a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Arbeidstreningsseksjonen tilbyr kommunale tiltaksplasser til personer som har behov for tett oppfølging, kvalifisering og/eller ytterligere avklaring for å komme i arbeid.

Hovedtyngden av brukerne er deltakere i kvalifiseringsprogrammet, men det gis også tilbud til brukere som mottar sosialhjelp eller statlige ytelser. Virksomheten tilbyr jobbsøkerkurs for unge sosialhjelpsmottakere, tiltak i oppstartfasen til kvalifiseringsprogrammet og avklarings- og aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere. Tilbudet består av arbeidstrening i grupper for ungdom, minoritetsspråklige og langtidsmottakere av sosialhjelp. I tillegg gis det individuell oppfølging av deltakere som er utplassert i kommunale/private tiltaksplasser, på oppdrag fra NAV-kontorene. Arbeidstreningsseksjonen drifter også praksisplasser for funksjonshemmede, som er et arbeidsrettet tiltak der målgruppen er uføretrygdede med fysisk eller psykisk funksjonshemming.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Øke andel praksisplasser i privat og kommunal virksomhet
Antall deltakere i Arbeidstreningsseksjonens tiltak har økt de siste årene. Rådmannen forventer en ytterligere økning av deltakere som en konsekvens av NAV-kontorenes innsats rettet mot unge sosialhjelpsmottakere. Rekruttering av nye tiltaksplasser i privat eller kommunal virksomhet vil være en prioritert oppgave for virksomheten i planperioden.

Samarbeid med NAV-kontorene om aktivitet
Samarbeidet mellom Arbeidstreningsseksjonen og Nav-kontorene er avgjørende for at virksomheten skal bidra med å få deltakerne videre i arbeid eller aktivitet. Kursansvarlige i tiltakene følger opp deltakerne i tett samarbeid med veileder på NAV-kontoret. Oppmøte og fravær meldes fortløpende til veilederen, som følger opp vilkår om aktivitet.

Lovfestet aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble vedtatt i 2015, og regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en innføring fra 1. januar 2017. Når lovendringen trer i kraft, vil rådmannen vurdere behovet for å utvide kapasiteten i Arbeidstreningsseksjonen og etablere nye aktivitetstilbud.

Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)
Det har det siste året vært økt pågang til PFF-ordningen, og kapasiteten utnyttes maksimalt. Tidligere har en del av PFF-deltakerne blitt overført til stønadsordningen Varig Tilrettelagt Arbeid i Ordinær Virksomhet (VTAO) fra NAV. På grunn av begrensninger i NAV-systemet er det nå færre som overføres til denne ordningen. Arbeidstreningsseksjonen vil i planperioden arbeide for å øke antall deltakere som utløser VTAO-stønad, for på den måten å frigjøre plasser i PFF-ordningen for nye deltakere.

Budsjettramme for Arbeidstreningsseksjonen 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 12 442 12 442 12 442 12 442
 Endringer:    
171Økte leieutgifter 200 200 200 200
172Jobbverksted 2, årsverk 570 570 570 570
173Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen -50 -50 -50 -50
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 13 162 13 162 13 162 13 162
Tabell 5.23 Budsjettramme for Arbeidstreningsseksjonen 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.