a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Flyktningseksjonen har ansvar for bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger i to til tre år etter ankomst til kommunen, avhengig av lengden på innvilget introduksjonsprogram.

Ansvaret omfatter praktisk bistand, veiledning og koordinering av tiltak når det gjelder økonomi, bolig, familieliv og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Flyktningseksjonens tjenester omfatter også behandling av søknader om introduksjonsprogram og individuelle kvalifiseringsplaner, samt annen oppfølging og kartlegging i introduksjonsordningen (jf. introduksjonsloven). Flyktningseksjonen samarbeider tett med Johannes læringssenter som har ansvar for hovedtyngden av den opplæringen som gis i introduksjonsprogrammet, og med Nav-kontorene som har ansvar for arbeidsrettede tiltak og formidling til arbeid etter introduksjonsprogrammet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bosetting av flyktninger
Formannskapet har fattet vedtak om å bosette 796 flyktninger i perioden 2016-2017, hvorav 205 enslige mindreårige og 244 syriske overføringsflyktninger. Fordelingen innenfor kategoriene kan ved behov tilpasses innenfor vedtaksperioden i samråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I tillegg kommer familiegjenforente til flyktningene.

Grunnet lave ankomster av asylsøkere i 2016 ble bosettingsbehovet for 2017 på landsbasis nedjustert fra 21 000 til 13 000 høsten 2016. IMDi har sendt nytt anmodningsbrev der de ber Stavanger om å redusere vedtaket for 2017 fra 430 flyktninger, inkludert 125 enslige mindreårige til 300 flyktninger, inkludert 40 enslige mindreårige. Basert på den politiske behandlingen vil Flyktningseksjonen foreta nødvendige tilpasninger av bemanning og ressurser.

En del av de flyktningene kommunen bosetter har store helsemessige utfordringer og vil ha behov for varige kommunale tjenester. Dette vil bety økt volum og økte kostnader for flere kommunale virksomheter, som helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten.

Stavanger kommune må i større grad ta i bruk det private boligmarkedet ved bosetting av flyktninger. For å styrke bosettingsarbeidet må det nye kommunale foretaket Stavanger bolig KF og Flyktningseksjonen etablere gode samarbeidsrutiner. For å sikre god tilgang til boliger for nyankomne flyktninger, vil arbeidet med å oppnå større gjennomstrømming i kommunale boliger bli videreført.

I planperioden vil Stavanger kommune videreutvikle det påbegynte prosjektet Avtalt selvbosetting. Prosjektet åpner for at flyktninger som har fått opphold, finner bosted i byen på egen hånd på det private markedet og blir bosatt i Stavanger etter nærmere kriterier.

Introduksjonsprogram En prioritert oppgave for Flyktningseksjonen er å bidra til at flyktninger som gjennomfører introduksjonsprogrammet kommer i arbeid, arbeidsrettede tiltak eller utdanning. Samarbeidet mellom Flyktningseksjonen, Johannes læringssenter og Nav-kontorene er avgjørende for å oppnå gode resultater på dette området.

Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha som mål at minst 55 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet starter direkte i arbeid eller utdanning etter endt program og at 70 prosent er i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram.

For å forbedre resultatene etter endt introduksjonsprogram vil det i 2017 bli gjennomført et prosjekt der formålet er å øke arbeidsrettingen i programmet og utnytte ressursene i og rundt programmet på en best mulig måte. Prosjektet vil omfatte Flyktningseksjonen, Johannes læringssenter og Nav.

Psykisk helse Stavanger kommune bosetter flyktninger fra asylmottak i Norge og overføringsflyktninger som kommer fra flyktningleirer i utlandet. Mange flyktninger har behov for oppfølging knyttet til psykisk helse. I planperioden vil arbeidet med å få på plass gode samarbeidsrutiner med kommunens tjenester for mennesker med psykiske lidelser og spesialisthelsetjenesten bli prioritert.

Flyktningseksjonen vil ansette psykolog innen utgangen av 2016. Psykologen vil i 2017 arbeide med å utvikle tjenestetilbudet til nyankomne flyktninger, både familier og enslige mindreårige.

Budsjettramme for Flyktningseksjonen 2017-2020

Tabell 5.24 Budsjettramme for Flyktningseksjonen 2017-2020, tall i 1 000 kr

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 9 215 9 215 9 215 9 215
 Endringer:    
175Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen -50 -50 -50 -50
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 9 165 9 165 9 165 9 165
Tabell 5.24 Budsjettramme for Flyktningseksjonen 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.