a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

I budsjettet for 2017 er det vedtatt uendrede gebyrer på både vann og avløp. Dekningsgraden for vannverket er 93,5 % og for avløpsverket 100,7 %. Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år.

4.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Generelt om gebyrgrunnlaget
Gebyrene baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.
Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene. For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær.
Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2017 er denne renten 1,52 % (1,02 % + 0,5 %)

4.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket

Avløpsverket

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20172017201820192020 
Vannverket     
Fastledd, IVAR 19 120 21 645 23 493 27 219  
Mengdevariabelt ledd, IVAR 27 234 29 750 31 304 35 568  
Bemanningsøkning iht. Hovedplan1 4001 7502 1002 450 
Driftsutgifter/generell prisstigning35 725 36 454 37 197 37 956  
Avskrivinger19 73520 416 20 991 21 519  
Renter restkapital 8 318 8 811 9 183 9 510  
Gebyrgrunnlag 111 532 118 826 124 268 134 222 
Foreslåtte inntekter−104 297−114 727−119 942−132 979 
Dekningsgrad0,94 %0,97 %0,97 %0,99 % 
      
Avløpsverket     
Avløpsrensing IVAR 93 630 97 118 100 414 102 715 
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 4001 750 2 100 2 450 
Driftsutgifter/generell prisstigning41 799 42 679 43 577 44 493 
Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750  
Avskrivninger 39 756 40 675 41 503 42 115  
Renter restkapital 15 091 15 626 16 144 16 571  
Gebyrgrunnlag 192 426 198 598 204 488 209 094 
Foreslåtte inntekter−193 841−193 841−193 841−196 167 
Dekningsgrad1,01 %0,98 %0,95 %0,94 % 
Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2017
Last ned tabelldata (Excel)

 Prisen for vann og prisen for avløp holdes uendret i 2017. Alle priser er eksklusiv MVA.

4.1.3 Årsgebyrer

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Gebyret for disse settes til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 4,36 per m2 brutto gulvareal pr år

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 3,36 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Gebyret for disse til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

4.1.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

VannmålerleiePris (kr)HorisontalVertikal
20 mm (3/4”)171190 mm105 mm
25 mm (1”)206260 mm150 mm
40 mm (1 1/2”)272300 mm200 mm
50 mm (2”)453200 mm200 mm
50 mm Woltmannmåler1 014270 mm 
80 mm1 274300 mm 
100 mm1 507360 mm 
150 mm1 691500 mm 
200 mm2 539350 mm350 mm
Tabell 4.2 Årlig vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

4.1.5 Slamgebyr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.
Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

4.1.6 Tilknytningsgebyrer

Vann
Gebyret for tilknytning er kr 2 539 + kr 2,36 pr m2 brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I: kr 41,12 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II: kr 101,50 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III: kr 200,80 pr m2 brutto gulvareal.

1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne.
2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

4.1.7 Oppmøte

For oppmøte betales kr 250.