a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

4.8.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for opphold i institusjon mv. som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 8 000, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 8 000 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017.

Med bakgrunn i sak 16/12795 «Beregning av egenandel for langtidsplass ved sykehjem» behandlet av Stavanger Bystyre 13.06.2016 er følgende endring knyttet til betaling for langtidsopphold ved institusjon vedtatt med virkning fra 01.01.2017.

Endring i maksimal egenandel:

Endring i fradragstid knyttet til boutgifter:

Fradrag i egenandel knyttet til boutgifter gjelder i en begrenset periode etter innflytting i institusjon. Boutgifter er kommunale avgifter, strøm, forsikring og husleie. Gjeldsrenter som tilfaller den enkelte beboer dekkes utenom iht. forskriftene og omtales derfor ikke som boutgift i denne sammenheng.

Bystyret har vedtatt å endre fradragstiden fra 100 % av overnevnte utgifter i 6 måneder til 85% i 3 måneder. Samtidig er det vedtatt at første måned på langtidsplass blir gratis uavhengig av tidligere liggetid på institusjon med mindre det er forflytning mellom ulike langtidsplasser. Tidligere har det vært praktisert at første måned på langtidsplass har vært gratis dersom beboeren ikke har benyttet andre institusjonstilbud over 60 dager inneværende år.

4.8.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på alders- eller sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, som er på kr 155. Langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og en andel av reiseforsikringen via kommunen. Satsene er justert i tråd med endring i forskrift.

4.8.3 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 155 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2017. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

4.8.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 155 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017.

4.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

4.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Prisen økes med 2,5% til kr 284 per døgn.

4.8.7 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er uendret fra 2016 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er uendret fra 2016 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017. I tillegg betales det for måltider. Rådmannen foreslår å øke betaling for måltider med 2,5 % til kr 49 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 87 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

NettoinntektPris per opphold 2017 (i kr) 
Under 2G (0 – 185 152) 129 
Over 2G (>185 152)167 
Tabell 4.13 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

4.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 200 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift, og er omtalt i statsbudsjettet for 2017.

Bystyret har vedtatt å øke timesatsen med kommunal deflator for 2017 på 2,5 %, fra kr 430 til kr 441 fra 1.1.2017. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 200 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 200 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

  1. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
  2. Timesats for hjemmehjelp: kr 441. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2017:
NettoinntektMaksimal månedssats (i kr) 
Under 2G (0 – 185 152)                            200 
2G - 3G (185 152 – 277 728)                  797 
3G - 4G (277 728 – 370 304)   1 530 
Over 4G (> 370 304)                            3 060 
Tabell 4.14 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 92.576 per 1.5.2016). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 200 per måned.

4.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med 2,5 % 1.januar 2017. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.desember 2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn 200 kroner per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler 200 kroner per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

NettoinntektMånedssats (i kr) 
Under 2G (0-185 152) (inkl. ev praktisk bistand)               200 
2G– 3G (185 152–277 728)                     285 
Over 3G (277 728)                                  570 
Tabell 4.15 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

4.8.10 Vaksinasjonsgebyr

Bystyret har vedtatt å øke satsene med 2 % Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.januar 2017 bli som følger:

KonsultasjonPris 
Konsultasjon første gang voksnekr 320 + vaksine 
Oppfølgingskonsultasjon voksnekr 220 + vaksine 
Konsultasjon barn 2 - 16 årkr 220 + vaksine 
Barn under 2 år Betaler kun for vaksine 
Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr 
Familiegruppe på tre
eller flere over 16 år
Hver tredje person betaler andregangs
konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
 
Tabell 4.16 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

4.8.11 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å endre egenandelsordningene på fysioterapitjenesten. Med forbehold om at forslaget blir vedtatt av stortinget har bystyret bestemt å innføre egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter etter gjeldende satser vedtatt fra 1.juli 2016. Det vil være utfordrende å innføre dette fra 1.januar 2017 da det krever tilrettelegging for dette i fagsystemet. Dette vil derfor innføres på det tidspunktet det er praktisk mulig.

FysioterapitjenesterPris (kr) 
Undersøkelse inntil 30 minutter170 
Behandling hos fysioterapeut  
20 minutter98 
30 minutter154 
40 minutter191 
60 minutter242 
90 minutter300 
Behandling i grupper  
30 minutter55 
60 minutter97 
90 minutter138 
Annet  
Utskrift/kopiering av pasientjournal85 
Ekspedisjonsgebyr59 
Tabell 4.17 Egenandel på fysioterapi
Last ned tabelldata (Excel)

4.8.12 Arbeidsreise

Transport «arbeidsreise» økes fra kr 23 til kr 24 per tur fra 1.januar 2017.

4.8.13 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling

Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgsavdelinger. Pris for opphold ved trygghetsavdeling kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskrift.

Prisen økes med 2,5 % fra 01.januar 2017, avrundet til nærmeste femkrone:

NettoinntektPris per døgn 
Under 2 G (0 – 185 152)335 
2G – 3G (185 152 – 277 728)            410 
Over 3G (over 277 728)495 
Tabell 4.18 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
Last ned tabelldata (Excel)