a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret for 2017 økes fra 2016 nivå med 2,0 %.

Fra 2015 til 2016 var økningen i renovasjonsgebyret 1,5%, som var ca halvparten av lønns- og prisstigningen hos våre tjenesteytere. Driftskostnadene for innsamling av avfall i 2017 forventes å øke moderat, i størrelsesorden 2,5 – 3,0%. Imidlertid vil behandlingskostnadene øke betydelig mer, særskilt på grunn av gjenstående avskrivning på Hogstad komposteringsanlegg. I tillegg må renovasjonsbudsjettet dekke inn 25% av årskostnaden til giftfri bekjemping av rotter.  En del av de forventede merutgiftene i 2017 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr.

4.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag

Beregning av gebyrgrunnlag 2017 (i kr)2017 
Kapitalkostnader   
Avskrivninger 4 019 000  
Renter restkapital543 000 
Sum kapitalkostnader4 562 000 
   
Drift og vedlikehold  
Kjøp fra IVAR IKS60 200 000 
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS 57 710 000  
Hovedpost 0 (lønn)5 935 000 
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)21 615 000 
Internkjøp1 020 000 
Kapitalkostnad4 562 000 
Skadedyrbekjempelse 750 000  
Gebyrgrunnlag 151 792 000  
Tabell 4.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):

Inntekter 2017: kr 147 025 000
Dekningsgrad: kr 147 025 000 / kr 151 792 000 = 96,8 %
Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.

4.2.2 Gebyrstruktur

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2017 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl. mva., kronebeløp pr. husholdning):

Gebyrstruktur (i kr)   
AbonnementstypeFastVariabelSum
Liten9321 046,501 978,50
Standard9321 3712 303
Dobbel9322 1683 100
Storhusholdning9325 329,506 261,50
Bruksdel-nedgravde containere9321 3462 278
Tabell 4.4 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

I henhold til ovenstående redegjørelse har bystyret vedtatt følgende endringer: mht. reno­va­sjons­gebyr for 2017:

Pkt.Gebyrdel80 l beholder120 l beholder240 l beholder660 l beholder
AFast gebyrdel932932932932
BVariabel gebyrdel (restavfall)1 046,51 371,02 168,05 329,5
Last ned tabelldata (Excel)
      
CFellesabonnementVed fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.   
DHjemmekompostering1) For abonnenter som komposterer hjemme iht. § 6 i renovasjons­forskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.   
  2) Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 600. Prisen på pent brukt beholder settes til kr 800.   
EDobbel tømmefrekvensAbonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 100 pr. oppmøte i «mellomukene».   
FHenteordning for glass-/ metall- og plastemballasjeBorettslag, sameier o.l. som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen pr. tømming pr. beholder er for plastemballasje følgende:
80 liters beholder: kr 14
120 liters beholder: kr 20
240 liters beholder: kr 30
660 liters beholder: kr 50
Sekk med plast: kr 12
Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.
   
GTømming av nedgravde containereKr 414 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i containeranlegg. I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 319,50. Tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 2 020, kr 3 810 eller kr 8 437, avhengig av bedriftens størrelse.   
HBruk av kompaktorHver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholderer på 660 liter   
IBytte av avfallsbeholderKr 180 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.   
JKjøp av ekstra sekkerSekk for papir: kr 24
Sekk for bioavfall: kr 28
Sekk for restavfall: kr 37
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.
   
KTrilletjenester for spannFor borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.
Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter
Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell
Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag
   
LLåsbare spannTillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.   
MGebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004)For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
b) Mellomstore saker: kr 18 500
c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
   
Tabell 4.5 Renovasjonssgebyr. Alle beløp eksklusive merverdiavgift
Last ned tabelldata (Excel)