a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Boligkontoret ble etablert i september 2016, og har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære kommunale utleieboliger og omsorgsboliger.

Kontoret har også ansvar for behandling av søknader om bostøtte, startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig og gir råd og veiledning i boligspørsmål. Boligkontoret skal tilby innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet en enklere og mer helhetlig boligtjeneste, sikre at flere får hjelp til å skaffe og beholde en egnet bolig, samt utnytte ressursene i det boligsosiale arbeidet på en mer effektiv måte. Boligkontoret er samlokalisert med Stavanger bolig KF, som forvalter den kommunale boligmassen. Boligkontoret og boligforetaket har felles publikumsmottak og representerer til sammen «en dør inn» for innbyggerne til kommunens boligvirkemidler.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Oppbygging av en ny virksomhet
I 2017 skal Boligkontoret utvikle og prøve ut nye rutiner for en helhetlig forvaltning av de boligsosiale virkemidlene. Sammen med boligforetaket skal virksomheten sørge for at innbyggerne opplever publikumsmottaket på Løkkeveien som «en dør inn» til kommunens boligsosiale arbeid.

Boligkontoret skal også arbeide for å etablere et godt samarbeid med aktuelle virksomheter internt og eksternt. Kontoret må legge til rette for hensiktsmessige samhandlingsarenaer med helse- og sosialkontorene, Nav-kontorene, Rehabiliteringsseksjonen og Flyktningseksjonen.

Det er viktig at Boligkontoret organiserer arbeidet slik at tilgjengelige ressurser kan frigjøres for iverksetting av nye boligsosiale tiltak.

Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020
Stavanger kommune ble i 2016 en del Husbankens nye kommuneprogram knyttet til den nasjonale strategien Bolig for velferd. Kommunens programavtalen med Husbanken har tre hovedmål:

  1. Alle skal ha et trygt sted å bo.
  2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet.
  3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Boligkontoret skal bidra i operasjonaliseringen og realiseringen av disse målene.

Vanskeligstilte skal få hjelp til å kjøpe bolig
For å skaffe bolig til flere vanskeligstilte er sirkulasjon i den kommunale boligmassen av stor betydning. I 2017 skal Boligkontoret utvikle metoder for å øke sirkulasjonen. Metodene skal rettes mot informasjon ved innflytting i bolig, hvordan motivere til å skaffe egen bolig i løpet av leieperioden, samt hva slags råd og veiledning beboerne trenger for å skaffe seg annen bolig når leieperioden opphører.

Samtidig skal Boligkontoret utvikle systemer som bidrar til at flere av dem som får tilsagn om startlån, faktisk klarer å skaffe seg bolig.

Hindre utkastelser fra kommunal bolig
Manglende husleiebetaling eller brudd på husordensreglene er grunner for begjæring om utkastelse fra bolig. Boligkontoret skal bidra til at Stavanger kommune har gode rutiner for å forebygge og unngå utkastelser. Særlig fokus skal rettes mot bruk av statlig bostøtte og at alle i Stavanger som kan ha rett på husbankbostøtte, søker om og mottar denne.

Gode og riktige boligtildelinger for å sikre gode bomiljø
Ved tildeling av kommunal bolig skal det tas mer hensyn til «rett bolig til rett person». Stavanger kommune må i større grad opprettholde og styre bruken av kommunale boliger til på forhånd definerte målgrupper. I planperioden skal det vurderes om noen kommunale boligområder skal øremerkes for barnefamilier. Strategier og metoder for hvordan den gode boligtildelingen kan sikres, skal utredes innen utgangen av 2018. Boligkontoret vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20160000
 Endringer:    
 Tilført fra Helse- og sosialkontor 2 278 2 278 2 278 2 278
 Tilført fra Oppvekst og Levekårservice 3 811 3 811 3 811 3 811
 Tilført fra Levekår stab. 673 673 673 673
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 6 762 6 762 6 762 6 762
Tabell 5.22 Budsjettramme for Boligkontoret 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)