a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Krisesenteret er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Virksomheten gir også tilbud til mennesker som er utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Stavanger kommune er vertskommune for senteret som driftes i samarbeid med 17 andre kommuner i Sør-Rogaland. Tilbudet omfatter råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler, et trygt midlertidig bosted når dette er nødvendig, bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted, foreldreveiledning og formidling av kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Informasjon om tilbudet
I følge krisesenterstatistikken utgitt av Bufdir, er det flere sårbare grupper i befolkningen som er underrepresentert hos Krisesenteret. I 2017 vil Krisesenteret arbeide med å tilpasse tilbudet og informasjonen om tilbudet til flere av disse gruppene. Krisesenteret vil spesielt se på informasjonen rettet mot eldre, personer med utviklingshemming og personer med ulik seksuell orientering. Nye måter å nå disse gruppene på gjennom aktuelle medier vil vurderes.

Barn og høysikkerhet
På bakgrunn av at det har vært en jevn økning i høysikkerhetssaker siden 2012, vil Krisesenteret se nærmere på hvordan det oppleves for barn å leve med særlige sikkerhetstiltak. Dette innebærer å utarbeide en kunnskapsoversikt over eksisterende forskning på feltet, og å undersøke mulighetene for å innhente erfaringer fra brukere.

Nettverksbygging for kvinner og menn
Forskning viser at nettverksstøtte er svært viktig for mange brukere, og at en stor andel av brukergruppen har lite eller manglende nettverk. Krisesenteret vil derfor fortsette arbeidet med gruppeveiledning av brukere i planperioden, og vil arbeide spesielt med å tilrettelegge for fellesskap for menn i Krisesenterets målgruppe.

Samarbeid med eierkommunene
Stavanger kommune legger vekt på å ha et godt samarbeid med de kommunene som er medeiere i Krisesenteret. Gjennom samarbeidsutvalget og årlige stormøter informeres kommunene fortløpende om status og utfordringer ved senteret. Krisesenteret tilbyr besøk i kommunene minimum en gang per år med deltakelse på fag- og personalmøter, internseminarer og lignende.

Budsjettramme for Krisesenteret i Stavanger 2017-2020

Tabell 5.25 Budsjettramme for Krisesenteret 2017-2020, tall i 1 000 kr

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 11 823 11 823 11 823 11 823
      
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 11 823 11 823 11 823 11 823
Tabell 5.25 Budsjettramme for Krisesenteret 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.