a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Planlisten til HØP 2017-2020

Oversikten over gjeldende planer og pågående planarbeid er oppdatert i samsvar Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-2019, som forventes vedtatt av bystyret i løpet av 2016, samt oversikten som ligger i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2016-2019.

PlanVedtattPlan-/
revisjons-
behov
Kommentar/status 
Kommuneplan    
Kommunal planstrategi for Stavanger 2012-20152012JaPlanstrategi for 2016-2019 vedtas av bystyret innen utganen av 2016. 
Kommuneplan 2014-2029 – samfunnsdel og arealdel2015 Rulleres hvert 4. år. 
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 (kommuneplanens handlingsdel)2015 Årlig rullering. 
Kommunedelplaner (KDP)    
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014   
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011   
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-2025 2010JaArbeid med rullering av kommunedelplanen pågår. 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-20222009JaIdrett ivaretas av Fagplan idrett 2014-2029. Plandelen som omhandler fysisk aktivitet og naturopplevelser skal revideres i løpet av 2017/18 sammen med en revisjon av Grønn plan for Stavanger.  
Kommunedelplan for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010-20172009JaRevisjon høsten 2015 - våren 2017; ny plan for perioden 2018-2025, jf. tilsvarende for kulturarenaplanen (temaplan). 
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Revidert planhefte av 10.10.2008 er vedtatt av bystyret desember 2008. Fulgt opp med egen handlingsplan. 
Overordnede strategier og temaplaner    
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014 Følges opp med 2-4-årig handlingsplan. 
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014-20172014   
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013 Følges opp med 1-årig handlingsplan. 
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013 Tiltaksplaner revideres årlig. 
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015 Digitaliseringsstrategien revideres etter fire år eller ved behov. 
IKT-strategi 2014-20172015 IKT-strategien skal revideres etter to år. 
IKT-strategi for Stavangerskolen 2013-20202013 Følges opp med handlingsplan for IKT i Stavangerskolen, som rulleres årlig. 
Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-20192016   
Kommunikasjonsstrategi2009JaPlanarbeidet startes september 2017 og ferdigstilles våren 2018. 
Finansreglement for Stavanger kommune2012JaRevideres hver bystyreperiode. Politisk behandling pågår og forventes ferdig i løpet av 2017. 
Etisk standard for ansatte og folkevalgte2014   
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014   
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014   
Melding om Universitetsbyen Stavanger2014 Følges opp av Handlingsplan for studentboliger. 
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge2014   
Strategiplan folkehelse 2013-2029, årlig folkehelsemelding. Gjennomføring av levekårsløft.2014 Planrevisjon folkehelseplan i 2017. Levekårsløft på Storhaug 2014-2017. 
Fagplan idrett 2014-20292014   
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-20152012JaForslag til revidering av sykkelstrategien for Stavanger vil bli framlagt til politisk behandling i løpet av høsten 2016, med forventning om endelig vedtak i løpet av 1. tertial 2017. 
Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 2014   
Boligbyggeprognose og befolkningsframskriving2015 Årlig oppdatering.  
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011JaPlanen er utsatt, og behov for revidering vil bli vurdert i 2017. 
Plan for skolestruktur 2015-20202015Ja  
Barnehagebruksplan 2015-202020152017Revideres årlig. 
Årsplaner vedlikehold - formålsbygg og boliger2016 Rulleres årlig. 
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013   
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-20182015   
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014   
Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune.2016   
Kulturarenaplan2012JaRulleres i perioden høsten 2015 - våren 2017 for planperioden 2018-2025, jf. tilsvarende for KDP for kunst og kultur. 
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012   
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-20202015   
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-2020 2015   
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-20192016   
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011   
Barn vil være med Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger 2015-20182015   
Omsorg 20252011JaSkal erstattes av ny helhetlig plan for helse og omsorg, som skal ferdigstilles i løpet av 2017. 
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015   
Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-20152011JaRevideringsarbeidet med to handlingsdeler, en for barn og en for voksne, starter i 2016 og ferdigstilles i 2017. 
Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-20152011JaRuspolitisk handlingsplan 2011-2015 prolongeres ut 2016. Arbeidet med ny plan starter opp i 2. halvår 2016 og ferdigstilles i 2017.  
Boligsosial handlingsplan 2010-20152010JaBoligsosial handlingsplan skal rulleres. Arbeidet starter oktober 2016 og skal ferdigstilles i løpet av 2017. 
Plan for Stavanger legevakt2011JaRevideres med ferdigstilling i 2017.  
Plan for legetjenesten2011JaRevideres med ferdigstilling i 2017.  
Pandemiplan2009JaPlanarbeidet starter i løpet av høsten 2016. Plan for helsemessig og sosial beredskap, som skal være ferdig våren 2017, linker ulike tiltak til Pandemiplanen. 
Smittevernplan2009JaPlanen er revidert. Plan for helsemessig og sosial beredskap, som skal være ferdig våren 2017, linker ulike tiltak til Pandemiplanen. 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger kommune (KROS) 2014-20162014 Revidering pågår, og forventes ferdig i løpet av våren 2017. 
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015   
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182013   
Plan for reduksjon i vannlekkasjer2014   
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010JaRevideres i 2016. 
Nye overordnede strategier og temaplaner under arbeid eller planlagt startet i planperioden  Her vises det til kommunal planstrategi 2016-2019.  
Interkommunale planer. Gjeldende    
Hovedplan - avløp2016 IVAR IKS ansvarlig for plan. 
Hovedplan vann – transportanlegg2013 IVAR IKS ansvarlig for plan. 
Hovedplan vann – vannforsyning 2050 2011 IVAR IKS ansvarlig for plan for drikkevann. 
Felles boligstrategi for storbyområdet2014   
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2013-20252013JaGreater Stavanger har startet arbeidet med revidering av planen. 
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2015 Styret i Greater Stavanger har vedtatt strategien, og status per 10. oktober 2016 er at medlemskommunene med unntak av Stavanger har sluttet seg til planen. Stavanger har fremdeles planen til behandling. 
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015 Er fulgt opp med retningslinjer og bestemmelser som inngår i kommuneplanen. 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2014-20162014 Revidering pågår, og forventes ferdig i løpet av våren 2017. 
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013-20182013   
Interkommunale planer. Under arbeid    
Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes kommune  Planen er ferdigstilt i 2016, og vil bli lagt frem til politisk behandling i 2017. 
Beredskapsstrategi for Stavangerregionen  Planen er ferdigstilt i 2016, og vil bli lagt frem til politisk behandling i 2017 sammen med regional beredskapsplan for Stavangerregionen. 
Felles arbeid med befolkningsframskrivinger for storbyområdet  Rulleres årlig.  
Interkommunal kommunedelplan for Forus  Planarbeid pågår, og valg av planprinsipp besluttes av styret for planarbeidet vinteren 2017. Planarbeidet videreføres etter dette. 
Interkommunale områdereguleringer. Under arbeid    
Områderegulering for Dusavik I og II (Stavanger og Randaberg)   Utarbeides i samarbeid med Randaberg. Denne planen må koordineres med Vegvesenets plan for E39 Smiene Harestad. Planprogram er vedtatt. 
Tabell 9.5 Planliste
Last ned tabelldata (Excel)