a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Dagsenter og avlastning tilbyr avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, ulike dag- og aktivitetstilbud, boliger med heldøgnsomsorg, institusjonsplasser for barn og unge, skolefriavlastning for elever i videregående skole samt skoletilbud i barneboligen.

Bydekkende veiledningsteam gir opplæring og veiledning til ansatte innen levekårsområdet som yter tjenester til utviklingshemmede med utfordrende atferd. Stavanger kommune har fritt brukervalg på avlastningstjenesten. Det innebærer at brukere kan velge å få tjenesten levert fra den kommunale leverandøren, Dagsenter og avlastning, eller fra privat leverandør.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Avlastning
Dagsenter og avlastning må, sammen med helse- og sosialkontorene, legge til rette for et best mulig tilbud innenfor gjeldende rammer. Virksomheten må gjøre en tilpasning til reduserte bestillinger i vedtak, samt sikre best mulig kapasitetsutnyttelse i dagens avlastningsboliger.

Barne- og ungdomsbolig i Bjørn Farmannsgate 25
Stavanger kommune skal i planperioden ferdigstille en ny barne- og ungdomsbolig med fire plasser i Bjørn Farmannsgate 25. Denne boligen vil bli tilpasset beboere med utfordringer knyttet til atferd. Muligheten for å etablere skjermede omgivelser med få brukere og et begrenset antall ansatte, er avgjørende for å kunne gi et forsvarlig tilbud. Det bygges en egen skoledel i boligen, samt nytt parkeringsanlegg for alle barneboligene og avlastningsboligen i Bjørn Farmannsgate.

Full drift av bofellesskapet Austbø
Bofellesskapet Austbø ble åpnet i 2016, og det forventes full drift fra årsskiftet 2016/2017. Bofellesskapet har åtte plasser og skal gi gode tjenester til en beboergruppe som har store og sammensatte behov. Stabilisering av driften med alle beboerne på plass er en prioritert oppgave i 2017.

Dagtilbud
I Plan for tjenestetilbudet til personer med utviklingshemning er det en målsetting at alle skal ha mulighet til et meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud utenfor hjemmet. Stavanger kommune vil i planperioden opprette aktivitetstilbud på dagtid for inntil 15 personer med utviklingshemming. Dette kan gi alle nye brukere som er ferdig med videregående skole og bor hjemme hos foreldrene, et dagaktivitetstilbud. Flere av beboerne i bofellesskap kan også få et aktivitetstilbud utenfor boligen. Det er et mål at flere skal få et arbeidsrettet innhold i sitt dagtilbud, og dette vil bli tatt hensyn til i planleggingen. Organisatorisk plassering av de nye plassene skal avklares i planleggingsprosessen.

Kompetanseheving
Brukergruppen i avlastningsboligene har gradvis endret seg de senere årene, og bare rundt halvparten av brukerne har diagnosen utviklingshemmet i dag. Flere og flere av de nye brukerne er barn med psykiske lidelser og utfordrende atferd. Det vil fortsatt være fokus på kompetanseheving for ansatte i planperioden. Det bydekkende veiledningsteamet skal gjennomføre kurs for ansatte i profesjonelt miljøarbeid, terapeutisk aggresjonsmestring, makt og tvang m.m., i tillegg til å drifte ulike nettverk.

Budsjettramme for Dagsenter og avlastning 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 156 995 156 995 156 995 156 995
 Endringer:    
160Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig0 -1 500 -1 500 -1 500
161Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
162Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
163Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastning -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
164Justering av budsjett, Austbø bofellesskap 8 800 8 800 8 800 8 800
 Driftskonsekvenser av investeringer:    
165Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser 1 000 11 000 11 000 11 000
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 162 295 170 795 170 795 170 795
Tabell 5.20 Budsjettramme for Dagsenter og avlastning 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.