a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Formål og visjon
Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) jobber på oppdrag for Stavanger kommune med drift og vedlikehold av offentlige anlegg og uteområder.

I gjeldende eierstrategi er oppdragene gjennom formål og visjon omtalt som følgende:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker.

Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets visjon, VI JOBBER FOR LIVET, utfyller kommunens overordnede visjon, SAMMEN FOR EN LEVENDE BY.

Vår visjon henspiller til foretakets formål om å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

Organisering
NIS er i dag organisert med optimal struktur for å ivareta ansvar og oppgaver. Ansvar og oppgaver i foretaket er i hovedsak driftsrelaterte oppgaver, HMS, system og markedsoppfølging både for bestillerenhetene og eksterne kunder. Foretaket er fortsatt IA bedrift og tillitsvalgte benyttes ved aktuelle saker der det er relevant. Organisering for ledelse og HMS kan best fremstilles ved modellene nedenfor:

figur-8-2
Figur 8.2 Stavanger natur- og idrettservice KF organisasjonskart

 

 

figur-8-3
Figur 8.3 Stavanger natur- og idrettsservice KF HMS kart

Mål, prioriterte oppgaver og framtidsutsikter
Foretakets mål er godt forankret blant ansatte og ledere. NIS leverer på pris og kvalitet og har gode målinger på sykefravær og avvik.

Våre hovedmål er i tråd med foretakets intensjon og eierstrategi følgende:

 1. Helse, miljø og sikkerhet
 1. Ansatte
 1. Drift
 1. Marked

Prioriterte oppgaver de neste årene er å videreutvikle foretakets posisjon som profesjonell aktør innen våre tjenester. Det vil kommende periode bli lagt vekt på følgende områder:

  1. Videreutvikle det gode samarbeidet med våre bestillerenheter og presentere flere driftsløsninger for effektivisering av drift og miljøriktig produksjon.
  2. På lengre sikt må NIS kombinere faste ansatte med vikarløsninger på grunn av fremtidig usikkerhet i økonomiske rammer.
  3. Styrke rollen til foretaket i kommunens beredskapsarbeid og forebygging mot naturkatastrofer og krisesituasjoner.
  4. Opprettholde eller øke andelen ansatte i arbeidstrening. Viktig samfunnsansvar der også NIS må ta sin andel.
  5. Styrke tjenesteleveransene og inntjening i markedet for eksterne kunder. Prioriteres som følge av tapte inntekter fra Stavanger kommune.
  6. Intern kommunikasjon vil bli prioritert. Det handler om trygge arbeidsplasser for alle i en tid der politikk og økonomi lett kan føre til utrygghet for de ansatte. NIS vil i kommende periode søke mer forutsigbarhet for ansatte i alle avdelinger og vil utfordre våre eiere i dette spørsmålet.

Framtidsutsiktene for NIS ser bra ut. Planlegging med langsiktige mål og evne til å følge plan er avgjørende for å lykkes også i fremtiden. Foretaket har det siste året gjennom omstilling og strukturering styrket posisjonen både med fagkunnskap og oppdragsforståelse. Vårt oppdrag for Stavanger kommune er nettopp å levere faglig riktig kvalitet og størst mulig arbeidsmengde innen våre rammevilkår. Det er spesielt viktig i en tid der budsjetter reduseres og hver time må utnyttes optimalt.

Foretaket skal i året som kommer ha gode samarbeidsmøter med våre bestillere og utfordre med tanke på å vurdere ytterligere grep for å trygge kvaliteten på leveransene i en situasjon med reduserte rammebetingelser. Saksbehandling i forkant av utførelse er et område der vi ser potensiale til mer effektiv og rasjonell prosess, både i NIS, men også hos bestiller. Parallelt skal det opprettholdes et profesjonelt forhold som tidligere. Målet med dette arbeidet er mindre saksbehandling og mer produksjon innenfor de samme rammer som tidligere.

Våre leveranser på privat markedet er også styrket etter omorganisering. Det er nå tydeligere skille mellom leveranser til Stavanger kommune og eksterne kunder. Den nyetablerte avdelingen er i vekst og har god ordrereserve. Det vil i perioden som kommer bli vurdert organisatoriske løsninger for å kunne øke privatandelen over 10 % av foretakets omsetning.

Foretaket registrerer også debatten om kommunesammenslåing i Rogaland. Det samme gjelder signaler om fremdriften.  Det er forventet at foretaket på vårt nivå kan bidra med både kunnskap og senere kapitalkrevende utstyr for optimal økonomisk drift ut over de grenser vi forholder oss til i dag.

Foretaket vil våren 2017 be om innsyn og resultat av benchmarkingen i Tasta bydel. Vi forventer at dersom dette har ført til økte kostnader i forbindelse med drift og forvaltning, vil dette tilbakeføres til å driftes av foretaket fra 2018.

Sentrale forutsetninger i budsjettforslaget
Vårt budsjettforslag har følgende forutsetninger:

  1. Lønnsøkning dekkes inn gjennom økte bestillerbudsjett.
  2. Ingen ytterligere kutt i våre budsjetter som følge av økonomisk usikkerhet i Stavanger kommune.  NIS har tidligere gjennomført store kutt i vår portefølje.
  3. Godkjenning av investeringsbudsjett.

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) skal i henhold til gjeldene regelverk utarbeide 4-årige økonomiplaner. For perioden 2017-2020 står kommunen, og derfor Stavanger natur- og idrettsservice KF overfor store utfordringer.

Driftsbudsjett 2017-2020, tall i 1 000 kr.

 Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020
Driftsinntekter    
Faste kontrakter med Stavanger kommune -90 000 -95 250 -97 631 -100 072
Refusjon materialkjøp fast kontrakt -11 700 -11 850 -11 900 -12 400
Andre salgsinntekter -43 000 -45 000 -47 600 -49 200
Sum inntekter -144 700 -152 100 -157 131 -161 672
Driftsutgifter    
Lønn inkl. sos utgifter 90 000 93 500 97 732 99 172
Materialkjøp kontrakt 11 500 12 700 11 900 12 200
Driftskostnader 42 900 45 600 47 200 50 000
Sum utgifter 144 400 151 800 156 832 161 372
Netto driftsresultat -300 -300 -300 -300
Finansposter    
Finansinntekter -200 -200 -200 -200
Finansutgifter 500 500 500 500
Sum finansposter 300 300 300 300
Netto resultat (overskudd)00 0 -0
Investeringsbehov 5 000 5 000 5 000 5 000
Tabell 8.6 Forslag til driftsbudsjett Stavanger natur- og idrettsservice KF
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket legger til grunn fortsatt drift på samme nivå som dagens, med kun endringer for lønnsoppgjør og prisreguleringer. Det forutsettes at lønnsøkning fortsatt dekkes inn i hovedkontraktene. Det foretas en økning i hovedkontrakt og lønnsmidler fra 2018 da både nye gamlingen og Stavanger svømmehall er i full drift.

Foretaket har etablert en gruppe for eksterne kunder for å øke omsetningen mot private opp mot 10 %. Dette har vi lykkes med, og ligger nå tett opptil den ønskede målsetningen. En annen grunn for opprettelsen er også å unngå kryssubsidiering.

Investeringsbudsjett, tall i 1 000 kr.

Foretaket har arbeidet systematisk med innovasjon og miljøtiltak. Satsningen på kjemikaliefri ugressbekjempelse har ført til behov for økte investeringer, i tråd med satsningen til våre bestillere i Park og vei. Det har de siste årene vært gjort investeringer i meget dyrt utstyr, noe som har ført til at store deler av investeringsbudsjettet har gått med til dette. Mindre utstyr og kjøretøy har derfor blitt foreldet, og vi ser nå behov for fornyelse på blant annet biler, plenklippere osv.

Foretaket ønsker imidlertid å holde investeringene så lave som mulig for å bedre egenkapitalen i selskapet. Foretaket ønsker derfor å sette en investeringsramme per år på maksimalt kr 4 mill. Det presiseres at dette er en ramme som vil bli nøye gjennomgått hvert år, og kun bli brukt ved behov. Dersom ikke uforutsette hendelser forekommer kan investeringsbehovet reduseres på sikt.

Investeringsbudsjett 2017-2020

Investeringsbudsjett Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020
Investeringer 4 000 4 000 3 000 3 000
Lånefinansiert 2 000 2 000 1 000 1 000
dekkning via drift/EK 2 000 2 000 2 000 2 000
Tabell 8.7 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger natur- og idrettsservice KF
Last ned tabelldata (Excel)

Styrets vedtak:

 1. Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med vedlagte resultat for perioden.