a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 5 092 000 4 980 000 5 004 000 5 041 000 5 080 000  
Ordinært rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  
Skatt på eiendom 280 872 306 000 306 000 345 000 345 000 348 000 363 000  
Andre direkte eller indirekte skatter0000000 
Andre generelle statstilskudd 149 558 139 691 234 801 285 241 240 541 208 441 187 741  
Sum frie disponible inntekter 7 054 984 7 289 491 7 384 601 7 634 241 7 626 541 7 648 441 7 699 741  
Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 364 967 390 402 377 181 422 459 448 878  
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 16 553 000000 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 269 093 259 032 272 358 242 538 242 423 263 460 283 002  
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 000000 
Avdrag på lån 309 855 321 266 333 049 337 217 349 665 367 890 378 873  
Netto finansinnt./utg. -203 638 -243 280 -240 440 -189 353 -214 907 -208 891 -212 997  
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk0000000 
Til ubundne avsetninger 87 401 5 000 236 886 20 000 000 
Til bundne avsetninger 97 810 0 4 067 1 415 000 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk00 149 678 0000 
Bruk av ubundne avsetninger 27 518 0 35 352 0000 
Bruk av bundne avsetninger 81 844 4 164 63 428 11 714 11 507 17 860 17 780  
Netto avsetninger -75 849 -836 7 505 -9 701 11 507 17 860 17 780  
Overført til investeringsbudsjettet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
Til fordeling drift 6 698 498 6 839 265 6 927 656 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 698 498 6 839 265 6 927 656 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  
Mer/mindreforbruk0000000 
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)