a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Helsehuset Stavanger har to kjerneaktiviteter:

  1. Støtte innbyggerne til å fremme egen helse slik at de kan delta aktivt i samfunnet og bevare livskvaliteten
  2. Bygge kompetanse og kunnskap for å utvikle framtidens tjenester.

Helsehuset inneholder frisklivssentral, alkoholveileder, psykologtjeneste, Leve HELE LIVET, velferdsteknologi, sykepleieklinikk og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helsehuset er også Stavanger kommunes innovasjonsverksted for utprøving av nye måter å jobbe på.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Strategi for velferdsteknologi
Strategi for implementering av velferdsteknologi skal revideres i 2017. Nye langsiktige mål skal defineres, spesielt knyttet til mestring og Leve HELE LIVET-satsingen. Ny strategi skal følges opp med en konkret handlingsplan med delmål, tiltak og resultatmål.

Et viktig satsingsområde i planperioden er å ta i bruk utprøvd teknologi og andre hjelpemidler som er «kjent hyllevare». Eksempelvis skal nattpatruljen ta i bruk digitale tilsyn via kameraløsning. Hjemmesykepleien skal prøve ut teknologi for medisineringsstøtte, slik at flere brukere kan håndtere medisinen sin på egen hånd.

Analoge trygghetsalarmer skiftes ut med digitale løsninger i 2017. Denne anskaffelsen legger til rette for en arkitektur som skal være «motorveien» for nye digitale signaler, eksempelvis påkobling av sensorer for fall, kommunikasjon og monitorering av helsetilstand.

Prosjekt God Helse Hjemme
God Helse Hjemme er et prosjekt i regi av Nasjonalt Program for Velferdsteknologi, og finansiert av Helsedirektoratet og E-Helsedirektoratet. Prosjektet skal prøve ut metoder for å tilby innbyggere sykdomsspesifikk og/eller forebyggende oppfølging gjennom en digital portal. Målgruppen er innbyggere med KOLS og innbyggere med behov for å endre levevaner. Prosjektperioden er 2016–2017. Totalt skal 150 brukere inkluderes i prosjektet.

 Klinisk ernæringskompetanse
Stavanger kommune har prøvd ut klinisk ernæringskompetanse i frisklivssentralen i perioden 2014–2016. Rådmannen foreslår at klinisk ernæringsfysiolog etableres som fast stilling på Helsehuset fra 2017 for å gi brukerne kostholdsveiledning på individnivå og for å sikre faglig forsvarlig ernæringsarbeid på systemnivå. Dette innebærer eksempelvis oppfølging av Strategiplan Sunn mat i Stavanger og kompetanseheving i skole og barnehage, hjemmetjenester og sykehjem.

Prosjekt pårørendekoordinator
Pårørendekoordinator er ansatt i prosjektstilling ved Helsehuset, finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet er et samarbeid med Pårørendesenteret. Målet med prosjektet er å fremme helse og mestring blant pårørende, og omfatter tjenesteutvikling på individ- og systemnivå. Prosjektet går over tre år. I 2017 skal det arbeides med å implementere ny nasjonal pårørendeveileder, etablere gruppetilbud til pårørende samt å heve kompetanse i virksomhetene for et styrket pårørendearbeid i kommunen.

Kommunikasjon og formidling
Studier viser at flere enn tidligere antatt, har vanskeligheter med å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Samtidig viser erfaringene siden oppstarten av Helsehuset i 2014 at menn utgjør kun 30 prosent av brukerne. For å møte disse utfordringene skal Helsehuset fremover jobbe med kommunikasjonsprosjektet God helse for alle. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen. Planlagte aktiviteter i 2017 er å øke kompetansen i Helsehuset på formidling, kommunikasjon og helseforståelse. I tillegg skal informasjonsmateriell revideres slik at det møter menns behov på en bedre måte.

Nye lokaler
Helsehuset leier midlertidige lokaler i Gamle Stavanger sykehus og skal etter planen flytte inn i nye sentrumsnære lokaler i løpet av våren 2017.

Budsjettramme for Helsehuset i Stavanger 2017-2020

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 11 006 11 006 11 006 11 006
 Endringer:    
174Klinisk ernæringsfysiolog 600 600 600 600
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 11 606 11 606 11 606 11 606
Tabell 5.12 Budsjettramme for Helsehuset 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)