a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Bymiljø og utbygging har ansvar for å gjennomføre kommunale investeringer. Det er avgjørende at kommunen til en hver tid har kapasitet og kompetanse til å håndtere endringer og å gjennomføre de prosjektene som prioriteres på en god måte.

Stavanger kommune skal i planperioden revidere klima- og miljøplanen. For å nå målene og forpliktelsene i planen, vil det være helt avgjørende å ta hensyn til klimautfordringene i all planlegging, i alle investeringer og i driftsoppgavene. Samtidig utformes en politikk som legger til rette for at kommunens innbyggere også bidrar til å nå målene. Her er gjennomføring av Bypakke Nord-Jæren kritisk viktig. Også fortsettelsen av kommunens sykkelsatsing skjer i samspill mellom kommunes tilrettelegging og innbyggernes atferdsendring.

Triangulum

Triangulum er Stavanger, Manchester og Eindhovens felles prosjekt for å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Dette er et prosjekt i EUs satsing på smarte byer og samfunn. Triangulum går over fem år og er en del av Horisont 2020-programmet.

Les mer her.

Stavanger kommunes bidrag i det europeiske fyrtårnprosjektet Triangulum  skal fullføres i planperioden. En sentral skal forsyne tre av kommunens administrasjonsbygg i sentrum med energi som hentes fra en avløpstunell.

Bymiljø og utbygging har markert Vann- og avløpsverkets 150 års jubileum i 2016. Det viktigste jubileumsprosjektet er gi Vålandsbassengene tilbake til byens befolkning. Prosjektet viser verdenen under bakken som må til for å få en by til å fungere.

For å opprettholde gode tjenester, vil det være behov for flere som tar fagutdannelse og høyere utdannelse innen kommunaltekniske fag. Avdelingen bruker smartteknologi til å stimulere til økt rekruttering av slike fag.