a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Hjemmebaserte tjenester skal utføre helse- og omsorgstjenester i hjemmet til avtalt kvalitet, og slik at brukerne klarer seg selv best mulig.

Hovedmålet er å gi rett hjelp på rett plass til rett tid av rett person. Hjemmebaserte tjenester omfatter bistand i private hjem, i bofellesskap for personer med demenssykdom og i bofellesskap for personer med fysisk funksjonshemming. Hjemmebaserte tjenester drifter også aktivitetssentre for mennesker med psykiske lidelser, demens og fysisk funksjonshemming.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Leve HELE LIVET
Leve HELE LIVET-satsingen videreføres slik at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie. Ansatte innen helse- og omsorgstjenestene skal ikke gi tjenester som fratar brukerne evnen til egenomsorg, men i stedet iverksette tiltak som styrker brukernes ressurser slik at de opplever mestring og selvstendighet. Virksomhetene skal sikre at hverdagsmestring som metode er kjent og brukes av alle som arbeider i hjemmebaserte tjenester.

I 2017 skal kommunen utarbeide en kompetansemodell som sikrer kunnskapsutvikling og endring av måter å jobbe på for et stort antall ansatte. Modellen, som er todelt, inkluderer å drifte et ressursnettverk i hjemmebaserte tjenester og å utvikle kompetansepakker.

Samarbeidsmodellen fra prosjektet Felles bruker – felles innsats skal i planperioden implementeres i alle virksomhetene i hjemmebaserte tjenester. Modellen sikrer samhandling mellom Fysio- og ergoterapitjenesten og hjemmesykepleien. En styrket tverrfaglig samhandling for hjemmeboende vil støtte brukerne slik at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig.

Omorganisering
Bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming og bofellesskapene for personer med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiske lidelser) blir fra 1. januar 2017 organisert som tre egne virksomheter. Omfanget av tjenester som gis fra hjemmebaserte tjenester blir dermed kraftig redusert. Parallelt med denne omorganiseringen reduseres antall virksomheter i hjemmebaserte tjenester fra seks til fire fra samme tidspunkt. De fire virksomhetene vil dekke de samme geografiske områdene som helse- og sosialkontorene, og rådmannen forventer at dette vil styrke samhandlingen mellom helse- og sosialkontorene og de hjemmebaserte tjenestene.

De to nye, sammenslåtte virksomhetene og Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester trenger nye lokaler. Rådmannen vil prioritere arbeidet med å finne nye lokaler. Selv om de sammenslåtte virksomhetene ikke er samlokalisert, skal de arbeide for å samkjøre driften ved å bruke personell på tvers i hele virksomheten, samkjøre arbeidslister og bygge felles kultur.

Omstilling
I fortsettelsen av omorganiseringen vil rådmannen starte et større omstillingsprosjekt i hjemmebaserte tjenester. Innhold og arbeidsmåter i årene fremover skal vurderes. Omstillingsprosjektet skal gi svar på hvilke tjenester hjemmebaserte tjenester skal levere, hvordan tjenestene skal organiseres, hvilke kompetansebygging som er nødvendig og hvilke finansieringsmodeller som skal benyttes.

Effektivisering ved hjelp av teknologi
Stavanger kommune planlegger å ta i bruk et logistikkprogram som skal bidra til mer effektive logistikk- og kjøreplaner i hjemmesykepleien. Rådmannen planlegger oppstart i 2017 og full drift og bruk av programmet i de fire virksomhetene fra 2018.

For å effektivisere og kvalitetssikre ansattes arbeid mot tjenestemottakerne i hjemmesykepleien, skal sykepleierne begynne å bruke en forenklet versjon av journalsystemet CosDoc tilgjengelig via en app på nettbrett (CosDoc+). Ansatte kan dermed holde seg oppdatert og dokumentere utført helsehjelp når de er hos bruker. CosDoc+ vil i første omgang bli benyttet av sykepleiere. Videre utrulling og bruk av CosDoc+ for alle ansatte i hjemmesykepleien er planlagt fra 2018.

Budsjettramme for Hjemmebaserte tjenester, inkl Stavanger hjemmehjelp 2017-2020
Linjenr 2017201820192020 
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 461 992 461 992 461 992 461 992  
 Endringer:     
128Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016
avvikles iht. vedtatte planer
-4 000 -4 000 -4 000 -4 000  
129Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester -1 400 -1 400 -1 400 -1 400  
131ROP-natt fra statlig til kommunal finansiering 1 900 1 900 1 900 1 900  
132Cosdoc+ (nettbrett og lisens) 500 3 000 1 500 1 500  
133Logistikkprogram hjemmesykepleien,
innrulling + lisenser
500 1 000 1 000 1 000  
134Gevinstrealisering nytt logistikkprogram
hjemmesykepleien
0 -1 000 -1 000 -1 000  
135Omorganisering nye virksomheter 1 000 1 000 1 000 1 000  
 Intern overføring mellom rammene
- fra hjemmebaserte tjenester til bofellesskap PUH
-270 900 -270 900 -270 900 -270 900  
 Intern overføring mellom rammene
- fra hjemmebaserte tjenester til bofellesskap psykisk helse/ROP
-114 052 -114 052 -114 052 -114 052  
 Driftskonsekvenser av investeringer:     
137Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere 2 500 7 000 7 000 7 000  
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 78 040 84 540 83 040 83 040  
Tabell 5.14 Budsjettramme for Hjemmebaserte tjenester 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.