a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Juridisk er en stabsfunksjon som driver intern rådgivning til avdelingene i Bymiljø og utbygging (BMU) og til Kultur og byutvikling (KB).

Juridisk har en rekke oppgaver knyttet til kjøp, salg og innleie av fast eiendom, grunnerverv og ekspropriasjon, momsavtaler og utbyggingsavtaler.

Juridisk har ansvar for å håndheve kommunens alkohol- og skjenkepolitikk, og er faglig sekretariat for klagesaker som skal behandles av Stavanger kommunes klagenemnd.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Videreføring av Friområdeprosjektet
Juridisk har prosjektlederansvar for Friområdeprosjektet. Dette skal sikre befolkningen tilgang til friområder i kommunen. I perioden vil kommunen arbeide videre med realiseringen av tursti i Gauselvågen.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei
Juridisk bistår Plan- og anleggsavdelingen med grunnerverv til opparbeidelse av gang- og sykkelveier. Prioriterte prosjekter i planperioden er gang- og sykkelvei i Krossbergveien og langs Gamleveien.

Salg og innleie av eiendommer
Bystyret har vedtatt at Norges Bank-bygget skal selges, det vil trolig skje i 2017. Juridisk avdeling arbeider også med å skaffe tomt til ny skole på Storhaug. I planperioden skal det også skaffes leielokaler til ulike virksomheter i Levekårsavdelingen i kommunen.

Stavanger kommune har inngått en rekke festeavtaler med private barnehager som løper ut i kommende planperiode. Juridisk vil sette i gang arbeidet med å få revidert avtalene.

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum
Stavanger kommune eier flere bygninger i Stavanger forum-området. Kommunen har interesse i at bygningene brukes i henhold til formålet, som er messe, konferanse og idrett. Kommunen har også en interesse i at de ubebygde delene av området driftes og vedlikeholdes etter en helhetlig plan. Juridisk vil bistå med å revidere og utarbeide nye avtaler i området.

Tilrettelegge for utvikling av hotelltomt i Bjergsted
Hotelltomten i Bjergsted er i dag et sameie mellom Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn IKS. Det er enighet om at Stavanger kommune skal være avtalepart overfor Base Property, som skal utvikle et hotell i området. Juridisk avdeling vil ha ansvar for å erverve grunn og rettigheter fra Stavangerregionen Havn og inngå utbyggingsavtale med Base Property AS.

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront
Urban sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet i Stavanger. Tidligere var det et industriområde som nå er erstattet av boliger og næring. Stavanger kommune har tatt et overordnet ansvar for infrastrukturutbyggingen, mot at grunneierne betaler økonomiske bidrag til dette. Juridisk sitt engasjement med inngåelse av utbyggingsavtaler videreføres i planperioden

Budsjettramme for Utbygging  og juridisk 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 7 215 7 215 7 215 7 215
 Endringer:    
197Etablering Stavanger utvikling KF,
reduserte husleieinntekter
4 070 4 070 4 070 4 070
      
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 11 285 11 285 11 285 11 285
Tabell 7.1 Budsjettramme for Utbygging og juridisk 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.