a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017–2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 06. september 2016. Det vises til kapittel 8.1.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2016-2019 ble tilskuddet til Sølvberget KF for 2016 fastsatt til kr 60,987 mill. Foretaket blir i 2016 kompensert for lønnsoppgjøret i 2016, som videreføres i 2017, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for lønnskompensasjon er samlet tilskudd til foretaket på kr 62,305 mill. i 2016.

I foretakets budsjettforslag inngår det et basistilskudd i 2017 på kr 61,505 mill. Dette beløpet tar utgangspunkt i tilskuddet i 2016 på kr 62,305 mill., som videre korrigeres for at prosjektmidler på kr 0,8 mill. knyttet til Obstfelderjubiléet trekkes ut av rammen. Foretaket anmoder videre om en økning i tilskuddet som kompensasjon for økte kapitalkostnader på kr 1,29 mill. i 2017. Dette gir et tilskudd på kr 62,795 mill. i 2017.

Rådmannen tilrår ikke en slik økning basert på den økonomiske situasjonen for bykassen. Det foreslås at foretaket får økt rammen i 2017 med kr 0,7 mill. som kompensasjon for økte kapitalkostnader. Det vil i 2017 vurderes nærmere hvorvidt det er grunnlag for å øke avdragstiden på nye lån, jf. avskrivningstiden knyttet til nye investeringstiltak. Dette vil kunne redusere årlige kapitalkostnader. Forslaget må videre ses i sammenheng med effektiviseringskravet for øvrige virksomheter. Samlet tilskudd til Sølvberget KF i 2017 foreslås på bakgrunn av dette satt til kr 62,205 mill. (kr 61,505 + kr 0,7 mill.). I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

Sølvberget KF har videre foreslått en investeringsramme i 2017 på kr 30,15 mill. Dette inkluderer blant annet kr 18,45 mill. til «Nye Sølvberget, fase 2» og kr 6,8 mill. til et Kiellandsenter. Det legges opp til en egenfinansiering på kr 0,44 mill. Det vises til kapittel 8.1.2. for en redegjørelse for investeringsbudsjettet. Framdrift og låneopptak må tilpasses de til enhver tid gjeldende rammer.

Forslag til vedtak:

  1. Overføringene til Sølvberget KF for 2017 fastsettes til kr 62,205 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.
  2. Det godkjennes et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på kr 30,15 mill. i 2017.
  3.  Forslag til drifts- og investeringsrammer for 2017-2020 anses som retningsgivende ved rullering av handlings- og økonomiplanen.