a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Rehabiliteringsseksjonen skal bidra med tiltak som kan hjelpe den enkelte til å komme bort fra, eller redusere, misbruket av rusmidler, og få en mest mulig stabil livssituasjon.

Virksomheten tilbyr praktisk bistand og oppfølging i ulike typer botilbud, herunder midlertidig bolig, boliger med miljøarbeidertjenester og boliger med stasjonær bemanning. Andre tjenester er lavterskel helse- og omsorgstilbudet STASJONEN, som tilbyr gratis helsehjelp og samtaler uten timebestilling. I tillegg driver Rehabiliteringsseksjonen et lavterskel sysselsettingstilbud og aktivitetstilbudet HUSET for brukere som har lagt rusmisbruk bak seg ved hjelp av LAR (legemiddelassistert rehabilitering) eller annen behandling. Virksomheten har også ansvar for individuell oppfølging av brukere som mottar LAR-behandling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall
Stavanger kommunes handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall ble vedtatt i 2016. Arbeidet med å implementere tiltakene har startet, og fortsetter i 2017. Handlingsplanen har tre satsningsområder: forebyggende arbeid, samhandling og overganger, og oppfølging etter overdose. Flere av tiltakene er knyttet til helse- og omsorgstilbudet STASJONEN, blant annet etableringen av et ambulerende og oppsøkende skadereduserende helseteam. Helseteamet skal, i tillegg til å drive med akutt helsehjelp der brukerne oppholder seg, også aktivt oppsøke brukere som er i risiko for overdoseproblematikk. Teamet skal i løpet av 2017 utvide det ambulerende arbeidet fra tre til fem dager per uke. Helseteamet skal evalueres etter ett års drift.

 Oppgradering av Småhusene
Småhusene er et boligtilbud som er tiltenkt brukere som fungerer dårlig i ordinære bomiljø. Stavanger kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til to årsverk som gjør at det nå er etablert en personalbase på området. I planperioden er det viktig å finne en god beboersammensetning, sikre full kapasitetsutnyttelse og stabilisere driften. Arbeidet videreføres i 2017 under forutsetning av videre statlig finansering.

 Botilbudet L47
L47 er i dag et botilbud for ungdom i alderen 18–28 år med rusproblemer. Botilbudet er døgnbemannet, og målsettingen er å motivere og tilrettelegge for behandling. Det har i en lengre periode vært få søkere til tilbudet, og videre bruk av hybelhuset er under vurdering. Det er aktuelt å dreie tilbudet mer i retning av kartlegging og avklaring av beboernes behov. Dette vil i tilfelle medføre endring i målgruppen. Utredning vedrørende videre bruk av L47 skal ferdigstilles innen årsskiftet 2016/2017. Det er et mål at alle hyblene i L47 er utleid innen utgangen av 2017.

Oppfølging av LAR-brukere
Utdeling av LAR-medisin ble overført fra kommunen til Helse Stavanger HF i 2015. En arbeidsgruppe har i 2016 vurdert ulike forslag til omstilling av LAR-koordineringsfunksjonen. Valg av løsning skal avklares i løpet av høsten 2016, slik at endringsarbeidet kan starte i 2017.

Budsjettramme for Rehabiliteringsseksjonen 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 43 383 43 383 43 383 43 383
 Endringer:    
158Helseavdelingen for rusmisbrukere, fra statlig til kommunal finansiering 3 000 3 000 3 000 3 000
159Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen -200 -200 -200 -200
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 46 183 46 183 46 183 46 183
Tabell 5.19 Budsjettramme for Rehabiliteringsseksjonen 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.