a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Kulturavdelingen skal legge til rette gode rammebetingelser for det etablerte kulturlivet og stimulere til nyskapende kunst- og kulturvirksomhet.

Stavanger er vertskommune for de store profesjonelle kulturinstitusjonene Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger. Kommunen bidrar økonomisk til driften av disse basert på fordelingsnøkler i inngåtte avtaler med staten og fylkeskommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kulturavdelingen har startet arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Planutkast vil fremmes til politisk behandling i 2017.

Nye Tou
Andre del av atelierhuset– ti atelier, nye lokaler til Grafisk Verksted og prøvelokale for dans – er under rehabilitering og ferdigstilles våren 2017. Samme år prosjekteres neste del – øvingslokale for musikk og rehabilitering og utvidelse av Maskinhallen og inngangspartiet til Tou Scene. Tou Scenes driftsansvar utvides fra sommeren 2017 jamfør inngått driftsavtale.

MUST – Museum Stavanger

Tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum
MUST har søkt Stavanger kommune om kr 40 mill. til nytt museumsbygg i Gamle Stavanger, samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. Total kostnad er kr 90 mill. Formannskapet har ved søknadsbehandling 15.september 2016 vedtatt at kommunes bidrag til prosjektet må vurderes i en helhetlig sammenheng i forbindelse med framtidige handlings- og økonomiplaner, og forutsetter at byggeprosjektet blir fullfinansiert ved bidrag fra staten, fylkeskommunen, Stavanger som vertskommune og andre. Kr 5 mill. er nå avsatt i Statsbudsjettet for 2017, med en restfinansiering på kr 25 mill. de påfølgende år. Rogaland fylkeskommune vil avsette sin andel av finansieringen i kommende økonomiplanperiode, gitt at stat og kommune tar sin andel. Det er lagt opp til at Stavanger kommunes andel på kr 40 mill. finansieres gjennom låneopptak i selskapet, herunder at det ytes et tilskudd til MUST på kr 3,4 mill. i 2017 som skal dekke tilhørende kapitalkostnader.

Økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes
Stavanger kommune er i dialog med MUST om drift av forpakterboligen. Det er videre lagt opp til et sambruk av driftsbygningen. Avtale med MUST skal i perioden framforhandles og fremmes til politisk godkjenning.

Tilskudd til arkitektkonkurranse
Museumsparkvisjonen Stavanger kommune støtter MUST med kr 400 000 til en internasjonal arkitektkonkurranse for Museumsparkvisjonen – ombygging og utvidelse av museumsanlegget i Muségt. 16.

Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus
Stavanger kommune støtter Rogaland Teater med kr 540 000 til finansiering av arbeidet med kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt teaterhus. Arbeidet med konseptvalgutredningen pågår, og forventes ferdigstilt ved årsskiftet 2016/2017.