a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Helse og sosialkontorene gir råd og veiledning, kartlegger brukernes behov, sørger for forsvarlig utredning av søknader, fatter vedtak og koordinerer tjenestene til den enkelte bruker.

Brukere med rett på individuell plan skal få tilbud om dette. Helse- og sosialkontorene har tverrfaglig kompetanse og fatter vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, hjemmehjelp, og plass i bofellesskap og alders- og sykehjem. Videre tildeler de avlastningstjenester, praktisk bistand og opplæring i bolig, fysio- og ergoterapitjenester, (re)habilitering, samt boliger og andre tjenester til brukere med psykiske lidelser, ruslidelser, utviklingshemming og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. De er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering for brukere med langvarige og sammensatte behov.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Leve HELE LIVET
Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig hjemme. Objektive målinger med kartleggingsverktøy viser at hverdagsrehabilitering, som er en av hovedstrategiene, har effekt på brukernes funksjonsnivå. En tredel av brukerne blir selvstendige i daglige aktiviteter og klarer seg uten tjenester etter hverdagsrehabilitering.

Målene for det videre arbeidet med hverdagsrehabilitering er

  • Styre flere nye brukere som søker helse- og omsorgstjenester for første gang til hverdagsrehabilitering
  • Øke andelen brukere som etterpå kan klare seg selv uten tjenester
  • Unngå andre, overlappende tjenester i perioden med hverdagsrehabilitering.

For å nå ut til de store gruppene som mottar helse- og omsorgstjenester med Leve HELE LIVET-tankegangen blir hverdagsmestring en viktig satsing framover. Helse- og sosialkontorene skal systematisk kartlegge hvilke brukere som kan nyttiggjøre seg tiltak som støtter brukerne i å bli selvhjulpne. De må motivere brukere og pårørende til hverdagsmestring gjennom vedtak som inneholder opplæring og trening, økt bruk av velferdsteknologi og tverrfaglig innsats fra kommunens tjenesteapparat. Etter vedtaksperioden skal brukers behov revurderes og tjenesten eventuelt avsluttes. Helse- og sosialkontorene skal samarbeide med hjemmetjenestene og fysio- og ergoterapitjenesten om å finne brukere som har et rehabiliteringspotensial.

Tilpasning til tilgjengelige rammer
Å tilpasse tjenestetilbudet til tilgjengelige økonomiske rammer krever omstilling av helse- og sosialkontorenes forvaltningspraksis. Oppdragsbrevet som er innført for helse- og sosialkontorene, videreføres i 2017 med konkrete mål og resultatindikatorer for de viktigste satsingsområdene.

Helse- og sosialkontorene skal benytte nye styringsdata og case-samlinger på tvers av kontorene for å identifisere og utjevne forskjeller i tildelingspraksis.

Samhandling med hjemmebaserte tjenester
Fra 1. januar 2017 reduseres antall hjemmebaserte virksomheter fra seks til fire. De fire virksomhetene vil dekke de samme geografiske områdene som helse- og sosialkontorene. Rådmannen forventer at dette vil styrke samhandlingen mellom helse- og sosialkontorene og de hjemmebaserte tjenestene, og styrke Leve HELE LIVET-satsingen.

Nye finansieringsmodeller
Arbeidet med forenkling av finansieringsmodellene fortsetter i samsvar med vedtak i kommunalstyret for levekår. ABI-modellene (aktivitetsbaserte inntekter) skal forenkles. Fra 2017 tas en ny finansieringsmodell for alle bofellesskapene i bruk. Arbeidet med ny finansieringsmodell for avlastningstjenesten ferdigstilles i løpet av 2017. De nye finansieringsmodellene skal gi større økonomisk forutsigbarhet for utførerne og mindre administrasjon både for helse- og sosialkontorene og for utførerne.

Sirkulasjon i korttidsplassene
Korttidsplassene i sykehjemmene skal dekke mange ulike brukerbehov som for eksempel rehabilitering, avlastning og etterbehandling etter sykehusopphold. Det er en utfordring at personer som venter på langtidsplass, opptar korttidsplasser. Antall korttidsplasser belagt med personer som venter på langtidsplass, skal reduseres. Flere brukere som har vedtak om langtidsplass i sykehjem, må få hjelp i hjemmet mens de venter på ledig plass. God sirkulasjon i korttidsplassene er nødvendig for å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter fra dag en, og for å kunne gi et tilbud om korttidsplass til hjemmeboende.

Sentral koordinator for bofellesskap
Stavanger kommune har sentral tildeling av alders- og sykehjemsplassene etter at helse- og sosialkontoret har fattet vedtak om plass. Rådmannen vil vurdere å innføre samme ordning for tildeling av plass i bofellesskapene fra 2017. Med sentral koordinator for bofellesskapene forventer rådmannen en effektivisering gjennom bedre samkjøring av ventelister og raskere tildeling av ledig plass, samt forbedret mulighet for å se behov og tildeling i sammenheng.

Interkommunal ambulant rehabilitering
Stavanger kommune har fått midler fra Fylkesmannen til å utarbeide en innovativ modell for et tverrfaglig interkommunalt ambulant team i krysningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Modellen skal ivareta brukeres behov for rehabilitering i hjemmet og samtidig styrke ansattes rehabiliterings- og samhandlingskompetanse. For helse- og sosialkontorene vil et ambulant team innebære en utvidelse av tjenester som kan tilbys, slik at brukerne kan få best mulig målrettede, tilpassede og virkningsfulle tiltak på rett nivå.

Brukere med alvorlige og sammensatte lidelser
Helse- og sosialkontorene har en mindre gruppe brukere med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser i kombinasjon med lettere utviklingshemming og/eller ruslidelser. Flere av disse er en fare for seg selv og andre, og vil trenge bolig med heldøgns tjenester resten av livet. Målsettingen er at brukere i denne gruppen skal tilbys tjenester i kommunale botiltak. Brukergruppen kan ha behov for døgnbemanning i små botiltak eller i noen tilfeller enetiltak. Noen ganger kan det være nødvendig å etablere nye tjenestetilbud på kort varsel. Kommunen har inngått rammeavtale med to private leverandører som kan benyttes i slike tilfeller. For å gi et forsvarlig tjenestetilbud kreves fleksibilitet og økonomisk beredskap i planperioden.

Nye tilbud til mennesker med rus- og psykiske lidelser
Housing First er en bo-oppfølgingsmodell som gir fleksible og helhetlige tjenester til bostedsløse personer med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser. Midtveisevalueringen i 2016 viste at brukerne som er med i dette pilotprosjektet, er fornøyde med tilgjengeligheten og fleksibiliteten i teamet. Ut fra behov i målgruppen og kapasitet i oppfølgingsteamet utvides tilbudet med 5–10 plasser i løpet av det siste prosjektåret. Prosjektet skal evalueres på ny ved utløpet av prosjektperioden. Det er helse- og sosialkontorene, i samarbeid med Housing First-teamet ved Hillevåg hjemmebaserte tjenester, som velger ut brukerne som skal delta i prosjektet.

Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler gjennom tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid til å finansiere en stilling på hvert helse- og sosialkontor i et prosjekt rettet mot unge med rusproblemer. Målet i prosjekt «Tett på!» -Ytelsessjokk til ungdom i alderen 16 til 25 år som står i fare for eller har et rusproblem, er at ungdommene skal bli rusfrie og være i stand til å utføre skole/arbeid. Når ungdommen er klar til å motta hjelp, må hjelpetiltakene være lett tilgjengelige, fleksible og tett på. Den tette samordnede oppfølgingen skal være målrettet, systematisk og avgrenset i tid. Prosjektet skal evalueres i 2017.

Budsjettramme for Helse- og sosialkontor 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 621 097 621 097 621 097 621 097
 Endringer:    
120Økt egenandel ressurskrevende brukere0 1 500 1 500 1 500
121Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset 2 700 2 700 2 700 2 700
122Brukere flytter fra annet botilbud
og inn på Austbø
-12 500 -12 500 -12 500 -12 500
123Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor -200 -200 -200 -200
 Overført til etablering av nytt Boligkontor -2 278 -2 278 -2 278 -2 278
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 608 819 610 319 610 319 610 319
Tabell 5.11 Budsjettramme for Helse og sosialkontor 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.