a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

 ENDRINGER I DRIFTOpprinnelig
vedtatt 2016
2017201820192020 
 Frie inntekter      
1Formue- /inntektsskatt -5 092 000 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000  
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 640 500 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  
3Inntektsutjevning 888 700 730 000 733 500 740 100 744 600  
4Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017) -12 700 0000 
 Sum frie inntekter -6 856 500 -7 004 000 -7 041 000 -7 092 000 -7 149 000  
 Sentrale inntekter      
5Eiendomsskatt -251 000 -290 000 -290 000 -293 000 -308 000  
6Integreringstilskudd fra staten -87 350 -250 000 -208 000 -175 000 -154 000  
7Lyse AS, disponering av frikraft -13 800 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400  
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken -28 600 -24 200 -21 500 -22 400 -22 700  
 Sum sentrale inntekter -380 750 -577 600 -532 900 -503 800 -498 100  
 Finans      
9Lyse AS, utbytte -186 000 -209 500 -218 000 -240 000 -247 000  
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  
11Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
12Renteinntekter, konserninterne lån0 -4 200 -8 200 -13 450 -18 750  
13Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -28 100 -27 900 -26 600 -27 500 -27 800  
14Forus Næringspark AS, utbytte -3 500 -20 000 000 
15Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen  -67 300 -65 250 -61 600 -57 500  
16Renteinntekter bank og finansforvaltning -31 700 -26 900 -26 900 -28 800 -30 200  
17Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 174 314 181 578 180 119 188 680 196 471  
18Avdragsutgifter (investeringslån) 321 266 337 217 349 665 367 890 378 873  
19Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak0 -15 000 -10 000 -10 000 -10 000  
20Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen  -4 650 -4 600 -4 650 -4 700  
21Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -88 885 -87 462 -90 091 -92 367 -94 241  
 Sum finans 154 395 52 883 77 143 75 203 82 153  
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond      
22Egenfinansiering av investeringer 206 110 156 190 198 950 247 750 305 350  
23Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 2050 -3 500 -1 750 -1 750 -1 750  
24Avsetning disposisjonsfond 5 000 0000 
25Avsetning - Vekstfond (næring)0 20 000 000 
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 211 110 172 690 197 200 246 000 303 600  
 Sentrale utgifter      
26Ordinær reservekonto 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200  
27Folkevalgte 46 600 47 400 47 400 47 400 47 400  
28Hovedtillitsvalgte 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900  
29Kirkelig fellesråd 81 200 82 150 82 150 82 150 82 150  
30Pensjon 185 000 165 000 165 000 165 000 165 000  
31Tilskudd livssynssamfunn 13 100 14 200 14 200 14 200 14 200  
32Revisjon og kontrollutvalg 5 150 5 300 5 300 5 300 5 300  
33Felleskostnader 66 100 67 800 67 800 67 800 67 800  
34Prisjustering KS-avtaler  1 000 1 000 1 000 1 000  
35Valg0 6 000 0 6 000 0 
36Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd 500 700 700 700 700  
37Oppreisningsordning barnevern 15 000 8 000 2 000 00 
38Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 101 037 153 750 153 750 153 750 153 750  
39Lønnsoppgjøret 2017  90 600 90 600 90 600 90 600  
40Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling -20 000 -5 000 -15 000 -20 000 -25 000  
 Sum sentrale utgifter 513 787 657 000 635 000 634 000 623 000  
 Sum netto utgifter 879 292 882 573 909 343 955 203 1 008 753  
 Tilskudd regionale prosjekter      
41Rogaland brann og redning IKS 111 800 115 800 120 400 125 200 130 250  
42Greater Stavanger AS 7 950 7 960 7 960 7 960 7 960  
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 52 700 49 900 49 400 50 300 50 800  
44Sørmarka flerbrukshall IKS 12 000 11 450 10 800 9 950 9 950  
45Multihallen og Storhallen IKS 9 150 8 900 8 700 8 400 8 400  
46Ryfast, planleggingsutgifter 20 000 0000 
47Tall Ship Race 2018 1 300 2 000 7 700 100 100  
 Sum tilskudd regionale prosjekter 214 900 196 010 204 960 201 910 207 460  
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 143 058 -6 503 017 -6 459 597 -6 438 687 -6 430 887  
 Disponibelt utover 2016-nivå0 -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  
 Felles tiltak sentrale områder      
48Økt bosetting av flyktninger   168 000 130 000 97 000 78 300  
49Indeksregulering av eksterne husleieavtaler  3 000 3 000 3 000 3 000  
50Tverrgående satsinger  8 000 8 000 8 000 8 000  
51ENØK-innsparinger  -2 800 -6 500 -6 500 -6 500  
52Endring pensjonssatser  -4 650 -4 650 -4 650 -4 650  
53Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg  2 250 5 550 5 700 6 100  
 Sum felles tiltak sentrale områder  173 800 135 400 102 550 84 250  
 Personal og organisasjon      
54Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie  3 300 10 500 10 500 10 500  
55Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -590 -590 -590 -590  
56Økte kostnader til nye arkivløsninger  1 750 1 350 350 350  
57Flytting av Servicetorget til nye lokaler  1 000 000 
58Kommunens klimatilpasningsarbeid  800 800 800 800  
59Avvik og varslingssystem – (ressurser)  600 800 800 800  
60Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger   2 000 3 000 4 000 4 000  
61Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter  1 200 1 200 00 
62Effektiviseringskrav Personal og organisasjon  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
 Sum personal og organisasjon  8 860 15 860 14 660 14 660  
 Kommunikasjon      
63Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester  -120 -120 -120 -120  
 Sum kommunikasjon  -120 -120 -120 -120  
 Økonomi      
64Effektiviseringskrav Økonomi  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
65Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet  700 700 700 700  
66Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester  -2 130 -2 130 -2 130 -2 130  
67Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360   2 500 2 500 2 500 2 500  
68Kompensasjon for valutakursendringer  350 350 350 350  
69Økt båndbredde i ungdomsskolene  250 250 250 0 
70Åpne data, koding og integrasjon m.m  1 350 1 350 1 350 1 350  
71Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv  400 400 400 400  
 Sum økonomi  2 220 2 220 2 220 1 970  
 Næring      
72Styrke det internasjonale arbeidet  1 000 1 000 1 000 1 000  
 Sum næring  1 000 1 000 1 000 1 000  
 SUM SENTRALE OMRÅDER  185 760 154 360 120 310 101 760  
 OPPVEKST OG LEVEKÅR      
 Felles tiltak oppvekst og levekår      
73Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0  1 000 1 000 1 000 1 000  
74Planleggerstilling, barnehage  400 400 400 400  
75Opptrappingsplan for rusfeltet  1 500 1 500 1 500 1 500  
76Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal  50 250 250 250  
77Planleggerstilling, skolebygg  400 400 400 400  
78Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering  600 600 600 600  
79Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab   -450 -450 -450 -450  
80Effektiviseringskrav sentrale midler levekår  -200 -200 -200 -200  
81Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd   500 500 500 500  
82Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester  7 300 7 300 7 300 7 300  
83Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå  -11 800 -11 800 -11 800 -11 800  
 Sum felles tiltak oppvekst og levekår  -700 -500 -500 -500  
 Barnehage      
84Kompetanseheving  1 000 1 000 1 000 1 000  
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode  -3 300 -7 600 -8 500 -8 500  
86Justering av aktivitetsnivå  5 000 -25 000 -25 000 -25 000  
87Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov  1 200 1 500 1 500 0 
88Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud  -1 200 -2 300 -2 300 -2 300  
89Økt foreldrebetaling  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000  
90Effektiviseringskrav Barnehage  -4 900 -4 900 -4 900 -4 900  
 Sum barnehage  -7 200 -42 300 -43 200 -44 700  
 Skole og SFO      
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes  0 -300 -300 -300  
92SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17  -1 700 -1 700 -1 700 -1 700  
93Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017  2 100 2 100 2 100 2 100  
94Nye krav til kompetanse for lærere  1 000 1 500 2 000 2 000  
95Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid  500 1 000 1 000 1 000  
96Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler  4 000 3 000 2 000 2 000  
97Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018 0 -1 300 -2 900 -2 900  
98Elevtallsvekst grunnskole  5 900 5 900 5 900 5 900  
99Lokal skolelederutdanning  1 500 500 00 
100Effektiviseringskrav Skole  -9 000 -9 000 -9 000 -9 000  
101Tidlig innsats  3 800 3 800 3 800 3 800  
 Sum skole og sfo  8 100 5 500 2 900 2 900  
 Johannes læringssenter      
102Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven  700 220 220 220  
103Effektiviseringskrav Johannes læringssenter  -850 -850 -850 -850  
 Sum Johannes læringssenter  -150 -630 -630 -630  
 Kulturskolen      
104Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022  600 600 600 600  
105Kulturskolen, økt egenbetaling  -160 -160 -160 -160  
106Effektiviseringskrav Kulturskolen  -290 -290 -290 -290  
 Sum Kulturskolen  150 150 150 150  
 PPT      
107Effektiviseringskrav PPT  -250 -250 -250 -250  
 Sum PPT  -250 -250 -250 -250  
 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud      
108Økt aktivitet styrket barnehagetilbud  2 400 2 400 2 400 2 400  
109Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  -400 -400 -400 -400  
 Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud  2 000 2 000 2 000 2 000  
 Ungdom og fritid      
110Ny frivilligsentral i Madla bydel  370 370 370 370  
111Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019  -500 -500 0 -500  
112Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene  930 930 930 930  
113Helsesøster for ungdom  650 650 650 650  
114Omstilling 2018 - Ungdom og fritid 0 -1 800 -1 800 -1 800  
115Effektiviseringkrav Ungdom og fritid  -350 -350 -350 -350  
 Sum Ungdom og fritid  1 100 -700 -200 -700  
 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste      
116Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten  1 700 3 700 3 700 3 700  
117Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste  -400 -400 -400 -400  
 Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste  1 300 3 300 3 300 3 300  
 Barnevern      
118Barnevern, reduserte klientutgifter  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000  
119Effektiviseringskrav Barnevern   -500 -500 -500 -500  
 Sum barnevern  -3 500 -3 500 -3 500 -3 500  
 Helse- og sosialkontor      
120Økt egenandel ressurskrevende brukere 0 1 500 1 500 1 500  
121Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset  2 700 2 700 2 700 2 700  
122Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø  -12 500 -12 500 -12 500 -12 500  
123Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor  -200 -200 -200 -200  
 Sum helse- og sosialkontor  -10 000 -8 500 -8 500 -8 500  
 NAV-kontorene      
124Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift  5 000 5 000 5 000 5 000  
125Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet  40 000 35 000 30 000 30 000  
126Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering  800 800 800 800  
127Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne  210 210 210 210  
 Sum NAV-kontorene  46 010 41 010 36 010 36 010  
 Hjemmebaserte tjenester      
128Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  
129Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400  
130Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap  3 000 3 000 3 000 3 000  
131Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering  1 900 1 900 1 900 1 900  
132Cosdoc+ (nettbrett og lisens)  500 3 000 1 500 1 500  
133Logistikkprogram hjemmesykepleien  500 1 000 1 000 1 000  
134Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien 0 -1 000 -1 000 -1 000  
135Omorganisering nye virksomheter  1 000 1 000 1 000 1 000  
136Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede 0 -7 500 -7 500 -7 500  
137Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere  2 500 7 000 7 000 7 000  
138Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 0 750 6 200 6 200  
139Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter  2 700 8 700 8 700 8 700  
140Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser 0 6 000 6 000 6 000  
141Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser 00 4 500 7 700  
142Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger 000 5 000  
 Sum hjemmebaserte tjenester  6 700 18 450 26 900 35 100  
 Alders- og sykehjem      
143Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling  -1 600 -1 600 -1 600 -1 600  
144Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping  2 700 2 700 2 700 2 700  
145Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger  1 000 000 
146Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale  1 500 000 
147Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale  1 200 1 200 1 200 1 200  
148Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp  2 400 2 400 2 400 2 400  
149Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300  
150Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000  
151Omstilling 2018 0 -17 500 -17 500 -17 500  
152Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
153Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem  1 000 90 500 95 000 98 500  
154Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -33 000 -33 000 -33 000  
155Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -11 400 -11 400 -11 400  
156Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer 0 -25 800 -25 800 -25 800  
 Sum alders- og sykehjem  1 900 1 200 5 700 9 200  
 Stavanger legevakt      
157Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil  7 000 7 000 7 000 7 000  
 Sum Stavanger legevakt  7 000 7 000 7 000 7 000  
 Rehabiliteringsseksjonen      
158Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige  3 000 3 000 3 000 3 000  
159Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen  -200 -200 -200 -200  
 Sum Rehabiliteringsseksjonen  2 800 2 800 2 800 2 800  
 Dagsenter og avlastningsseksjonen      
160Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig 0 -1 500 -1 500 -1 500  
161Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000  
162Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500  
163Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
164Justering av budsjett, Austbø bofellesskap  8 800 8 800 8 800 8 800  
165Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser  1 000 11 000 11 000 11 000  
 Sum dagsenter og avlastningsseksjonen  5 300 13 800 13 800 13 800  
 Samfunnsmedisin      
166Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst  300 600 900 1 200  
167Øke ressurser til smittevernoverlege  200 500 500 500  
 Sum samfunnsmedisin  500 1 100 1 400 1 700  
 Tekniske hjemmetjenester      
168Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester  -50 -50 -50 -50  
 Sum tekniske hjemmetjenester  -50 -50 -50 -50  
 Fysio- og ergoterapitjenesten      
169Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000  
170Tilskudd private fysioterapeuter   550 550 550 550  
 Sum fysio- og ergoterapitjenesten  -450 -450 -450 -450  
 Arbeidstreningsseksjonen      
171Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter  200 200 200 200  
172Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen  570 570 570 570  
173Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 Sum arbeidstreningsseksjonen  720 720 720 720  
 Helsehuset i Stavanger      
174Klinisk ernæringsfysiolog   600 600 600 600  
 Sum Helsehuset i Stavanger  600 600 600 600  
 Flyktningseksjonen      
175Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 Sum Flyktningseksjonen  -50 -50 -50 -50  
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR  61 830 40 700 45 950 55 950  
 KULTUR OG BYUTVIKLING      
 Felles tiltak kultur og byutvikling      
176Digitalisering av byggesaksarkiv   -500 -3 800 -4 800 -4 800  
177Interkommunal delplan (IKDP) Forus  -340 -490 00 
 Sum felles tiltak kultur og byutvikling  -840 -4 290 -4 800 -4 800  
 Kultur      
178Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger  300 300 300 300  
179Reforhandlet driftsavtale Nye Tou  300 600 600 600  
180MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes  2 800 1 600 1 600 1 600  
181MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»  400 000 
182MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum  3 400 3 400 3 400 3 400  
183Avsluttet Obstfelderjubileum 2016  -800 -800 -800 -800  
184Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus  540 000 
185Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)  -600 -600 -600 -600  
186Opera Rogaland IKS, driftstilskudd   50 100 100 100  
187Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF  700 700 700 700  
 Sum kultur  7 090 5 300 5 300 5 300  
 Geodata      
188Taksering eiendomsskatt 0 5 000 7 000 3 000  
 Sum Geodata 0 5 000 7 000 3 000  
 Planavdelinger      
189Innkjøp av konsulenttjenester  1 500 1 150 1 150 1 150  
190Drift av ny 3D teknologi  350 350 350 350  
 Sum planavdelinger  1 850 1 500 1 500 1 500  
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING  8 100 7 510 9 000 5 000  
 BYMILJØ OG UTBYGGING      
 Miljø      
191Redusert støtte til Grønn by  -50 -50 -50 -50  
192Effektiviseringskrav Miljø  -170 -170 -170 -170  
193Panteordning gamle vedovner 0 5 000 5 000 5 000  
194Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård  4 000 000 
195Piggdekkgebyr  -5 000 -8 000 -8 000 -8 000  
196Revisjon klima- og miljøplan  500 000 
 Sum miljø  -720 -3 220 -3 220 -3 220  
 Utbygging      
197Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter   4 070 4 070 4 070 4 070  
 Sum utbygging  4 070 4 070 4 070 4 070  
 Park og vei      
198Biologisk mangfold  50 300 550 800  
199Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse  100 200 300 400  
200Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler  150 300 450 600  
201Bidrag fra vertskommune under festival  -500 0 -500 0 
202Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene  -500 -500 -500 -500  
203Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene  -300 -300 -300 -300  
204Redusert vedlikehold på vei  -500 -500 -500 -500  
205Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder  2 000 000 
206Skadedyrbekjempelse park og vei  750 750 750 750  
207Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet  400 800 1 200 1 600  
208Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø  300 600 900 1 200  
209Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg  200 400 600 800  
210Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg  600 1 200 1 800 2 400  
211Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS  200 400 600 800  
 Sum park og vei  2 950 3 650 5 350 8 050  
 Idrett      
212Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)  -500 -500 -500 -500  
213Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019  1 050 0 1 050 0 
214Økte billettinntekter i svømmehallene  -500 -1 000 -1 000 -1 000  
215Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500  
216Leieinntekter OTD i 2017 og 2019  -700 0 -700 0 
217Indeksregulering Oilers investa AS  150 250 350 450  
218Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
219Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017  -1 100 -2 200 -2 200 -2 200  
220Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall 0 800 2 000 2 000  
221Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen  2 900 5 000 5 000 5 000  
222Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall  1 050 1 050 1 050 1 050  
223Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta  125 125 125 125  
224Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering  2 500 2 800 0 -900  
 Sum idrett  1 275 2 625 1 475 325  
 Stavanger eiendom      
225Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -182 816 -182 816 -182 816 -182 816  
226Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  264 280 264 280 264 280 264 280  
227Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester  -230 -230 -230 -230  
228Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF  -820 -820 -820 -820  
229Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom  -200 -200 -200 -200  
230Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom  1 380 1 380 1 380 1 380  
231Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF  -400 -400 -400 -400  
232Skadedyrbekjempelse  750 750 750 750  
233Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg  6 200 6 200 11 200 11 200  
234Forsikring bygg  200 400 600 800  
235Tiltakspakke økt sysselsetting  -6 750 -6 750 -6 750 -6 750  
236Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19  4 550 550 -2 300 -2 300  
237Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg  10 550 24 500 28 000 31 000  
 Sum Stavanger eiendom  96 694 106 844 112 694 115 894  
 Vannverket      
238Fastledd, IVAR  836 3 361 5 209 8 935  
239Mengdevariabelt ledd, IVAR  844 3 360 4 914 9 178  
240Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400  
241Driftsutgifter/generell prisstigning  715 1 444 2 187 2 946  
242Avskrivninger  552 1 233 1 808 2 336  
243Renter restkapital  -977 -484 -112 215  
244Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 320 816 589 3 672  
245Gebyrer/gebyrøkning 0 -10 430 -15 645 -28 682  
 Sum Vannverket 0000 
 Avløpsverket      
246Fastledd, IVAR  1 047 2 540 4 421 5 602  
247Mengdevariabelt ledd, IVAR  -200 1 795 3 210 4 330  
248Bemanningsøkning iht. hovedplan  350 700 1 050 1 400  
249Driftsutgifter/generell prisstigning  1 871 2 751 3 649 4 565  
250Avskrivninger  1 378 2 297 3 125 3 737  
251Renter restkapital  -2 544 -2 009 -1 491 -1 064  
252Bruk/avsetning til selvkostfond  -2 652 -8 824 -14 714 -16 994  
253Gebyrer/gebyrøkning 000 -2 326  
254Skadedyrbekjempelse Avløpsverket   750 750 750 750  
 Sum Avløpsverket 0000 
 Renovasjon      
255Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR  800 2 300 3 800 4 500  
256Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning  2 855 5 252 7 992 11 767  
257Kalkulerte finanskostnader  168 169 152 132  
258Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester  -20 -1 436 -823 -135  
259Gebyrer/generell gebyrøkning  -3 390 -7 700 -12 300 -16 720  
260Bruk/avsetning til selvkostfond  -1 163 665 429 -294  
261Skadedyrbekjempelse Renovasjon  750 750 750 750  
 Sum renovasjon 0000 
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING  104 269 113 969 120 369 125 119  
 Disponibelt utover 2016-nivå  -359 959 -316 539 -295 629 -287 829  
 Sum endringer på tjenesteområdene  359 959 316 539 295 629 287 829  
 Herav driftskonsekvenser av investeringer  31 725 95 325 110 675 126 575  
 Sum tekniske budsjettjusteringer 0000 
 BUDSJETTBALANSE 0000 
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)