a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Johannes Iæringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn, ungdom og voksne), og til voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader.

Virksomheten er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel. Hovedoppgaven til senteret er å gi opplæring i norsk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet og stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Veilederteamene for opplæring av flerspråklige elever i skolen og for flerkulturelt arbeid i barnehagen er også lagt til Johannes læringssenter.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Stavanger skal bosette flere flyktninger i planperioden. Det vil i den forbindelse være behov for å øke kapasiteten i flere av tilbudene ved Johannes læringssenter.

Økt gjennomstrømning i grunnskoletilbudet og kompetanseoverføring til skolene
For å øke gjennomstrømningen i grunnskoletilbudet må alle skoler forberede seg på å ta imot elever som er kommet noe kortere i sin norskinnlæring – og på noe kortere varsel – enn tidligere. Johannes læringssenter vil prioritere tiltak som bidrar til kompetanseoverføring til skoler og barnehager. Veilederkorpset vil tilby oppfølging og veiledning i overgangene fra innføringsskole til nærskole.

For å få raskere gjennomstrømning i grunnskole for voksne, vil tilbudet legges om fra et fireårig til et treårig løp.

Økt bruk av nettbasert norskopplæring
Johannes læringssenter vil satse på økt bruk av nettbasert norskopplæring i kombinasjon med klasseromsundervisning, slik at dette tilbudet kan omfatte flere.

 Behov for nytt fagsystem
Rådmannen foreslår å avsette midler til anskaffelse av et nytt digitalt fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven. Økt bosetting av flyktninger i kommunen aktualiserer behovet for et slikt system. Fagsystemet skal synkroniseres mot Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) med informasjon knyttet til den enkeltes status for opphold og rett, plikt og deltaking i introduksjonsprogram og norskopplæring.

Budsjettramme for Johannes læringssenter 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 115 989 115 989 115 989 115 989
 Endringer:    
102Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter
introduksjonsloven.
700 220 220 220
103Effektiviseringskrav Johannes læringssenter -850 -850 -850 -850
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 115 839 115 359 115 359 115 359
Tabell 5.5 Budsjettramme for Johannes læringssenter 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.