a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Bofellesskapene skal gi hjelp til beboere med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiske lidelser).

Bofellesskapene skal gi helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet til beboerne med utgangspunkt i individuelle tjenestevedtak og innenfor vedtatt budsjettramme. Hovedmålet er å skape trygghet og gi gode tjenester i tråd med beboernes ønsker og behov. Virksomheten skal også legge til rette for at beboere som er i stand til det får hjelp til å flytte ut til et lavere omsorgsnivå. Virksomheten skal gi hjelp til å klare seg mest mulig selv i hjemmet og til å delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Etablering av ny bydekkende virksomhet
Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser har fram til 2017 vært organisert under de hjemmebaserte tjenestene. Fra 1. januar 2017 blir bofelleskapene skilt ut fra hjemmebaserte tjenester som egen bydekkende virksomhet. Formålet med den nye organiseringen er å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne, gjennom videreutvikling av det faglige grunnlaget, effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse.

Virksomheten blir etablert med virksomhetsleder og stab- og støttefunksjoner. I 2017 blir det et prioritert arbeid å samkjøre bofellesskapene og å etablere strukturer og rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenesteområder og med spesialisthelsetjenesten.

God utnyttelse av bofellesskapene
Sammen med helse- og sosialkontorene og det nye boligkontoret skal virksomheten legge til rette for at beboere enklere kan flytte ut fra bofellesskapet. Målet er å gi et mer differensiert tilbud, som samtidig bidrar til god utnyttelse og sirkulasjon av plassene kommunen har i bofellesskapene.

Ny finansiering av bofellesskapene
Rådmannen har utarbeidet en ny finansieringsmodell som skal brukes for alle typer bofellesskap. Bofellesskapene innen psykisk helse har tidligere hatt rammefinansiering. Den nye finansieringsmodellen har to elementer som sammen skal sikre riktig finansiering og god faglig standard på tjenesten. De to elementene er grunnfinansiering og ekstraressurser som trer inn ved særlig store behov hos definerte brukere. Finansieringsmodellen innføres fra 1. januar 2017, og skal evalueres og eventuelt justeres etter ett fullt driftsår.

Planlegging av nye bofellesskap
Stavanger kommune skal bygge nye bofellesskap i planperioden. Lassaveien bofellesskap ble etablert i 2016 med to avdelinger. Fase 2 med fire nye plasser ferdigstilles i 2017. I tillegg skal det etableres to satellittboliger i tilknytning til Lassaveien eller et annet bofellesskap for samme målgruppe.

Stavanger kommune har venteliste på plass i bofellesskap, og antall personer med behov for et botilbud forventes å øke. Det er planlagt et nytt botiltak for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser, som igangsettes i 2017 og ferdigstilles i 2019. Et bofellesskap i Haugåsveien med syv plasser er planlagt ferdigstilt i 2019.

Budsjettramme for bofellesskap psykisk helse/ROP

Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20160000
 Endringer:    
 Intern overføring mellom rammene
- fra hjemmebaserte tjenester til bofellesskap psykisk helse/ROP
114 052 114 052 114 052 114 052
130Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap 1 000 1 000 1 000 1 000
 Driftskonsekvenser av investeringer:    
138Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse,
7 plasser
0 750 6 200 6 200
139Lassaveien bofellesskap, psykisk helse,
10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter
2 700 8 700 8 700 8 700
140Bofellesskap ROP, 4 plasser0 6 000 6 000 6 000
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 117 752 130 502 135 952 135 952
Tabell 5.15 Budsjettramme for Bofellesskap psykisk helse/ROP 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.