a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Justert gebyr. Gjeldende fra 01.01.2017

4.12.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A) Gebyr etter planområdets areal

Gebyr etter planområdets areal (i kr)  
For arealer t.o.m. 2 000 m2 58 310  
For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2 78 580  
For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2 98 210  
For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2130 940 
For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg
for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2
740  
Tabell 4.35 Gebyr etter planområdets areal
Last ned tabelldata (Excel)

B) Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 980

C) Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D) Konsekvensutredninger

Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1.

4.12.2 Mindre endringer

Gebyr for mindre endringer (i kr)  
Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst,
og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser
6 210 
For arealer t.o.m. 2 000 m221 860 
For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2 36 370  
For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2 58 420  
For arealer over 10 000 m2 73 060  
Tabell 4.36 Gebyr for mindre endringer
Last ned tabelldata (Excel)

Tilleggsgebyr:

4.12.3 Delesøknader

A) Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan.

B) Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

Fra første tomt som søkes fradelt og tilleggsareal: kr 21 860

For flere enn to tomter se andre kulepunkt over.

Tilleggsgebyr

4.12.4 Dispensasjoner

4.12.5 Annet

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.