a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Skatt på inntekt og formue 4 930 508 5 092 000 4 980 000 5 009 000 5 051 000 5 095 000  
Ordinært rammetilskudd 1 694 046 1 751 800 2 024 000 2 037 000 2 051 000 2 069 000  
Skatt på eiendom 280 872 306 000 323 000 329 000 338 000 358 000  
Andre direkte eller indirekte skatter------ 
Andre generelle statstilskudd 149 558 139 691 285 241 240 541 208 441 187 741  
Sum frie disponible inntekter 7 054 984 7 289 491 7 612 241 7 615 541 7 648 441 7 709 741  
Renteinntekter og utbytte 390 760 337 018 410 302 397 081 442 359 468 778  
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 16 553 ----- 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 269 093 259 032 242 878 243 616 267 182 289 671  
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 32 002 ----- 
Avdrag på lån 309 855 321 266 337 847 351 895 374 037 389 053  
Netto finansinnt./utg. -203 638 -243 280 -170 423 -198 430 -198 860 -209 946  
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------ 
Til ubundne avsetninger 87 401 5 000 29 630 8 827 25 081 30 601  
Til bundne avsetninger 97 810 - 1 415 --- 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk------ 
Bruk av ubundne avsetninger 27 518 ----- 
Bruk av bundne avsetninger 81 844 4 164 11 714 11 507 17 860 17 780  
Netto avsetninger -75 849 -836 -19 331 2 680 -7 221 -12 821  
Overført til investeringsbudsjettet 76 998 206 110 152 690 197 200 246 000 303 600  
Til fordeling drift 6 698 498 6 839 265 7 269 797 7 222 591 7 196 360 7 183 374  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 698 498 6 839 265 7 269 797 7 222 591 7 196 360 7 183 374  
Mer/mindreforbruk------ 
Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)