2017 – april 2019. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 2,5 mill. i 2017, kr 2,8 mill. i 2018 samt redusere budsjettet for 2020 med kr 0,9 mill. for å kompensere for endring i billettinntekter for perioden.

225-231. Etablering Stavanger bolig KF og Stavanger Utvikling KF
Budsjettekniske endringer som følge av etableringen av Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF. Budsjettforslagene til foretakene finnes i kap. 8.

232. Skadedyrbekjempelse Stavanger eiendom
Det ble fremlagt en sak til KMU høsten 2015 (sak 130/15) om handlingsplan for rottebekjempelse, basert på giftfrie løsninger. Bruk av giftfrie løsninger innebærer at det må avsettes ytterlige midler til skadedyrbekjempelse da nåværende ramme er for liten. Utgiftene er beregnet til kr 3,0 mill., og foreslås budsjettert med 25 % på avløp, 25 % på renovasjon, 25 % på eiendom (forvaltning bygg) og 25 % på Park. Rådmannen foreslås å øke rammen med kr 0,75 mill. for å dekke Stavanger eiendom sin andel av kostnadene.

233. Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg
I handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 vedtok bystyret en opptrappingsplan for økt vedlikehold av administrasjons- og formålsbygg i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne opptrappingsplanen, med noe reduserte beløp, kr 6,2 mill. i 2017 og 2018 og kr 11,2 mill. i 2019 og 2020.

234. Forsikring bygg
Utgifter til forsikring av bygg øker og rådmannen foreslår en årlig økning på kr 0,2 mill. i planperioden. Kostnadsøkningen skyldes en kombinasjon av økte priser og økt volum.

235. Tiltakspakke økt sysselsetting
Stavanger eiendom fikk i fjorårets handlings- og økonomiplan kr 6,75 mill. av tiltakspakken fra staten knyttet til økt sysselsetting. Tiltakspakken var kun ettårig, og midlene trekkes derfor inn fra og med 2017.

236. Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19
I forbindelse med rehabiliteringen av Olav Kyrresgate 19 er det behov for å leie 115 kontorplasser i rehabiliteringsperioden. Bystyret innvilget kr 2,3 mill. til dette formålet i 2016. Rådmannen foreslår å kompensere for de økte kostnadene med kr 4,55 mill. i 2017, kr 0,55 mill. i 2018, for deretter å trekke inn midlene som tidligere er bevilget i resten av planperioden.

237. Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 10,55 mill. i 2017 til forvaltning, drift og vedlikehold som følge av nye bygg som tas i bruk i planperioden, med en gradvis økning til kr 31,0 mill. i år 2020. Beregningsmetoden er basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer verdibevaring av bygningsmassen og forebygging av vedlikeholdsetterslep.

238. Fastledd, IVAR
Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 samt fremskrevet befolkningsmengde.

239. Mengdevariabelt ledd, IVAR
Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 og fremskrevet vannforbruk iht. Hovedplan 2011-2022 (17 mill. m3 i 2022)

240. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022

241. Driftsutgifter/generell prisstigning
Det er lagt til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til årsregnskapet for 2015.

242. Avskrivninger
Rådmannen foreslår å innarbeide en økning i avskrivningene på kr 0,55 mill. i 2017, samt en ytterligere opptrapping til kr 2,33 mill. i 2020 basert på planlagt investeringsnivå.

243. Renter restkapital
Rådmannen foreslår at det innarbeides en reduksjon i renter restkapital på kr 0,98 mill. i 2017. Årsaken er lavere rentesats enn fjoråret. Reduksjonen avtar i planperioden grunnet økte investeringskostnader, og øker i 2020 med 0,22 mill. i forhold til 2016.

244. Bruk/avsetning til selvkostfond
Vannverket har pr 31.12.15 kr 22,0 mill. avsatt på bundne fond. For 2017 foreslås det disponert kr 2,32 mill. av disse midlene.

245. Gebyrer/gebyrøkning
Rådmannen foreslås å holde gebyrene uendret i 2017, da det er store verdier i selvkostfondet.

246. Fastledd, IVAR
Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 samt fremskrevet befolkningsmengde.

247. Mengdevariabelt ledd, IVAR
Endringen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 og antatt avløpsmengde.

248. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022.

249. Driftsutgifter/generell prisstigning
Rådmannen foreslår å legge til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til årsregnskapet for 2015.

250. Avskrivninger
Rådmannen foreslår i innarbeide en økning i avskrivningene på kr 1,4 mill. i 2017, samt en ytterligere opptrapping til 3,7 mill. i 2020 basert på planlagt investeringsnivå.

251. Renter restkapital
Rådmannen foreslår at det innarbeides en reduksjon i renter restkapital på kr 2,5 mill. i 2017. Årsaken er lavere rentesats enn fjoråret. Reduksjonen avtar noe i planperioden grunnet økte investeringskostnader, og ender i 2020 på kr 1,1 mill.

252. Bruk/avsetning til selvkostfond
Avløpsverket har pr 31.12.15 kr 20,5 mill. avsatt på bundne fond.  For 2017 foreslås det å bruke kr 2,6 mill. av fondet.

253. Gebyrer/gebyrøkning
Rådmannen foreslår ingen gebyrøkning i 2017.

254. Skadedyrbekjempelse Avløpsverket
Det ble fremlagt en sak til KMU høsten 2015 (sak 130/15) om handlingsplan for rottebekjempelse, basert på giftfrie løsninger. Bruk av giftfrie løsninger innebærer at det må avsettes ytterlige midler til skadedyrbekjempelse da nåværende ramme er for liten. Utgiftene er beregnet til kr 3,0 mill., og foreslås budsjettert med 25 % på avløp, 25 % på renovasjon, 25 % på eiendom (forvaltning bygg) og 25 % på Park. Rådmannen foreslås å øke rammen med kr 0,75 mill. for å dekke Avløp sin andel av kostnadene.

255. Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR
Det er foreslått en moderat økning i avfallsmengder og enhetspriser basert på beregninger utført av Renovasjonen. Beløpet øker med kr 0,8 mill. i 2017 og øker opp til kr 4,5 mill. i 2020.

256. Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning
Økningen skyldes økt volum, samt økte lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. Beløpet øker med kr 2,85 mill. i 2017 og øker opp til kr 11,8 mill. i 2020.

257. Kalkulerte finanskostnader
Rådmannen foreslår at det innarbeides en økning i finanskostnader på mellom kr 0,1 og kr 0,2 mill. hvert år i planperioden grunnet økte avskrivningskostnader.

258. Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester
Rådmannen foreslår å redusere innkjøp av varer og tjenester til renovasjonen med kr 0,02 mill. i 2017, en ytterligere reduksjon i 2018, for deretter å avta noe i 2019 og 2020. Reduksjonen skyldes i stor grad overgang fra komposteringsanlegg til biogassanlegg. Dette medfører at innbyggerne kan bruke plastposer istedenfor bioposer, som er vesentlig billigere.

259. Gebyrer/generell gebyrøkning
Økningen i gebyrinntektene er en kombinasjon av økt volum og økt gebyrsats. Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 2,0 % i 2017.

260. Bruk/avsetning til selvkostfond
Renovasjonen har pr 31.12.15 kr 15,0 mill. på bundne fond. Rådmannen foreslår å disponere kr 1,1 mill. av disse i 2017.

261. Skadedyrbekjempelse Renovasjon
Det ble fremlagt en sak til KMU høsten 2015 (sak 130/15) om handlingsplan for rottebekjempelse, basert på giftfrie løsninger. Bruk av giftfrie løsninger innebærer at det må avsettes ytterlige midler til skadedyrbekjempelse da nåværende ramme er for liten. Utgiftene er beregnet til kr 3,0 mill., og foreslås budsjettert med 25 % på avløp, 25 % på renovasjon, 25 % på eiendom (forvaltning bygg) og 25 % på Park. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,75 mill. for å dekke renovasjonens andel av kostnadene.