a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  Regnskap 2015Opprinnelig
budsjett 2016
Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 74 023 260 600 191 000 135 000 74 000 30 000 0 
Andre salgsinntekter 930 000000 
Overføringer med krav til motytelse 9 702 6 000 6 000 87 264 000 
Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 139 000 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000  
Statlige overføringer 35 421 21 440 33 240 67 150 259 195 7 800 12 000  
Andre overføringer 89 723 7 000 7 000 6 000 000 
Renteinntekter og utbytte0000000 
Sum inntekter 369 267 434 040 376 240 448 414 445 195 141 800 95 000  
Utgifter        
Lønnsutgifter 30 862 11 201 11 201 0000 
Sosiale utgifter 7 342 2 793 2 793 0000 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 124 019 1 260 773 1 353 023 1 254 444 913 300 840 850 670 050  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 20 016 000000 
Overføringer 159 467 2002000000 
Renteutgifter og omkostninger 12 000000 
Fordelte utgifter -193 234 -16 412 -16 412 0000 
Sum utgifter 1 148 483 1 258 555 1 350 805 1 254 444 913 300 840 850 670 050  
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 145 983 105 000 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000  
Utlån 255 355 216 450 260 860 420 630 415 500 411 480 393 700  
Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 19 100 20 100 21 100 22 100 23 100  
Dekning av tidligere års udekket0000000 
Avsatt til ubundne investeringsfond0000000 
Avsatt til bundne investeringsfond 5 093 000000 
Avsatt til likviditetsreserve0  0000 
Sum finansieringstransaksjoner 422 104 340 550 384 960 546 730 550 600 555 580 546 800  
Finansieringsbehov 1 201 320 1 165 065 1 359 525 1 352 760 1 018 705 1 254 630 1 121 850  
Dekket slik:        
Bruk av lån 890 134 810 355 986 915 948 961 649 367 821 443 616 606  
Salg av aksjer og andeler0000000 
Mottatte avdrag på utlån 214 775 148 600 148 600 156 954 172 138 187 187 201 644  
Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 224 010 152 690 197 200 246 000 303 600  
Bruk av tidligere års udisponert0000000 
Bruk av disposisjonsfond0000000 
Bruk av bundne driftsfond 847 000000 
Bruk av ubundne investeringsfond 10 050 00 86 155 000 
Bruk av bundne investeringsfond 8 517 00 8 000 000 
Bruk av likviditetsreserve0  0000 
Sum finansiering 1 201 320 1 165 065 1 359 525 1 352 760 1 018 705 1 254 630 1 121 850  
Udekket/udisponert------- 
Tabell 10.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)