a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Alders- og sykehjemmene skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå i tråd med brukerens behov. Aldershjemmene tilbyr langtidsopphold.

Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og vekselopphold. Sykehjemmene har flere typer spesialplasser: avdeling for yngre personer med en demenssykdom, forsterket skjermet enhet for personer med demens og avdelinger for lindrende omsorg, eldre rusmisbrukere, rehabilitering, korttidsplasser for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset og øyeblikkelig hjelp-plasser.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Vridning fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester
Stavanger kommune er blant de storbyene som har høyest andel innbyggere over 80 år som bor i institusjon. Satsingen på hverdagsmestring og Leve HELE LIVET er del av en målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester. Forventningen er bedre tjenester og effektiv ressursutnyttelse.

Avvikling av Vålandstunet, Mosheim og St. Petri
Når det nye sykehjemmet i Lervig tas i bruk i 2018, skal Vålandstunet sykehjem, Mosheim sykehjem og St. Petri aldershjem legges ned, og beboere og ansatte flytter over til Lervig. Tilretteleggingen for flytting vil pågå i hele 2017, med økt innsats i 2. halvår.

Vålandstunet og Mosheim sykehjem har bare korttidsplasser. Dette forenkler prosessen med å flytte driften fra disse to sykehjemmene til Lervig sykehjem. De fleste korttidsoppholdene kan avsluttes og brukerne reise hjem. Kun beboere som venter på langtidsplass må eventuelt flytte med til det nye sykehjemmet. På St. Petri aldershjem må både ansatte og beboere flytte. Samtidig blir de 30 aldershjemsplassene på St. Petri omgjort til sykehjemsplasser.

Nytt sykehjem i Lervig
Det nye sykehjemmet i Lervig skal etter planen stå ferdig sommeren 2017, med oppstart av drift fra januar 2018. Sykehjemmet har 123 beboerrom, produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser, legesenter for 4 fastleger, kafé, fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie. Signalanlegget blir et moderne og fremtidsrettet anlegg for kommunikasjon og varsling som skal støtte opp om morgendagens omsorg. Høsten 2017 skal det tekniske anlegget i bygget testes samtidig som utstyr og møbler må på plass.

Det er en stor omlegging å legge ned tre alders- og sykehjem og flytte ansatte og brukere over i nytt bygg. Ansatte fra tre institusjoner skal samkjøres og bygge felles kultur på den nye arbeidsplassen, de må ha opplæring i nye rutiner osv. Det er en omstilling både for ansatte og for de brukerne som skal flytte over. Rådmannen vil foreslå at 2018 brukes til å stabilisere driften, før de 21 nye plassene tas i bruk. Dekningsgraden for heldøgnsomsorg til eldre over 80 år vil da holde seg på 24,6 prosent i 2017 og 2018, økende til 24,7 prosent i 2019 for så å gå ned til 24,3 prosent i 2020. Nedgangen skyldes økning i antall eldre, og ikke en reduksjon i sykehjemsplasser. På denne måten vil kommunen innfri omstillingskravet for sykehjemsområdet i 2018, uten å redusere kvaliteten på tjenesten.

Vedlikehold av sansehager
Sansehager er viktige for å stimulere sanser og skape aktivitet, spesielt for beboere med demens. Sansehager krever ekstra tilrettelegging og vedlikehold ut over det ordinære vedlikeholdet av uteanleggene ved sykehjemmene. Det er i dag ikke ressurser til dette, og uten at det settes av ekstra midler til vedlikehold av sansehager i budsjettet, må det vurderes om sansehagene ved noen sykehjem må avvikles og erstattes av ordinære uteanlegg samt at det ikke kan etableres nye sansehager.

Bruk av plassene i sykehjem
Korttidsplassene er et tilbud til hjemmeboende som i en avgrenset periode har behov for et målrettet opphold, for å kunne klare å bo hjemme. Etterbehandling og opptrening, kartlegging av funksjon og tjenestebehov, tverrfaglig samarbeid og koordinerte tjenester skal bidra til at brukerne kan klare seg hjemme best mulig etter endt opphold.

Tall fra 2015 og 2016 viser at det har vært en svak økning i sirkulasjonen i korttidsplassene (3%). Dette er en ønsket utvikling som må styrkes i planperioden. Rådmannen vil følge utviklingen av bruken av og sirkulasjonen i korttidsplassene.

Demensplan 2017 – 2020
I og med at antall eldre vil øke i årene som kommer blir det også flere som får en demenssykdom. Det er viktig å legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme og klare seg ved hjelp av velferdsteknologi, dagtilbud, gode tjenester i hjemmet kombinert med korttidsopphold i sykehjem. Stavanger kommune har øremerket noen korttidsplasser til personer med demens. I oppfølgingen av Demensplan 2017-2020 vil rådmannen vurdere om flere plasser skal øremerkes for å kunne gi et mer tilrettelagt tilbud når det gjelder korttids-, veksels- og avlastningstjenestene til denne gruppen.

Utvidelse av kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp – døgnopphold
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Denne plikten har allerede trådt i kraft, og utvides fra 1. januar 2017 til å gjelde pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer. Veilederen på området stiller krav om at tilbudet skal gis i institusjon. Rådmannen vil vurdere om de nye øyeblikkelig hjelp-plassene skal etableres på Stokka sykehjem hvor det er et eksisterende øyeblikkelig hjelp-tilbud innen somatikk. Rådmannen vil fortløpende vurdere behovet for eventuell opptrapping av øyeblikkelig hjelp-tilbudet.

Mobile trygghetsalarmer med varslings – og lokaliseringsteknologi
Strategi for implementering av velferdsteknologi skal revideres i 2017, og skal følges opp av tiltak slik at flere brukere blir selvstendige, trygge og aktive. I løpet av høsten 2016 og 2017 tas 25 mobile trygghetsalarmer i bruk ved kommunens sykehjem og bofellesskap hvor det finnes døgnbemanning og muligheter for utrykning. Bruken av teknologiske og digitale hjelpemidler kan bidra til at brukere i sykehjem kan leve mer selvstendige liv, mestre hverdagen bedre, styrke selvfølelsen og lettere delta i sosiale aktiviteter. Utprøvingen av varslings- og lokaliseringsteknologi videreføres i 2017.

Budsjettramme for Alders- og sykehjem 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 822 969 822 969 822 969 822 969
 Endringer:    
143Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem,
helårseffekt av vedtatt avvikling
-1 600 -1 600 -1 600 -1 600
144Somatisk øyeblikkelig hjelp,
planlagt opptrapping
2 700 2 700 2 700 2 700
145Vålandstunet trygghetsavdeling,
opprettholde fire senger
1 000 000
146Prisjustering Boganes sykehjem
iht.driftsavtale
1 500 000
147Prisjustering private ideelle sykehjem
iht.driftsavtale
1 200 1 200 1 200 1 200
148Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp 2 400 2 400 2 400 2 400
149Økt egenbetaling sykehjem,
som følge av endring i beregningsmetode
-1 300 -1 300 -1 300 -1 300
150Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
151Omstilling 20180 -17 500 -17 500 -17 500
152Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
 Driftskonsekvenser av investeringer:    
153Lervig sykehjem 1 000 90 500 95 000 98 500
154Mosheim sykehjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer
0 -33 000 -33 000 -33 000
155Petri aldershjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer
0 -11 400 -11 400 -11 400
156Vålandstunet sykehjem,
avvikle i tråd med vedtatte planer
0 -25 800 -25 800 -25 800
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 824 869 824 169 828 669 832 169
Tabell 5.13 Budsjettramme for Alders- og sykehjem 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.