a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger utvikling KF (sak 93/16). Bystyret behandlet i samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 96/16). Stavanger utvikling KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 12. september 2016. Budsjettforslaget er i all hovedsak en videreføring av økonomiplanen behandlet i bystyresak 96/16. Det vises til kapittel 8.5.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I de forannevnte sakene ble det lagt til grunn at det skal etableres et langsiktig mellomværende på kr 75 mill. mellom bykassen og foretaket, som reflekterer anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etablering. Renten er basert på tremåneders pengemarkedsrente med et påslag på 2 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Basert på oppdatert renteprognose legges det til grunn at foretaket skal betale renter og avdrag til bykassen på kr 4,65 mill. i 2017, kr 4,6 mill. i 2018, kr 4,65 mill. i 2019 og kr 4,7 mill. i 2020.

Stavanger utvikling KF foreslår en investeringsramme på kr 672 mill. i planperioden. Av samlet investeringsramme er kr 385 mill. knyttet til strategisk kjøp av areal, jf. sak 96/16. Budsjettforslaget innebærer en økning på kr 315 mill. fra investeringsrammen knyttet til utbyggingsområder i handlings- og økonomiplan 2016-2019. Dette gir følgelig en tilvarende økning i investeringsnivået for Stavanger kommune som konsern. Foretaksetableringen utløser et behov for å foreta en vurdering av hva som er et bærekraftig investeringsnivå for Stavanger kommune som konsern, herunder en vurdering av mål for finansielles nøkkeltall for konsernet. Det vil være naturlig å foreta en slik vurdering i forbindelse med behandlingen av sak vedrørende økonomisk handlingsrom i kommende planperiode.

Bystyret vedtok den 14.12.2015 (sak 217/15) at det skal oppføres boliger som er spesielt tilrettelagt for eldre. Det legges opp til at boligene skal selges til den aktuelle målgruppen. Rådmannen tilrår at ansvaret for å realisere prosjektet overføres til Stavanger utvikling KF, jf. rapport for 2. tertial 2016. Det er på bakgrunn av dette lagt opp til en økning i foretakets investeringsramme på kr 22 mill. i planperioden (total prosjektkostnad på kr 200 mill.). Dette gir et samlet låneopptak i planperioden på kr 604 mill., hvorav kr 162 mill. i 2017. Det vil foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til Stavanger utvikling KF.

Forslag til vedtak

  1. Budsjett 2017 for Stavanger utvikling KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.
  2. Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.