a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Stavanger har fire NAV-kontor som drives i partnerskap mellom stat og kommune. Kontorenes viktigste oppgave er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid eller aktivitet.

NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan med hovedvekt på arbeid og aktivitet og kvalifiseringsprogram. I tillegg forvalter kontorene hele den statlige tjeneste- og ytelsesporteføljen som er lagt til Arbeids- og velferdsetaten. Brukere som har behov for økonomisk eller sosialfaglig bistand fra stat og kommune, skal få samordnet hjelp på NAV-kontorene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Oppdragsbrev som styringsverktøy
Rådmannen utarbeider årlig et oppdragsbrev til NAV-kontorene med konkrete utfordringsområder og resultatmål. Basert på oppdragsbrevet skal kontorene utarbeide lokale tiltaksplaner. Oppdragsbrevet samordnes med tilsvarende styringsdokument fra NAV Rogaland i kontorenes virksomhetsplaner. Rådmannen følger utviklingen og resultatoppnåelsen på utfordringsområdene, og foretar justeringer i løpet av året om nødvendig.

Punktinnsats for unge sosialhjelpsmottakere 18-30 år
NAV-kontorene opplever en økt pågang som følge av at arbeidsledigheten i regionen øker. Ungdomsledigheten øker mest. NAV-kontorene har som mål at arbeidsledig ungdom som kontakter NAV, skal være i arbeid, opplæring eller annen aktivitet, eventuelt avklart mot andre relevante tiltak, i løpet av maksimum tre måneder. Ungdommene skal følges tett opp ved at det stilles vilkår om deltakelse i Jobbverksted eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp. NAV-kontorene ble i 2016 styrket med 4 årsverk for å øke innsatsen knyttet til sosialhjelpsmottakere under 30 år. Styrkingen videreføres i 2017 og benyttes til å videreføre en dedikert ungdomsveilederstilling på hvert kontor. Ungdomsveilederne skal følge opp ungdommer i målgruppen tett i samarbeid med Arbeidstreningsseksjonen.

 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
Stortinget har vedtatt en lovendring i sosialtjenesteloven § 20 som innebærer en plikt til å sette vilkår om arbeidsrettet aktivitet for sosialhjelpsmottakere. I første omgang blir aktivitetsplikten innført for mottakere under 30 år. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en bevilgning som skal dekke den beregnede kommunale merkostnaden ved innføringen av en slik plikt fra 1. januar 2017. Når lovendringen trer i kraft, vil rådmannen vurdere behovet for å utvide kapasiteten i Arbeidstreningsseksjonen og etablerer nye aktivitetstilbud.

Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet er et arbeidsrettet tiltak med tett oppfølging for langtidsmottakere av sosialhjelp. NAV-kontorene skal sikre at personer som fyller kriteriene, motiveres for deltakelse i programmet. Hjemmeværende innvandrerkvinner i familier som har kontakt med NAV, skal prioriteres spesielt når det gjelder motivasjon og tilrettelegging for deltakelse.

Helseavklaring
Mange langtidsmottakere av sosialhjelp har sammensatte somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte utfordringer. NAV-kontorene skal videreføre det systematiske arbeidet som startet i 2015, for å avklare helsetilstand og eventuelle trygderettigheter for personer som har hatt sosialhjelp som hovedinntekt over lang tid, og i tillegg bidra til at de får nødvendig helsehjelp.

Barn i vanskeligstilte familier
NAV-kontorene skal foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon og iverksette tiltak når det er nødvendig. To av NAV-kontorene deltar i modellforsøket Eg vil Lære! som er et fireårig prosjekt. Målsettingen er at barn som lever i familier med lav inntekt, skal oppnå resultater i skolen i tråd med sitt evnenivå. Prosjektet videreføres ut skoleåret 2017/2018 forutsatt videre statlig finansiering.

 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
NAV-Madla deltar som ett av 30 Nav-kontor i et landsdekkende toårig forsknings- og utviklingsprosjekt kalt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Målet er at foreldrene blir i stand til å forsørge barna og seg selv gjennom arbeid/inntekter, samt å øke barnas deltagelse og sosiale inkludering gjennom deltagelse i barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter.

Fra Introduksjonsprogram til arbeid
Økt bosetting av flyktninger gir flere deltakere i introduksjonsprogrammet. Målsettingen i Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. NAV-kontorenes rolle i Introduksjonsprogrammet må styrkes slik at arbeidsrettingen i programmet blir tydeligere og overgangen fra program til utdanning eller arbeid blir bedre. NAV-kontorene bør så langt som mulig ha egne veiledere som følger opp deltakere i Introduksjonsprogrammet i samarbeid med Flyktningseksjonen og Johannes læringssenter.

Budsjettramme for NAV-kontorene 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 230 344 230 344 230 344 230 344
 Endringer:    
124Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift 5 000 5 000 5 000 5 000
125Sosialhjelp og KVP 40 000 35 000 30 000 30 000
126Videreføre TAFU-prosjektet,
bortfall av statlig finansiering
800 800 800 800
127Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne 210 210 210 210
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 276 354 271 354 266 354 266 354
Tabell 5.21 Budsjettramme for NAV 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.