a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  Regnskap 2015 Opprinnelig
budsjett 2016
Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Driftsinntekter       
Brukerbetalinger 454 444 438 968 455 528 457 728 462 328 462 328  
Andre salgs- og leieinntekter 824 101 790 751 567 671 587 061 597 326 618 359  
Overføringer med krav til motytelse 900 166 659 924 683 646 686 993 684 341 684 341  
Rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  
Andre statlige overføringer 149 558 139 691 285 241 240 541 208 441 187 741  
Andre overføringer 31 426 17 291 40 116 38 781 28 312 23 594  
Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 4 980 000 5 009 000 5 051 000 5 095 000  
Eiendomsskatt 280 872 306 000 323 000 329 000 338 000 358 000  
Sum driftsinntekter 9 265 121 9 196 425 9 359 202 9 386 104 9 420 748 9 498 363  
Driftsutgifter       
Lønnsutgifter 3 981 768 3 974 199 4 260 005 4 220 158 4 201 316 4 190 740  
Sosiale utgifter 1 075 864 1 107 643 1 147 125 1 137 139 1 132 255 1 128 831  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 004 814 1 396 350 1 365 197 1 386 715 1 378 483 1 383 596  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 899 309 1 832 986 1 808 707 1 824 608 1 851 246 1 867 862  
Overføringer 865 274 914 756 942 160 930 970 914 420 910 020  
Avskrivninger 489 494 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  
Fordelte utgifter -67 416 -479 604 -479 022 -479 022 -479 022 -479 022  
Sum driftsutgifter 9 249 107 9 186 607 9 446 925 9 425 950 9 406 356 9 411 559  
        
Brutto driftsresultat 16 014 9 818 -87 723 -39 846 14 392 86 804  
Finansinntekter       
Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 410 302 397 081 442 359 468 778  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 16 553 00000 
Mottatte avdrag på utlån 1 610 1 361 28 644 28 644 31 261 31 261  
Sum eksterne finansinntekter 408 923 338 379 438 946 425 725 473 620 500 039  
Finansutgifter       
Renteutgifter og låneomkostninger 269 093 259 032 242 878 243 616 267 182 289 671  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 00000 
Avdrag på lån 309 855 321 266 337 847 351 895 374 037 389 053  
Utlån 954 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230  
Sum eksterne finansutgifter 611 905 581 528 581 955 596 741 642 449 679 954  
Resultat eksterne finanstransaksjoner -202 982 -243 149 -143 009 -171 016 -168 829 -179 915  
Motpost avskrivninger 489 494 440 277 402 753 405 382 407 658 409 532  
        
Netto driftsresultat 302 526 206 946 172 021 194 520 253 221 316 421  
Interne finanstransaksjoner       
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk------ 
Bruk av disposisjonsfond 27 518 ----- 
Bruk av bundne fond 81 844 4 164 11 714 11 507 17 860 17 780  
Sum bruk av avsetninger 109 361 4 164 11 714 11 507 17 860 17 780  
Overført til investeringsregnskapet 76 998 206 110 152 690 197 200 246 000 303 600  
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------ 
Avsatt til disposisjonsfond 87 401 5 000 29 630 8 827 25 081 30 601  
Avsatt til bundne fond 97 810 - 1 415 --- 
Sum avsetninger 262 210 211 110 183 735 206 027 271 081 334 201  
        
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 149 678 ----- 
Tabell 2.1 Hovedoversikt drift. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)