a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nøkkeltall      
Grunnskole og SFO 2012201320142015 
Elever i Stavangerskolen, barnetrinn 10 079 10 242 10 435 10 607  
Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn 4 428 4 341 4 259 4 183  
Sum årsverk personale med lederoppgaver118128130 117  
Sum årsverk til undervisning 1 087 1 079 1 088 1 061  
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 253 1 397 1 462 1 438  
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 030 1 198 1 183 1 177  
Barn i SFO 4 493 4 744 4 756 4 618  
Barn i SFO med 100% plass 3 416 3 818 3 813 3 583  
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,6 18,6 19  
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år 71 720 75 417 77 298 76 553  
Barnehager 2012201320142015 
Antall barn i barnehage 0-6 år i alt (omregnet til heltidsplasser) 7 849 7 836 7 554 7 638  
Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år 1 962 1 817 1 684 1 672  
Antall barn i privat barnehage 0-3 år 997 1 016 981 1 001  
Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år 3 114 3 173 3 099 3 077  
Antall barn i privat barnehage 3-6 år 1 776 1 830 1 790 1 888  
Styrket barnehagetilbud, antall barn 468 496 503 480  
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn 48 39 40 38  
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn 336 244 285 335  
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime 52 56 64 61  
Johannes læringssenter 2012201320142015 
Antall barn i innføringsbarnehagen 56 51 55 42  
Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter 522 482 400 520  
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn) 246 274 289 257  
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 784 820 860 750  
Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse) 243 266 243 289  
Norskopplæring asylsøkere 1 001 928 962 657  
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 304 1 552 1 136 1 052  
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2012201320142015 
Antall fødsler 1 801 1 823 1 747 1 763  
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte55,4 %66 %78 %80 % 
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 123 44 984 45 206 44 543  
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 22 874 26 886 33 886 34 345  
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine94 %95 %95 %94 % 
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 94 %91 %92 %93 % 
Barnevernstjenesten 2012201320142015 
Alle barn med tiltak 883902987 880  
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12 545578624 431  
Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12338324339 449  
Antall nye meldinger 831930966 1 019  
Antall nye barn med vedtak om tiltak 301395383 397  
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse24 %27 %30 %2 % 
Netto driftsutgifter per innbygger 0 til 17 år til barnevern 6 828 6 958 8 009 8 000  
Pleie og omsorgstjenester 2 012 2 013 2 014 2 015  
Antall personer med omsorgslønn 98 84 86 85  
Antall personer med personlig assistent 30 39 39 39  
Antall innvilget individuell plan (IP) 677 457 426 395  
Antall sykehjemsplasser 31.12 967 967 963 963  
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 175 166 177 177  
Antall dagsenterplasser for eldre 235 235 245 245  
Andel sykehjem korttid 19,8 %19,8 %20 %20 % 
Andel plasser i enerom 97,7 %98 %97,7 %97,7 % 
Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12 832 792 781 747  
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 364 1 338 1 276 1 202  
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 271 1 343 1 482 1 440  
Antall oppdrag natttjenesten 41 722 41 037 42 834 39 491  
Antall plasser på dagsenter 43 46 56 59  
Antall plasser i avlastingsbolig 28 28 28 25  
Antall plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig 25 25 25 24  
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 13 724 14 205 15 197 14 801  
NAV2012201320142015 
Mottakere av sosialhjelp 2 961 3 192 3 228 3 387  
Andel under 25 år 23 %22 %23 %24 % 
Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 29 %30 %30 %30 % 
Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)38 %37 %38 %40 % 
Antall nyregistrerte i løpet av året 518 592 487 601  
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år 1 399 1 644 1 691 1 831  
Stavanger Legevakt 2012201320142015 
Antall konsulatasjoner 40 266 41 231 43 934 42 890  
Antall sykebesøk 1 561 1 607 1 577 1 460  
Krisesenteret 2012201320142015 
Antall kvinnelige beboere 176178138161 
Antall mannlige beboere18212828 
Antall barn 15514372122 
Arbeidstreningsseksjonen2012201320142015 
Antall tiltaksplasser163176190219 
Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.1242454442 
Musikk- og kulturskole 2012201320142015 
Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen 3 384 3 473 3 524 3 548  
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 6-15 år 2 151 2 124 2 304 2 098  
Stavanger eiendom 2012201320142015 
Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter 839 100 831 984 793 670 788 904  
Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner 853501702 358  
Park og vei 2012201320142015 
Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar 13 006 13 817 14 092 13 950  
Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar 2 558 2 558 2 558 2 558  
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet 1 672 1 205 1 212 1 166  
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt 4 994 1 573 1 334 3 291  
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter 158 769 1 422 644  
Vedlikehold av kommunale plasser og veien - reparasjoner 498 450 344 1 902  
Nyanlegg turveier - målt i meter 2 186 680 697 36  
Idrett2012201320142015 
Antall besøk i idrettshaller 1 621 343 1 579 669 1 541 689 1 552 965  
Revovasjon2012201320142015 
Sum gjenvunnet husholdningsavfall 34 295 36 302 36 150 34 525  
Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse) 19 938 20 479 21 400 20 649  
Vann og avløp 2012201320142015 
Antall avløpspumpestasjoner 98102103 104  
Antall vannmålere i drift 3 095 3 217 3 172 3 187  
Antall utskifting av vannmåler 189334200 383  
Byggesak 2012201320142015 
Antall mottatte byggesaker 3 613 2 347 2 506 2 088  
Antall boliger fullført 6501028899 1 149  
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker273641 26  
Tabell 9.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)