a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn og elever med særlige behov.

I arbeidet med enkeltsaker har PPT ansvar for å veilede, utrede og ta standpunkt til behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats
Arbeidet med tiltaket «Rett hjelp tidlig» og med språkarbeid i barnehagene vil bli videreført. Ved overgang til skolen arrangerer PPT overføringsmøter for å gi mulighet til å legge til rette for en god skolestart. PPT vil prioritere innsatsen i barnehage, med overganger og mot de første skoleårene. Forskning viser at hjelp som settes inn tidlig er god forebygging og en viktig faktor for å hindre frafall i videregående skole.

Kompetanseutvikling
Antallet saker som henvises for veiledning er økende. PPT prioriterer arbeidet med veiledning og kompetanseutvikling for å forebygge utvikling av mer omfattende hjelpebehov. For å tilpasse aktiviteten til strammere budsjettrammer, vil PPT gi barnehager og skoler tilbud om å delta på kursrekker, konsultasjoner og nettverk hvor etterspurte temaer tas opp. Dette vil i noen grad erstatte veiledning i enkeltsaker. PPT vil i samarbeid med Johannes læringssenter gi tilbud om kursrekke med tema flerspråklige barn og unge.

Elektronisk informasjonssystem
PPT har i dag et klientsystem som ikke kommuniserer elektronisk med barnehager og skoler. Det betyr at klientsaker må sendes i papirversjon. Det arbeides med å utvikle et felles system for barne- og elevmapper hvor konfidensielle saker kan sendes elektronisk. Et slikt system vil effektivisere arbeidet og gi bedre informasjonsflyt mellom de ulike samarbeidspartnerne.

Budsjettramme for PPT 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 38 985 38 985 38 985 38 985
 Endringer:    
107Effektiviseringskrav PPT -250 -250 -250 -250
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 38 735 38 735 38 735 38 735
Tabell 5.6 Budsjettramme for PPT 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.