a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

8.6.1 Rådmannens tilrådning

Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger bolig KF (sak 94/16). Bystyret behandlet i samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 97/16). Stavanger bolig KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 05. oktober 2016. Budsjettforslaget er i all hovedsak en videreføring av økonomiplanen behandlet i bystyresak 97/16. Det vises til kapittel 8.6.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I de nevnte sakene legges det til grunn at det skal etableres et langsiktig mellomværende på kr 700 mill. mellom bykassen og foretaket, som reflekterer anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etablering. Hovedstolen vil økes i planperioden som følge av at anlegg under utførelse overdras til foretaket. Renten er basert på tremåneders pengemarkedsrente med et påslag på 2 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Det legges til grunn at foretaket skal betale renter og avdrag til bykassen på kr 45,6 mill. i 2017, kr 44,9 mill. i 2018, kr 50,2 mill. i 2019 og kr 50,8 mill. i 2020. For å redusere budsjettmessige konsekvenser av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlige tilbakeføring til bykassen. Det forutsettes overføringer fra foretaket på kr 21,7 mill. i 2017, kr 20,4 mill. i 2018, kr 11,4 mill. i 2019 og kr 6,7 mill. i 2020.

I budsjettforslaget til Stavanger bolig KF er det lagt til grunn en økning i vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger på kr 24. mill. i 2017, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2016. Dette vil medføre en tilsvarende reduksjon i overføringene til bykassen. Beløpet på kr 24 mill. vil følgelig måtte finansieres gjennom tilsvarende reduksjoner innenfor andre tjenesteområder. Rådmannen tilrår ikke en slik økning på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for bykassen og veksten i vedlikeholdsmidler for øvrige bygningskategorier.

I sak 97/16 vedtok bystyret en økning i vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger på kr 12 mill. Vedlikeholdsmidlene ble videre økt med kr 9,0 mill. gjennom disponering av midler til økt rehabilitering (jf. sak 217/15) og tiltakspakken vedtatt av Stortinget 17. juni 2016. Dette ga en samlet økning i vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger på kr 21,0 mill. i 2016.

Rådmannen tilrår en generell økning på kr 4 mill. i vedlikeholdsmidlene i 2017. Dette er innarbeidet i overføringene til bykassen. I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått en ny tiltakspakke, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 81,3 mill. Under forutsetning av at statsbudsjettet vedtas i tråd med fremlagt forslag, foreslås det at kr 25 mill. av dette beløpet skal disponeres til rehabilitering av eiendomsmassen, herunder at kommunalstyret for miljø og utbygging forestår detaljfordeling. Vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger vil dermed kunne styrkes ytterligere i 2017.

Stavanger bolig KF foreslår en investeringsramme på kr 334 mill. i planperioden. Av samlet investeringsramme er kr 122 mill. knyttet til investeringsprosjekter som gjennomføres i regi av bykassen, og overdras til foretaket etter ferdigstillelse. Investeringsbudsjettet er i all hovedsak en videreføring av investeringsbudsjettet vedtatt i sak 97/16. Dette gir et samlet låneopptak i planperioden på kr 201,4 mill., hvorav kr 26,92 mill. i 2017. Det vil foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til Stavanger bolig KF.

Forslag til vedtak

  1. Budsjett 2017 for Stavanger bolig KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.
  2. Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.

8.6.2 Forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020

  1. Foretakets virksomhet
  1. Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-2020

Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)

Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020
Sum inntekter-227 879-230 069-232 116-232 116
Sum utgifter198 959199 601202 458202 086
Brutto driftsresultat-28 920-30 468-29 658-30 030
Rente og lånekostnader21 40121 50115 79514 078
Avdrag internt lån25 86427 31232 21034 298
Netto resultat eksterne finanstransaksjoner47 26548 81348 00548 376
Motpost avskrivninger-20 646-20 646-20 646-20 646
Netto driftsresultat-2 301-2 301-2 299-2 300
Avsatt til bundne fond2 3012 3012 2992 300
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0000
Tabell 8.12 Forslag til driftsbudsjett Stavanger bolig KF
Last ned tabelldata (Excel)
  1. Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2017-2020

Investeringsbudsjettet er en direkte videreføring av åpningsbalansen, jfr. Bystyresak 97/16.
Investeringsbudsjett, jf. tabell 2

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)

Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020
Investeringer – total sum70 50044 000155 50064 000
Årets finansieringsbehov    
Finansiert slik:    
Refusjoner, tilskudd mv.805608 5801 360
Overdragelse av anleggsmidler (langsiktig mellomværende)43 500 78 500 
Lån (eksternt via bykassen)26 92043 44068 42062 640
Udekket/udisponert    
Tabell 8.13 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger bolig KF
Last ned tabelldata (Excel)
  1. Styrets vedtak

1 Styret vedtar budsjettfremlegget hvor det satses på et styrket vedlikehold. Budsjettet for 2017 viderefører de samme driftsrammene som bystyret vedtok 13. juni 2016, men med helårsvirkning.

2 Styret skal orienters kvartalsvis om økonomisk utvikling i foretaket.