a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  Regnskap 2015Opprinnelig budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom 74 023 260 600 135 000 74 000 30 000 -
Andre salgsinntekter 930 -----
Overføringer med krav til motytelse 9 702 6 000 87 264 ---
Kompensasjon for merverdiavgift 159 467 139 000 153 000 112 000 104 000 83 000
Statlige overføringer 35 421 21 440 67 150 259 195 7 800 12 000
Andre overføringer 89 723 7 000 6 000 ---
Renteinntekter og utbytte------
Sum inntekter 369 267 434 040 448 414 445 195 141 800 95 000
Utgifter      
Lønnsutgifter 30 862 11 201 ----
Sosiale utgifter 7 342 2 793 ----
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 124 019 1 260 773 1 268 344 956 300 955 850 791 050
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 20 016 -----
Overføringer 159 467 200 ----
Renteutgifter og omkostninger 12 -----
Fordelte utgifter -193 234 -16 412 ----
Sum utgifter 1 148 483 1 258 555 1 268 344 956 300 955 850 791 050
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån 145 983 105 000 106 000 114 000 122 000 130 000
Utlån 255 355 216 450 420 630 415 500 411 480 393 700
Kjøp av aksjer og andeler 15 673 19 100 25 100 26 100 24 600 23 100
Dekning av tidligere års udekket------
Avsatt til ubundne investeringsfond------
Avsatt til bundne investeringsfond 5 093 -----
Avsatt til likviditetsreserve- ----
Sum finansieringstransaksjoner 422 104 340 550 551 730 555 600 558 080 546 800
Finansieringsbehov 1 201 320 1 165 065 1 371 660 1 066 705 1 372 130 1 242 850
Dekket slik:      
Bruk av lån 890 134 810 355 967 861 697 367 938 943 737 606
Salg av aksjer og andeler------
Mottatte avdrag på utlån 214 775 148 600 156 954 172 138 187 187 201 644
Overført fra driftsbudsjettet 76 998 206 110 152 690 197 200 246 000 303 600
Bruk av tidligere års udisponert------
Bruk av disposisjonsfond------
Bruk av bundne driftsfond 847 -----
Bruk av ubundne investeringsfond 10 050 - 86 155 ---
Bruk av bundne investeringsfond 8 517 - 8 000 ---
Bruk av likviditetsreserve- ----
Sum finansiering 1 201 320 1 165 065 1 371 660 1 066 705 1 372 130 1 242 850
Udekket/udisponert------
Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)