a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Generelt om gebyrgrunnlaget
Gebyrene baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.
Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene. For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær.
Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2017 er denne renten 1,52 % (1,02 % + 0,5 %)