a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Stavanger eiendom planlegger og gjennomfører alle bygge- og rehabiliteringsprosjekter knyttet til kommunale bygninger, med unntak av de kommunale boligene, som i 2016 ble skilt ut i et eget kommunalt foretak.

Forvaltningsdelen har ansvaret for drift og vedlikehold av hele bygningsmassen til kommunen, med unntak av boligene.

Drift – og energiseksjonen er ansvarlig for energiområdet og kompetanseoppbygging innenfor tekniske installasjoner og byggautomasjon.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Fagsystem – eiendomsforvaltning
Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom og Stavanger byggdrift er en prioritert oppgave i planperioden. Høsten 2016 utlyses anbudskonkurranse om ekstern bistand til behovsanalyser og spesifikasjon. Våren 2017 vil anbudsevalueringer gjennomgås og en beslutning vil bli tatt medio 2017.

Vedlikehold av bygg
I Handlings- og økonomiplan 2016 – 2019 vedtok bystyret en opptrapping av vedlikeholdsbudsjettet fra og med 2016. Vedlikeholdet av kommunens bygg vil bli prioritert i størst mulig grad, slik at etterslepet på vedlikehold og framtidige merutgifter på grunn av verdiforringelse kan begrenses mest mulig.

I stats- og nasjonalbudsjettet for 2017 har regjeringen foreslått å bevilge kr 650 mill. til ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet, hvorav Stavanger kommune sin andel utgjør kr 81,3 mill. Med forutsetning at statsbudsjettet vedtas i henhold til framlagt forslag, foreslår rådmannen disponering av forventet tiltakspakke.

Historiske bygg – spesialisert vedlikehold
Stavanger eiendom har etablert en arbeidsgruppe som er i gang med å lage en sak om forbedringer rundt prosessene og gjennomføringsfasene ved vedlikehold av historiske bygg. Saken legges frem for kommunalstyret for miljø og utbygging ved utgangen av 2016.

Oppfylle dokumentasjonskrav
Dokumentasjonskrav er blitt en stadig større del av eiendomsforvaltningen. Frister gitt av tilsynsmyndigheter gjør at Stavanger eiendom også i kommende planperiode må prioritere å oppfylle nye forskrifter og tilsynskrav som kommer.

Eksempler er krav til energimerking, radonmåling, brannvern og tekniske installasjoner. Forskriftskrav til universell utforming vil også kreve mye ressurser fram mot 2029. Nye krav til dokumentasjon på sprinkleranlegg må oppfylles.

Oppdatere bygg til nye krav og behov
Både virksomheter og brukere av kommunale bygg har behov for at byggene tilpasses nye behov og krav, for eksempel på grunn av endrede pedagogiske metoder utløst av teknisk og teknologisk utvikling eller effektiviseringsbehov. En pågående fornying på sykehjemmene, avfallssystemer og sykesignalanlegg videreføres. Ellers vil de mest nødvendige og mindre kostnadskrevende tilpasningstiltakene bli prioritert i perioden.

Stavanger eiendom vil sette inn ressurser på å følge nye krav til klimatilpasning og overvannshåndtering, både ved nybygging og ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg.

Større byggeprosjekter
Stavanger eiendom gjennomfører flere store byggeprosjekter i perioden, herunder: Lervig sykehjem, Gamlingen, Madlamark skole, Gautesete skole, Hundvåg skole, Barnehagen Tasta, dobbelthall ved Hetlandshallen og rehabilitering og ombygging av Stavanger svømmehall og resten av Olav Kyrres gate 19.

Styrke anbudskompetansen
Stavanger eiendom arbeider kontinuerlig for å bli en enda bedre byggherre, blant annet gjennom å styrke bestillerkompetansen innen forskjellige modeller av både totalentrepriser og delte entrepriser. De forskjellige anbudsformene har ulike utfordringer, og det arbeides med å lage systemer som gjør at Stavanger kommune setter seg i best mulig stand til å bestille den varen kommunen ønsker å få levert, og se til at det som er bestilt blir levert som avtalt.

Energioppfølging i kommunale bygg
Arbeidet fortsetter med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse med energioppfølging og sentral styring fra driftssentralen. Stavanger eiendom vil i perioden prioritere å knytte flest mulig av kommunens bygg til denne sentralen. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle de tilkoblede byggene.

Triangulum: Ny energisentral
Driftssentralen i Stavanger eiendom vil i perioden gjennomføre Stavanger kommunes deloppgave i det europeiske fyrtårnprosjektet Triangulum . Målet er å etablere en ny energisentral i Olav Kyrresgate 19, svømmehallbygget, innen april 2017, der 75 prosent av energien skal være fornybar.

Budsjettramme for Stavanger eiendom 2017-2020
Linjenr 2017201820192020 
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 -276 423 -276 423 -276 423 -276 423  
 Endringer:     
225Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom -182 816 -182 816 -182 816 -182 816  
226Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom 264 280 264 280 264 280 264 280  
227Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester -230 -230 -230 -230  
228Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF -820 -820 -820 -820  
229Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom -200 -200 -200 -200  
230Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom 1 380 1 380 1 380 1 380  
231Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF -400 -400 -400 -400  
232Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750  
233Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg 6 200 6 200 11 200 11 200  
234Forsikring bygg 200 400 600 800  
235Tiltakspakke økt sysselsetting -6 750 -6 750 -6 750 -6 750  
 Driftskonsekvenser av investeringer:     
236Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19 4 550 550 -2 300 -2 300  
237Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 10 550 24 500 28 000 31 000  
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 -179 729 -169 579 -163 729 -160 529  
Tabell 7.4 Budsjettramme for Stavanger eiendom 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.