a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Tilbudet omfatter svangerskapskontroll, helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste til elever i barne- og ungdomsskolen og et utvidet foreldreveiledningstilbud gjennom Helsestasjonens familiesenter.

Virksomheten har en viktig rolle i arbeidet med å gjennomføre strategiplan for folkehelsearbeidet. Tjenesten er tverrfaglig og arbeider på individ-, gruppe- og systemnivå med hovedvekt på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Målet med tilbudene er å bedre forutsetningene for god helse, fremme trivsel og mestre dagliglivets utfordringer. Fra 2016 har virksomheten også fått ansvar for helsetjenesten ved Stavanger mottakssenter for asylsøkere.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats
Tilstrekkelig støtte til foreldre gjennom graviditet og barseltid legger grunnlaget for opplevelse av mestring. Dette har betydning for barns oppvekstforhold. Virksomheten har et mål om 85 % dekningsgrad av hjembesøk fra helsesøster i forbindelse med fødsel.

Som en av fem kommuner har Stavanger nylig startet utprøving av Familie for første gang (Nurse Family Partnership) et støttetilbud til foreldre med ekstra utfordringer. Dette er et supplement til det ordinære helsetilbudet.

Tidlig innsats forutsetter samarbeid både internt og på tvers av tjenestetilbud. Prosjektet «Nye muligheter i Kvernevik» ble opprettet fordi man ønsket å hjelpe elever med å lykkes i ungdomsskolen og forebygge frafall i videregående. Arbeidet viste raskt at innsatsen må starte i førskolealder og at samarbeidet mellom ulike virksomheter er for tilfeldig. Prosjektet videreutvikles i tråd med dette.

Opptrappingsplan for skolehelsetjenesten
I planperioden foreslår rådmannen at det lages en opptrappingsplan for styrking av skolehelsetjenesten i tråd med nasjonale føringer, slik at alle skoler får et likeverdig tilbud med helsesøster til stede. Det er videre behov for å utvikle og styrke skolelegetjenesten. Virksomheten arbeider i tillegg for et tettere samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten. Målet er på sikt å utvikle tverrfaglige skolehelseteam som sammen kan møte elevenes helseutfordringer.

Livskvalitet og velferd for utsatte grupper
Økningen av familier med annen kulturell bakgrunn stiller nye krav til tjenestetilbudet. Språkbarrierer avhjelpes ved bruk av tolk. Kulturelle forskjeller må forstås og møtes på en hensiktsmessig måte, for eksempel når det gjelder kulturbetinget oppdragervold. Dette krever ekstra innsats og økt konsultasjonstid.

Bruk av nettbrett i kostveiledning videreføres. Nettbrett benyttes også i forbindelse med ulykkesforebyggende arbeid og vaksineinformasjon.

Det er videre iverksatt et prosjekt med mål å utdanne foreldreveiledere fra andre kulturer (ICDP foreldreveiledningsprogram). Her legges det stor vekt på samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner samt Flykningseksjonen. Prosjektet støttes med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Organisasjon og rammer for arbeidet
Kommunen har utfordringer når det gjelder rekruttering av helsesøstre. Det er mangel på kvalifiserte helsesøstre i Rogaland.

Helsestasjonens familiesenter har lenge hatt en jevn økning i antall henvendelser. Familiesenteret skal være et lavterskeltilbud, og for å redusere ventetiden blir det nødvendig å se på rammene for tilbudet og prioritering av innsatsområder.

Budsjettramme for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 67 538 67 538 67 538 67 538
 Endringer:    
116Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten 1 700 3 700 3 700 3 700
117Effektiviseringskrav Helsestasjons- og
skolehelsetjenesten
-400 -400 -400 -400
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 68 838 70 838 70 838 70 838
Tabell 5.7 Budsjettramme for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.